Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Fundusz stypendialny na I roku.
 • Ostatnia zmiana 27.06.2018 przez Medyk Białostocki

  Fundusz stypendialny na I roku

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku utworzył własny fundusz stypendialny dla najlepszych studentów pierwszego roku, którzy legitymują się świetnymi wynikami z matury.

  Jakie są zasady ubiegania się o stypendium?

  Stypendystą może zostać student I roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia UMB, który podjął studia w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i uzyskał bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego (co najmniej 90 proc. punktów możliwych do zdobycia, na poziomie rozszerzonym, z jednego z przedmiotów branych pod uwagę podczas postępowania rekrutacyjnego na UMB, tj. biologia, chemia, fizyka, informatyka, matematyka).

  W przypadku studentów, którzy osiągnęli taki sam wynik punktowy, pod uwagę brane będą łączne wyniki z pozostałych przedmiotów ocenianych podczas postępowania rekrutacyjnego, a następnie wynik z egzaminu z języka obcego.

  Stypendium przyznawane jest na 9 miesięcy, od października do czerwca, w roku akademickim, w którym student rozpoczął kształcenie, a wypłacane ma być raz na miesiąc.

  Stypendia z własnego funduszu stypendialnego nie są przyznawane laureatom olimpiad, którzy są uprawnieni do ubiegania się o stypendia z funduszu pomocy materialnej.

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.