Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Symulacje medyczne: nauczanie medycyny na nowoczesnych fantomach .
 • Ostatnia zmiana 22.12.2023 przez Medyk Białostocki

  Symulacje medyczne: nauczanie medycyny na nowoczesnych fantomach

  Centrum Symulacji Medycznych UMB uroczyście otwarto w listopadzie 2017 roku. Jednak sam projekt, związany z budową, szkoleniami kadry, zajęciami studentów czy rozliczeniem całego przedsięwzięcia, trwał 7 lat. I właśnie się zakończył. Poznajcie kulisy przedsięwzięcia.

  Z dniem 28 lutego 2023 roku zakończył się 7-letni projekt pn. "Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej". Współfinansowany był przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa V. Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.3. Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych.

  Umowa o dofinansowanie projektu nr POWR.05.03.00-00-0010/15-00 została podpisana w dniu 11.03.2016 r. Zgodnie z pierwotną wersją wniosku o dofinansowanie, projekt miał być realizowany w okresie od 01.03.2016 do 31.12.2021 roku, a jego budżet opiewał na kwotę 21 289 743,93 zł.

  Głównym Celem projektu było podniesienie jakości praktycznego kształcenia studentów UMB na kierunkach: lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarstwie i położnictwie poprzez opracowanie i wdrożenie Programu Rozwojowego Uczelni (PRU), w tym utworzenie Centrum Symulacji Medycznej (CSM).

  W celu sprawnej realizacji projektu, decyzją Rektora UMB, powołany został Zespół Projektowy w składzie:

  Kierownik Projektu  - prof. dr hab. Adrian Chabowski

  Z-ca Kierownika Projektu  - mgr inż. Marek Sokołowski

  Koordynator kierunku lekarskiego - prof. dr hab. Włodzimierz Łuczyński

  Koordynator kierunku lekarsko-dentystycznego  - dr hab. Anna Kierklo

  Koordynator kierunków: pielęgniarstwo i położnictwo - dr hab. Marzena Wojewódzka-

  Żelezniakowicz

  Koordynator OSCE - prof. dr hab. Katarzyna Muszyńska-Rosłan

  Koordynator działań dot. pacjentów symulowanych - dr Alicja Ołtarzewska

   

  Utworzenie i wyposażenie CSM, w ramach tego działania powstały:

  sale symulacji medycznej wysokiej wierności (sale: intensywnej terapii, szpitalnego oddziału ratunkowego, porodowa, pielęgniarska wysokiej wierności, blok operacyjny, symulator karetki, pomieszczenia kontrolne);

  sale symulacji medycznej niskiej wierności (sale: symulacji z zakresu ALS i BLS, laboratoryjnego nauczania umiejętności klinicznych, nauki umiejętności chirurgicznych, pracownia nauki umiejętności technicznych);

  sale do nauki umiejętności stomatologicznych (pracownia interdyscyplinarna i specjalistyczna, laboratoria materiałowe);

  pozostałe sale dydaktyczne (sala ćwiczeń: z pacjentami standaryzowanymi, umiejętności pielęgniarskich, umiejętności położniczych i sale egzaminu OSCE).

  Przygotowanie kadry dydaktycznej do realizacji zajęć ze studentami z wykorzystaniem metod symulacji medycznej poprzez udział w kursach, szkoleniach, konferencjach tematycznych, wizytach studyjnych w kraju i za granicą.

  Realizacja działań służących podniesieniu dostępności do materiałów szkoleniowych i dydaktycznych w postaci utworzenia wortalu szkoleniowo–informacyjnego oraz materiałów dydaktycznych w tym e-learningowych.

  Od pierwszych miesięcy realizacji projektu rozpoczęły się działania mające na celu przygotowanie różnych form wsparcia dla uczestników projektu - pierwsze szkolenia dla kadry dydaktycznej rozpoczęły się już w III kwartale 2016 roku. Równolegle ruszyły prace budowlane związane z przebudową pomieszczeń WNoZ przy ul. Skłodowskiej 7A oraz budową nowego budynku Centrum Symulacji Medycznych przy ul. Szpitalnej 30. Fundusze na nowy budynek w wysokości 7,88 mln zł Uczelnia pozyskała z Ministerstwa Zdrowia w formie dotacji celowej. Pozwolenie na budowę uzyskane zostało 28.06.2016 r., przekazanie placu budowy wykonawcy - 12.07.2016 r., a odbiór z pozwoleniem na użytkowanie dokonany został już 27.06.2017 r. Jednocześnie przygotowywane były i ogłoszone przetargi na zakup wyposażenia Centrum, a pierwsze dostawy realizowane były od sierpnia 2017 roku. Dzięki podjętym intensywnym działaniom możliwe było rozpoczęcie zajęć edukacyjnych w CSM już od 1 października 2017 roku, a uroczysta inauguracja działalności Centrum odbyła się 6 listopada 2017 roku.

  Po uruchomieniu działalności CSM cały czas kontynuowane były szkolenia dla kadry dydaktycznej oraz odbywały się zakupy wyposażenia, m. in. w postaci sprzętu medycznego, biurowego, informatycznego. Rozpoczęły się również nowe działania dotyczące m.in.: zatrudnienia obsługi technicznej (w tym 3 osób zatrudnionych na umowę o pracę w ramach projektu), uruchomienia programu mentoringu dla studentów (przygotowanie mentorów poprzez udział w szkoleniach oraz rekrutacja studentów), realizacji zajęć z udziałem pacjentów symulowanych (osoby pełniące role pacjentów zatrudniane były w ramach projektu). W ramach realizacji projektu powstał również dedykowany wortal szkoleniowo-informacyjny oraz materiały dydaktyczne uzupełniające jego treść. Przy współpracy z innymi uczelniami medycznymi wdrażającymi CSM-y przygotowane zostały scenariusze symulacyjne, które wprowadzone zostały do ogólnopolskiej bazy scenariuszy (za koordynację utworzenia bazy odpowiada Uniwersytet Medyczny w Poznaniu). Ze względu na konieczność wprowadzenia standaryzacji egzaminów klinicznych (OSCE), podjęte zostały działania z tym związane. Między innymi realizowane były różne formy wsparcia dla koordynatorów egzaminów OSCE (szkolenia, wyjazdy na konferencje tematyczne) oraz szkolenia dla osób, które w przyszłości będą realizowały standaryzowane egzaminy. Dodatkowo, w ramach współpracy kadry dydaktycznej i technicznej, utworzone zostały stacje OSCE umożliwiające praktyczne przygotowanie studentów do nowej formy egzaminowania.

  Wszystkie powyższe działania realizowane były do I kw. 2020 roku, tj. do czasu wprowadzenia stanu epidemicznego w Polsce i na świecie, kiedy to wiele działań musiało zostać zawieszonych. M.in. na początku marca 2020 roku pięć osób miało wyjechać na prestiżowe szkolenie Training The Trainers do Bristol Medical Simulation Centre (Bristol, Wielka Brytania), ale w ostatniej chwili zostało ono odwołane przez organizatora. Zawieszone zostały również międzyuczelniane zawody czy zajęcia z udziałem pacjentów symulowanych, a niektóre działania, jak spotkania międzyuczelniane, produkcja materiałów edukacyjnych czy mentoring, kontynuowane były w formie online. Z tego powodu okres realizacji projektu był dwukrotnie przedłużany, projekt ostatecznie zakończył się w lutym 2023 roku.

  Pomimo złagodzenia, a później zniesienia restrykcji związanych z covid-19, nie wszystkie działania były możliwe do nadrobienia. W związku z tym, Uczelnia występowała z wnioskami do instytucji pośredniczącej (w przypadku tego projektu - do Ministerstwa Zdrowia) o dokonanie zmian w projekcie. Dzięki tym staraniom zakupiono oprogramowanie wirtualnej symulacji medycznej, a część funduszy przeznaczonych na szkolenia dla kadry dydaktycznej zostało skierowanych na zakup dodatkowego wyposażenia do CSM oraz materiałów wykorzystywanych podczas zajęć ze studentami. Podsumowanie projektu w liczbach:

  okres realizacji: 84 miesiące

  zostało złożonych 31 wniosków o płatność

  końcowy budżet projektu wyniósł 20 962 430,12 zł, w tym 14 900 439,99 zł – zakup wyposażenia

  w całym okresie realizacji projektu odbyły się 3 kontrole i 2 wizyty monitoringowe

  w ramach projektu zawarto 190 kontraktów, w tym 70 umów dotyczących dostaw wyposażenia

  kupiono łącznie ponad 800 sztuk środków trwałych

  dla uczestników projektu (pracownicy dydaktyczni oraz obsługa techniczna CSM) przygotowanych zostało 108 różnych form wsparcia (kursy, szkolenia, wyjazdy na konferencje tematyczne, wizyty studyjne) realizowanych w kraju i za granicą

  we wszystkich formach wsparcia wzięło udział łącznie 188 osób (łącznie zrealizowano 966 „osoboszkoleń” – suma uczestników wszystkich form wsparcia)

  przygotowane zostały materiały dydaktyczne (wszystkie przez pracowników UMB) w postaci:

  przewodnika dydaktycznego - 12 rozdziałów

  materiałów e-learningowych - 91 prezentacji

  19 filmów edukacyjnych

  20 scenariuszy symulacyjnych

  26 scenariuszy dotyczących zajęć z pacjentem symulowanym

  41 stacji OSCE

  Ostateczne, finansowe rozliczenie projektu tj. zatwierdzenie końcowego wniosku o płatność nastąpiło 27.10.2023 r.

   

  Projekt „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

   

  Marek Sokołowski,

  Dział Projektów Pomocowych

   

   

   

   

   

   

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.