Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowi profesorowie.
 • Ostatnia zmiana 30.03.2021 przez Medyk Białostocki

  Nowi profesorowie

  Nowi profesorowie

  Postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudu ośmioro nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku otrzymało w ostatnim czasie nominacje na tytuły naukowe profesora.

   

  Prof. dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska

  Absolwentka biologii na Uniwersytecie w Białymstoku. Bezpośrednio po ukończeniu studiów (w 2002 r.) rozpoczęła pracę w Zakładzie Fizjologii. W roku 2007 uzyskała stopień doktora nauk medycznych (tytuł pracy doktorskiej: „Regulacja aktywności enzymów metabolizmu ceramidu: sfingolielinazy, palmitylotransferazy serynowej i ceramidazy w mięśniach szkieletowych szczura in vivo” promotor prof. Jan Górski). Od 2008 r przebywała na 2,5-rocznym stażu naukowym w Mayo Clinic College of Medicine, Division of Endocrinology, Mayo Clinic, Rochester, USA. Po powrocie do kraju zdobyła grant badawczy Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej w programie Homing Plus. Była laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla młodych wybitnych naukowców.

  W 2013 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego. Od 2016 r. jest kierownikiem Zakładu Higieny, Epidemiologii i Zaburzeń Metabolicznych.

  Zainteresowania naukowe prof. Agnieszki Błachnio-Zabielskiej dotyczą roli aktywnych biologicznie lipidów w indukowaniu insulinooporności. Prof. Błachnio-Zabielska opracowała kilka metod analizy dynamiki syntezy lipidów, opartych o spektrometrię mas.

  W 2016 roku zdobyła grant badawczy finansowany ze środków Funduszy Unii Europejskiej, w programie TEAM Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej o wartości ponad 3,2 mln zł, którego celem było wyjaśnienie roli aktywnych biologicznie lipidów w indukowaniu insulinooporności mięśniowej. W 2018 r. otrzymała grant aparaturowy w wysokości ok 2,5 mln zł ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na zakup spektrometru masowego typu potrójny kwadrupol. Od marca 2020 r. kieruje realizują projektu finansowanego w ramach konkursu Opus 17 NCN o wartości 1,8 mln zł, którego celem jest zidentyfikowanie tych lipidów, które zaburzają wątrobowy metabolizm glukozy. Dorobek naukowy obejmuje 121 prac, w tym 77 pełnotekstowych publikacji o łącznym współczynniku Impact Factor wynoszącym 270,265, punktacji MNiSW wynoszącej 3734. Wartość indexu Hirsha: 22. Jest ekspertem FNP i NCBiR. W roku 2017 została nominowana przez FNP na członka AcademiaNet (expert database for outstanding female academics). Jest członkiem kilku komitetów redakcyjnych czasopism o zasięgu międzynarodowym. Jest recenzentem wielu czasopism, m.in. Diabetes, Diabetes Care, International Journal of Obesity, Journal of Cellular Physiology, Journal of Lipid Research, Obesity.

  Prywatnie jest mężatką i ma syna Pawła (11 lat).

   

  Prof. dr hab. Adam Hermanowicz

  Białostoczanin, absolwent Wydziału Lekarskiego UMB z 2002 r. Po studiach rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii i Urologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Dziecięcym Szpitalu Klinicznym - początkowo jako student studiów doktoranckich, a następnie jako asystent. Doktorat w roku 2006, a w 2014 uzyskał stopień doktora habilitowanego.

  Zainteresowania naukowe koncentrują się na roli komórek tucznych w patomechanizmach różnych schorzeń, a także na problemie niepłodności męskiej związanej z wnętrostwem u dzieci. Jest współautorem patentu na oznaczanie L katepsyny metodą powierzchniowego rezonansu plazmonów. Dorobek naukowy obejmuje 75 prac oryginalnych i przeglądowych oraz rozdział w podręczniku o łącznej wartości współczynnika IF wynoszącej 177 oraz liczbie punktów MNiSW równej 2071 (indeks Hirscha 12).

  Zagraniczne staże w Klinice Chirurgii Dziecięcej na Uniwersytecie w Tybindze oraz liczne szkolenia zawodowe w renomowanych ośrodkach w kraju i za granicą. Jest laureatem licznych nagród naukowych Rektora UMB oraz współwykonawcą grantu nagrodzonego przez ministra zdrowia. Recenzent w czasopismach naukowych z dużym współczynnikiem IF.

  W wolnym czasie triatlonista oraz uczestnik górskich ultramaratonów.

   

  Prof. dr hab. Sławomir Ławicki

  Absolwent dwóch kierunków AMB: analityki medycznej oraz kierunku lekarskiego. Ukończył także studia podyplomowe „Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia” w Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Posiada specjalizacje lekarskie z diagnostyki laboratoryjnej, medycyny rodzinnej i jest w trakcie odbywania specjalizacji z medycyny pracy.

  Pracę naukową rozpoczął już w trakcie odbywania studiów w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej pod kierownictwem prof. Macieja Szmitkowskiego, gdzie napisał pracę magisterską, za którą otrzymał nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie Prac Magisterskich. W roku 2003 uzyskał stopień doktora nauk medycznych, a w roku 2014 - stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie dorobku oraz cyklu prac, pt. „Cytokiny hematopoetyczne jako markery nowotworów narządu rodnego”.

  Zainteresowania naukowe prof. Sławomira Ławickiego obejmują przede wszystkim badania przydatności diagnostycznej nowych markerów w diagnostyce raka piersi i nowotworów narządu rodnego, a także nowych markerów diagnostyki prenatalnej. Dorobek naukowy obejmuje 179 prac o łącznym IF 86,737, indeks Hirscha 11, pkt MNiSW 2153. Jest promotorem trzech zakończonych przewodów doktorskich oraz trzech w trakcie realizacji, a także promotorem lub opiekunem 48 prac magisterskich.

  Prof. Ławicki był kierownikiem lub głównym wykonawcą wielu grantów finansowanych zarówno przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jak i przez UMB. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień naukowych, w tym „Nagrody dla Młodych Pracowników Diagnostyki Laboratoryjnej” za dorobek naukowy, Nagród Naukowych PTDL, a także kilkunastu nagród naukowych rektora UMB.

  Prof. Sławomir Ławicki odbył liczne staże i szkolenia krajowe, jak i zagraniczne, między innymi we Włoszech, Hiszpanii jak i na Ukrainie. Jest recenzentem czasopism polskich i międzynarodowych, m.in. Cancers, Biomolecules, BMC Cancer, Cells. Od 2018 roku pracuje jako adiunkt w Zakładzie Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych UMB. Hobby prof. Sławomira Ławickiego obejmuje przede wszystkim piłkę nożną, sporty wodne i wędkarstwo. Cele pozazawodowe na najbliższe lata: pojechać z synami na wyprawy wędkarskie do Hiszpanii, Norwegii oraz Kanady. Jest szczęśliwym mężem i ojcem trzech synów.

   

  Prof. dr hab. Anna Moniuszko-Malinowska

  Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jest specjalistką z zakresu chorób wewnętrznych, chorób zakaźnych oraz medycyny morskiej i tropikalnej. Pracę zawodową i naukową rozpoczęła w 2006 roku w Klinice Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji (pod kierownictwem prof. dr hab. Sławomira Pancewicza), gdzie pracuje do dziś. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2015 roku stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie dorobku oraz cyklu prac „Wybrane epidemiologiczne i patogenetyczne aspekty chorób przenoszonych przez kleszcze z uwzględnieniem koinfekcji”. Zainteresowania naukowe prof. Anny Moniuszko-Malinowskiej obejmują przede wszystkim problematykę patomechanizmów, diagnostyki i leczenia chorób zakaźnych, zwłaszcza chorób przenoszonych przez kleszcze. Dorobek naukowy prof. Anny Moniuszko-Malinowskiej obejmuje prace o łącznym IF-218, indeks Hirscha-11, 3940 pkt MNSiW oraz 479 cytowań. Jest promotorem dwóch zakończonych przewodów doktorskich oraz pięciu w trakcie realizacji. Laureatka Stypendium Polish School of Medicine Memorial Fund, Edynburg, Szkocja, Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców oraz „Programu Top 500 Innovators Science - Management - Commercialization", University of California, Berkeley, USA. Otrzymała także nagrody Ministra Zdrowia oraz JM Rektora UMB. Została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi. Jest współautorem zgłoszenia patentowego. Prof. Anna Moniuszko-Malinowska odbyła staże i szkolenia m.in. w UK, USA, Niemczech i Szwecji. Jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia „Zagrożenia Cywilizacyjne i Zdrowie Publiczne” oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych i European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases. Wielokrotnie była powoływana na recenzenta prac w czasopismach polskich i międzynarodowych m.in. Ticks and Tick-Borne Diseases, Lancet Infectious Diseases. Jest ekspertem w Narodowym Centrum Nauki (NCN) i Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W latach 2016-2019 pełniła funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału Lekarskiego, a od roku 2019 pełni funkcję Prodziekana ds. Ewaluacji i Nauki Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  W 2017 roku została powołana na stanowisko Kierownika Studiów Doktoranckich Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, a następnie Kierownika Krajowych Międzysektorowych Studiów Doktoranckich i „International Interdisciplinary PhD studies in Biomedical Research and Biostatistics. Supporting the career and training in omic-based research and biostatistics by inter-national and -sectoral mobility” (ImPRESS), finansowanych w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie Programu Ramowego Horyzont 2020. Jest matką dwóch uroczych córek: Wiktorii i Laury. Jej pasją są podróże. Odwiedziła już wszystkie kontynenty z wyjątkiem Antarktydy. Jej marzeniem jest wspólna wyprawa w tamte rejony z córkami i mężem.

   

  Prof. dr hab. Ewa Sierko

  Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Jest specjalistą w dziedzinie radioterapii onkologicznej. Od 1994 r. jest związana jest z Zakładem, później Kliniką Onkologii UMB. Równolegle z zatrudnieniem w UMB pracowała w Zakładzie Radioterapii Białostockiego Centrum Onkologii, zaś od 2020 r. piastuje funkcję kierownika oddziału Radioterapii I tego szpitala.

  Wśród jej zainteresowań naukowych znajdują się: wpływ układu hemostazy oraz angiogenezy na biologię nowotworów, udział szlaków przekaźnictwa wewnątrzkomórkowego w progresji nowotworów, leczenie skojarzone chorych na nowotwory uwzględniające terapię ukierunkowaną na cele molekularne, nowoczesne techniki radioterapeutyczne (w tym stereotaktyczne), leczenie personalizowane w onkologii, przydatność innowacyjnych metod diagnostyki obrazowej i metabolicznej (w tym PET/MRI) w planowaniu wysokospecjalistycznej radioterapii oraz postępowanie wspomagające We współczesnej onkologii.

  Jest współautorem 244 prac naukowych, w tym - 151 prac opublikowanych w formie in extenso, 2 monografii , 42 rozdziałów w podręcznikach medycznych. Łączny Impact Factor publikacji w formie pełnej - 129,51. Liczba cytowań wg Web of Science: 1062, h-index - 15

  Dwukrotnie była współredaktorem numerów Seminars in Thrombosis and Hemostasis. Odbyła indywidualne szkolenia w Abteilung für Strahlentherapie und Radioonkologie Universitätsklinikum w Heidelbergu (Niemcy) oraz w Klinik und Poliklinik für Strahlentherapie und Radioonkologie, Universitätsklinikum Carl Gustav Carus w Dreźnie (Niemcy). Jest kierownikiem koła naukowego działającego przy Klinice Onkologii UMB. Została nagrodzona m.in. Nagrodą im. Franciszka Łukaszczyka Polskiego Towarzystwa Onkologicznego za najlepszą w kraju pracę w języku polskim (praca doktorska) z zakresu onkologii, Indywidualną Nagrodą Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej za dorobek będący podstawą habilitacji, trzykrotnie - Zespołową Nagrodą Naukową Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej, dwukrotnie - Zespołową Nagrodą Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej za najlepszą pracę opublikowaną w czasopismach anglojęzycznych i licznymi Nagrodami JM Rektora UMB. Była kierownikiem lub wykonawcą grantów finansowanych przez KBN, kierownikiem 2 projektów KNOW, wykonawcą w projekcie „MOBIT”, finansowanym ze środków programu „Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych” STRATEGMED2, kierownikiem ze strony UMB projektu rehabilitacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Jest koordynatorem merytorycznym w województwie podlaskim i lubelskim „Programu profilaktycznego wczesnego wykrywania raka płuca” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-20202 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zaś w 2020r. otrzymała wraz z zespołem Laboratorium Obrazowania Molekularnego grant z Agencji Badań Medycznych na ocenę przydatności innowacyjnych badań PET/MRI u chorych na raka prostaty. Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Onkologicznego oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Radioterapii Onkologicznej, Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Polskiej Grupy Badań Nowotworów Głowy i Szyi oraz wiceprezesem FUNDACJI THORAX.

   

  Prof. dr hab. Piotr Myśliwiec

  Absolwent UMB, chirurg, obecnie pracuje w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej. Jako pierwszy na Podlasiu wykonał operację z zakresu chirurgii małoinwazyjnej: usunięcie nadnercza, przytarczycy, głowy trzustki.

  Doktor nauk od 2000 r., doktor habilitowany - 2010 r. Dorobek naukowy obejmuje ponad 70 prac oryginalnych oraz rozdział w podręczniku, o współczynnikach: IF 80.

  Przewodniczący Sekcji Wideochirurgii Towarzystwa Chirurgów Polskich. Wybrany przez Zarząd European Association for Endoscopic Surgery (EAES) na Prezydenta World Congress of EAES w 2022 r. Jedyny w Polsce ekspert w światowym forum chirurgii otyłości: BARIAlink.

   

  Prof. dr hab. Paweł Knapp

  Absolwent UMB. Pierwsze swoje zawodowe szlify zbierał u prof. Mariana Szamatowicza. To właśnie ten okres pracy zdominował późniejsze jego zainteresowania ginekologią onkologiczną.

  Specjalista z ginekologii i położnictwa oraz ginekologii onkologicznej. Posiada ogromne doświadczenie w operacyjnym leczeniu nowotworów narządu rodnego, szczególnie w radykalnych zabiegach w raku jajnika, nowotworach ginekologicznych oraz laparoskopowym leczeniu schorzeń ginekologicznych. Jako pierwszy Polak został wybrany do Zarządu Głównego Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej (ESGO, to europejską organizacją, która skupia ponad trzy tysiące lekarzy i naukowców z 30 krajów zajmujących się badaniem, zapobieganiem i leczeniem nowotworów złośliwych narządu rodnego). Od dwóch lat jest koordynatorem Uniwersyteckiego Centrum Onkologii (to pierwszy w Polsce certyfikowany przez ESGO ośrodek chirurgicznego leczenia zaawansowanego raka jajnika). Jest autorem i współautorem 84 publikacji (IF 44,767; punktacją MEiN 2650 pkt, indeks Hirscha – 8).

   

  Prof. dr hab. Hady Razak Hady

  Studiował na Wydziale Lekarskim AMB (absolwent z 1990 r.) Od początku studiów zainteresowany chirurgią. Od 1991 r. pracuje w I Klinice Chirurgii Ogólnej i Endokrynologicznej UMB. Zafascynowany chirurgią małoinwazyjną. 2 grudnia 1992 r. był w zespole (wraz z prof. Z. Puchalskim, dr M. Rogiem i prof. J. Snarską), który wykonał pierwsze w regionie północno-wschodniej Polski laparoskopowe wycięcie pęcherzyka żółciowego. Jako jeden z pierwszych chirurgów z regionu północno-wschodniej Polski wykonał takie laparoskopowe operacje jak: fundoplikacja sposobem Nissena, plastyka przepukliny sp. TAPP, operacje nadnerczy, śledziony oraz żołądka. Od roku 2007 wykonuje laparoskopowe resekcje nowotworów jelita grubego i odbytnicy. W maju 2005 r. wykonał pierwszą w regionie operację bariatryczną - gastric by–pass. Jest autorem i współautorem 106 publikacji (IF 97,376; MNiSW 3920 pkt).

  Hobby: trekking górski.

   

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.