Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. A może podyplomówka na UMB.
 • Ostatnia zmiana 07.09.2018 przez Medyk Białostocki

  A może podyplomówka na UMB

  Uzupełnić wykształcenie, rozejrzeć się w nowej tematyce, a może zmienić pracę - studia podyplomowe na UMB to świetny sposób, by rozszerzyć swoje horyzonty.

   

  Studia podyplomowe na UMB są prowadzone podczas dwóch semestrów. Zajęcia odbywają się w czasie weekendów. Wypełnione są bardzo bogatym programem edukacyjnym. Są to zajęcia płatne. Wszelkie informacje dostępne są na www.umb.edu.pl/ksztalcenie_podyplomowe

   

  Studia podyplomowe z zakresu prawa organizacji i zarządzania w ochronie zdrowia

  To wspólny projekt edukacyjny Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Studia skierowane są w szczególności do osób zajmujących się szeroko rozumianą ochroną zdrowia, a polecane zwłaszcza lekarzom, pielęgniarkom, menedżerom służby zdrowia, pracownikom NFZ czy przedstawicielom firm farmaceutycznych oraz wszystkim, których ambicją jest doskonalenie umiejętności i poszerzenie swojej wiedzy.

  Program studiów zawiera m.in.: analizę systemów ochrony zdrowia na świecie (z uwzględnieniem tematu partnerstwa publiczno-prawnego), zagadnienia związane z prawem w sektorze zdrowotnym (m.in. odpowiedzialność cywilna i karna, prawo pracy, zamówienia publiczne), tematykę dotyczącą organizacji i funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Polsce (proces przekształcania ZOZ w spółki prawa handlowego, wymagania i kontrola sanitarno-epidemiologiczna w ZOZ, ubezpieczenia, elektroniczna dokumentacja), PR w medycynie.

   

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

  Suplementy diety w żywieniu ogólnym i sporcie

  To studia dla tych wszystkich, którzy starają się nadążyć za modnym ostatnio trendem bycia fit. Studia są interdyscyplinarnym połączeniem wiedzy z zakresu medycyny, nauk o zdrowiu oraz farmacji. Dzięki ukończeniu tego kierunku można zostać wysokiej klasy specjalistą w zakresie suplementów diety, oceny ich jakości i bezpieczeństwa stosowania, a także możliwości ich zastosowania w żywieniu ogólnym oraz w różnych dyscyplinach sportu.

  Studia mają na celu zapoznanie słuchaczy studiów podyplomowych z zagadnieniami na tematy:

  · możliwości wspomagania diety suplementami w różnych dyscyplinach sportu i w żywieniu ogólnym,

  · żywienia i innych czynników ryzyka rozwoju chorób zależnych od diety oraz profilaktyki,

  · rodzajów, produkcji suplementów diety, a także kontroli ich jakości oraz procedur rejestracji suplementów diety w krajach UE,

  · polityki żywnościowej Polski i świata oraz działalności firm produkujących suplementy diety.

  Absolwenci będą posiadać znajomość zasad marketingu, prawa żywnościowego oraz prawidłowego żywienia człowieka. Będą w stanie ocenić sposób żywienia pacjenta/klienta i określonej populacji, nauczą się, jak ustalić indywidulany jadłospis dostosowany do szczególnych potrzeb żywieniowych pacjenta/klienta, zaplanować odpowiednią dietę i ewentualną suplementację w różnych stanach chorobowych, w niedożywieniu i otyłości, zaplanować odpowiedni jadłospis w przypadku różnych dyscyplin sportowych, przeprowadzić szkolenie w zakresie wykorzystania suplementów diety, korzystać z literatury specjalistycznej i metodologii prowadzenia badań naukowych, dobierać metody analizy jakości surowców, produktów żywnościowych i suplementów diety, zaplanować badania odnośnie kontroli jakości produktów żywnościowych i suplementów diety.

   

  Wydział Nauk o Zdrowiu

  Dietetyka kliniczna

  Studia te to wyjściem naprzeciw oczekiwaniom absolwentów medycznych uczelni wyższych. Absolwent będzie w stanie ocenić potrzeby żywieniowe pacjentów w różnych stanach klinicznych wymagających opieki interdyscyplinarnej. Będzie posiadał wiedzę i umiejętność opieki dietetycznej nad pacjentem ze szczególnymi potrzebami żywieniowymi. Zdobyte kwalifikacje umożliwią zatrudnienie absolwenta w instytucjach zajmujących się opieką medyczną nad osobami wymagającymi szczególnej opieki żywieniowej.

  Nauka obejmuje zagadnienia z dziedziny: dietetyki, onkologii, gastroenterologii, bariatrii, neurologii, zaburzeń metabolicznych, kardiologii, hematologii, nutrigenetyki, epigenetyki, immunologii, nefrologii, geriatrii, żywienia klinicznego, diagnostyki laboratoryjnej oraz farmakoterapii.

  Celem nauczania jest zapoznanie studenta z tematyką z obszarów badawczych nutrigenomiki i nutrigenetyki, występowania różnych polimorfizmów genetycznych, możliwych interakcji genotyp - dieta, i ich roli w wybranych procesach fizjologicznych/chorobowych oraz możliwości wykorzystania doniesień z zakresu nutrigenomiki i nutrigenetyki w praktyce klinicznej. Przybliżenie wiedzy i umiejętności w zakresie terapii dietetycznej pacjenta z zaburzeniami odżywiania spowodowanymi czynnikami genetycznymi i epigenetycznymi. To także zapoznanie studenta z podstawowymi elementami genomu ludzkiego i jego funkcjonowanie w relacji ze środowiskiem, zasadami funkcjonowania oprogramowania genomu jakim jest epigenom, pojęciem fenotypu behawioralnego i jego elementami w schorzeniach genetycznych wymagających wsparcia dietetycznego oraz z elementami fenotypu morfologicznego wskazującego na obecność zaburzeń genetycznych. Przekazanie umiejętności wskazania perspektywy rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną wywołaną zmianami genetycznymi wspieranej dietetycznie oraz dostosowania rodzaju diety do potrzeb osób z zaburzeniami genetycznymi - takimi jak zespół Downa, zespół Pradera-Williego i zespół Retta.

   

  Epidemiologia

  Celem studiów podyplomowych jest przygotowanie profesjonalnej kadry posiadającej wiedzę, umiejętności i kompetencje umożliwiające funkcjonowanie w zespołach realizujących działania mające na celu poprawę stanu zdrowia.

  Racjonalne podejmowanie decyzji w ochronie zdrowia możliwe jest jedynie w oparciu o rzetelne informacje dotyczące sytuacji zdrowotnej społeczeństwa oraz czynników ją warunkujących. Niezbędne jest również posiadanie dowodów na temat skuteczności i efektywności wdrażanych programów i polityk w zdrowiu publicznym. Badania epidemiologiczne stanowią podstawowe narzędzie pomiaru sytuacji zdrowotnej, potrzeb zdrowotnych oraz wyników zdrowotnych i kosztów podejmowanych działań w ochronie zdrowia. Epidemiologia stanowi podstawę nauki o zdrowiu publicznym i medycyny opartej na faktach.

  Program studiów podyplomowych obejmuje kształcenie w zakresie epidemiologii ogólnej, środowiskowej, epidemiologii chorób zakaźnych i niezakaźnych, demografii, nadzoru sanitarno-epidemiologicznego, metodologii badań epidemiologicznych, promocji zdrowia, oceny technologii medycznych oraz aspektów prawnych ochrony zdrowia. Poszczególne przedmioty zawierają treści kształcenia uwzględniające najnowsze osiągnięcia w dziedzinie epidemiologii.

  Studia adresowane są do szerokiego grona osób wykonujących zarówno zawody medyczne, jak i niemedyczne: lekarzy medycyny, lekarzy dentystów, lekarzy weterynarii oraz osób posiadających tytuł zawodowy magistra: pielęgniarstwa, położnictwa, farmacji, analityki medycznej, kosmetologii, dietetyki, fizjoterapii, elektroradiologii, zdrowia publicznego, biotechnologii, technologii żywności i żywienia człowieka, ochrony środowiska, inżynierii środowiskowej, chemii, biologii, fizyki, ekonomii, zarządzania, administracji publicznej.

   

  Prawo medyczne i bioetyka

  Studia podyplomowe „Prawo medyczne i bioetyka” są przyszłościowym kierunkiem kształcenia zarówno kadry medycznej, jak również środowiska prawniczego zainteresowanego pracą w obszarze opieki zdrowotnej.

  Prawo, w tym prawo medyczne, wyznacza ramy działania zawodów medycznych. Dotyczy granic postępu medycyny, reguluje zagadnienia dotyczące podmiotowości człowieka wobec rozwoju biologii i medycyny. Jest ono swoistą - bywa, że niedostrzegalną - determinantą postępowania w procesie leczenia, wykonywania świadczeń zdrowotnych, jak również prowadzenia badań medycznych.

  Studia te będą miały charakter interdyscyplinarny, a więc umiejętnie połączone zostaną w ramach programu studiów trzy dyscypliny naukowe - prawo, filozofia i zdrowie publiczne. Studia obejmą zagadnienia z: podstaw prawa medycznego, odpowiedzialności zawodowej, zasad wykonywania zawodów medycznych, etyki zawodowej oraz prawa i bioetyki wobec nowych procedur medycznych.

  Absolwent będzie posiadał wiedzę z zakresu prawa medycznego i bioetyki umożliwiającą wykonywanie zawodu zgodnie z obowiązującymi standardami zawodowymi (w tym zasadami deontologii zawodowej) oraz prawami pacjenta. Będzie posiadał również kompetencje do oceny zgodności z aktualnym stanem prawnym powszechnie stosowanych praktyk przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Personelowi medycznemu zdobyte kwalifikacje umożliwią dostosowanie zasad wykonywania zawodu do obowiązujących norm prawnych, natomiast przedstawicielom zawodów prawniczych umożliwią zatrudnienie w placówkach zajmujących się udzielaniem świadczeń zdrowotnych, a w ramach praktyk prywatnych - możliwość rozszerzenia oferty świadczonych usług.

   

  Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna

  Jak jeść, co jeść, kiedy jeść i co robić, by zachować zdrowie - teoretycznie każdy zna odpowiedzi na te pytania. Tylko dlaczego obserwując ludzi na ulicy, widzimy, że jest inaczej? Dlatego tak ważne jest wykształcenie specjalistów potrafiących skutecznie zajmować się promocją i edukacją zdrowotną. To takie osoby będą realnie wpływać na zachowanie zdrowia przez społeczeństwo. To świetne sposób uzupełnienia wiedzy dla osób już pracujacych w insytyucjach zajmujących się ochrona zdrowia czy w placówkach edukacyjunych.

  Roczna nauka obejmuje zagadnnia m.in. z: edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób, psychologii zdrowia, profilaktyki uzależnień, promocji zdrowia w podstawowej opiece zdrowotnej, epidemiologii, demografii, marketingu społecznego, źródeł finansowania promocji zdrowia.

   

  Psychodietetyka

  Psychodietetyka jest dziedziną wiedzy łączącą zagadnienia z zakresu psychologii i dietetyki. Absolwenci studiów podyplomowych z zakresu psychodietetyki posiadają zaawansowaną wiedzę i umiejętności w zakresie terapii pacjenta z zaburzeniami odżywiania.

  W ostatnich latach obserwuje się wzrost odsetka osób z zaburzeniami odżywiania. Anoreksję i bulimię notuje się najczęściej u kobiet przed ukończeniem 25 roku życia. Mężczyźni chorują 10-krotnie rzadziej. Po przeciwnej stronie patologicznych zachowań żywieniowych znajdują się epizody objadania się, np. zespół jedzenia nocnego, żarłoczność czy kompulsje i inne zespoły napadowego jedzenia. Otyłość staje się coraz poważniejszym problemem krajów wysoko rozwiniętych. Przybiera ona rozmiar epidemii. Elementy psychodietetyki mają również zastosowanie w nieswoistych chorobach zapalnych jelit. Zapadalność na chorobę Leśniowskiego-Crohna w krajach Unii Europejskiej ocenia się z częstotliwością 5 przypadków na 100 tys. osób rocznie, a chorobowość na ok. 40-50 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

  Przedstawione dane wskazują na to, jak istotnym kierunkiem jest psychodietetyka, zwłaszcza, że jest jeszcze dość niskie nasycenie rynku pracy tego typu specjalistami.

  Studia mają charakter interdyscyplinarny, a więc umiejętnie połączone zostaną w ramach programu studiów obie dziedziny nauki - psychologia i dietetyka. Obejmą zagadnienia z: dietetyki, psychologii, psychoterapii, diagnostyki laboratoryjnej, psychiatrii oraz farmakologii. Absolwent będzie w stanie ocenić potrzeby pacjenta w wymiarze psychodietetycznym. Zdobyta wiedza umożliwi utrzymanie odpowiedniego poziomu merytorycznego i jakości usług z zakresu poradnictwa dietetycznego z uwzględnieniem potrzeb wparcia psychologicznego. Będzie posiadał także kompetencje do zajmowania stanowisk w instytucjach świadczących pomoc osobom z zaburzeniami odżywiania, otyłością, dietozależnymi chorobami somatycznymi oraz nowotworami.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.