Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowa Doctor Honoris Causa UMB.
 • Ostatnia zmiana 21.12.2018 przez Medyk Białostocki

  Nowa Doctor Honoris Causa UMB

  To najwyższa godność, którą wyższa uczelnia może nadać osobie o wybitnych zasługach. Profesor Coral Barbas będzie 44 osobą, która tym tytułem została wyróżniona na naszej uczelni. Uroczystość zaplanowana jest na 14 grudnia.

  Tradycja nadawania honorowego doktoratu sięga średniowiecza. Uznaje się, że pierwsze tego rodzaju wyróżnienie na świecie otrzymał w 1470 roku Lionel Woodville na Uniwersytecie Oksfordzkim. Na ziemiach polskich pierwowzorem był doktorat teologii nadany w latach 60. XV wieku przez Akademię Krakowską słynnemu iluminaturzyście Piotrowi Hirszbergowi, który ze względu na wrodzoną skromność, nie przyjął wyróżnienia. Szczególne rozpowszechnienie idei honorowego doktoratu nastąpiło w XIX stuleciu. Zawsze jednak godnością doktora honoris causa obdarzana jest osoba, która posiada szczególne zasługi w zakresie rozwoju nauki i kultury, zaś z daną uczelnią wiążą ją więzy współpracy i przyjaźni.

  Tradycja wyróżniania godnością doktora honoris causa przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku sięga roku 1960. Pierwszy tytuł postanowiono przyznać w momencie obchodów 10-lecia Akademii Medycznej w Białymstoku. Wyróżniono ministra zdrowia lek. Jerzego Sztachelskiego, który inicjował powstanie białostockiej uczelni.

  Statut UMB stwierdza, że nadanie Tytułu Doctora Honoris Causa następuje uchwałą Senatu, po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwej Rady Wydziału. Procedura przyznawania tytułu doktora honoris causa przez UMB następuje na wniosek jednej lub kilku osób, składany na ręce rektora uczelni. Następnie rektor zwraca się do wybranych senackich komisji o zaopiniowanie kandydatury, ewentualnie dodatkowo powierza takie same zadanie wyznaczonym przez siebie recenzentom. Kolejnym krokiem jest skierowanie wniosku do właściwej rady wydziału celem wydania opinii. Po pozytywnej opinii rady wydziału, senat uczelni zatwierdza uchwałą kandydaturę oraz wyznacza promotora honorowego doktoratu. Po zatwierdzeniu przez Senat nadania tytułu, rektor kieruje do honorowanej osoby pismo informujące o przyznaniu tytułu oraz w porozumieniu z nią wyznacza datę i miejsce uroczystego aktu nadania. Następnie zleca wykonanie dyplomu z uwiecznieniem jego zasług. Dyplom po uwierzytelnieniu podpisami i wyciśnięciu pieczęci zostaje złożony do specjalnie na tę okoliczność przygotowanej tuby.

  Portrety wszystkich wyróżnionych zawieszone są w specjalnej galerii w holu przed rektoratem obok Aula Magna Pałacu Branickich.

  Wojciech Więcko

  Na podstawie: Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku1950-2013, pod redakcją: Lecha Chyczewskiego, Magdaleny Grassmann, Pawła Radziejewskiego, Marty Piszczatowskiej.

   

  Profesor Coral Barbas, absolwentka Wydziału Chemii Uniwersytetu Complutense w Madrycie. Jest światowej sławy autorytetem w dziedzinie metabolomiki i chemii analitycznej. W swojej pracy wykorzystuje metody analityczne oparte na technikach separacyjnych i spektrometrii mas do badań metabolomicznych z ich szczególnym zastosowaniem w medycynie.

  Od ponad 30 lat pełni funkcję kierownika Zakładu Chemii Analitycznej Uniwersytetu San Pablo-CEU w Madrycie, a od 2007 r. jest zatrudniona na stanowisku Profesora Wydziału Farmaceutycznego tegoż Uniwersytetu. Jest założycielem i dyrektorem Centrum Metabolomiki i Bioanalizy (CEMBIO), jednego z najnowocześniejszych laboratoriów badań metabolomicznych w Europie. W latach 2011-2015 pełniła funkcję wicekanclerza Uniwersytetu San Pablo, a od 2013 r. jest dyrektorem Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej w tej uczelni. Od 2013 r. jest Profesorem Wizytującym w Imperial College w Londynie, a w latach 2013-2017 była Profesorem Wizytującym w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  Profesor Coral Barbas od niemal dekady współpracuje z wieloma zespołami naukowymi UMB. Efektem tych prac były innowacyjne odkrycia, które zostały opublikowane w wielu specjalistycznych czasopismach naukowych.

  Prof. Coral Barbas wypromowała 18 doktorów, jest też współautorem ok. 200 prac oryginalnych, które były cytowane przeszło 4,5 tys. razy/ Indeks Hirsza 37.

  Za działalność naukową prof. Coral Barbas była wyróżniona szeregiem prestiżowych nagród, w tym Angel Herrera Research Award, statuetką „Top 50 most influential women” nadaną przez Analytical Scientist Journal, Medalem za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz nagrodą przydaną przez Belgian Society of Pharmaceutical Sciences.

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.