Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Habilitacje i doktoraty - 2017.
 • Ostatnia zmiana 08.02.2018 przez Medyk Białostocki

  Habilitacje i doktoraty - 2017

  65 doktorów nauk, 14 doktorów habilitowanych i dwóch profesorów - to awanse naukowe pracowników Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w 2017 roku.

  Choć tytuły naukowe zdobywane były przez cały rok, to symbolicznie dyplomy wręcza się podczas ostatniego w roku posiedzenia Senatu UMB (15 grudnia). Uroczystość ta ma zwykle bardzo odświętny charakter.

  - Szanowni Państwo, ważnym elementem rozwoju uczelni jest powiększające się grono pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych, którzy podnosząc swoje kwalifikacje zwiększają prestiż i potencjał naukowy naszej Alma Mater - rozpoczął swoje przemówienie rektor prof. Adam Krętowski.

  65 doktorów to: 35 osób z Wydziału Lekarskiego, 8 z Wydziału Farmaceutycznego oraz 22 z Wydziału Nauk o Zdrowiu. Właściwe rady wydziałów zatwierdziły również wobec 14 osób prawo do samodzielnego nauczania i prowadzenia badań naukowych, przyznając stopień doktora habilitowanego, w tym na Wydziale Lekarskim siedmiu osobom, na WNoZ - sześciu oraz na Wydziale Farmaceutycznym jednej osobie. Dwóch nowych profesorów to panie: prof. Bożena Dobrzycka oraz prof. Małgorzata Brzóska.

  Aktualnie UMB zatrudnia 266 samodzielnych pracowników nauki, w tym 120 osób z tytułem profesora, 146 ze stopniem doktora habilitowanego.

   

  Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym zmieni sposób w jaki będzie się otrzymywało tytułu naukowe.

  Zmiany te ocenił rektor prof. Adam Krętowski

  1. Wg założeń ustawy, na naszej uczelni będziemy mogli mieć jedną wspólną szkołę doktorską - a nie jak dotychczas studia doktoranckie prowadzone na 3 wydziałach.
  2. Uczelnia będzie mogła prowadzić szkołę doktorską pod warunkiem posiadania kategorii naukowej A, A+ lub B+ w co najmniej dwóch dyscyplinach naukowych. Tak więc zgodnie z proponowaną klasyfikacją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) dot. dziedzin naukowych w naszej uczelni będziemy mieli najprawdopodobniej 3 dyscypliny:
  • medycynę podstawową (w której zawierają się także nauki farmaceutyczne),
  • medycynę kliniczną (obejmującą dyscypliny kliniczne, ale także m.in. medycynę laboratoryjną) oraz
  • dyscyplinę nauki o zdrowiu (do których wg OECD zaliczane są np. choroby zakaźne)
  1. Mniej korzystnym rozwiązaniem - z punktu widzenia młodych naukowców - jest proponowany w projekcie ustawy zakaz zatrudnienia w okresie studiów doktoranckich jako nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego. Doktorant będzie mógł być zatrudniony jedynie w ramach grantu będącego realizacją projektu badawczego, który jest przedmiotem pracy doktorskiej.
  2. Uprawnienie do nadawania stopnia doktora habilitowanego będzie mogła posiadać uczelnia w tej dyscyplinie, w której posiada kategorię naukową A+ albo A. Tak więc niestety uzyskanie w kolejnej ewaluacji kategorii B+ lub B wyklucza możliwość prawa do habilitowania w tej dyscyplinie.
  3. Istotną nowością dotyczącą stopnia doktora habilitowanego będzie możliwość uzyskania habilitacji przez doktorów, którzy otrzymali grant przyznany przez Europejską Radę do spraw Badań Naukowych (grant ERC) lub jako kierownicy projektu zrealizowali projekt finansowany w ramach konkursu grantowego o uznanej renomie międzynarodowej bez konieczności przedstawiania monografii czy cyklu publikacji.

  Proponowane jest również, aby 2 spośród 3 recenzentów dorobku habilitacyjnego nie wchodziło w skład komisji habilitacyjnej, a ich dane osobowe nie podlegały ujawnieniu - recenzenci ci pozostawaliby anonimowi.

  Czterech jawnych członków komisji habilitacyjnej (w tym 1 recenzent) wyznaczanych będzie przez Radę Doskonałości Naukowej, która zastąpiłaby aktualnie istniejącą Centralną Komisję.

  1. Tytuł naukowy profesora będzie mógł być nadany osobie, która jest doktorem habilitowanym oraz:
  • prowadzi badania naukowe lub prace rozwojowe, których efektem były wybitne osiągnięcia naukowe,
  • kierowała zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych
  • prowadziła badania naukowe w zagranicznych instytucjach naukowych trwające co najmniej 3 miesiące.

   

   

  Awanse naukowe (od 1 stycznia 2017 do 30 listopada 2017)

  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim

   

  Stopień doktora habilitowanego uzyskali:

  dr hab. Łukasz Bołkun, dr hab. Michał Ciborowski, dr hab. Tomasz Kleszczewski, dr hab. Ewa Matuszczak, dr hab. Piotr Pierzyński, dr hab. Ewa Rodakowska, dr hab. Waldemar Och.

   

  Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymali:

  dr Piotr Bobik, dr Dorota Boruszewska, dr Urszula Chomańska, dr Małgorzata Czarniakowska-Bołtuć, dr Irena Daniszewska, dr Katarzyna Fejfer, dr Przemysław Gosk, dr Artur Goździewski, dr Tomasz Guszcz, dr Katarzyna Kakareko, dr Bożenna Klonowska, dr Urszula Kołakowska, dr Alicja Korneluk-Sadzyńska, dr Paula Kostecka-Sochoń, dr Paweł Laskowski, dr Agnieszka Łebkowska, dr Monika Łukasiewicz, dr Mateusz Łukaszyk, dr Jan Matczuk, dr Dariusz W. Mazurkiewicz, dr Elżbieta Młodawska, dr Grzegorz Młynarczyk, dr Joanna Moczydłowska, dr Paweł Muszyński, dr Magdalena Olszewska, dr Anna Pryszczepko-Wawreszuk, dr Anna D. Rogowska, dr Katarzyna Simonienko, dr Tomasz Stepek, dr Kacper Toczyłowski, dr Grzegorz Turek, dr Marlena Waszkiewicz-Stojda, dr Marcin Witkowski, dr Łukasz Żukowski, dr Sebastian Żukowski.

   

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

   

  Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna otrzymała:

  dr hab. Małgorzata Borzym-Kluczyk.

   

  Stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych otrzymali:

  dr Aleksandra Amelian, dr Bartłomiej G. Kałaska, dr Magdalena Kusaczuk, dr Marta Szekalska.

   

  Stopień naukowy doktora nauk medycznych w dyscyplinie biologia medyczna otrzymali:

  dr Edyta K. Głażewska, dr Monika Gudowska, dr Anna Sieńko, dr Marta Wacewicz-Muczyńska.

   

  Wydział Nauk o Zdrowiu

  Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych w dyscyplinie medycyna otrzymali:

  dr hab. Wojciech Jóźwicki, dr hab. Anna Pryczynicz, dr hab. Marzena Wojewódzka-Żelezniakowicz.

   

  Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk o zdrowiu otrzymali:

  dr hab. Grażyna Kobus, dr hab. Cecylia R. Łukaszuk, dr hab. Małgorzata Waszak, dr hab. Mateusz Cybulski.

   

  Stopień naukowy doktora nauk o zdrowiu otrzymali:

  dr Małgorzata Andryszczak, dr Aneta M. Brayer, dr Iwona Mirończuk-Chodakowska, dr Dorota Citko, dr Katarzyna D. Jańczuk, dr Katarzyna Kaniewska, dr Małgorzata Kołpak-Kowalczuk, dr Martyna E. Krukowska, dr Karolina Lisowska, dr Bianka Misiak, dr Agata Nędzi-Kowalczyk, dr Agnieszka Paszko, dr Karolina Sochoń, dr Paweł M. Sowa, dr Alicja Szyłejko, dr Janusz Wojtkowski, dr Marta Żebrowska.

   

  Stopień naukowy doktora nauk medycznych otrzymali:

  dr Łukasz Kuźma, dr Magdalena E. Łuba, dr Stanisław A. Michalak, dr Anna Ostrowska, dr Jan Z. Trusewicz.

   

   

    

  • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.