Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. RODO w praktyce .
 • Ostatnia zmiana 07.09.2018 przez Medyk Białostocki

  RODO w praktyce

  Nowa ustawa o ochronie danych osobowych wciąż budzi wiele kontrowersji. Rozwiewa je Emilia Minasz, uczelniany inspektor ochronnych tych danych.

   

  Uprawnienia starosty roku

  Studenci w dziekanatach podpisują oświadczenie, w którym wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez starostę roku w celu pośredniczenia w kontaktach z jednostkami organizacyjnymi prowadzącymi zajęcia dydaktyczne oraz z dziekanatem, znajdujących się w kartach okresowych osiągnięć studenta, w kartach zajęć fakultatywnych, w porozumieniach/umowach w sprawie praktyk zawodowych, w legitymacjach studenckich, na listach studentów dotyczących organizacji roku np. podziału na grupy. Starosta roku zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji, do których uzyska dostęp.

  W przypadku, gdy student nie wyrazi zgody na powyższe, dziekanat zobowiązany jest powiadomić starostę i jednostki organizacyjne na wydziałach o braku takiej zgody, w celu indywidualnego przekazywania danemu studentowi powyższych dokumentów i informacji.

  Listy obecności

  Zgodne z RODO jest wyczytywanie listy obecności studentów na zajęciach i egzaminach oraz zwracanie się do studentów imieniem i nazwiskiem.

  Listy zaliczeń

  Zgodny z RODO jest każdy sposób przekazywania wyników egzaminów i innych zaliczeń w trakcie studiów, który uniemożliwia identyfikację osób, np. przesłanie lub przekazanie przez starostę roku (starosta po przekazaniu ocen usuwa listę), wywieszenie wyników z numerami albumów na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej jednostki (przez okres minimalny niezbędny do zapoznania się z wynikami), udostępnienie wyników poprzez system Wirtualna Uczelnia. Nie jest zalecane wysyłanie całej listy numerów albumów z przyporządkowanymi do nich ocenami na adresy mailowe do wszystkich studentów z grupy.

  Emilia Minasz

   

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.