Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Kronika UMB 2022 r..
 • Ostatnia zmiana 23.03.2023 przez Medyk Białostocki

  Kronika UMB 2022 r.

  Zapis wydarzeń minionego roku, czyli sprawozdanie z tego co się wydarzyło w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w całym 2022 roku.

   

  STYCZEŃ

  Dr hab. Michał Tomczyk, kierownik Zakładu Farmakognozji ponownie został wybrany redaktorem naczelnym czasopisma Acta Poloniae Pharmaceutica – Drug Research na okres 2022-2023.

  1

  Dr Regina Sierżantowicz z Zakładu Pielęgniarstwa Chirurgicznego została powołana przez Ministra Zdrowia na konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i operacyjnego na okres 5 lat.

  4

  Urząd Patentowy RP udzielił dwóch patentów: „Dwuniciowy kwas nukleinowy do wyciszania ekspresji genu kodującego białko PRODH/POX i jego zastosowania, wektor ekspresyjny, komórka gospodarza, klon komórkowy, kompozycja farmaceutyczna, sposób in vitro wyciszania ekspresji genu kodującego białko PRODH/POX, jednoniciowy kwas nukleinowy do wyciszania ekspresji genu kodującego białko PRODH/POX i jego zastosowania” i „Dwuniciowy kwas nukleinowy do wyciszania ekspresji genu kodującego białko PRODH/POX i jego zastosowania, wektor ekspresyjny, komórka gospodarza, klon komórkowy, kompozycja farmaceutyczna, sposób in vitro wyciszania ekspresji genu kodującego białko PRODH/POX, jednoniciowy kwas nukleinowy do wyciszania ekspresji genu kodującego białko PRODH/POX i jego zastosowania”. Autorami obu patentów są naukowcy z UMB: prof. Jerzy Pałka, dr Ilona Ościłowska, dr hab. Arkadiusz Surażyński, prof. Wojciech Miltyk, prof. Nafis Rahman.

  13

  Kardiolodzy z USK wszczepili pacjentowi podskórny kardiowerter-defibrylator. Była to pierwsza taka operacja na Podlasiu.

  W Auli Magna Pałacu Branickich odbyła się konferencja prasowa z udziałem Ministra Zdrowia dr Adama Niedzielskiego i Prezesa Agencji Badań Medycznych dr hab. Radosława Sierpińskiego, na której naukowcy z UMB zaprezentowali swoje odkrycie: zidentyfikowanie wariantu genetycznego, który ponad dwukrotnie zwiększa ryzyko ciężkiego przebiegu oraz śmierci z powodu COVID-19. Odkrycia udało się dokonać podczas prac nad projektem „Przeprowadzenie analizy genomu wirusa SARS-CoV-2 oraz genomu pacjentów z COVID-19 w celu opracowania zestawu genetycznych markerów określających osobniczą wrażliwość na zakażenie koronawirusem SARS-Cov-2 i ciężkość przebiegu COVID-19” kierowanym przez prof. Marcina Moniuszkę (UMB) oraz dr. hab. n. biol. Mirosława Kwaśniewskiego (UMB, IMAGENE.ME).

  W Auli Magna odbyło się wręczenie nagród Ministra Zdrowia za osiągnięcia w latach 2019-2020. Nagrodę zespołową za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej odebrali: prof. Barbara Mroczko, dr hab. Marta Łukaszewicz-Zając, dr n. med. Agnieszka Kulczyńska-Przybik, prof. Piotr Lewczuk, dr hab. Wojciech Jelski, dr n. med. Monika Gudowska-Sawczuk, dr n. med. Monika Zajkowska. Minister przyznał także nagrody indywidualne: dr hab. Jolancie Lewko - za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej i prof. Wojciechowi Miltykowi – za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej. Honorowe wyróżnienie, w dowód uznania zasług na rzecz organizacji lecznictwa w dziedzinie okulistyki regionu Podlasia i Białegostoku oraz ponad 40 letniej pracy akademickiej w UMB, przyznane zostało prof. Zofii Mariak.

  Zmarła dr Anna Diakowska-Kosidło, absolwentka UMB z 1980 roku, starszy asystent w Zakładzie Radiologii USK w latach 1984-1988.

  17

  Odbyły się pierwsze zajęcia i konsultacje w ramach Projektu „Biologia i chemia po akademicku”. Dofinansowano je z programu MEiN: „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” w module „Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu”. Dofinansowanie: 40 000 zł.

  Dr hab. Karol Kramkowski, adiunkt w Zakładzie Chemii Fizycznej UMB i członek Stowarzyszenia „Grupa Wschód”, otrzymał Medal Stulecia Odzyskanej Niepodlegołości.

  19

  Zmarł dr hab. Kazimierz Władysław Krupiński, absolwent UMB z 1980 roku, adiunkt w Klinice Hematologii UMB w latach 1981-2008.

  21

  UMB podpisał z Politechniką Białostocką umowę o współpracy w zakresie kształcenia na kierunkach: bioinformatyka, biostatystyka, inżynieria biomedyczna.

  UMB podpisał umowę o współpracy z Sorbonne Université, w ramach której przeprowadzony zostanie doktorat cotutelle lek. Krzysztofa Drygalskiego.

  25

  Jubileusz X-lecia Euroregionalnego Centrum Farmacji UMB.

  Rozpoczął się nowy cykl filmów promujących kierunki kształcenia UMB – „Z wizytą u...”

  25-4.02

  Ferie w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  26

  UMB odwiedził ambasador Rumunii w Polsce Cosmin Onisii.

  27

  Prof. Irina Kowalska, Dziekan Wydziału Lekarskiego, udzieliła wywiadu dla czasopisma „Świat Lekarza”, w którym opowiadała o wyzwaniach w diabetologii w 2022 roku.

  28

  W II Klinice Chorób Płuc i Gruźlicy USK odbyła się pierwsza na Podlasiu kriobiopsja – nowoczesna procedura diagnostyki i leczenia nowotworów płuc.

  28-29

  Odbyła się konferencja pt. „Choroby zakaźne – lokalnie i globalnie”.

  31

  Minister Zdrowia powołał prof. Macieja Szmitkowskiego z Zakładu Diagnostyki Biochemicznej UMB na członka Zespołu ds. wypracowania rozwiązań w zakresie farmacji klinicznej oraz działalności farmaceutów w podmiotach leczniczych wraz z wykazem badań diagnostycznych wykonywanych przez farmaceutów.

  LUTY

  3

  Kalkulator możliwości ciężkiego przebiegu COVID-19 opracowany przez naukowców z UMB został opublikowany przez Ministerstwo Zdrowia na portalu www.pacjent.gov.pl. Kalkulator powstał na podstawie oceny klinicznej 1133 polskich pacjentów z COVID-19 z kilkunastu ośrodków klinicznych w Polsce, którzy uczestniczyli w badaniu prowadzonym przez UMB (lider badania), Imagene.me SA (partner technologiczny) i Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.

  4

  Absolwenci kierunku lekarsko-dentystycznego, którzy ukończyli studia w ostatnich 2 latach, zdali wiosenną edycję Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego najlepiej w Polsce.

  7

  Na antenie łotewskiego radia publicznego - Latvijas Sabiedriskie Mediji - wyemitowano audycję poświęconą m.in. Ignacemu Łukasiewiczowi. O wybitnym polskim farmaceucie i wynalazcy opowiadała Katarzyna Szarejko z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  9

  Prof. Jerzy Robert Ładny, kierownik Kliniki Medycyny Ratunkowej został powołany do Rady ds. COVID-19 jako specjalista w zakresie ratownictwa medycznego.

  10

  Przedstawiciele UMB: Marcin Tomkiel, redaktor naczelny „Medyka Białostockiego” oraz dr Jolanta Koszelew, przewodnicząca Rady Uczelni UMB, zostali wybrani do władz fundacji Technotalenty.

  11

  Podpisano pierwszą umowę międzyinstytucjonalna z Uniwersytetem w Reims w ramach programu Erasmus+. Umowa obejmuje wymianę studentów i pracowników kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego. Obowiązuje ona od roku akademickiego 2022/2023 do 2028/2029.

  17

  Została zawarta umowa UMB z konsorcjum UNITED, dotycząca przekazywania przez Uczelnię danych i ekspertyz w celu wsparcia badań nad obrazowaniem chorób neurodegeneracyjnych.

  22

  Podczas posiedzenia Rady Wydziału Farmaceutycznego, Dziekan prof. Wojciech Miltyk wręczył odznaczenia Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego dla naukowców z UMB. Odznaczenia za zasługi dla polskiej farmacji otrzymali: prof. Ewa Chabielska z Zakładu Biofarmacji i Radiofarmacji, prof. Anna Gromotowicz-Popławska, Prodziekan ds. Studenckich, prof. Katarzyna Socha, Prodziekan ds. Rozwoju, prof. Arkadiusz Surażyński, kierownik Zakładu Chemii Leków.

  23

  Prof. Alina Kułakowska, zastępca kierownika Kliniki Neurologii UMB, została członkiem Krajowej Rady ds. Neurologii.

  Mateusz Grochowski, student kierunku zdrowie publiczne oraz absolwent kierunku lekarskiego UMB znalazł się w powołanym przez Ministra Edukacji i Nauki Zespole ds. rozwoju systemu oświaty oraz szkolnictwa wyższego i nauki.

  24

  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymały: dr Urszula Daniluk i dr Olga Koper-Lenkiewicz.

  24-26

  Odbyła się Zimowa Szkoła Terapii Otyłości (on-line).

  25-27

  Na UMB odbył się LXXXV Zjazd Komisji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, czyli spotkanie przedstawicieli samorządów studenckich uczelni medycznych.

  28

  UMB otrzymał od Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 40 tys. złotych dotacji na konserwację zabytkowych schodów i tarasu w Pałacu Branickich.

  MARZEC

  UMB uzyskał prestiżową akredytację zagraniczną APHEA (Agency for Public Health Education Accreditation) w zakresie edukacji na kierunku Zdrowie Publiczne na poziomie licencjackim i magisterskim.

  W I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej został przeprowadzony pierwszy na Podlasiu zabieg usunięcia przytarczyc z użyciem sondy gamma.

  4

  UMB zawarł umowę międzyinstytucjonalną z Pamukkale University w Turcji w ramach programu Erasmus+. Umowa obejmuje wymianę pracowników i studentów kierunku lekarskiego, położnictwo oraz fizjoterapia.

  6

  Prof. Halina Car, kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej oraz Zakładu Farmakologii Doświadczalnej UMB była gościem programu „Dzień dobry TVN”, w którym opowiadała o potencjale zastosowania w medycynie grzybów z Puszczy Białowieskiej.

  7

  Została zawarta pierwsza umowa o współpracy UMB z uczelnią z Norwegii – Western Norway University of Applied Sciences. Umowę zawarto na 5 lat. Dotyczy ona: wymiany kadry i studentów, tworzenia wspólnych publikacji, a także prowadzenia wspólnych projektów badawczych, konferencji czy szkół letnich.

  9

  Została zawarta umowa między Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku a naukowcami z UMB i PB w ramach projektu pt. „Ocena stanu funkcjonalnego narządu ruchu wśród policjantów”.

  11

  Książka „Otyłość i jej powikłania. Praktyczne zalecenia diagnostyczne i terapeutyczne” pod redakcją prof. Lucyny Ostrowskiej, kierownik Zakładu Dietetyki i Żywienia Klinicznego, prof. Pawła Bogdańskiego i prof. Artura Mamcarza otrzymała wyróżnienie w konkursie na najlepszą książkę akademicką Ministra Edukacji i Nauki.

  14

  Dane Laboratorium Genomiki i Analiz Epigenetycznych UMB otrzymały najwyższą ocenę jakości sekwencjonowania NGS. UMB był najwyżej sklasyfikowanym ośrodkiem z prawie 130 placówek na świecie które wykonują badania w systemie Illumina NovaSeq 6000.

  16

  Tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymali: dr hab. Ewa Matuszczak i dr hab. Marek Szczepański.

  18

  Piotr Bromber, Wiceminister Zdrowia spotkał się ze studentami i władzami UMB.

  19

  W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym (USK) zamontowano najnowocześniejszy w Polsce rezonans magnetyczny - MAGNETOM Sola.

  21

  Reprezentanci UMB na zawodach pływackich w ramach Podlaskiej Akademickiej Ligi Międzyuczelnianej zajęli II miejsce w klasyfikacji drużynowej. Sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym kobiet w składzie: Teresa Fernandez, Kinga Keller, Paulina Janiak i Aleksandra Jakowicka zajęła I miejsce; sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym mężczyzn w składzie: Michał Piskor, Antoni Nosalik, Stanisław Strzępek, Mikołaj Szaryński zajęła I miejsce; w klasyfikacji indywidualnej: Valeria Ortiz – I miejsce 50 m stylem dowolnym i II miejsce 100 m stylem zmiennym, Julia Żekało – I miejsce 50 m stylem grzbietowym i III miejsce 50 m stylem dowolnym, Katarzyna Giedzicz – I miejsce 50 m stylem klasycznym, Anita Hajduk – II miejsce 50 m stylem klasycznym, Julia Abramowicz - III miejsce 100 m stylem zmiennym, Gabriela Odlanicka-Poczobut - III miejsce 50 m stylem klasycznym, Mikołaj Szaryński – I miejsce 100 m stylem zmiennym i II miejsce 50 m stylem klasycznym, Michał Piskor – II miejsce 100 m stylem zmiennym i III miejsce 50 m stylem motylkowym, Antoni Nosalik - III miejsce 50 m stylem dowolnym.

   

  23

  Prof. Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii UMB oraz Rektor UMB prof. Adam Krętowski zostali wyróżnieni w rankingu na najbardziej wpływowe osoby w polskiej medycynie i ochronie zdrowia opracowanym przez „Puls Medycyny”.

  Trzy studenckie koła naukowe UMB otrzymały dofinansowanie z programu MEiN „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”: SKN przy Zakładzie Chemii Fizycznej, projekt „Nowe leki z roślin skutecznie leczą główne przyczyny śmierci: zawały, udary, zatory i zakrzepicę” - 69 848 zł. SKN przy Zakładzie Fizjologii, projekt „Nowe zastosowanie kannabigerolu w leczeniu insulinooporności w badań przedklinicznych in vivo” - 70 000 zł, SKN „Biochemii Chorób Cywilizacyjnych” przy Zakładzie Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, projekt „Opracowanie prototypu zestawu diagnostycznego do oceny właściwości antyglikooksydacyjnych” - 65 000 zł.

  25

  Wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski wręczył podziękowania personelowi medycznemu i niemedycznemu za zaangażowanie w tworzenie i funkcjonowanie szpitali tymczasowych w Białymstoku, którymi zarządzał USK oraz UMB.

  W Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Muzealników Polskich Oddziału Podlaskiego z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB wybrane zostały na lata 2022-2025: jako Wiceprezes - dr Magdalena Muskała i jako przewodnicząca Komisji Rewizyjnej - Katarzyna Szarejko.

  26

  II Konferencja Studenckich Kół Naukowych WNOZ UMB.

  31

  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymała dr Krystyna Kowalczuk.

  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymały: dr Monika Chorąży i dr Joanna Konopińska.

  KWIECIEŃ  

  1

  Minister Zdrowia przyznał 5 studentom UMB: Kacprowi Milowi, Cezaremu Pawlukiańcowi, Hubertowi Żywnie, Wiktorowi Bzdędze i Małgorzacie Gryciuk stypendia za znaczące osiągnięcia naukowe na rok 2021/2022.

  1-3

  Na Akademickich Mistrzostwach Polski w pływaniu nasi studenci uzyskali dobre wyniki. W klasyfikacji uczelni medycznych: I miejsce w sztafecie 4x50 m stylem zmiennym kobiet zdobyły Julia Żekało, Anita Hajduk, Katarzyna Giedzicz, Valeria Ortiz Martinez, II miejsce 50 m stylem klasycznym - Gabriela Poczobutt Odlanicka, II miejsce 50 m stylem grzbietowym - Julia Żekało, II miejsce 50 m stylem dowolnym - Valeria Ortiz Martinez, II miejsce 100 m stylem grzbietowym - Julia Żekało, II miejsce 100 m stylem klasycznym - Mikołaj Szaryński, III miejsce 50 m stylem klasycznym - Anita Hajduk, III miejsce 100 m stylem klasycznym - Katarzyna Giedzicz. Dzięki dobrym wynikom studenci UMB zajęli II miejsce w klasyfikacji drużynowej kobiet w typie uczelni medycznych.

  5

  W Polskim Radiu Białystok została przeprowadzona licytacja obrazów białostockich lekarzy artystów związanych z UMB. Dochód z licytacji zasilił zbiórkę „UMB dla Ukrainy – karetka dla Lwowa”.

  6

  Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMB została uruchomiona strona w języku angielskim.

  11

  Odbyło się pierwsze spotkanie w ramach współpracy Wydziału Farmaceutycznego UMB z Klubem Aktywnego Seniora, działającym przy Stowarzyszeniu Pedagogów i Animatorów KLANZA z oddziałem w Białymstoku.

  Urząd Patentowy RP udzielił patentu „Nowe disulfonamidowe pochodne 5-anilino-1-fenylo-3-metylo-1H-pirazolo[4,3-e][1,2,4]-triazyny, o właściwościach przeciwnowotworowych, sposób ich syntezy, kompozycje farmaceutyczne zawierające te pochodne oraz ich pierwsze zastosowanie medyczne”. Autorami są naukowcy z UMB: prof. Anna Bielawska, prof. Krzysztof Bielawski, dr Anna Szymanowska, a także naukowcy z Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach: dr hab. Mariusz Mojzych i Uniwersytetu Medycznego w Lublinie: dr Katarzyna Kotwica-Mojzych i Zofia Bernat.

  11-14

  UMB gościł u siebie z wykładami eksperckimi dotyczącymi zagadnień traumatologii oraz chirurgii dziecięcej prof. Waltera J. Chwalsa (Boston, USA).

  12

  Rozpoczęcie projektu UMB „Teraz już wiem – cykl filmów edukacyjnych”, dofinansowanego ze środków budżetu państwa w programie SON MEiN w module „Popularyzacja Nauki i Promocja Sportu”. Wysokość dofinansowania: 60 000 zł.

  W rankingu organizowanym przez Center for World University Rankings (CWUR) UMB zajął 548 miejsce w Europie i 1630 na Świecie na ponad 20000 sklasyfikowanych w tym rankingu uczelni.

  22

  Zmarła prof. Maria Lucyna Zaremba, absolwentka UMB z 1966 roku, kierownik Zakładu Mikrobiologii w latach 1995-2012.

  W LOFT club odbyła się druga edycja International MUB's Karaoke Night czyli Międzynarodowej Nocy Karaoke z UMB. Wydarzenie było finansowane przez NAWA w ramach programu „Welcome to Poland (2020)”.

  22-23

  Odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nefrokardiologia 2022 (on-line).

  25

  Projekt pt. „Okno na świat. Wzmocnienie komunikacji i zapewnienie dostępu do anglojęzycznych platform edukacyjnych na UMB” otrzymał dofinansowanie w ramach programu „Welcome to Poland” NAWA. Był to siódmy projekt (największa ilość dofinansowanych w Polsce) przygotowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej UMB z Programu Welcome to Poland. Projekt został przygotowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej w ścisłej współpracy z prof. Tomaszem Hryszko, Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej.

  26

  Na UMB z wykładem eksperckim gościł prof. Cuneyt Alper, wybitny amerykański otolaryngolog związany z Kliniką Otolaryngologii Dziecięcej Uniwersytetu w Pittsburghu.

  26-29

  Międzynarodowa Konferencja Naukowa Stowarzyszenia Muzeów Uczelnianych „Dziedzictwo akademickie dla przyszłości nauki - Academic heritage for the future of science”, Warszawa. Współorganizator: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  28

  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymały: dr Diana Dmuchowska i dr Katarzyna Kapica-Topczewska.

  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne otrzymała dr Justyna Hermanowicz.

  MAJ

  Projekt pn. „Kierunek na umiędzynarodowienie. Integracja międzynarodowej wspólnoty UMB i wzmocnienie zdolności do obsługi cudzoziemców” otrzymał 387 184,97 zł z dofinansowania NAWA w ramach Programu „Welcome to Poland (nabór 2021)”. Projekt przygotowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej w ścisłej współpracy z prof. Tomaszem Hryszko, Pełnomocnikiem Rektora ds. Współpracy Międzynarodowej. Termin realizacji projektu: maj 2022-kwiecień 2023.

  4

  UMB został laureatem „Orłów Wprost” województwa podlaskiego, w kategorii przedsiębiorca.

  4-13

  Prof. Anna Kryschchyshyn-Dylevich z Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycznego odbyła staż naukowy na UMB w Zakładzie Biotechnologii, którego kierownikiem był prof. Roman Lesyk. Wygłosiła również wykład dla studentów farmacji pt.: „Drug discovery strategies: before and now”.

  5

  Prof. Agnieszka Tycińska, zastępca kierownika Kliniki Kardiologii USK, była gościem audycji PR 1 Polskiego Radia pt. „Eureka”. W trakcie audycji opowiadała o schorzeniu niewydolności serca.

  6-7

  16th Bialystok International Medical Congress for Young Scientists (16 Międzynarodowy Kongres dla Młodych Naukowców), organizator: Studenckie Towarzystwo Naukowe UMB.

  7

  W UDSK odbyła się Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Nefrokardiologia 2022 „Postępowanie z Objawami Somatycznymi u Pacjentów w Schyłkowych Chorobach Zagrażających Życiu” Organizator: Zakład Medycyny Paliatywnej UMB, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci i Młodzieży z Pododdziałem Pooperacyjnym i Leczenia Bólu UDSK.

  7-13

  Odbyła się XVIII edycja Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki pod hasłem A. Einsteina: „Przyszłość należy do wyobraźni”. Współorganizator: UMB.

  8

  Rodzinny Piknik Naukowy na Stadionie Miejskim w Białymstoku. Współorganizator: UMB.

  11

  Dzień Otwarty UMB.

  11-12

  UMB był współorganizatorem 8 edycji Dni Narodowego Centrum Nauki.

  12

  Zespół chirurgów z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej UDSK wykonał unikatowy na skalę europejską zabieg rekonstrukcji deformacji kręgosłupa u 13-letniego chłopca.

  14

  XIII Noc Muzeów na UMB pod hasłem „Lux Medicinae et Historiae”(Światło Medycyny i Historii).

  VIII Ogólnopolska Konferencja Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów „Wschodząca Diagnostyka”.

  W CH „Atrium Biała” odbyła się akcja „Zdrowie pod kontrolą”. Organizator IFMSA o. Białystok.

  17

  Norwescy studenci UMB obchodzili Święto Niepodległości Norwegii.

  Prof. Agnieszka Tycińska została powołana przez wojewodę podlaskiego na stanowisko konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie intensywnej terapii na okres 5 lat.

  Z okazji Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego Klinika Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii UMB zorganizowała bezpłatne badania poziomu ciśnienia i glukozy, EKG oraz porady dietetyczne w CH „Alfa”.

  17-26

  Na zakończenie 3. edycji modułu zajęć warsztatowych realizowanych w zespole interdyscyplinarnym, prowadzonej w ramach projektu pn. „Mamy POWER - inwestujemy w kompetencje regionu", 24 studentów UMB (po 6 osób z kierunku farmacji, fizjoterapii, lekarskiego i pielęgniarstwa) podzielonych na dwie grupy w okresie 17-26 maja 2022 wyjechało na trzydniową wizytę studyjną do Pampeluny (Hiszpania).

  18

  Urząd Patentowy RP udzielił patentu „Panel biomarkerów miRNA do diagnozowania różnicowego podtypów histopatologicznych niedrobnokomórkowego raka płuca”. Autorami są naukowcy z UMB: dr hab. Radosław Charkiewicz, dr hab. Attila Gyenesei, mgr Bence Gálik, prof. Jacek Nikliński, dr hab. Joanna Reszeć, dr hab. Mirosław Kozłowski, dr Anetta Sulewska.

  19

  Klinika Chorób Wewnętrznych i Hipertensjologii UMB, z okazji Światowego Dnia Nadciśnienia Tętniczego, zorganizowała bezpłatne badania poziomu ciśnienia i glukozy w CH „Alfa”.

  19-20

  Festiwal Kultury Studenckiej Medykalia 2022.

  20-22

  Reprezentanci UMB na Akademickich Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce zdobyli 1 srebrny medal w klasyfikacji generalnej i 8 medali w klasyfikacji uczelni medycznych. II miejsce w klasyfikacji generalnej oraz I miejsce w klasyfikacji „medyków” rzutu oszczepem kobiet zajęła Angelika Antoniak (45.25 m). Pozostałe medale w klasyfikacji „medyków” zdobyli: I miejsce - bieg przez płotki mężczyzn - Radosław Pomian (15.94 s), 10 w klasyfikacji generalnej; II miejsce- bieg przez płotki mężczyzn - Jakub Kaliszewski (16.56 s), 12 w klasyfikacji generalnej; I miejsce - skok w dal mężczyzn - Wojciech Tomczyk (6.80 m), 6 w klasyfikacji generalnej; II miejsce - bieg 100 m mężczyzn - Jakub Kaliszewski (11.30 s); II miejsce - rzut dyskiem kobiet - Magdalena Olszewska (35.19), 13 w klasyfikacji generalnej; II miejsce - bieg 1500 m mężczyzn - Marek Olszyński (4:47.63); III miejsce - sztafeta 4x100 m mężczyzn - Tomczyk Wojciech, Kaliszewski Jakub, Olszyński Marek, Pomian Radosław.

  20

  Zmarł prof. Tadeusz Januszko, jeden z pierwszych absolwentów UMB z 1955 roku, Rektor UMB w latach 1973-1974, Prorektor ds. Nauki w latach 1972-1975 oraz Prorektor ds. Nauki i Wychowania w latach 1975-1981, kierownik Zakładu Higieny i Epidemiologii UMB (1971-1997).

  4. Medykaliowy Przejazd po Zdrowie.

  Zakończyły się prace nad rozbudową angielskojęzycznej wersji aplikacji mobilnej myMUB dedykowanej zagranicznym studentom i naukowcom.

  21

  Odbył się 2nd International MUB’s Sport Day, czyli II Międzynarodowy Dzień Sportu UMB. Projekt finansowany przez NAWA w ramach Programu Welcome to Poland (2020).

  UMB uczestniczył w 25. Pikniku Naukowym Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Eksperci z UMB przygotowali szereg pokazów na temat wody, jej właściwości i użyteczności w badaniach.

  22

  Święto ulicy Jana Kilińskiego –  w Muzeum UMB zorganizowano specjalne zwiedzanie „Lata 70-te w AMB”.

  23

  Dr hab. Karol Kramkowski otrzymał dofinansowanie w konkursie NCN OPUS 22, w kwocie 1.899.615 zł, na realizację projektu pt. „Przeciwzakrzepowe, hemodynamiczne i oksydo-redukcyjne właściwości nowych donorów HNO”.

  25

  W UMB zorganizowano spotkanie ekspertów w sprawie ochrony zabytkowych katakumb Klasztoru Męskiego Zwiastowania NMP w Supraślu. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele białostockich uczelni, przedstawiciele duchowieństwa, historycy, architekci i archeolodzy. Z UMB uczestniczyli: prof. A. Krętowski, dr J. Tokajuk, dr M. Muskała, dr I. Ptaszyńska-Sarosiek.

  Urząd Patentowy RP udzielił patentu „Diagnostyczny panel biomarkerów metabolicznych do monitorowania skuteczności leczenia chemioterapeutycznego raka płuca”. Autorami są naukowcy z UMB: dr Ewa Paszkowska, prof. Adam Krętowski, dr hab. Michał Ciborowski, prof. Jacek Nikliński, prof. Ewa Sierko, dr Joanna Kiśluk, dr Karolina Pietrowska.

  26

  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymały: dr Barbara Jankowiak i dr Katarzyna Terlikowska.

  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne otrzymał dr Robert Czarnomysy.

  26-28

  Na UMB odbył się XVII Zjazd Polskiego Towarzystwa Medycyny Nuklearnej.

  Na Wydziale Historii i Stosunków Międzynarodowych UwB odbyła się X Ogólnopolska Studencko-Doktorancka Konferencja Historyków Nowożytników „Studia nad społeczeństwem nowożytnej Europy”. Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB było patronem tego wydarzenia.

  27

  Wernisaż wystawy poświęconej Polskiemu Białemu Krzyżowi w Bibliotece-Centrum Kultury w Szczuczynie. Wydarzeniu towarzyszyła wystawa plenerowa „Stulecie Polskiego Białego Krzyża. Idea pomocy medycznej polskim żołnierzem zrodzona w Ameryce” przygotowana przez Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  28

  W Filharmonii Podlaskiej przy ul. Podleśnej w Białymstoku odbyła się uroczystość 70-lecia Chóru UMB.

  29

  W ramach akcji „UMB dla Ukrainy” odbył się Charytatywny Turniej Piłki Nożnej, „Mecz o mecz z Jagiellonią Białystok”.

  31

  Zmarł prof. Jerzy Grygorczuk - artysta rzeźbiarz, wieloletni wykładowca Politechniki Białostockiej na Wydziale Architektury oraz Wydziale Budownictwa i Nauk o Środowisku. Profesor stworzył liczne dzieła na rzecz Pałacu Branickich i Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  CZERWIEC

  UMB zajął 21 miejsce w rankingu Uczelni Akademickich Perspektywy 2022. W kategoriach: pozyskiwanie zewnętrznych funduszy na badania i efektywność naukowa UMB zajął odpowiednio 2 i 4 miejsce w Polsce. Według zestawienia UMB jest najlepszą uczelnią na Podlasiu.

   

  Dr Łukasz Szczerbiński z Centrum Badań Klinicznych UMB (CBK) został sklasyfikowany w dziesiątce laureatów tegorocznej edycji konkursu Supertalenty w Medycynie organizowanego przez „Puls Medycyny”.

   

  UMB w rankingu U-Multirank 2022 zajął 5 miejsce na 42 polskie uczelnie wyższe.

  2

  Zakończyły się prace nad Wirtualnym Spacerem po obiektach UMB. Wirtualny spacer był realizowany w ramach projektu „Wrota UMB są zawsze otwarte. Wsparcie rozwoju Welcome Centre i potencjału uczelni do obsługi zagranicznych studentów i naukowców” finansowanego przez NAWA w ramach programu Welcome to Poland (2020).

  3

  Uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom kierunku farmacja w Auli Magna Pałacu Branickich.

  W Pałacu Branickich obradowali uczestnicy seminarium "Ogrodowe perły nad Narwią". Współorganizator: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  3-4

  Na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbyły się Podlaskie Dni Endokrynologiczno-Diabetologiczne.

  Studenci: Michał Głowacki i Michał Witkoś - reprezentanci UMB zajęli I miejsce na AMP Uczelni Medycznych w siatkówce plażowej.

  4

  Jubileusz 50-lecia Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej i Plastycznej UMB.

  9

  Podczas uroczystego otwarcia 53. Zjazdu Okulistów Polskich, prof. Alina Bakunowicz-Łazarczyk, kierownik Kliniki Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza UMB, została uhonorowana wyróżnieniem i pamiątkową statuetką za utworzenie i 25 lat pracy Kliniki.

  9

  Charytatywny koncert Chóru UMB w Auli Magna. Współorganizatorem wydarzenia była Fundacja Miś w Fartuchu.

  10

  Dr hab. Beata Kowalewska z Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej za zasługi w działalności na rzecz ochrony zdrowia została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi.

  10-11

  X Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Neuroinfekcje 2022” w formule on-line. Organizator: Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji UMB.

  14

  Jarosław Sellin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Generalny Konserwator Zabytków, odwiedził UMB. Pana Ministra po Pałacu Branickich i Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB oprowadziła dr Magdalena Muskała, kierownik Muzeum.

  15

  Uroczyście otwarto Ośrodek Wsparcia Badań Klinicznych (OWBK). Projekt UMB na realizację Centrum uzyskał finansowanie w wysokości 10 mln zł ze środków Agencji Badań Medycznych (ABM).

  16

  W ramach Europejskich Dni Archeologii 2022 Klasztor Męski Zwiastowania NMP w Supraślu zorganizował panel multimedialny „Supraskie katakumby – historia i przyszłość”. Współorganizatorem wydarzenia był UMB.

  21

  Po 2 latach przerwy spowodowanej pandemią w Auli Magna odbyło się uroczyste posiedzenie Senatu UMB. Podczas posiedzenia wręczono dyplomy doktora habilitowanego i promocje doktorów nauk.

  22

  W rankingu CWTS Leiden Ranking UMB zajął pierwsze miejsce na świecie pod względem tzw. wskaźnika równouprawnienia płci, czyli wskaźnika prezentującego odsetek autorek publikacji naukowych (59,3%). UMB zajął również czwarte miejsce w kraju w dziedzinie jakości publikacji.

  23

  Dr Justyna Dorf z Zakładu Labolatoryjnej Diagnostyki Klinicznej UMB została laureatką konkursu NCN MINIATURA 6. Projekt pn. „Czy stres oksydacyjny może być czynnikiem warunkującym ciężki przebieg COVID-19?” uzyskał 49999 zł dofinansowania.  

  24-26

  Prof. Barbara Mroczko, Dyrektor Szkoły Doktorskiej UMB, uczestniczyła w II Otwartym Posiedzeniu Zarządu Krajowej Rady Doktorantów w Białymstoku.

  25

  Na Auli Magna odbyło się uroczyste odnowienie dyplomów lekarza uzyskanych w 1971 roku.

  25

  Prof. Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii, został wyróżniony przez Prezydenta Miasta Białegostoku medalem „Urbi Meritus – Zasłużony Miastu”.

  29

  Dr Kinga Bondarczuk z Centrum Bioinformatyki i Analiz Danych oraz dr Łukasz Szczerbiński z Centrum Badań Klinicznych otrzymali stypendium MEiN dla Wybitnych Młodych Naukowców.

  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu otrzymała dr Beata Kowalewska.

  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymali: dr Mateusz Maciejczyk i dr Łukasz Kuźma.

  LIPIEC

  Bioskaner LOMiRT otrzymał prestiżową akredytację EARL 18F Standardu 1 i 2 skanera PET/MR Siemens Biograph mMR, uznawaną przez Europejskie Towarzystwo Medycyny Nuklearnej (EANM). Ośrodek LOMiRT uzyskał certyfikację na oba standardy na skaner PET/MRI - jako pierwszy w Polsce.

  1

  Odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom English Division. Blisko 50 absolwentów kierunku lekarskiego, którzy odebrali dyplomy, reprezentowało kraje całego świata, m. in.: Stany Zjednoczone, Niemcy, Norwegię, Arabię Saudyjską, Finlandię, Hiszpanię, Iran, Syrię i Szwecję.

  1

  UMB wykupił 10-miesięczny dostęp do interaktywnych platform medycznych (AccessEmergencyMedicine; AccessPediatrics; AccessSurgery) dzięki dofinansowaniu projektu pn. „Okno na świat. Wzmocnienie komunikacji i zapewnienie dostępu do angielskojęzycznych platform edukacyjnych na UMB” w ramach programu NAWA „Welcome to Poland (2021).

  1

  Spektakl „Bal Hetmański” przed siedzibą Muzeum Podlaskiego. Partner projektu: Muzeum Historii i Farmacji UMB.

  5

  UMB odwiedziła dyrektor Izraelskiej Misji Handlowej w Polsce – Sarah-Ann Madi.

  5-8

  W Krakowie odbył się 30 Międzynarodowy Kongres Chirurgii Małoinwazyjnej (30th International Congress of European Association for Endoscopic Surgery) organizowany przez komitet pod przewodnictwem prof. Piotra Myśliwca z I Kliniki Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej UMB.

  7

  UMB otrzymał dofinansowanie na projekt „Przeciwciała monoklonalne w skojarzeniu z analogami tiazolidynonu jako nowoczesna strategia przeciwnowotworowa” w ramach programu NAWA pn. „Partnerstwa Strategiczne”. Projekt ma charakter międzynarodowy i będzie realizowany we współpracy z ukraińskim partnerem - Danylo Halytsky Lviv National Medical University. Kwota dofinansowania: 1 797 973,59 zł. Projekt realizowany w okresie: 01.07.2022-30.06.2024.

  9

  Zmarł prof. Stanisław Głowiński, absolwent UMB z 1957, pierwszy kierownik Kliniki Chirurgii Naczyń i Transplantacji UMB w latach 1987-2001.

  13

  UMB podpisał nową umowę międzyinstytucjonalną z Uniwersytetem w Palermo w ramach programu Erasmus+. Umowa obejmuje wymianę studentów kierunku lekarsko-dentystycznego i nauczycieli akademickich w zakresie stomatologii. Obejmuje lata akademickie od 2021/2022 do 2028/2029.

  20

  Studenci UMB, Michał Witkoś i Michał Głowacki, zajęli 3 miejsce w zawodach siatkówki plażowej podczas European Universities Games 2022.

  27

  Szkoła Doktorska UMB zawarła umowę o współpracy z CEU International School for Doctoral Studies, działającej przy 3 hiszpańskich uczelniach: San Pablo-CEU University, Cardenal Herrera-CEU University oraz Abat Oliba-CEU University. Umowa obejmuje: wymianę kadry oraz uczestników obu szkół doktorskich, wspólną organizację kursów, warsztatów konferencji, realizację wspólnych przedsięwzięć i badań naukowych. Umowa obowiązuje przez okres 5 lat. Z ramienia UMB jest koordynowana przez prof. Barbarę Mroczko, Dyrektor Szkoły Doktorskiej.

  29

  Ministerstwo przedstawiło wyniki ewaluacji za lata 2017-2021. UMB otrzymał ocenę A w dyscyplinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz A+ w dyscyplinie nauk farmaceutycznych.

  SIERPIEŃ

  Zakończono budowę dwóch Biobanków, które będą służyć UMB jako magazyn do przechowywania i przygotowywania tkanek i materiałów biologicznych. Centrum Biobankowania jest współfinansowane w ramach projektu pn. „Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej (CBI PLUS)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania to blisko 8,7 mln zł.

   

  1

  Tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymała dr hab. Katarzyna Taranta-Janusz.

  2

  Wystrój dawnej sypialni królewskiej Pałacu Branickich, obecnie Auli Nobilium, wzbogaciły stylowe krzesła, wzorowane na oryginalnym wyposażeniu Pałacu z XVIII wieku.

  5

  Zmarła lek. Stanisława-Kazimiera Kiczka, jedna z pierwszych absolwentek UMB z 1956 roku, asystent w Zakładzie Chemii Fizjologicznej i Ośrodku Diagnostyczno-Badawczym przy Klinice Dermatologicznej (1956-1960).

  12

  Program 3 Polskiego Radia – popularna „Trójka” gościła w Pałacu Branickich. Na antenie o wnętrzach Pałacu Branickich opowiadał Łukasz Baranowski z Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB, a o dziedzictwie kulturowym Branickich i dziedzictwie medycznym w Białymstoku opowiadała dr Magdalena Muskała - kierownik Muzeum Historii Medycyny i Farmacji .

  19

  Do finansowania w ramach konkursu NCN MINIATURA 6. został przyjęty projekt dr Julii Marii Nowowiejskiej z Kliniki Dermatologii i Wenerologii pt. „Ocena stężeń białek z rodziny gazdermin w surowicy krwi i moczu pacjentów z łuszczycą” o wartości 33444zł.

  20

  Zmarł prof. Lech Kazimierz Zimnoch, absolwent UMB z 1964 roku, kierownik Zakładu Patomorfologii Lekarskiej UMB w latach 2003-2009.

  22

  Zmarł dr Marceli Szafrański, lektor języka niemieckiego, zastępca kierownika Studium Języków Obcych, związany z UMB w latach 1963-1999.

  31

  Zmarł dr Janusz Henryk Szarmach, absolwent UMB z 1980 roku, kierownik Zakładu Chirurgii Stomatologicznej w latach 2008-2022.

  WRZESIEŃ

  UMB uzyskał akredytację ASPIRE Excellence Certificate of Merit in Student Engagement nadawaną przez AMEE (An International Association for Health Professions Education).

   

  Rozpoczęto rozbudowę dwujęzycznego (j. polski i angielski) oznakowania UMB. System oznakowania jest realizowany w ramach projektu pn. „Kierunek umiędzynarodowienie. Integracja międzynarodowej wspólnoty UMB i wzmocnienie zdolności do obsługi cudzoziemców" realizowanego w ramach programu „Welcome to Poland" NAWA.

  5

  Na Seminarium specjalnym wykład ekspercki pt. „New insights into the anatomy and function of the oviduct – what do we learn from the development of oviduct stent” wygłosił prof. Marek Zygmunt z Department of Obstetrics and Gynecology University of Greifswald.

  Tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymała dr hab. Agnieszka Adamska.

  6

  Zmarł ks. kanonik Wacław Kulesza, kapelan USK od 1992 roku.

  8

  Jubileusz 10-lecia Zakładu Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych UMB.

  13

  Odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Eweliny Kruszewskiej pt. „Skuteczność zamgławiania w środkach transportu publicznego oraz miejscach przebywania dużych skupisk ludzi”, realizowanej w ramach projektu „Krajowe Międzysektorowe Studia Doktoranckie na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, współfinansowanego przez UE ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Wyniki mają potencjał zastosowania w placówkach edukacyjnych.

  13-27

  Badania archeologiczne na dziedzińcu Pałacu Branickich. Badania były prowadzone dzięki współpracy 3 uczelni: UMB, UwB i PB, a pracami kierował prof. Maciej Karczewski z UwB, koordynator UMB – dr Magdalena Muskała.

  14

  Zakończyła się I edycja dwumiesięcznych staży krajowych i zagranicznych realizowanych na Wydziale Farmaceutycznym w ramach projektu unijnego pn. „Mamy POWER inwestujemy w kompetencje regionu”.

  15-16

  UMB reprezentowany przez prof. Marcina Moniuszkę, Prorektora ds. Nauki i Rozwoju wystąpił na III Konferencji Sprawozdawczej uczelni biorących udział w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

   

  Podczas Walnego Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Muzealników Polskich, do zarządu głównego i ścisłego prezydium została wybrana dr Magdalena Muskała – kierownik Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  16

  Pięć projektów pracowników UMB zostało zakwalifikowanych do finansowania w ramach konkursu NCN MINIATURA 6. Zostały przyjęte projekty: dr Witolda Bauera z CBK pt. „Analiza haplotypów HLA związanych z rozwojem cukrzycy typu 1 u dzieci przy pomocy celowanego sekwencjonowania DNA trzeciej generacji” o wartości 49 500 zł, dr Moniki Klozy z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej pt. „Wpływ empagliflozyny na czynność skurczowo-rozkurczową w naczyniach oporowych szczura z nadciśnieniem pierwotnym” o wartości 49 999 zł, dr Grzegorza Młynarczyka z Kliniki Urologii i Zakładu Histologii i Cytofizjologii pt. „CacyBP/SIP w nowej roli fosfatazy dla kinaz: ERK1/2 i p38α w zarodkowym złośliwym nowotworze jądra – nasieniaku” o wartości 48 950 zł, dr Klaudii Sztolsztener z Zakładu Fizjologii pt. „Wpływ kannabigerolu na zawartość białek macierzy pozakomórkowej hepatocytów w procesie włóknienia indukowanym palmitynianem i fruktozą” o wartości 49 999 zł, dr Anny Czajkowskiej-Kośnik z Zakładu Farmacji Stosowanej pt. „Wpływ metody otrzymywania i rodzaju polimeru na właściwości fizykochemiczne i stabilność rozproszeń stałych z etodolakiem” o wartości 49 995 zł.

  17

  Dr hab. Bartłomiej Kałaska, Prodziekan ds. Ewaluacji i Nauki Wydziału Farmaceutycznego, został zwycięzcą VI Mistrzostw Polski Farmaceutów w Maratonie MTB na dystansie 17 km w kategorii M2.

  20-21

  Doktorantki III roku Szkoły Doktorskiej, mgr Joanna Bielecka i mgr Monika Grabia, uzyskały wyróżnienia za najlepszą prezentację ustną i najlepszy poster na konferencji pn. „5th Edition of Innovations in Food Science and Human Nutrition” w Barcelonie.

  21

  Zmarł Henryk Adam Kuczabski - absolwent pierwszego rocznika UMB z 1956 r., lekarz chorób wewnętrznych.

  29

  Naukowcy z UMB: prof. Wojciech Miltyk, Dziekan Wydziału Farmaceutycznego i dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska, Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Farmacuetycznego, zostali powołani zarządzeniem Ministra Zdrowia do Zespołu ds. opracowania zmian standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu farmaceuty. Prof. Wojciech Miltyk – jako przewodniczący Zespołu, dr hab. Anna Gromotowicz-Popławska – jako sekretarz.

  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki farmaceutyczne otrzymała dr Agnieszka Gornowicz.

  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymała dr Katarzyna Siewko.

  30

  UMB podpisał umowę, na okres dwóch lat, o współpracy ze Szpitalem Wojewódzkim w Białymstoku w ramach kształcenia studentów.

  UMB otrzymał dofinansowanie w wysokości 664 350 na projekt MEiN: „Doskonałość dydaktyczna uczelni”, który jest skierowany do kadry dydaktycznej naszej Uczelni.

   

  PAŹDZIERNIK

  Zakończono kolejny etap prac konserwacyjnych w Pałacu Branickich, tj. remont schodów i tarasu od strony ogrodów francuskich.

  Studenci i absolwenci UMB uzyskali najlepsze wyniki jesiennej edycji Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego.

  Klinika Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji rozpoczęła badanie kliniczne dot. szczepionki przeciwko boreliozie.

  W rankingu najlepszych uniwersytetów świata organizowanym przez brytyjskie czasopismo „Times Higher Education” (THE) UMB zostało sklasyfikowana na miejscach 1001-1200, co stanowi 6 wynik w kraju.

  Studenci UMB zostali nagrodzeni w konkursie MEiN „Najlepsi z Najlepszych 4.0”: Miłosz Nesterowicz na projekt pn.: „Potencjał przeciwcukrzycowy leków kardiologicznych – prezentacja nowatorskich wyników badań na konferencjach międzynarodowych”, którego opiekunem merytorycznym był dr hab. Mateusz Maciejczyk uzyskał dofinansowanie 22676 zł; Bartosz Hanczaruk, Adrian Janucik, Maciej Kolanowski i Justyna Żebrowska na projekt pn. „Analiza efektów i mechanizmów działania mezenchymalnych komórek macierzystych w przedklinicznych modelach astmy z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych jako strategia poznania nowych uchwytów terapeutycznych - udział studentów w międzynarodowych konferencjach naukowych z zakresu alergologii, immunologii i analiz wielkoskalowych”, których opiekunami merytorycznymi byli: dr hab. Andrzej Eljaszewicz i mgr Marlena Tynecka, uzyskał dofinansowanie 34150 zł; Magdalena Krętowska, Zuzanna Parfienowicz na projekt pn. „Prezentacja na konferencjach międzynarodowych wyników badań nad nowymi sposobami modulowania odpowiedzi immunologicznej w chorobach o podłożu zapalnym i autoimmunologicznym”, którego opiekunem merytorycznym był dr Kamil Krzysztof Grubczak uzyskały dofinansowanie 52710 zł.

  Zespół Naukowców pod kierunkiem prof. Barbary Mroczko (dr Agnieszka Kulczyńska-Przybik, dr Monika Zajkowska) został laureatem konkursu MEiN na realizację inwestycji związanych z działalnością naukową. Wniosek pt.: „Platforma do analizy profili proteomicznych metodą ultraczułą” uzyskał finansowanie w wysokości 2 598 375 zł.

  1

  UMB utworzył nowy kierunek studiów podyplomowych – „Master of Business Administration w ochronie zdrowia”.

  3

  Prof. Artur Bossowski, kierownik Kliniki Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii, został edytorem gościnnym „Changes in Thyrocytes during Thyroid Disease and Thyroid Cancer”.

  4

  UMB zorganizował spotkanie podsumowujące realizację Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Podczas spotkania zostały zaprezentowane 3 projekty realizowane przez UMB ze środków POIR: projekt pn. „Elucidation of the role of individual intramuscular lipid intermediates in fat-induced insulin resistance”, kierowany przez prof. Agnieszkę Błachnio-Zabielską, dofinansowany w ramach działania 4.4 „Zwiększanie potencjału kadrowego sektora B+R”, konkurs TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, projekt pn. „Analiza mowy narzędziem wczesnego wykrywania i monitorowania chorób cywilizacyjnych” realizowany w ramach poddziałania 4.1.4 „Projekty aplikacyjne” w konsorcjum UMB i Techmo sp. z o.o., w którym wykonaniem zadań po stronie UMB kierował prof. Karol Kamiński, konkurs NCBR Projekty aplikacyjne, projekt pn. „Opracowanie i walidacja kliniczna nowego hybrydowego testu molekularnego (SARS-HYB45) do bezpośredniej i szybkiej diagnostyki SARS-CoV-2: aplikacja laboratoryjna i „point-of-care” (POC)” kierowany przez dr hab. Radosława Charkiewicza, realizowany w ramach poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w konsorcjum UMB z Akademickim Ośrodkiem Diagnostyki Patomorfologicznej i Genetyczno-Molekularnej sp. z o.o., konkurs NCBR Szybka Ścieżka.

  Dr hab. Mateusz Cybulski i dr n. med. Andrei Shpakou z Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej zostali laureatami konkursu NCBR „Solidarni z naukowcami”. Projekt pt. „Poczucie lęku przed zakażeniem SARS-CoV-2 a postrzeganie szczepień przeciwko COVID-19 wśród osób starszych w Polsce” otrzymał finansowanie w wysokości 237 250 zł.

  5-8

  Na 18th World Congress of Endoscopic Surgery naukowcy z UMB w składzie: prof. Piotr Myśliwiec, dr Barbara Choromańska, lek. Konrad Wiśniewski, dr Magdalena Łuba, dr Piotr Wojskowicz, lek. Marta Lewoc, prof. Jacek Dadan, prof. Anna Zalewska, dr hab. Mateusz Maciejczyk uzyskali nagrodę za najlepszą ustną prezentację pt. „Plasma content of carbamyl-lysine may be associated with the size of adrenal masses – Preliminary study”.

  6

  W Auli Magna Pałacu Branickich odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego.

  6-8

  Prof. Giuseppe Lo Giudice oraz prof. Roberto Lo Giudice z Uniwersytetu w Mesynie gościli na UMB w ramach współpracy bilateralnej pomiędzy Zakładem Stomatologii Zachowawczej UMB a Department of Biomedical and Dental Sciences and Morphofunctional Imaging Messina University.

  7

  Odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2022/2023 na UMB. Podczas uroczystości Rektor UMB prof. Adam Krętowski przekazał w darze nową karetkę z wyposażeniem szpitalowi ze Lwowa. Podczas Inauguracji Minister Zdrowia Adam Niedzielski przyznał nagrody przedstawicielom społeczności UMB: nagrodę indywidualną za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej - prof. Robertowi Flisiakowi; nagrodę zespołową za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności dydaktycznej: prof. Elżbiecie Krajewskiej-Kułak, dr hab. Mateuszowi Cybulskiemu; nagrodę zespołową za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności wdrożeniowej: prof. Jackowi Niklińskiemu, prof. Januszowi Dzięciołowi, dr hab. Joannie Reszeć-Giełażyn, dr hab. Radosławowi Charkiewiczowi, dr n. med. Joannie Kiśluk. Nagrodę indywidualną za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej - prof. Irinie Kowalskiej.

  Odbyło się oficjalne otwarcie Centrum Psychiatrii Dzieci, Młodzieży i Dorosłych w Białymstoku, jedynej takiej placówki w regionie. Budowa trwała 2 lata. Finansowanie: 23 mln zł ze środków budżetu państwa, 17 mln zł z funduszy europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

  7-8

  W Augustowie odbyła się XIV Konferencja „Aktualności w Kardiologii Interwencyjnej”, współorganizator: Klinika Kardiologii Inwazyjnej UMB.

  W formule on-line odbyła się Konferencja Popularno-Naukowa „O kształtowaniu się płci człowieka”. Współorganizator: UMB.

  9

  IX edycja Dni Otwartych Funduszy Europejskich w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  10

  Naukowcy z UMB wymienieni zostali na liście 2% najlepszych naukowców na świecie. W zestawieniu obejmującym całą karierę znaleźli się: prof. Małgorzata Brzóska, kierownik Zakładu Toksykologii, dr hab. Michał Tomczyk, kierownik Zakładu Farmakognozji, prof. Michał Myśliwiec z I Kliniki Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ, prof. Bazyli Czeczuga, były kierownik Zakładu Biologii Ogólnej. W zestawieniu za 2021 rok znaleźli się: prof. Elżbieta Skrzydlewska, kierownik Zakładu Chemii Nieorganicznej i Analitycznej, prof. Marta Płońska-Brzezińska, kierownik Zakładu Chemii Organicznej, prof. Małgorzata Brzóska, kierownik Zakładu Toksykologii UMB, prof. Robert Flisiak, kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Hepatologii, dr hab. Michał Tomczyk, kierownik Zakładu Farmakognozji, prof. Barbara Mroczko, kierownik Zakładu Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych, prof. Marek Wojtukiewicz, kierownik Kliniki Onkologii, prof. Katarzyna Winnicka, kierownik Zakładu Farmacji Stosowanej, dr hab. Mateusz Maciejczyk, Zakład Higieny, Epidemiologii i Ergonomii, prof. Ewa Jabłońska, kierownik Zakładu Immunologii, prof. Joanna Matowicka-Karna, kierownik Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, prof. Anna Wasilewska, kierownik Kliniki Pediatrii i Nefrologii. 

  11

  Zainaugurowana została X edycja projektu Uniwersytet Zdrowego Seniora, organizowana przez WNOZ UMB, Stowarzyszenie „Pro Salute” oraz Urząd Miejski w Białymstoku.

  11-12

  Odbyło się Podlaskie Forum Ekonomiczne, pierwsza taka inicjatywa poświęcona rozwojowi Polski Wschodniej oraz współpracy gospodarczej z innymi regionami świata. Podczas spotkania wystąpili: prof. Adrian Chabowski, Prorektor ds. Kształcenia UMB oraz prof. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju UMB.

  14

  Zmarła Regina Karniej, referent, starszy technik w Zakładzie Farmakologii w latach 1954-1989.

  15

  Odbył się 2nd International Sightseeing Day, czyli Międzynarodowy Dzień Zwiedzania na UMB. Projekt był współfinansowany w ramach programu Welcome to Poland.

  19

  Podczas Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej wybrano nowe władze Towarzystwa. Do zarządu weszli: prof. Lech Chrostek z Zakładu Diagnostyki Biochemicznej i dr hab. Małgorzata Rusak z Zakładu Diagnostyki Hematologicznej, do komisji rewizyjnej wybrano: prof. Violettę Dymicką-Piekarską z Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, dr hab. Bogdana Cylwika z Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej, dr Ewę Gruszewską z Zakładu Diagnostyki Biochemicznej, do sądu koleżeńskiego wybrano prof. Joannę Matowicką-Karną, kierownik Zakładu Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej.

  20

  Odbył się 2nd MUB’s International Cooking Day, czyli Międzynarodowe Warsztaty Gotowania na UMB. Projekt był finansowany przez NAWA w ramach programu „Welcome to Poland (2020)”.

  20

  Dr Tomasz Maliszewski, kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej UMB, podczas konferencji „Welcome to Poland – historie sukcesu” w Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie wygłosił prezentację pn. „Rzeczywiste potrzeby i praktyczne rozwiązania – prezentacja projektów realizowanych w ramach Programu Welcome to Poland”.

  20-21

  Konferencja Naukowa „65 lat Kompleksowej Ekspedycji Jaćwieskiej. Narracje i archiwa”. Organizator: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  20-22

  W Zakopanem odbyło się I Forum Pielęgniarstwa Anestezjologicznego. Wydarzenie objął honorowym patronatem UMB i USK.

  24-27

  Prof. Marcin Moniuszko, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju UMB, odbył serię spotkań w Waszyngtonie i Bostonie z przedstawicielami uczelni i jednostek medycznych dotyczących współpracy.

  27

  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymał dr Kamil Grubczak.

  27-29

  Dr Natalia Marcińczyk z Zakładu Biofarmacji i Radiofarmacji zdobyła główną nagrodę w konkursie na najlepszą prezentację ustną badań własnych podczas XXVI Sympozjum Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, za prezentację pt. „Wpływ dapagliflozyny i kanagliflozyny na eksperymentalny model zakrzepicy u myszy”.

  29

  Eko Akademia na Giełdzie Rolno-Towarowej przy ul. Andersa w Białymstoku. Studentki kierunku pielęgniarstwo pod opieką dr Joanny Fiłon z Zakładu Zintegrowanej Opieki Medycznej mierzyły ciśnienie i poziom glukozy.

  31

  Zakończyła się realizacja projektu pn. „PROM – międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”. Projekt trwał ponad 3 lata i był koordynowany przez Dział Współpracy Międzynarodowej UMB.

  LISTOPAD

  UMB zawarł umowę o współpracy z Lugansk State Medical University w Ukrainie. Porozumienie będzie obowiązywać przez okres 5 lat z możliwością przedłużenia.

   

  Prof. Artur Bossowski został wybrany do Zarządu Polskiego Towarzystwa Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej.

   

  Została oficjalnie otwarta siedziba organizacji studenckich UMB w DS1.

  2

  Prof. Zyta Beata Wojszel, kierownik Kliniki Geriatrii, otrzymała nominację na członka Management Committee, nowego działania Europejskiego Programu Współpracy w Dziedzinie Badań Naukowo-Technicznych COST, pn. „PROmoting GeRiAtric Medicine IN countries where it is still eMerGing- PROGRAMMING”.

  8

  Naukowcy z UMB otrzymali finansowanie w ramach projektu NCN MINIATURA 6: dr Eryk Latoch, Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej na projekt pn. „Analiza wzorca struktur molekularnych związanych z uszkodzeniem u dzieci i młodych dorosłych leczonych w dzieciństwie z powodu ostrej białaczki limfoblastycznej” uzyskał 43230 zł i dr Kacper Toczyłowski, Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci na projekt pn. „Identyfikacja metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej związanych z przebiegiem zakażenia Borrelia burgdorferi u dzieci” uzyskał 49997 zł.

  14-16

  Akademicki Turniej Sportowy.

  15

  Wernisaż wystawy w Sejmie RP „Polski Biały Krzyż. Zapomniana historia”. Głównymi organizatorami są Barbara i Waldemar Niklińscy - absolwenci UMB. Współorganizator: Muzeum UMB.

  17

  Reportaż z udziałem studentek położnictwa UMB pt. „Przewodniczka Matek” Aleksandry Sadokierskiej z Polskiego Radia Białystok zdobył główną nagrodę w kategorii Dokument Roku na Ogólnopolskim Konkursie Reportażystów „Melchiory”. W dokumencie studentki położnictwa UMB: Wiktoria Ciok, Natalia Gago, Teresa Zajkowska, Justyna Żygałło udały się na wędrówkę śladami Stanisławy Leszczyńskiej, położnej z Auschwitz-Birkenau.

  18

  Europejskie Dni Dziedzictwa Akademickiego w Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB.

  18-19

  Naukowcy z UMB otrzymali 3 główne nagrody oraz jedną w sesji plakatowej podczas ogólnopolskiej konferencji pt. Kardiologia Prewencyjna. Michał Święczkowski, prof. Sławomir Dobrzycki, dr hab. Łukasz Kuźma, zdobyli nagrodę za najlepsze doniesienia oryginalne za pracę pt. „Czy zanieczyszczenia powietrza mają wpływ na śmiertelność z powodu chorób sercowo-naczyniowych?”. Natalia Zieleniewska, dr Małgorzata Chlabicz, dr Jacek Jamiołkowski, dr Marlena Dubatówka, dr hab. Anna Szpakowicz, dr Adam Łukasiewicz, prof. Irina Kowalska, prof. Karol Kamiński, zdobyli nagrodę za najlepsze doniesienia oryginalne prezentowane przez autora do 35 r.ż. za pracę pt. „Czy stan przedcukrzycowy zwiększa ryzyko miażdżycy?”. Agata Antoniak, Maciej Janiszewski, Dominika Klimczak-Tomaniak, Julia Haponiuk-Skwarlińska, Alicja Skrobucha, Michalina Ciurla, Gabriela Makulec, Jakub Jańczak, zdobyli nagrodę za najlepsze doniesienia oryginalne w ramach sesji studenckiej za pracę pt. „Analiza stosowanych schematów terapii hipolipemizującej u pacjentów po ostrym zespole wieńcowym w świetle nowych wytycznych ESC”. Dr Małgorzata Chlabicz, dr Jacek Jamiołkowski, mgr inż. Aleksandra Szum-Jakubowska, dr Paweł Sowa, dr Marlena Dubatówka, mgr Magda Łapińska, Sebastian Sołomacha, dr Magdalena Zalewska, Magdalena Chlabicz, dr Katarzyna Ptaszyńska-Kopczyńska, dr hab. Anna Szpakowicz, zdobyli nagrodę za prezentację podczas I Moderowanej Sesji Plakatowej.

  19

  W Pałacu Branickich odbyło się I Podlaskie Forum dla Otyłości pt. „Interdyscyplinarnie wokół choroby otyłościowej”.

  21

  Tytuł naukowy profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymała dr hab. Katarzyna Muszyńska-Rosłan.

  22

  UMB otrzymał nagrodę za sklasyfikowanie w prestiżowym THE World University Rankings 2023. Nagrodę podczas międzynarodowej konferencji dla liderów zarządzania w Warszawie – LUMEN 2022 otrzymał Prorektor ds. Nauki i Rozwoju prof. Marcin Moniuszko.

  22

  Odbyły się ostatnie zajęcia w ramach Projektu „Biologia i chemia po akademicku”.

  22

  W sali Senatu Pałacu Branickich odbyło się pierwsze spotkanie w ramach projektu „Doskonałość Dydaktyczna Uczelni”, którego celem jest poprawa jakości kształcenia studentów UMB. Kierownikiem projektu jest prof. Adrian Chabowski, Prorektor ds. Kształcenia UMB. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 664 tys. zł.

  23

  Na Wydziale Nauk i Zdrowiu UMB odbyła się uroczystość rozdania dyplomów oraz czepkowania absolwentów kierunku pielęgniarstwo i położnictwo studiów I stopnia.

  24

  Galerię Doktorów Honoris Causa UMB, dawny pokój bilardowy, ozdobił autorski kobierzec. Wełniany dywan, na specjalne zamówienie i wedle wzorów nawiązujących do ogrodów pałacowych, utkała białostocka fabryka dywanów Agnella.

  Stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki medyczne otrzymały: dr Joanna Kuć, dr Beata Modzelewska, dr Magdalena Weidner-Glunde.

  24-25

  Dr Agnieszka Dudzik, kierownik Studium Języków Obcych, została wybrana do zarządu Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Językowych SERMO na kadencję 2022-2026.

  24-25

  UMB gościł prof. Artura Szulborskiego, jednego z najwybitniejszych europejskich endoskopistów. Profesor przeprowadził warsztaty bronchoskopowe w nowym budynku klinik pulmonologicznych, w nowoczesnej pracowni bronchoskopowej przy ulicy Żurawiej 14.

  26

  Odbyła się Konferencja pt. „Całościowe podejście do farmakoterapii geriatrycznej prawem osób starszych w Polsce”.

  26

  Na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbyła się V Konferencja dla zawodów medycznych na temat dzieci przedwcześnie urodzonych.

  28-17.12

  PTSF o. Białystok zorganizował zbiórkę charytatywną na rzecz Domu Matki i Dziecka „Nazaret” w Supraślu oraz Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Jedynka” w Białymstoku.

  30

  Na Wydziale Nauk o Zdrowiu odbyło się uroczyste rozdanie dyplomów absolwentom kierunków studiów: fizjoterapia, logopedia z fonoaudiologią, zdrowie publiczne, elektroradiologia, którzy ukończyli studia w latach 2020-2022.

  GRUDZIEŃ

  Studenci kierunków: techniki dentystyczne oraz lekarsko-dentystycznego przez cały rok brali udział w wizytach studyjnych w centrum protetyczno-edukacyjnym firmy Zirkonzahn w Piasecznie w ramach projektu „Zintegrowany Program Kształcenia z wykorzystaniem innowacyjnych metod w zespole stomatologicznym”.

  1

  Wernisaż wystawy „Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku”. Miejsce: Euroregionalne Centrum Farmacji UMB.

  2

  Zmarł prof. Andrzej Danysz, Doctor Honoris Causa AMB, kierownik Zakładu Farmakologii w latach 1957-1969.

  2-3

  Prof. Ewa Olszewska z Kliniki Otolaryngologii otrzymała prestiżową nagrodę Amicus Rhinologiae Polonicae (Przyjaciel Rynologii Polskiej) podczas XX Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Rynologicznej RhinoForum 2022.

  3

  Zmarł dr Stanisław Sierko, absolwent UMB z 1957 roku. Założyciel i pierwszy przewodniczący Studenckiego Towarzystwa Naukowego AMB/UMB. Chirurg związany z UMB do 1963 r., wieloletni felietonista Medyka Białostockiego, artysta malarz.

  5

  Podczas Akademickich Mistrzostw Województwa Podlaskiego w Pływaniu przedstawiciele UMB zajęli II miejsce w klasyfikacji drużynowej. Osiągnięcia indywidualne: Valeria Ortiz Martinzez– I miejsce 50 m stylem dowolnym i I miejsce 100 m stylem zmiennym, Gabriela Poczobutt Odlanicka - I miejsce 50 m stylem klasycznym i II miejsce 100 m stylem zmiennym, Teresa Fernandez - I miejsce 50 m stylem motylkowym, Anna Modzelewska - II miejsce 50 m stylem klasycznym i III miejsce 50 m stylem dowolnym, Mikołaj Szaryński – II miejsce 100 m stylem zmiennym, I miejsce 4 x 50 m stylem dowolnym w składzie: Gabriela Poczobutt Odlanicka, Anna Modzelewska, Teresa Fernandez, Valeria Ortiz Martinzez.

  6

  Studenci UMB otrzymali stypendium Prezydenta Miasta Białegostoku: Klaudia Bojczuk, Filip Bossowski, Wiktor Bzdęga, Marta Cabaj, Klaudia Czorniej, Małgorzata Duzinkiewicz, Karolina Ejsmont, Kamila Franszek, Alicja Jelska, Adrian Kołakowski, Michał Kuźma, Maksymilian Lech, Monika Lewkowska, Maciej Łapiński, Blanka Mitera, Miłosz Nesterowicz, Jakub Okrzeja, Katarzyna Pochodowicz, Aleksandra Stolarska, Bartosz Zambrzycki oraz Hubert Żywno.

  6

  Naukowcy z UMB otrzymali finansowanie na swoje projekty w ramach konkursu NCN PRELUDIUM 21: lek. Marta Dobrzycka - „Wpływ liraglutydu na odpowiedź zapalną jednojądrowych komórek krwi obwodowej (PBMCs) u osób z grup ryzyka cukrzycy typu 2” w wysokości 209 230 zł, mgr Weronika Lebiedzińska z Kliniki Rozrodczości i Endokrynologii Ginekologicznej - „Funkcjonalne znaczenie ekspresji Zona pellucida 3 w procesie ontogenezy jądra męskiego” w wysokości 196 920 zł, dr Gladys Emmanuela Putri Wojciechowska z CBK - „MikroRNA w surowicy jako predyktory długoterminowej remisji cukrzycy typu 2 po rękawowej resekcji żołądka” w wysokości 208 800 zł, mgr Łukasz Suprewicz – „Zewnątrzkomórkowa wimentyna jako cząsteczka sygnałowa w patogenezie zapalenia i uszkodzenia centralnego układu nerwowego u pacjentów z COVID-19” w wysokości 209 920 zł.

  8

  W Auli Magna Pałacu Branickich odbył się jubileusz 60-lecia USK w Białymstoku.

  9

  Odbyło się posiedzenie naukowe Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.

  9

  Charytatywny koncert Chóru UMB w Auli Magna. Współorganizator: Fundacja Miś w Fartuchu.

  10

  Odbyło się wydarzenie „Skonsultuj się z Farmaceutą”. Organizator: Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji, miejsce: CH „Atrium Biała”.

  10

  Konferencja naukowa pt. XXI Międzynarodowe Warsztaty Kardiologiczne Wschód-Zachód 2022. Standardy AD 2022 na przykładach klinicznych.

  11

  W Auli Magna Pałacu Branickich odbył się koncert bożonarodzeniowy w wykonaniu Chóru UMB pod dyrekcją dr hab. Anny Moniuszko. Po koncercie odbyła się aukcja charytatywna na rzecz Fundacji „Pomóż Im” Hospicjum dla Dzieci.

  11

  Zmarł prof. Jerzy Jan Janica, absolwent UMB z 1963 roku, kierownik Zakładu Medycyny Sądowej UMB w latach 1984-2009.

  12

  Na gali konkursu „Pomosty przyszłości” zostały wręczone nagrody. Laureatami konkursu „Pomost do biznesu dla osoby” zostali: prof. Barbara Mroczko, kierownik Zakładu Diagnostyki Chorób Neurozwyrodnieniowych, dr Monika Gudowska-Sawczuk z Zakładu Diagnostyki Biochemicznej, prof. Alina Kułakowska, zastępca kierownika Kliniki Neurologii, dr hab. Jan Kochanowicz, kierownik Kliniki Neurologii, za projekt pt. „Przydatność diagnostyczna oznaczeń wolnych łańcuchów lekkich u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym i innymi chorobami neurologicznymi”.

  14

  Dr hab. Anna Moniuszko, dyrygent Chóru UMB, otrzymała nagrodę artystyczną marszałka województwa podlaskiego za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej.

  15

  W Auli Magna Pałacu Branickich odbyło się spotkanie opłatkowe środowiska akademickiego Białegostoku.

  15

  Na WNoZ odbyło się zakończenie 7 edycji Akademii Młodego Naukowca.

  15-16

  W UDSK miała miejsce 5 edycja akcji O!Piernicz Raka! Całkowity dochód ze sprzedaży pierników przeznaczony został na zakup wyprawek przeszczepowych dla małych pacjentów.

  16

  W formule on-line odbyło się spotkanie podsumowujące projekt BECOMING. Koordynatorem projektu był Rektor UMB prof. Adam Krętowski.

  17

  Prof. Dariusz Lebensztejn, kierownik Kliniki Pediatrii, Gastroenterologii, Hepatologii, Żywienia i Alergologii, podczas walnego zebrania członków Polskiego Towarzystwa Gastroenterologii, Hepatologii i Żywienia Dzieci został wybrany do pełnienia funkcji Prezesa (kadencja 2023-2026).

  22

  Komenda Hufca ZHP przekazała Wspólnocie Akademickiej UMB Betlejemskie Światło Pokoju z Ziemi Świętej.

  22

  W Auli Magna odbyło się podsumowanie konkursu Podlaski Muzealny Laur Roku za lata 2019-2021, organizowanego przez Podlaski Oddział Stowarzyszenia Muzealników Polskich. Muzeum UMB zostało wyróżnione w kategorii najlepsza wystawa za ekspozycję: „Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku” i w kategorii najlepsze wydarzenie poza wystawiennicze za projekt pn. „Aula Nobilium Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, czyli dawny pokój królewski w Pałacu Branickich. Prace rewitalizacyjne i aranżacyjne”. Organizator: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB, SMP o. Podlaski.

  30

  Zmarł dr Marek Andrzej Róg, absolwent UMB z 1976 roku, związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej w latach 1976-2000.

   

  Przygotował zespół Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.