Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nauka na UMB: nowy program motywacyjny.
 • Ostatnia zmiana 22.01.2024 przez Medyk Białostocki

  Nauka na UMB: nowy program motywacyjny

  UMB rozwija system zachęt dla naukowców starających się o zewnętrzne granty badawcze. Do tej pory nagradzani byli ci, którym udawało się zdobyć finansowanie. Teraz punktowana ma być także sama próba złożenia takiego wniosku.

  Kwotą bazową grantów uczelnianych jest 10 tys. zł. Profesorowie mogą liczyć na trzykrotność tej sumy, a doktorzy habilitowani na dwukrotność. To jednak dopiero początek systemu motywacyjnego.

  Kwota ta będzie dalej rosła, w zależności od dorobku. Liczą się publikacje z min. 3 IF z ostatnich dwóch lat, a także patenty i wartość zdobytych do tej pory grantów.

  Nowość w systemie zachęt: na premię można liczyć nawet składając wniosek o grant do konkursu europejskiego lub międzynarodowego (bez sukcesu). Jeżeli zrobiliśmy to jako lider konsorcjum, możemy liczyć na trzykrotność kwoty bazowej, jako konsorcjant - zwiększenie o 100 proc. kwoty bazowej. Dodatkowo samo złożenie wniosku do konkursu europejskiego lub międzynarodowego da gwarancję utrzymania dotychczasowego finansowania z subwencji przez kolejne dwa lata.

  Nagrody czekają także za wnioski w konkursach krajowych: granty 100-500 tys. zł - zwiększenie finansowania o 50 proc.; granty powyżej 500 tys. zł - zwiększenie finansowania o 100 proc.

  Powyższe przykłady dotyczą sytuacji, kiedy nie uda się zdobyć grantu. Kiedy się to uda – w konkursach europejskich - wzrost finansowania sięgnie nawet 500 proc.

  UMB chce w określonych sytuacjach ze swojego budżetu pokrywać koszty publikacji w czasopismach naukowych: jeżeli artykuł uzyska min. 7 IF – 100 proc. kosztów, min. 5 IF – 60 proc. kosztów. Artykuły naukowe w czasopismach z niższym Impact Factor lub monografie naukowe za min. 80 pkt. MEiN będą finansowane ze środków projektu danego naukowca. Artykuły naukowe bez punktacji IF - o charakterze dydaktycznym (pod warunkiem wpisania ich do sylabusów) - mogą uzyskać finansowanie z rezerwy Prorektora ds. Kształcenia po dokonaniu przez niego odrębnej oceny.

  UMB zachęca do realizacji wspólnych projektów naukowych przy wsparciu strategicznych jednostek Uczelni i jej zasobów: Centrum Medycyny Doświadczalnej, badania kohortowego Bialystok PLUS, Biobanku, laboratoriów - genomowego, proteomowego, metabolomowego, obrazowania molekularnego (badania radiofarmaceutyczne). Takie projekty mogą liczyć na zwiększenie finansowania o 50 proc.

  Uczelnia nadal chce wspierać naukowy rozwój pracowników dydaktycznych i naukowo-technicznych (niezaliczonych do liczby N). W związku z tym uruchomiony zostaje konkurs na projekty naukowe dla zespołów badawczych, w których rolę współkierownika mogą pełnić takie osoby. W jego ramach sfinansowanych zostanie 20 projektów w kwocie nieprzekraczającej 10 000 PLN każdy. Kryterium oceny wniosku stanowić będzie dotychczasowy dorobek naukowy pracowników pełniących rolę współkierownika projektu.

  W rozmowie z „Medykiem” prof. Marcin Moniuszko zaznaczył, że program motywacyjny może być dalej rozwijany.

   

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.