Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rada Uczelni.
 • Ostatnia zmiana 07.10.2019 przez Medyk Białostocki

  Rada Uczelni

  Jednomyślną decyzją - w myśl Ustawy 2.0 - Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku powołał radę uczelni. Składa się ona z siedmiu osób i ma służyć jako organ kontrolujący finanse UMB i współdecydować o kierunku rozwoju uczelni.

  W jej skład na wniosek rektora prof. Adama Krętowskiego weszli z ramienia UMB dotychczasowi dziekani trzech uczelnianych wydziałów: prof. Irina Kowalska, prof. Wojciech Miltyk, prof. Sławomir Terlikowski oraz przewodniczący Samorządu Studenckiego UMB Mateusz Grochowski.

  Ponadto, zgodnie z ustawą, powołano trzech członków rady spoza społeczności akademickiej UMB. Są to dr Jolanta Koszelew, prof. Marek Konarzewski oraz Daniel Górski.

  Przewodniczącą rady uczelni jednogłośnie wybrana została przez Senat UMB dr Jolanta Koszelew.

  Rada uczelni jest organem uczelni publicznej wprowadzonym ustawą z lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”. W skład rady uczelni wchodzi od 6 do 8 osób powoływanych przez senat z zastrzeżeniem, że osoby spoza wspólnoty uczelni muszą stanowić co najmniej 50 proc. tego składu. Obligatoryjnie członkiem rady uczelni jest przewodniczący samorządu studenckiego. Do zadań rady należy m.in.: opiniowanie projektu strategii uczelni i jego realizacji, monitorowanie gospodarki finansowej uczelni, monitorowanie zarządzania uczelnią, wskazywanie kandydatów na rektora (po zaopiniowaniu przez senat), zatwierdzanie sprawozdań finansowych.

  bdc

    

  Biogramy członków rady:

  Prof. dr hab. Irina Kowalska - profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki, endokrynolog/diabetolog, przez dwie kadencje dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB.

   

  Prof. dr hab. Wojciech Miltyk - profesor nauk farmaceutycznych, nauczyciel akademicki, przez jedną kadencję dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB, przewodniczący Konwentu Dziekanów Wydziałów Farmaceutycznych Uczelni Medycznych.

   

  Prof. dr hab. Sławomir Terlikowski profesor nauk medycznych, nauczyciel akademicki, od dwóch kadencji dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu UMB.

   

  Dr Jolanta Koszelew - nauczyciel akademicki, broker innowacji, pierwszy Dyrektor Białostockiego Parku Naukowo-Technologicznego (2011-2013), wiceprezes Fundacji Technotalenty. Posiada największe w regionie doświadczenie w zakresie transferu technologii, zarządzania i innowacyjnych projektów badawczych. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Białostockiej - prowadzi zajęcia z zakresu informatyki oraz przedsiębiorczości i realizacji badań naukowych. Jest też przedsiębiorcą - CEO w spółce technologicznej Uplogic. Uczestniczyła w programie Top 500 Innovators w Stanford University oraz Singularity University w Mountain View w Kalifornii. Jest ekspertem Komisji Europejskiej w programie SME Instrument Horyzont 2020 oraz brokerem innowacji w ramach programu „Brokerzy Innowacji” realizowanego przez MNiSW, w celu wsparcia procesów komercjalizacji wyników projektów B+R na Politechnice Białostockiej. Dzięki jej wsparciu i zaangażowaniu powstało Laboratorium Obrazowania Molekularnego (Bio-skaner PET/MR) wykorzystywane przez UMB do prac badawczych oraz projekt MOBIT stworzenia referencyjnego modelu diagnostyki personalizowanej guzów nowotworowych do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej. Od 2017 r. Fundacja Technotalenty organizuje wspólnie z UMB konkurs w ramach kategorii Technotalent UMB wspierając rozwój utalentowanych studentów i absolwentów uczelni.

   

  Prof. Marek Konarzewski - prof. biologii, nauczyciel akademicki w Instytucie Biologii Uniwersytetu w Białymstoku, wiceprezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku, członek Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA). W latach 2008-2013 pełnił funkcję radcy ds. współpracy naukowo-technologicznej w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, od 2017 roku jest doradcą ministra spraw zagranicznych ds. nauki i technologii. Wybitny naukowiec (ok. 3 tys. cytowań, IH=30) w zakresie ekologii, biologii ewolucyjnej, fizjologii i genetyki, w szczególności ewolucji składowych budżetów energetycznych i mechanizmów fizjologicznych warunkujących plastyczność fenotypową; analiza badanych procesów na poziomie molekularnym, organizmalnym i środowiskowym. W zakresie dyplomacji naukowej zajmuje się analizą i tworzeniem efektywnych mechanizmów doradztwa naukowego na poziomie krajowym i międzynarodowym. W 2015 roku otrzymał Medal Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku „Za zasługi dla Uniwersytetu Medycznego” za działania prowadzące do powstania i rozwoju Stowarzyszenia Absolwentów Naszej Uczelni w USA.

  Daniel Górski - dyrektor zarządzający LOMIRT (Laboratorium Obrazowania Molekularnego i Transferu Technologii) - ma wieloletnie doświadczenie w zakresie zarządzania w sektorze biznesowym i samorządzie: dyrektor Biura Rozwoju UNIBEP S.A., dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego (wcześniej dyrektor Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego (prowadził negocjacje z KE oraz nadzorował wdrażanie programu finansowanego ze środków UE na lata 2007-2013, odpowiadał za przygotowanie i za nadzór nad realizacją Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego oraz Kontraktu Terytorialnego dla województwa Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego). Pracował jako wykładowca na Uniwersytecie w Białymstoku. Z wykształcenia jest ekonomistą, ukończył studia menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz studia podyplomowe z informatyki (PB).

  Opr. bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.