Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora UMB prof. Adama Krętowskiego .
 • Ostatnia zmiana 08.12.2023 przez Medyk Białostocki

  Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora UMB prof. Adama Krętowskiego

  Wystąpienie inauguracyjne JM Rektora UMB prof. Adama Krętowskiego

  Chciałbym, aby myśl o Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku kojarzyła się Państwu z maksymą: Hic habitat felicitas – Tu mieszka szczęście.  

  Szanowni Państwo,

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to wyjątkowa wspólnota ludzi i idei. Dzięki wielkiemu zaangażowaniu i pracy całej społeczności realizujemy misję Uczelni, jaką jest służenie społeczeństwu - poprzez nowatorskie kształcenie profesjonalnej kadry medycznej, prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie oraz rozwój działalności klinicznej zgodnie z postępem wiedzy medycznej i troską o pacjenta.

  Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku kształci się i uczestniczy w badaniach naukowych blisko 6 tysięcy osób, w tym 464 studentów zagranicznych oraz 233 doktorantów.

  W bieżącym roku akademickim przyjęliśmy na pierwszy rok studiów 1769 osób - po raz kolejny największą liczbę studentów w historii naszej Uczelni. Na 16 kierunkach wypełniliśmy lub przekroczyliśmy niemal wszystkie limity przyjęć.

  Jesteśmy przekonani, że warto studiować na naszej Uczelni - świadczą o tym nie tylko wyniki rekrutacji, ale - po raz kolejny - wysokie miejsca naszych absolwentów na Lekarskim Egzaminie Końcowym: w ostatniej sesji wiosennej ponownie nasi absolwenci byli najlepsi w Polsce na Lekarsko-Dentystycznym Egzaminie Końcowym, zajęliśmy też wysokie 5 miejsce spośród absolwentów 18 kierunków lekarskich, którzy ukończyli studia w ciągu ostatnich 2 lat.

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku to przyjazne miejsce do zdobywania wiedzy w zakresie zawodów medycznych, gdzie oprócz nauki, można realizować swoje pasje i zainteresowania. Mamy 16 sekcji sportowych, 18 organizacji studenckich oraz chór osiągający międzynarodowe sukcesy.

  W ramach możliwości finansowych, ze środków własnych stale modernizujemy domy studenta i infrastrukturę socjalną, powiększamy bazę lokalową na potrzeby uczelnianych organizacji studenckich.

  W ostatnim roku wyremontowaliśmy także halę sportową wraz z siłownią. Cieszymy się, że w końcu udało się zrealizować budowę tak długo oczekiwanego terenu rekreacyjnego przy akademiku, gdzie w wolnych chwilach studenci i pracownicy będą mogli aktywnie odpocząć, grając w koszykówkę, siatkówkę czy piłkę nożną.

  NAUKA

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wraz ze swoimi szpitalami klinicznymi to także największy pracodawca w regionie. Razem zatrudniamy aktualnie 5615 pracowników, w tym 142 profesorów, 166 dr habilitowanych i 403 doktorów. W UMB dydaktykę prowadzi 942 nauczycieli akademickich.

  Myślę, że nie muszę nikogo z Państwa przekonywać, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i nasze szpitale kliniczne to ważne instytucje w naszym mieście i regionie.

  Wierzę, że działania podejmowane w ostatnich latach przez władze Uczelni w zakresie podnoszenia jakości prac badawczych oraz rozwoju infrastruktury przyczyniły się do osiągania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku najwyższych ocen spośród uczelni medycznych w Polsce  w ramach ewaluacji dyscyplin naukowych oraz wysokiej pozycji w nauce światowej, czego wyrazem są wspólne projekty z zagranicznymi liderami w obszarze nauk medycznych oraz  publikacje w najwyżej punktowanych czasopismach naukowych. W tym miejscu raz jeszcze chciałbym podziękować Panu Rektorowi profesorowi Marcinowi Moniuszko oraz wszystkim Dziekanom i Prodziekanom za ich tytaniczną pracę poświęconą rozwojowi nauki na UMB.

  W minionym roku nasi naukowcy po raz kolejny opublikowali ponad 800 prac, które zostały zarejestrowane w prestiżowej bazie Web of Science Core Collection o łącznej wartości Impact Factor ponad 4,5 tysiąca - w ciągu ostatniego roku zanotowaliśmy wzrost wskaźnika oddziaływania o blisko 30%. Średnia wartość tego wskaźnika przypadająca na 1 publikację wyniosła w tym okresie 5,6. O wysokiej jakości opublikowanych przez naszych naukowców prac świadczą także rosnące liczby cytowań. W 2022 roku publikacje z afiliacją UMB były cytowane ponownie częściej, niż przed rokiem - blisko 22 tysiące razy.

  Jesteśmy dumni, że nasze osiągnięcia są rozpoznawane i doceniane także w światowej nauce i medycynie. Już po raz kolejny, wykład inauguracyjny na Alma Mater wygłosi wybitny naukowiec zagraniczny - w tym roku Pan Profesor Jose Florez, profesor najlepszej na świecie uczelni medycznej Harvard Medical School, a jednocześnie Dyrektor Medyczny Massachusetts General Hospital – jednego z najwyżej ocenianych szpitali w rankingach amerykańskich i światowych.

  Strategicznym elementem postępu nauki jest współpraca i rozpoznawalność międzynarodowa - w tym obszarze również dążymy do systematycznego rozwoju. W ostatnim roku podpisaliśmy 7 nowych umów o współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowymi.

  W ramach Programu Erasmus Plus zostało zawartych 6 kolejnych międzynarodowych porozumień na mobilności zagraniczne.

  Jedną z obecnie najważniejszych europejskich inicjatyw akademickich jest tworzenie elitarnych sieci partnerstw uczelni, określanych mianem Uniwersytetów Europejskich. Miło mi Państwa poinformować, że w ostatnich dniach Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, jako jedna z pierwszych i nielicznych polskich uczelni medycznych, został wpisany na listę Associate Partners prestiżowego międzynarodowego konsorcjum Uniwersytetu Europejskiego EUNICE 4U. To efekt ostatnich kilku miesięcy intensywnej pracy Pana Rektora Marcina Moniuszki, któremu bardzo dziękujemy.

  Możemy pochwalić się sukcesami w najbardziej prestiżowych rankingach międzynarodowych. W światowym World University Ranking Uniwersytet Medyczny w Białymstoku sklasyfikowany został wśród 8% najlepszych uczelni na świecie. W ostatniej edycji the Times Higher Education World University Ranking znalazło się tylko sześć polskich uczelni medycznych. Szczególnie dobry wynik - drugie miejsce pośród polskich uniwersytetów - uzyskaliśmy w kategorii Teaching/dydaktyka.

  W krajowym Rankingu Uczelni Akademickich organizowanym przez Perspektywy Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w 2023 roku znalazł się w najlepszej dwudziestce uczelni w Polsce. Co szczególnie ważne, zajęliśmy 1 miejsce wśród uczelni medycznych pod względem efektywności pozyskiwania funduszy zewnętrznych na badania i rozwój oraz wyników ewaluacji naukowej, a także 5 miejsce w kategorii efektywności naukowej wśród wszystkich uczelni w Polsce.

  Wyrazem uznania dla wysokiej pozycji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wśród polskich szkół wyższych było powierzenie nam organizacji ogólnopolskiej konferencji „Studenci Zagraniczni w Polsce” w ramach programu „Study in Poland”, podczas której gościliśmy w Białymstoku m.in. rektorów polskich uczelni reprezentowanych w Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.

  W minionym roku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku uzyskał także dwie renomowane akredytacje zagraniczne: ASPIRE Excellence Certificate of Merit in Student Engagement - nadawaną przez Association for Medical Education in Europe oraz akredytację Agency for Public Health Education (APHEA) – potwierdzającą wysoki poziom edukacji na kierunku zdrowie publiczne.

  Poziom badań naukowych uzależniony jest także od dodatkowych funduszy zewnętrznych i infrastruktury, którą posiada Uczelnia. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje aktualnie 115 projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Agencji Badań Medycznych, Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, a także z funduszy Komisji Europejskiej, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji i Nauki o łącznej wartości ponad 450 mln zł. W bieżącym roku Uczelnia pozyskała 20 nowych projektów o wartości blisko 40 mln zł.

  Kolejny nasz projekt pt. "e-Window to the world - zapewnienie dostępu do prestiżowych e-czasopism oraz anglojęzycznych platform edukacyjnych" został zatwierdzony do realizacji i otrzymał finansowanie w ramach konkursu „Welcome to Poland”. Jest to już dziewiąty projekt dofinansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej, co czyni nasz Uniwersytet jednym z największych beneficjentów tego programu.

  W obecnym roku zakończył się 5-letni projekt finansowany z prestiżowego programu Horyzont 2020 - Interdyscyplinarne międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej, biostatystyki i nauk farmaceutycznych. Stopień doktora nauk zdobyło 12 młodych naukowców. Doktoranci m.in. z Indonezji, Meksyku, Niemiec czy Stanów Zjednoczonych byli autorami ponad 90 publikacji w czasopismach naukowych o łącznym Impact Factor ponad 450.

  Kolejny projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, pod nazwą „Interdyscyplinarne międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych” zakończyliśmy uzyskaniem przez 11 absolwentów stopni doktora. W projekt zaangażowanych było 6 promotorów oraz 13 recenzentów zagranicznych.

  Nasz największy projekt dotyczący infrastruktury badawczej „Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej”, współfinansowany ze środków unijnych w wysokości około 140 mln zł, jest już także bliski zakończenia. Przez ostatnie tygodnie intensywnie realizowane były finalne prace budowlane, zakupy aparaturowe i wyposażenie nowych laboratoriów. W ramach tego projektu powstało: Centrum Medycyny Populacyjnej, Centrum Genomu, Centrum Medycyny Regeneracyjnej, Centrum Radiofarmacji, Centrum Przeciwdziałania Zdrowotnym Skutkom Starzenia oraz Biobank Populacyjny. Efekty naszych prac inwestycyjnych możecie Państwo obserwować na prezentacji, a wyniki naukowe tych jednostek są już widoczne w rosnących liczbach publikacji i cytowań w światowej bazie Web of Science.

   

  MEDYCYNA CYFROWA

  Najnowszym sukcesem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie rozwoju potencjału badawczego jest pozyskanie w ostatnich dniach grantu w wysokości blisko 30 mln zł z Agencji Badań Medycznych na organizację Centrum Medycyny Cyfrowej. Dziękujemy Panu Prezesowi Radosławowi Sierpińskiemu za zorganizowanie tak ważnego dla polskiej medycyny konkursu.

  Finansowanie Centrum Medycyny Cyfrowej pozwoli na stworzenie innowacyjnego ekosystemu badań biomedycznych i systemów ochrony zdrowia, który zintegruje zaawansowane technologie sztucznej inteligencji, nowatorskie badania medyczne i holistyczne zarządzanie danymi. Nasz Uniwersytet jest liderem w Polsce w obszarach big data i medycyny cyfrowej, dzięki doświadczeniu uzyskanemu przy realizacji projektu „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie”. W ramach dotychczasowych prac stworzyliśmy system informatyczny PolMed-AI, który integruje dane wielkoskalowe, w tym genomiczne oraz dane fenotypowe i obrazowe z różnych badań rejestrowych. Dzięki temu systemowi jesteśmy w stanie analizować i powiązać informacje kliniczne z biologicznymi próbkami przechowywanymi w biobanku naszej Uczelni. W ramach dotychczasowego projektu zgromadzone zostały dane pozyskane od blisko 10 tys. chorych.

  Realizacja programu Centrum Medycyny Cyfrowej pozwoli na integrację posiadanej przez UMB bazy danych z systemami szpitalnymi USK i UDSK oraz opracowanie modułu dostosowanego do potrzeb lekarzy i naukowców, aby zwiększyć funkcjonalność systemu.

  Wierzymy, że projekt CMC umożliwi tworzenie nowych modeli diagnostycznych i terapeutycznych poprzez wykorzystanie technologii uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, poprawiając jakość opieki zdrowotnej w naszym kraju.

  Zdajemy sobie sprawę, że te niezwykle potrzebne inwestycje infrastrukturalne nie będą miały szansy na sukces bez wykształconej kadry w obszarze medycyny cyfrowej.  Dlatego w ramach strategii UMB do 2030 roku zaplanowaliśmy rozwój kierunków łączących nauki medyczne z kierunkami ścisłymi: biostatystykę kliniczną, bioinformatykę medyczną, analizę danych wielkoskalowych z wykorzystaniem algorytmów sztucznej inteligencji. Jesteśmy jedyną uczelnią w Polsce, która prowadzi kształcenie na kierunku biostatystyka kliniczna, w tym studia II stopnia we współpracy z Uniwersytetem w Hasselt z Belgii i w tym zakresie staramy się udoskonalać naszą ofertę dydaktyczną. Rozpoczęliśmy kształcenie podyplomowe w ramach Studiów Master of Business Administration (MBA) w obszarze zarządzania ochroną zdrowia i przygotowaliśmy kolejny projekt szkolenia specjalistów w zakresie badań klinicznych i biobankowania, który właśnie otrzymał finansowanie w ramach konkursu Agencji Badań Medycznych.

  Niezbędnym elementem infrastruktury dla kształcenia kadry w tym obszarze jest budowa dydaktycznego Centrum Bioinformatyki i Biostatystyki Klinicznej. Realizacja tej inwestycji została rozpoczęta w połowie 2023 roku dzięki funduszom uzyskanym z Ministerstwa Zdrowia.

  Wierzę, że działania dotyczące poszerzania oferty dydaktycznej w zakresie „medycyny cyfrowej”, czyli kierunków łączących nauki medyczne z kierunkami ścisłymi, będą mogły być początkiem powstania czwartego wydziału na naszej Uczelni.

  PRZYSZŁOŚĆ MEDYCYNY

  Jeszcze kilka lat temu w naszym kraju kształcenie lekarzy realizowało kilkanaście kierunków lekarskich – w bieżącym roku rekrutację na ten kierunek prowadziły już trzydzieści cztery uczelnie, a szereg kolejnych szkół zawodowych uzyskało zgodę Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia.

  Jako Uniwersytet Medyczny w Białymstoku znajdujemy się więc w nowej rzeczywistości. Bez wątpienia jest to sytuacja, która istotnie zwiększa konkurencję między uczelniami o pozyskanie najlepszych maturzystów na kierunek lekarski… Stwarza też potencjalne ryzyko zmniejszenia liczby studentów na pozostałych kierunkach w sytuacji nadchodzącego niżu demograficznego.

  Oceniamy, że w tej zmienionej rzeczywistości, nasza, realizowana od 2 lat strategia rozwoju UMB do 2030 roku okazała się szczególnie trafna.

  Szkoły wyższe, które mają wysoki poziom kierunków biotechnicznych i informatycznych (takie jak Uniwersytet Warszawski czy Politechnika Wrocławska) również otwierają kierunki lekarskie. Bez wątpienia, aby rywalizować z tymi uczelniami, musimy kontynuować działania zmierzające do rozwoju kierunków łączących medycynę z kierunkami technicznymi, zwiększając nasze szanse na rynku edukacyjnym oraz w zakresie innowacyjnych badań naukowych.

  Niezależnie jednak od nowych okoliczności, na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku chcemy jak najlepiej dbać o jakość edukacji, chcemy wykształcić profesjonalną, na najwyższym poziomie kadrę medyczną oraz stwarzać naszym absolwentom szansę na sukces na konkurencyjnym rynku pracy.

  Zespół ekspertów pod kierunkiem Pana Rektora Adriana Chabowskiego opracował, zatwierdzoną przez Senat Strategię Doskonałości Dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. W celu wsparcia metodycznego i pedagogicznego naszych nauczycieli akademickich powołaliśmy Centrum Doskonałości Dydaktycznej. Będziemy aktywnie promowali działania na rzecz rozwoju kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych (w tym narzędzi cyfrowych) oraz dążyli do implementacji innowacyjnych rozwiązań w obszarze kształcenia medycznego.

  Ważnym elementem rozwoju wysokiej jakości kształcenia jest udoskonalanie i rozwijanie infrastruktury dydaktycznej. W porównaniu do roku 2015, zwiększyliśmy liczbę studentów o 54% na kierunku lekarskim, o 87% na pielęgniarstwie studiach I stopnia, i o 40% na pielęgniarstwie studiach II stopnia. Niestety, brak w ostatnim okresie funduszy na inwestycje dydaktyczne ogranicza nasze możliwości dalszego zwiększania liczby studentów i poprawy warunków studiowania.

  W związku z założeniami Krajowego Planu Odbudowy już w 2021 roku przygotowaliśmy i przedstawiliśmy Ministerstwu Zdrowia szereg projektów, które mogłyby pozwolić na dalszy rozwój warunków kształcenia medycznego w naszym mieście i regionie.

  Jako kluczowe w tym obszarze zaplanowaliśmy stworzenie Centrum Dydaktyki Przedklinicznej obejmujące międzywydziałowy zespół sal dydaktycznych, w tym sali wykładowej na 600 miejsc oraz pomieszczeń seminaryjnych o powierzchni netto 3000 m2. Zaplanowaliśmy również wykorzystanie centrum na potrzeby organizacji zjazdów naukowych i konferencji.

  Kolejnym elementem umożliwiającym poprawę i unowocześnienie warunków kształcenia powinno być stworzenie multidyscyplinarnego Laboratorium Anatomii Klinicznej połączonego funkcjonalnie z Zakładem Anatomii Prawidłowej Człowieka. Laboratorium zostałoby wyposażone w stoły operacyjne, endo- i egzoskopy oraz urządzania do diagnostyki obrazowej z możliwością zastosowania technologii wirtualnej rzeczywistości i programów symulacyjnych.

  Szczególnie pilna, ze względu na rosnącą liczbę studentów, jest budowa nowoczesnego Centrum Dydaktyki Klinicznej dla Wydziału Nauk o Zdrowiu, w tym Zakładów: Zintegrowanej Opieki Medycznej, Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Zakładu Medycyny Klinicznej oraz Kliniki Rehabilitacji Dziecięcej i Kliniki Rehabilitacji. Inwestycja ta powinna być komplementarna do przebudowy i rozbudowy części USK znajdującej się przy ulicy Żurawiej, tak aby studenci kierunków Wydziału Nauk o Zdrowiu mogli realizować kształcenie praktyczne, a jednocześnie wspierać opiekę nad pacjentami.

  W ramach zaproponowanych Ministerstwu Zdrowia w 2021 roku projektów, które umożliwiłyby zwiększenie na naszej Uczelni liczby studentów na kierunku lekarskim, pielęgniarstwie czy fizjoterapii, zaplanowaliśmy również rozbudowę Centrum Symulacji Medycznych. Celem jest wdrożenie modelu nauczania interdyscyplinarnego opartego o najnowocześniejsze techniki symulacji medycznych. Nie mamy wątpliwości, że w ramach rozwoju kształcenia praktycznego niezbędne jest także stworzenie możliwości edukacji w zakresie technik endoskopowych i robotycznych w standardzie wysokiej wierności.

  Wierzymy, że już wkrótce fundusze Krajowego Planu Odbudowy zostaną odblokowane i będziemy mogli zrealizować nasze niezbędne infrastrukturalne potrzeby dydaktyczne.

  INWESTYCJE

  Jesteśmy dumni, że w okresie trudnej sytuacji psychiatrii dziecięcej w naszym kraju, Uniwersytetowi Medycznemu w Białymstoku udało się wywalczyć na ten cel fundusze i zbudować Centrum Psychiatrii, w tym Klinikę Psychiatrii Dziecięcej. W ciągu roku funkcjonowania klinika dziecięca hospitalizowała blisko 400 małych pacjentów, udzieliliśmy ponad 3 tysiące porad w przychodni dziennej. Aktualnie na ukończeniu jest remont generalny oraz przygotowanie planów rozbudowy części ambulatoryjnej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego realizowane ze środków budżetu państwa. Dzięki tym inwestycjom znacząco poprawiają się warunki specjalistycznych terapii dzieci i młodzieży oraz możliwości klinicznego kształcenia przed i podyplomowego w zakresie pediatrii.

  Niezwykle potrzebnym elementem poprawy warunków dydaktyki na kierunkach medycznych oraz jakości leczenia pacjentów w naszym regionie powinna być przebudowa i rozbudowa Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w lokalizacji przy ulicy Żurawiej. W ostatnim roku zrealizowaliśmy tam inwestycje dotyczące klinik chorób płuc, rozpoczynamy budowę klinik chorób zakaźnych, ale potrzebujemy także całościowego programu dla tej części szpitala, z inwestycją w zakresie onkologii uniwersyteckiej, rozwojem klinik rehabilitacji oraz kardiologii nieinwazyjnej.

  Pragnę podkreślić, iż idea stworzenia Uniwersyteckiego Centrum Onkologii Spersonalizowanej została wpisana do wojewódzkiego programu transformacji i uzyskała pozytywne opinie Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach Instrumentu Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia w zakresie  celowości planowanej inwestycji.

  Niestety, kryteria konkursu Funduszu Medycznego nie dały nam dotychczas szansy uzyskania finansowania. Wierzymy jednak, że Ministerstwo Zdrowia wpisze naszą inwestycję w tzw. program wieloletni, na który czekamy już najdłużej spośród uniwersytetów medycznych.

  Czekamy więc z nadzieją na możliwość realizacji planów rozwoju infrastruktury dydaktycznej i klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Wierzymy, że dla tych niezwykle ważnych inwestycji dla naszego Uniwersytetu, ale także dla naszego miasta i regionu, znajdziemy wsparcie decyzyjne i finansowe w Ministerstwie Zdrowia.

  STUDENCI

  Chciałbym się teraz zwrócić do nowo przyjętych studentów pierwszego roku.

  Drogie Koleżanki i Koledzy, witam Was w Społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Cieszę się, że wybraliście studia na naszym uniwersytecie, jednej z najlepszych Uczelni w kraju. Życzę Wam, abyście mieli w sobie siłę, by pokonać wszelkie trudności i wyzwania związane z niezbędną, ciężką pracą i osobistym zaangażowaniem, jakie trzeba włożyć, żeby osiągnąć sukces na studiach medycznych. Życzę wam niezapomnianych wrażeń i przeżyć związanych z życiem studenckim, życzę nawiązania szczerych przyjaźni oraz radości z każdego dnia spędzonego na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  Now, I would like to address the newly admitted first-year students.

  Dear Colleagues /first-year students,

  You are welcome to the Community of Medical University of Bialystok. We are glad that you have chosen to study at our University, one of the best in the country. I wish you to have the strength to overcome all difficulties and challenges related to the necessary hard work and commitment that must be done to achieve real success during the study of medicine. I wish you unforgettable impressions and experiences related to student life, I wish you to establish sincere friendships and enjoy every day spent at the Medical University of Bialystok.

  Szanowni Państwo, w dniu Inauguracji nowego roku akademickiego przekazuję najlepsze życzenia wszystkim studentom, doktorantom oraz pracownikom Uczelni: nauczycielom akademickim, pracownikom administracji, pracownikom technicznym i personelowi naszych szpitali klinicznych.

  Życzę Państwu wielu sukcesów, realizacji planów i zamierzeń przynoszących satysfakcję z dobrze wypełnionych zadań, pomyślności w życiu osobistym oraz spełniania marzeń.

  Chciałbym, aby myśl o Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku kojarzyła się Państwu z maksymą: Hic habitat felicitas – tu mieszka szczęście.  

  Życzę wszystkim nieustannego szczęścia i dużo zdrowia w nowym roku akademickim!

  JM Rektor UMB prof. Adam Krętowski 

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.