Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Młodzi i zdolni, ze stypendium ministra.
 • Ostatnia zmiana 16.10.2018 przez Medyk Białostocki

  Młodzi i zdolni, ze stypendium ministra

  Dr Andrzej Eljaszewicz i dr Bartłomiej Kałaska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zdobyli prestiżowe stypendium dla wybitnych młodych naukowców przyznane przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego.

  To wyróżnienie dla osób młodych, których wyniki naukowe predestynują do ustawienia w szeregu „najlepszych z najlepszych”. W skali kraju stypendia ministra otrzyma 181 osób (ubiegało się ponad 1,1 tys. osób). Przy czym stypendium takie wypłacane będzie przez 36 miesięcy.

   

  Dr Andrzej Eljaszewicz, 35 lat - biotechnolog i immunolog, z Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji UMB. Do głównych jego zainteresowań naukowych należą procesy komórkowe i molekularne regulujące aktywność układu immunologicznego w rozwoju chorób cywilizacyjnych, włączając w to choroby nowotworowe oraz alergie i astmę. Ponadto interesuje się procesami regeneracji tkanek i narządów, których skomplikowane mechanizmy związane są również z aktywnością układu immunologicznego.

  Jest autorem i współautorem ponad 40 prac naukowych opublikowanych w prestiżowych czasopismach o zasięgu międzynarodowym oraz 13 rozdziałów w podręcznikach (IF 94 pkt., 813 pkt. MNiSW, indeks h=9). Jest również współautorem 3 zgłoszeń patentowych. Dr Eljaszewicz jest recenzentem w wiodących czasopismach naukowych. Odbył dwa długoterminowe staże naukowe w Swiss Institute of Allergy and Asthma Research (SIAF) Uniwersytetu w Zurichu (Szwajcaria). Jest stypendystą Stypendium Rozwojowego EFS, Stypendium dla doktorantów ZPOR oraz dwukrotnie CK-CARE Scientist Exchange Program. Jest też – wraz z zespołem - laureatem konkursu Technotalent 2018.

   

  Dr Barłomiej Kałaska - pracuje w Zakładzie Farmakodynamiki Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Obecnie jest na 3-mięsiecznym wyjeździe naukowo-szkoleniowym w Centrum Metabolomiki i Bioanalizy Uniwersytetu San-Pablo w Madrycie. Tematyka prowadzonych przez niego badań dotyczy głównie innowacyjnej, bezpiecznej i kontrolowanej terapii przeciwzakrzepowej z udziałem modyfikowanych kationowo polimerów (współpraca z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Japońskiego Uniwersytetu w Hyogo) oraz kompleksowej oceny złożonych mechanizmów odpowiedzialnych za rozwój chorób sercowo-naczyniowych, zaburzeń depresyjnych, osteoporozy oraz przewlekłej choroby nerek. Swoje wyniki prezentował na największych konferencjach naukowych na całym świecie, m.in. w Waszyngtonie, Toronto, Montrealu czy Londynie. Otrzymał na nich m.in. Nagrodę Młodych Odkrywców przyznaną przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne oraz Nagrodę Wysokiej Wartości przyznaną podczas Światowego Kongresu Biomateriałów w Montrealu.

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.