Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowi profesorowie w UMB .
 • Ostatnia zmiana 17.07.2023 przez Medyk Białostocki

  Nowi profesorowie w UMB

  Postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy nasza Uczelnia wzbogaciła swoją kadrę naukową o dwoje nowych profesorów: Hannę Kozłowską z Zakładu Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej oraz Michała Ciborowskiego z Laboratorium Metabolomiki (Centrum Badań Klinicznych).

   

  Prof. Hanna Kozłowska ukończyła w 1984 r. Analitykę Medyczną na Akademii Medycznej w Białymstoku. Pracę naukową i zawodową rozpoczęła w Klinice Chorób zakaźnych AMB pod kierownictwem prof. dr hab. Piotra Boronia, a od 1989 roku pracuje w Zakładzie Fizjologii i Patofizjologii Doświadczalnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB (kierownicy Zakładu do 1998 r.: prof. dr hab. Anna Boroń-Kaczmarska, dr Urszula Puch, a od 1998 r. prof. dr hab. Barbara Malinowska).

  W 1994 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej za pracę doktorską pt.: „Badania nad stężeniem endotoksyny bakteryjnej we krwi przed- i poza-wątrobowej w doświadczalnym poalkoholowym uszkodzeniu wątroby”, promotor prof. A. Boroń-Kaczmarska. W 2010 roku otrzymała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie cyklu publikacji pt.: „Mechanizm rozkurczowego działania agonistów receptorów β1-adrenergicznych o niskim stanie powinowactwa i śródbłonkowych receptorów kannabinoidowych w izolowanych naczyniach krwionośnych”. Realizowana przez prof. Hannę Kozłowską działalność naukowa dotyczy badań nad nowymi punktami uchwytu działania substancji wazoaktywnych: ligandów receptorów β-adrenergicznych, serotoninergicznych i kannabinergicznych w izolowanych naczyniach krwionośnych szczura i tętnicach płucnych człowieka oraz ich potencjalnej roli w układzie krążenia w różnych modelach doświadczalnych nadciśnienia tętniczego oraz nadciśnienia płucnego.

  Prof. H. Kozłowska jest autorką 54 publikacji o łącznym Impact Factor 138, punktacja MEiN 4430, Indeks Hirscha - wg SCOPUS- 13/liczba cytowani - 450. Była kierownikiem oraz wykonawcą projektów badawczych finansowanych przez KBN/NCN oraz przez UMB. Jest promotorem 2 zakończonych przewodów doktorskich i 1-ego trwającego oraz promotorem 40 prac magisterskich. Prof. Kozłowska opublikowała wspólne prace z naukowcami z ośrodków zagranicznych (Instytut Farmakologii i Toksykologii oraz Zakład Chemii Farmaceutycznej i Lekarskiej Uniwersytetu w Bonn, Instytut Farmakologii Molekularnej w Berlinie, Instytut Farmacji Uniwersytetu w Berlinie) i polskich (Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej UMB, Zakład Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych Collegium Medicum UJ). Jest recenzentem prac w międzynarodowych i krajowych czasopismach naukowych (m.in. Eur J Pharmacol., Br J Anaesth., Br J Pharmacol., PLOS ONE, Pharmacol. Rep., Adv Med Sci. i inne).

  Prof. Hanna Kozłowska w latach 2012-2016 pełniła funkcję Prodziekana Wydziału Farmaceutycznego oraz uczestniczyła w pracach licznych komisji na Uczelni. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego (2002-2008 - sekretarz Oddziału Białostockiego PTF) oraz Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2016-2020 - sekretarz Sekcji Kardiologii Eksperymentalnej). Wielokrotnie była nagradzana za działalność naukową oraz pracę dydaktyczną (nagrody J.M. Rektora UMB).

   

  Prof. Michał Ciborowski ukończył w 2003 r. studia magisterskie na kierunku Chemia na Uniwersytecie w Białymstoku. W tym samym roku rozpoczął pracę naukową i zawodową w Zakładzie Chemii Fizycznej UMB pod kierownictwem prof. Mariana Tomasiaka. W 2008 r. uzyskał stopień doktora nauk farmaceutycznych za pracę pt.: „Poszukiwanie przyczyn niskiej skuteczności leków blokujących receptor GPIIb/IIIa w zapobieganiu nadkrzepliwości i zwiększonej agregacji płytek” (promotor prof. M. Tomasiak). W latach 2009-2011 odbył dwuletni staż naukowy na Uniwersytecie San Pablo CEU w Madrycie, gdzie pod kierunkiem prof. Coral Barbas pracował w Centrum Metabolomiki i Bioanalizy (CEMBIO). Działalność naukowa realizowana w CEMBIO dotyczyła zastosowania nowoczesnych technik analitycznych opartych na spektrometrii mas do analizy metabolomicznej i lipidomicznej płynów ustrojowych i tkanek w przebiegu m.in. chorób układu krążenia. Po powrocie ze stażu kontynuował pracę naukową jako pracownik badawczy nowo powstałego Centrum Badań Klinicznych UMB. W 2017 roku otrzymał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie cyklu publikacji pt.: „Ocena zmian szlaków metabolicznych fosfolipidów wywołanych chorobami układu krążenia z wykorzystaniem wielkoskalowych metod opartych na spektrometrii mas”. Od 2019 roku jest kierownikiem Laboratorium Metabolomiki CBK.

  Działalność naukowa realizowana przez zespół prof. Ciborowskiego dotyczy wykorzystania celowanej i niecelowanej metabolomiki, lipidomiki i proteomiki w badaniach biomedycznych. Badania te mają m.in. na celu poszukiwanie szlaków metabolicznych zaburzonych na skutek rozwoju chorób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób metabolicznych, onkologicznych i okulistycznych. Zespół prof. Ciborowskiego współpracuje m.in. Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, CEMBIO i Karolinska Institutet (Szwecja).

  Prof. Ciborowski jest współautorem 89 publikacji o łącznym Impact Factor >330, punktacja MEiN 6185, h-indeks=23, a całkowita liczba cytowań - 1381. Był kierownikiem oraz wykonawcą projektów badawczych finansowanych przez NCN, NCBiR oraz Polskie Towarzystwo Diabetologiczne. Jest promotorem 5 zakończonych przewodów doktorskich oraz opiekunem 3 studentów Szkoły Doktorskiej UMB. Pełnił rolę recenzenta prac naukowych m.in. w Analytical and Bioanalytical Chemistry, Nature Communications, International Journal of Obesity, Food Chemistry, Metabolomics, Computers in Biology and Medicine, Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis czy Analytical Chemistry. Ponadto był recenzentem w 6 przewodach doktorskich oraz 2 habilitacyjnych. Od 2021 roku jest Przewodniczącym Zarządu Polskiego Towarzystwa Metabolomicznego. Ponadto jest członkiem Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD), European Association for the Study of Diabetes (EASD) oraz Metabolomics Society. Był wielokrotnie nagradzany za działalność naukową (Nagroda Ministra Zdrowia, Wyróżnienie PTD im. M. Wierzuchowskiego za szczególne osiągnięcia naukowe w dziedzinie diabetologii, nagrody J.M. Rektora UMB).

   

  Opr.bdc

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.