Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Reelekcja. Prof. Adam Krętowski rektorem na II kadencję.
 • Ostatnia zmiana 07.04.2020 przez Medyk Białostocki

  Reelekcja. Prof. Adam Krętowski rektorem na II kadencję

  Prof. dr hab. Adam Jacek Krętowski, obecny rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, został wybrany na drugą kadencję rektorską. Swój urząd będzie pełnił do 31 sierpnia 2024 roku.

  Cały proces wyłaniania nowego rektora stał w cieniu sytuacji epidemiologicznej na świecie i w Polsce. Choć jeszcze zgłoszenia kandydatów na elektorów i ich wybory, można powiedzieć, odbyły się bez przeszkód, to już wyboru rektora dokonywano w warunkach pierwszych ograniczeń narzucanych przez władze państwowe (zawieszenie zajęć na uczelni, zachowanie dystansu pomiędzy osobami, częste dezynfekcje rąk, a w szpitalach pierwsze restrykcje dotyczące odwiedzin pacjentów i przyjęć chorych). Nawet w Aula Magna krzesła dla uczestników wyborów ustawiono w metrowych odległościach od siebie.

  Do wyborów zgłoszono tylko jednego kandydata. Przewodnicząca Rady Uczelni dr Jolanta Koszelew - po zasięgnięciu opinii Senatu UMB - do pełnienia najważniejszej funkcji w uczelni wysunęła osobę obecnie urzędującego rektora. W głosowaniu kolegium elektorów prof. Krętowski otrzymał 93 głosy „tak” i dwa „nie”. Uczelniana komisja wyborcza swoją uchwałą potwierdziła ważność wyboru. 

  - Bardzo, bardzo dziękuję - powiedział tuż po ogłoszeniu wyników rektor Krętowski. - Postaram się z moim zespołem, z moimi kolegami, z którymi zarządzaliśmy uczelnią, dalej wiosłować we właściwym kierunku. Zrobimy wszystko, żebyście Państwo byli zadowoleni i dumni z naszej uczelni. To dla mnie wielki honor, że mogę wciąż Państwa reprezentować. Dziękuję za wybór. To dla mnie wielkie święto.

  W swoim przemówieniu prof. Krętowski odniósł się też trudnej sytuacji w szpitalach i fatalnych prognoz związanych z tym, że pacjentów zakażonych koronawirusem będzie przybywać: - Mamy przed sobą trudny okres i chciałbym raz jeszcze wszystkich Państwa prosić o solidarność. To nie jest problem, który się rozwiąże w ciągu tygodnia czy dwóch. To będzie trwało minimum 2-3 miesiące, a może dłużej. Apeluję do moich kolegów, którzy pracują w szpitalu, musimy tu wykazać solidarność. Tych pacjentów będzie coraz więcej. Musimy wspólnymi siłami stawić czoła temu wyzwaniu. Po to jesteśmy lekarzami, po to jesteśmy pielęgniarkami. Bardzo proszę o wsparcie w tych trudnych czasach, bo nadchodzą naprawdę trudne czasy.

  Gdzie jesteśmy?

  O swoich planach na nową kadencję rektor Krętowski opowiadał dzień przed wyborami podczas spotkania wyborczego (pierwszy raz było ono transmitowane na żywo w internecie).

  Wystąpienie rozpoczęło się od przedstawienia sytuacji uczelni związanej z epidemią. Oba szpitale kliniczne zostały decyzją wojewody postawione w stan podwyższonej gotowości. Szpital zakaźny na Dojlidach miał zajmować się zarażonymi pacjentami. Z uwagi na brak w regionie laboratorium badającego próbki od pacjentów podejrzewanych o zakażenie koronawirusem, uczelnia postanowiła otworzyć właśnie takie miejsce. Do tego z własnych środków postanowiła kupić osiem dodatkowych respiratorów (zakup ma zrefundować wojewoda).

  Na UMB studiuje obecnie 5227 osób (jest to o ok. 700 więcej od początku kadencji rektora Krętowskiego), przy czym najwięcej przybyło studentów studiów niestacjonarnych (kierunku: lekarski, pielęgniarstwo i dietetyka). Przybyło studentów anglojęzycznych - obecnie jest ich 397 (wzrost o 41 proc.), tak samo jak doktorantów - wzrost o 45 proc. ze 174 do 259.

  - Zwiększenie liczby studentów to element rozwoju uczelni i jej rozwoju finansowego. Mieliśmy jednego asystenta na sześciu studentów. Inne uczelnie miały stosunek 1 do 8. Im my bardziej zbliżamy się do tego parametru, tym więcej uczelnia dostaje pieniędzy - tłumaczył prof. Krętowski.

  Jakość kształcenia na UMB ostatnio w największej mierze oceniana jest przez pryzmat wyników Lekarskiego Egzaminu Końcowego (absolwenci „lekarskiego” w ostatnim czteroleciu zawsze byli notowani byli w TOP 5) oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (absolwenci naszej stomatologii to TOP 3, przy czym często byli na pierwszym miejscu w kraju).

  Najważniejsze inwestycje minionej kadencji to bez wątpienia budowa Centrum Symulacji Medycznych z wywołującą zazdrość u innych częścią stomatologiczną. To także w tej kadencji udało się zakończyć trwającą jedenaście lat modernizację i rozbudowę Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Inwestycję wartą 500 mln zł zapoczątkował rektor prof. Jan Górski.

  Rektor Krętowski wspomniał też o dwóch czynnikach, które jego zdaniem są ważne w codziennym funkcjonowaniu uczelni. Pierwszy - szeroka polityka informacyjna uczelni. To zadanie jest realizowane już nie tylko przez witrynę www uczelni, ale też przez szeroki krąg działań w mediach społecznościowych. Drugi: dobra atmosfera w środowisku akademickim (i regularna rywalizacja sportowa na linii kadra - studenci).

  Dokąd zmierzamy?

  Nowa kadencja to dalsze inwestycje infrastrukturalne: Centrum Symulacji Medycznych ma się wzbogacić o sprzęt do technik wirtualnych (choćby dla szkoleń z chirurgii laparoskopowej), ma się pojawić nowa infrastruktura dydaktyczna do kształcenia praktycznego na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Wydziale Farmaceutycznym. Pojawią się nowe sale dydaktyczne w UDSK, będzie remontowana hala sportowa UMB, czy ma być wybudowana apteka dydaktyczna w szpitalu przy ul Żurawiej.

  UMB ma mocno zainwestować w techniki informatyczne, tak by mieć choćby własną platformę do e-learningu, czy jeszcze bardziej skuteczny system informatyczny do zdalnego zarządzania uczelnią.

  Mają powstać nowe kierunki studiów: higiena stomatologiczna, radiofarmacja, może farmacja kliniczna i bioinformatyka (Big Data w medycynie). Rozważane są studia w języku angielskim na Wydziale Farmaceutycznym.

  Z rzeczy drobnych, acz ważnych w codziennym życiu: ma się poprawić sytuacja związana z punktami gastronomicznymi w campusie (zwłaszcza w gmachu farmacji), w okolicy DS1 będzie zbudowane boisko wielofunkcyjne, a w samym akademiku powstaną nowe pomieszczenia dla organizacji studenckich (częściowo są już gotowe).

  Uczelnia ma na to 35,5 mln zł, które pochodzą z Ministerstwa Nauki.

  Nauka

  Tu działania uczelni wymusza zmieniona ustawa o szkolnictwie wyższym. Każdy z pracowników naukowo-dydaktycznych oceniany będzie przez pryzmat swoich osiągnięć naukowych (najczęściej publikacji). Przy czym rektor Krętowski jako bodziec zachęcający preferuje system nagród finansowych.

   - Aż boję się powiedzieć, jak wysokie będą nagrody za te najlepsze publikacje - żartował podczas spotkania. 

  Wysokie wyniki naukowe uczelni to jej być albo nie być. Obecnie w skali kraju - w rankingu Perspektyw w 2019 r. - notowani jesteśmy na 9 miejscu w kraju. Zaś w konkursie na uczelnie badawcze zajęliśmy 11 miejsce (dodatkowe środki przyznawane były tylko pierwszej dziesiątce).

  - Mówiąc wprost, byliśmy bardzo niezadowoleni - stwierdził rektor. - Wszystkie dane pokazywały, że nam to miejsce w dziesiątce się należało. Pocieszeniem był fakt, że zabrakło tylko jednego punktu, a opinia panelu ekspertów wskazywała, że nasz projekt był wyjątkowy i oni rekomendują go naszemu Ministerstwu Nauki do sfinansowania. Premier Jarosław Gowin najpierw potwierdził nam w kuluarach, że dostaniemy te pieniądze, a potem powiedział już to publicznie. Co prawda to dalej 11 miejsce, ale będziemy mieli możliwość na zrealizowanie naszych działań.

  Statystycznie nauka na UMB jest na krzywej wznoszącej. Mamy 6550 publikacji w bazie Web of Science. Rocznie notujemy ok. 700 publikacji z dobrym współczynnikiem Impact Factor (w ostatnim roku ich liczba wzrosła o 40 proc.). Wzrosła liczba cytowań prac UMB - do 11,5 tys. (o 4 tys. więcej niż w 2016 r.). Prawie trzy razy wzrosła liczba pozyskiwanych grantów (zwłaszcza tych małych).  

  Program motywacyjny dla naukowców: nagrody finansowe za dobre publikacje; fundusze na badania wstępne oraz staże naukowe; dalsze funkcjonowanie programu Grant Plus (nagrody finansowe za pozyskane granty); wspieranie młodych naukowców działających w priorytetowych dla uczelni obszarach badawczych (wewnętrzne konkursy); większa niż do tej pory integracja uczelnianych programów badawczych; rozwój centrów naukowych integrujących pracę klinicystów z naukowcami zajmującymi są naukami podstawowymi. 

  Kontrakt terytorialny

  Prof. dr hab. n. med. Adam Jacek Krętowski

  Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

  Urodził się 4 sierpnia 1966 r. Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Białymstoku w 1991 r. W 1996 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych, stopień doktora habilitowanego w 2001 roku. Tytuł profesora uzyskał w 2006 roku. Jest specjalistą diabetologii, endokrynologii i chorób wewnętrznych. Visiting Associate Professor w Barbara Davis Center for Childhood Diabetes, University of Colorado w Denver (USA) w latach 2005-2007. Prorektor ds. nauki w latach 2008-2012 oraz 2012-2016. Rektor UMB od 2016 roku.

  Posiada specjalizację z diabetologii, endokrynologii oraz chorób wewnętrznych.

  Profesor zwyczajny, kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych, pełni również obowiązki kierownika Centrum Badań Klinicznych.

  Dorobek naukowy obejmuje ponad 250 publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych (IF>400; punktacja MNiSW> 6078). Wg bazy Web of Science prace były cytowane ponad 3,4 tys. razy, w tym w wiodących czasopismach z dziedziny diabetologii, immunologii, endokrynologii, genetyki, m.in. w Diabetes, Diabetologii, Diabetes Care, Nature Genetics. Indeks Hirscha wynosi 25.

  W latach 2006-2019 pełnił wielokrotnie funkcję recenzenta oraz eksperta Komisji Europejskiej uczestnicząc w ocenie projektów europejskich w ramach 7 Programu Ramowego oraz programu Horyzont 2020.

  Pomysłodawca i koordynator powstania Centrum Badań Klinicznych, Laboratorium Obrazowania Molekularnego, Laboratorium Bioinformatyki i Analizy Danych oraz projektu naukowego dla Centrum Badań Innowacyjnych UMB, które otrzymało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego (KNOW). Zainicjował i wdrożył szereg projektów wspierających rozwój naukowy uczelni w oparciu o fundusze unijne i krajowe (ok. 156,7 mln zł).

  Laureat nagród: naukowych Ministra Zdrowia (indywidualnych i zespołowych), Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego. W roku 2018 otrzymał tytuł „Osobowość innowacji” tygodnika „Wprost”, nagrodę gospodarczą przyznawaną tym firmom i instytucjom, które wyznaczają rynkowe trendy i przesuwają horyzonty myślenia.

  Jest pomysłodawcą i koordynatorem powstania projektu „Centrum Badań Innowacyjnych PLUS”, obejmującego naukowe inwestycje infrastrukturalne uczelni, który został zatwierdzony do finansowania w ramach funduszy RPO i jest realizowany od 2019 r (wartość projektu ok. 150 mln zł). W kadencji 2016-2020 zainicjował projekt i uzyskał dofinansowanie z Ministerstwa Zdrowia i RPO na budowę Centrum Psychiatrii (40 mln zł) oraz powstanie Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie (50 mln zł).

  Kontrakt terytorialny dla UMB to przeszło 150 mln zł na rozwój uczelni. Warunek jest jeden - do tych przedsięwzięć potrzebni są partnerzy ze świata gospodarczego. I choć zwrot „współpraca nauki i biznesu” najlepiej udaje się w artykułach prasowych, to uczelnia pozyskała partnerów do niektórych swoich przedsięwzięć. Dlatego planowany jest:

  - rozwój biobankowania i budowa Centrum Biobankowania. Do działającego już biobanku onkologicznego mają być dołożone te magazynujące tkanki i komórki oraz biobank populacyjny (inwestycja za 17 mln zł);

  - budowa Centrum Obrazowania Molekularnego wraz z infrastrukturą do produkcji radiofarmaceutyków (także tych o krótkim czasie półtrwania, inwestycja za 19 mln zł);

  - powstanie ośrodka przeciwdziałającego procesom starzenia (24 mln zł);

  - powstanie centrum prewencji i medycyny spersonalizowanej (40 mln zł);

  Uczelnia ma też grant premiera Mateusza Morawieckiego (50 mln zł) na stworzenie Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie.

  - Dążymy do tego, żeby to była medycyna wysokiej jakości. Nie dążymy do tego, żeby to była nauka dla nauki, ale żeby to się przekładało na lepsze leczenie i lepszą diagnostykę - podsumował rektor.

  Działalność kliniczna

  Rozbudowa szpitala zakaźnego - z problemami - rozpoczęła się w 2016 roku. Resort zdrowia na ten cel miał przeznaczyć ok. 50 mln zł, ale skończyło się na niecałych 10 mln zł. Rozpoczęły się prace i trzeba było je wstrzymać. Potem zbankrutowała firma realizująca rozbudowę. Centy poszły w górę, a uczelnia musiała się ratować kredytem. Obecnie jest już nowy budynek, ale brakuje funduszy na wyposażenie. Ministerstwo Zdrowia jeszcze kilka miesięcy temu odmówiło dalszego finasowania, ale nowa sytuacja epidemiologiczna rzuca już zupełnie inne światło na tę inwestycję (szalenie potrzebny jest w szpitalu Oddział Intensywnej Terapii).

  Szpital dziecięcy - pilnie wymaga modernizacji. Ostatnio pozyskał na ten cel 28 mln zł oraz ma obietnicę uzyskania kolejnych 25 mln zł na odświeżenie.

  Centrum psychiatrii - to może być jedna z ważniejszych inwestycji w najbliższych latach. Uczelnia rozstrzygnęła już przetarg na jego budowę. Inwestycję za 40 mln zł sfinansują po połowie Ministerstwo Zdrowia oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

   

   

  Opr. Wojciech Więcko

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.