Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Doktorat na cztery sposoby .
 • Ostatnia zmiana 12.04.2018 przez Medyk Białostocki

  Doktorat na cztery sposoby

  Jeszcze nigdy oferta studiów doktoranckich na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku nie była tak bogata.

  Doktorat zrobiony w klasycznej wersji czy też może „wdrożeniony” przygotowany wspólnie z firmą i oparty na realnych wyzwaniach gospodarki? A może w wersji europejskiej, ucząc się na kilku uczelniach, a wszystko po angielsku?

  Klasycznie, nie znaczy gorzej

  Doktor (z łaciny doctor, - nauczyciel, mistrz), w skrócie: dr) – stopień naukowy, zdobywany na tzw. studiach trzeciego stopnia.

  W krajach anglosaskich (a zwłaszcza USA) w niektórych dziedzinach istnieje zwyczaj nadawania po zakończeniu studiów „zawodowego” stopnia doktora (ang. First–Degree Doctorate lub First–professional Doctorate. Zasadniczo odpowiednikiem polskiego stopnia doktora jest w nomenklaturze anglosaskiej stopień Doctor of Philosophy skracany jako PhD, Ph.D. lub D.Phil. W Wielkiej Brytanii istnieje także „mały doktorat” – stopień MPhil przyznawany osobom, które rozpoczęły studia doktorskie, ale z jakichś względów ich osiągnięcia nie były wystarczające do przyznania tytułu PhD.

  Innym rodzajem doktoratów, przyznawanych w Wielkiej Brytanii (rzadko), są tzw. „wyższe doktoraty” (ang. Higher Doctorates lub Doctor of Science). Mają one głównie znaczenie prestiżowe i odpowiadają stopniowi doktora habilitowanego.

  W krajach byłego Związku Radzieckim np. w Rosji i Białorusi odpowiednikiem polskiego stopnia naukowego doktora jest „kandydat nauk”. Natomiast stopień „doktora nauk” odpowiada polskiemu doktorowi habilitowanemu.

  Na Węgrzech tytuł doktorski przysługuje osobom kończącym studia medyczne i prawnicze. Tytuł, wpisany do dokumentów osobistych, staje się częścią nazwiska w podobny sposób jak tytuły arystokratyczne i może być używany także w sytuacjach niezwiązanych z wykonywaniem zawodu. Żony mają prawo do używania tytułu męża.

  Na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim w najbliższej rekrutacji przygotowane są 24 miejsca dla chętnych.

  Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na limit przyjęć na studia stacjonarne doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych 15 miejsc.

  Na Wydziale Nauk o Zdrowiu - 12 miejsc, z w tym że: w dziedzinie nauk medycznych, dyscyplina medycyna – 6 miejsc, w dziedzinie nauk o zdrowiu – 6 miejsc.

  Wymagania takie jak zawsze, czyli ukończone studia magisterskie, ewentualnie równoważne zagraniczne. Jest też specjalna ścieżka naboru dla zdobywców Diamentowego Grantu (to najbardziej prestiżowy program badawczy dla młodych naukowców).

  Podczas samej rekrutacji należy się spodziewać egzaminów ustnych z języka angielskiego oraz przedmiotów kierunkowych.

  Doktoraty wdrożeniowe

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uruchamia nowy program kształcenia w ramach istniejących już studiów doktoranckich. Na ten cel uczelnia otrzymała dofinansowanie w ramach projektu pn. „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”  ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (umowa o dofinansowanie nr POWR.03.02.00-00-I050/16-00).

  Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie wraz z działaniami uzupełniającymi realizowanymi we współpracy z przedsiębiorcami mają na celu podwyższenie kompetencji zawodowych i społecznych doktorantów, zapewnienie możliwości komercjalizacji wyników badań do gospodarki Polski, Europy i świata. Planowane studia przyczynią się do zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na wyższych uczelniach. Będzie to możliwe poprzez realizację wysokiej jakości studiów doktoranckich kluczowych dla gospodarki i społeczeństwa wspierających innowacyjność kraju, zapewniających możliwość transferu/komercjalizacji rezultatów prowadzonych badań do gospodarki. Celem współpracy z przedsiębiorcami jest jak najefektywniejszy proces kształcenia i prowadzenia badań, którego celem jest otrzymanie nowych produktów/usług o potencjale wdrożeniowym.

  Studia kierowane są do absolwentów kierunków medycznych, głównie: lekarskiego, lekarsko-dentystycznego, farmacji i analityki medycznej, co wynika z zakresu programu studiów.

  Procesem kształcenia mogą być objęte osoby, które ukończyły studia wyższe zgodne lub powiązane z kierunkami studiów doktoranckich lub posiadają poświadczenie o otrzymaniu Diamentowego Grantu, przygotują wstępny projekt pracy naukowej uwzględniający aplikacyjny wymiar planowanych badań, uzyskają zgodę przyszłego opiekuna naukowego na realizowanie zaprojektowanych badań, posiadają znajomość języka obcego właściwego dla komunikacji w danej dziedzinie. Planowane są zagadnienia badawcze z następujących dziedzin: chorób cywilizacyjnych, chorób wewnętrznych, genetyki, ortopedii, stomatologii, chorób zakaźnych, mikrobiologii.

  Każdy student będzie miał dwóch opiekunów naukowych: opiekuna ze strony Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz mentora ze strony przedsiębiorstwa. Zaplanowano następujące działania dodatkowe, wyróżniające program tworzonych studiów od programu „klasycznych” studiów doktoranckich:

  1. Mentoring uczestników studiów doktoranckich

  2. Szkoła letnia

  3. Kolegialna opieka nad przebiegiem pracy doktorskiej

  4.Grant na prowadzenie pracy badawczo-wdrożeniowej

  Działania w ramach projektu umożliwią młodym naukowcom realizację badań w zakresie nauk medycznych w połączeniu z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Umiejętności nabyte w trakcie realizacji projektu pozwolą na skuteczne wdrożenie dalszych badań do gospodarki.

  Planowany czas realizacji studiów: 1.10.2018-30.09.2022. Jednak rekrutacja rozpoczyna się już 18.05.2018.

  Jeśli jesteś zainteresowany nie zwlekaj, tylko skontaktuj się z:

  Anną Moniuszko-Malinowską: anna.moniuszko@umb.edu.pl (kierownik studiów doktoranckich)

  Moniką Siemion: monika.siemion@umb.edu.pl (koordynator administracyjny projektu)

  Magdaleną Pyłko: magdalena.pylko@umb.edu.pl (specjalista ds. studenckich)

  Więcej o projekcie: https://www.umb.edu.pl/sdwl

  Szczegółowe zasady rekrutacji: https://www.umb.edu.pl/rekrutacja_na_studia_doktoranckie/rekrutacja_studia_doktoranckie_miedzysektorowe

   

  Międzynarodowy doktorat na farmacji

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB, w trosce o zwiększenie szans absolwentów studiów magisterskich na krajowym i międzynarodowym rynkach pracy oferuje 4-letnie stacjonarne:

  • studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych
  • międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych.

  Ww. studia będą miały charakter interdyscyplinarny i będą pozwalały doktorantom na rozwój metodologiczno-naukowy w zakresie dwóch dziedzin jednocześnie, zwiększając znacząco ich wiedzę i umiejętności. W konsekwencji w zależności od wybranej tematyki rozprawy doktorskiej uczestnik studiów doktoranckich będzie mógł uzyskać stopień naukowy doktora nauk medycznych (dyscyplina biologia medyczna) lub doktora nauk farmaceutycznych.

  Na zorganizowanie międzynarodowych studiów doktoranckich uzyskano dofinansowanie z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.2 Studia doktoranckie) w ramach Projektu pt. „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”. Pomysłodawcą międzynarodowych studiów doktoranckich i kierownikiem projektu wspierającego realizację tego przedsięwzięcia jest prodziekan ds. nauki prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska.

  Studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej stwarzają warunki do rozwoju naukowego na światowym poziomie i podnoszenia kompetencji naukowo-badawczych podczas pracy we wspaniałych zespołach badawczych, w tym międzynarodowych. Uczestnicy studiów mają możliwość rozwoju naukowego w innowacyjnych tematykach z wykorzystaniem zaawansowanych technologii stosowanych we współczesnej nauce. W ramach studiów doktoranci zdobywają również umiejętność pozyskiwania środków na badania naukowe i kierowania grantami badawczymi oraz uczestniczą w ciekawych, dostosowanych do ich potrzeb zajęciach, w tym zajęciach z metodologii badań naukowych i mają możliwość wyboru ciekawych zajęć fakultatywnych.

  Międzynarodowe studia doktoranckie będą realizowane w ścisłej współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowo-dydaktycznymi, co pozwoli na płynne wprowadzenie doktorantów do europejskiej przestrzeni naukowej. Zróżnicowanie zajęć pod względem dyscyplin naukowych, jak i charakteru, od ściśle naukowych do ogólnoakademickich, pozwoli przyszłym doktorom na swobodne poruszanie się w realiach nauki światowej. Aby docelowo wykreować prawdziwego pracownika nauki przygotowane są następujące działania: intensywny kurs specjalistycznego języka angielskiego, wykłady specjalistów z innych krajów, praktyczne szkoły letnie (3) mające dostarczyć doktorantom specjalistycznej wiedzy merytoryczno-organizacyjnej. Działalność naukowa doktorantów będzie wspierana grantami badawczymi, które pozwolą nie tylko eksperymentować, ale również szkolić się w najlepszych ośrodkach w Europie, jak również prezentować wyniki badań własnych na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz spotykać się w kuluarach z naukowcami. Gwarancją wysokiej jakości rozprawy doktorskiej, która powstanie w ramach międzynarodowych studiów doktoranckich, będą kopromotorzy i recenzenci zagraniczni. Ponadto najlepsi z najlepszych będą otrzymywać stypendia promujące. W ten sposób dzięki umiędzynarodowieniu i interdyscyplinarności szkolić będziemy doktorów przygotowanych do pracy w środowisku międzynarodowym, którzy sprostają potrzebom współczesnej nauki i gospodarki.

  Wszystko to jest możliwe również, dlatego że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku zapewnia doktorantom szeroką ofertę stypendialną. Doktoranci mogą uzyskać:

  • stypendium doktoranckie,
  • podwyższenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych,
  • stypendium socjalne,
  • stypendium naukowe.

  O przyjęcie na studia doktoranckie na Wydziale Farmaceutycznym z OML mogą ubiegać się absolwenci farmacji, analityki medycznej, kosmetologii, chemii, biologii, biotechnologii, kierunku lekarskiego oraz innych kierunków studiów medycznych i przyrodniczych, w postepowaniu rekrutacyjnym o charakterze konkursowym.

  Rekrutacja na:

  • Międzynarodowe studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych (12 miejsc) rozpoczyna się już 18 maja 2018 r.,
  • Studia doktoranckie w dziedzinie nauk medycznych i nauk farmaceutycznych (15 miejsc) rozpoczyna się 04 czerwca 2018 r.

  Szczegółowe zasady rekrutacji są dostępne:

  • na stronie http://www.umb.edu.pl/wf/studia_doktoranckie/rekrutacja
  • w Dziale Promocji i Rekrutacji UMB (promocja@umb.edu.pl; tel. 85 748 5512).

   

  Osoby zainteresowane uzyskaniem informacji merytorycznych proszone są o kontakt z kierownikiem studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej – prof. dr hab. Małgorzatą M. Brzóską (malgorzata.brzoska@umb.edu.pl; tel. 85 748 5603).

   

  Doktorat z Marią Skłodowską-Curie

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku 1 marca rozpoczął rekrutację na interdyscyplinarne studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki finansowane z funduszy europejskich. To bardzo unikatowa oferta.

  Anglojęzyczne studia doktoranckie to efekt zdobycia przez UMB grantu Komisji Europejskiej w ramach konkursu COFUND: „Działania Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Horyzont 2020” oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zrealizowanie projektu ImPRESS - International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and - sectoral mobility. Stypendium doktoranckie wyniesie 2,6 tys. euro (brutto). To oferta zrobienia doktoratu, której nie ma nawet z czym porównać w Polsce.

  Rekrutacja rozpocznie się 1 marca i potrwa do końca maja. Na studia mogą się zgłosić osoby, które: są na początku swojej kariery naukowej; nie posiadają tytułu doktora; nie mieszkały i nie prowadziły działalności (pracy, studiów itp.) w Polsce przez okres dłuższy niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat bezpośrednio przed rekrutacją.

  W ramach studiów III stopnia studenci będą mieli możliwość prowadzenia badań naukowych w kilku dziedzinach, m.in.: w onkologii, kardiologii, chorobach metabolicznych, chorobach neurodegeneracyjnych, medycynie regeneracyjnej, biologii molekularnej, genetyce, metabolomice, lipidomice, proteomice i immunologii. Wykorzystując nowoczesne techniki biostatystyczne i bioinformatyczne pozyskiwać będą dane, które mogą przyczynić się do poprawy diagnostyki i terapii w medycynie spersonalizowanej.

  Projekt zakłada wizyty badawcze i szkolenia w krajowych i zagranicznych ośrodkach naukowych. Opiekunami doktorantów podczas wizyt badawczych będą wybitni europejscy naukowcy, m.in. z Niemiec (Heidelberg University), Belgii (Hasselt University) czy Hiszpanii (San Pablo University CEU i Fundación CNIC Carlos III). Młodzi naukowcy będą mieli również okazję realizować projekty we współpracy z takimi firmami jak: Agilent Technologies, deCODE genetics, ideas4biology oraz Warsaw Genomics.

  Absolwenci studiów doktoranckich otrzymają stopień doktora nauk medycznych lub farmaceutycznych.

   

  Dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska, prodziekan Wydziału Lekarskiego, Prof. Małgorzata M. Brzóska, kierownik studiów doktoranckich na Wydziale Farmaceutycznym z OML, Wojciech Więcko

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.