Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Trójka nowych profesorów .
 • Ostatnia zmiana 10.04.2020 przez Medyk Białostocki

  Trójka nowych profesorów

  W lutym postanowieniem Prezydenta RP Andrzeja Dudy trzech naukowców z UMB otrzymało tytuły naukowe profesora. Z racji panującej pandemii uroczystość wręczenia nominacji zaplanowano na późniejszy termin.

   

  Prof. Monika Karczewska-Kupczewska jest absolwentką Wydziału AMB. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i endokrynologii. W 2007 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych, a w 2014 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego. Od 2017 pracuje w Klinice Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych UMB, gdzie pełni funkcje zastępca kierownika w Klinice Chorób Wewnętrznych i Chorób Metabolicznych UMB, oraz pełni obowiązki kierownika Zakładu Chorób Metabolicznych UMB.

  Głównym tematem badawczym Prof. Karczewskiej-Kupczewskiej jest patogeneza insulinooporności. Bada rolę tkanki tłuszczowej i mięśni szkieletowych w tym procesie. Prowadziła również serię pionierskich badań dotyczących związku ośrodkowego układu nerwowego z insulinoopornością u ludzi. W celu doskonalenia swoich umiejętności naukowych uczestniczyła w kursach m. in. w European Association for the Study of Diabetes (EASD) Scientist’s Training Course na Uniwersytecie w Barcelonie.

  Dorobek naukowy Prof. Moniki Karczewskiej-Kupczewskiej obejmuje 43 publikacje o IF: 175, H-index: 15, liczba cytowań: 750. Jest także autorem rozdziałów, w tym w międzynarodowym podręczniku endokrynologii. Ponadto jest autorem 2 zgłoszeń patentowych, dotyczących wczesnej diagnostyki insulinooporności.

  W 2018 roku została uhonorowana prestiżową nagrodą Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, którą stanowiło wygłoszenie wykładu inauguracyjnego im. Prof. M. Wierzuchowskiego „Nowe spojrzenie na insulinooporność” podczas 19 Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w Katowicach. Jest laureatką nagrody indywidualnej im. Jędrzeja Śniadeckiego przyznanej przez Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk, nagród indywidualnych Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego, a także nagród Ministra Zdrowia oraz JM Rektora UMB

  Prof. Monika Karczewska-Kupczewska jest recenzentem wielu czasopism polskich i międzynarodowych, m.in. Diabetes Care, Molecular Medicine, European Journal of Clinical Investigation, Clinical Endocrinology. Była promotorem dwóch rozpraw doktorskich oraz recenzentem dwóch rozpraw doktorskich. Jest opiekunem doktorantki w Szkole Doktorskiej UMB. Jest także ekspertem Narodowego Centrum Nauki.

   

  Prof. dr hab. Agnieszka Tycińska jest absolwentką Wydziału Lekarskiego AMB. Specjalizowała się z chorób wewnętrznych w Klinice Kardiologii pod kierunkiem prof. Bożeny Sobkowicz. W 2013r. odbyła specjalizację z kardiologii. W 2005 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych, zaś w 2014 r. stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Od 2018 r. pełni funkcję zastępcy kierownika Kliniki Kardiologii USK oraz kierownika oddziału Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego.

  W pracy naukowej prof. Tycińska podejmuje tematykę badawczą związaną z różnymi aspektami intensywnej terapii kardiologicznej. W realizowanych przez siebie projektach skupia się konsekwentnie zarówno na poszukiwaniu nowych biomarkerów, jak również na ocenie wartości diagnostycznej i prognostycznej prostych, powszechnie stosowanych parametrów w grupach najciężej chorych kardiologicznie pacjentów. Jej całkowity dorobek naukowy obejmuje 135 prac (łączny IF wynosi 88,04, punktacja KBN/MNiSW - 1563, H-index wg Web of Science Core Collection - 14).

  W UMB prowadzi ćwiczenia i wykłady zarówno w języku polskim, jak i angielskim dla studentów z zakresu chorób wewnętrznych i kardiologii. Ponadto, od 2018r. realizuje ze studentami dodatkowe ćwiczenia w Centrum Symulacji Medycznych UMB. Jest koordynatorem egzaminu końcowego z zakresu chorób wewnętrznych. Prowadzi wykłady na kursach szkolenia podyplomowego dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie kardiologii, w ramach kursów organizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego oraz dla diagnostów laboratoryjnych i lekarzy specjalizujących się w dziedzinie diagnostyki laboratoryjnej. Jej działalność dydaktyczna obejmuje również wykłady dla specjalistów z anestezjologii i intensywnej terapii.

  Pani Profesor od 2002 r. angażuje się w pracę Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK) i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego (ESC) jako Członek Grupy Roboczej Acute CardioVascular Care Association (ACVC). W latach 2016-2018 była sekretarzem i skarbnikiem Sekcji Intensywnej Terapii Kardiologicznej i Resuscytacji PTK, zaś od 2019 r. pełni funkcję przewodniczącej Asocjacji Intensywnej Terapii Kardiologicznej PTK. W lutym br. została wybrana do Board ACVC ESC. Jest ekspertem Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT).

  Ponadto, jest członkiem rady naukowej miesięcznika „Medycyna Praktyczna”, Advances in Interventional Cardiology, a także recenzentem prac w renomowanych polskich i zagranicznych czasopismach. W naszej uczelni jest członkiem Komisji ds. Nagród, Odznaczeń i Wyróżnień UMB, a także Komisji Nostryfikacyjnej UMB.

  Była też chórzystką Chóru AMB/UMB, lubi muzykę poważną oraz podróże. Jest mężatką i matką syna Franciszka.

   

  Prof. dr hab. Napoleon Waszkiewicz

  Prof. Napoleon Waszkiewicz jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Jest specjalistą psychiatrii. W 2010 roku uzyskał stopień doktora nauk medycznych na podstawie rozprawy: „Wpływ zatrucia alkoholem etylowym na wybrane białka odporności swoistej i nieswoistej śliny” (promotor: prof. dr hab. Krzysztof Zwierz). W 2015 roku uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk medycznych na podstawie dorobku naukowego, a także osiągnięcia naukowego, które stanowił cykl prac „Markery enzymatyczne śliny u osób uzależnionych od alkoholu”. Od 2008 r. pracuje w Klinice Psychiatrii UMB, gdzie obecnie pełni funkcje kierownika.

  Zainteresowania naukowe prof. Napoleona Waszkiewicza obejmują badanie wpływu substancji psychoaktywnych na organizm oraz poszukiwanie biomarkerów uzależnień, badanie biochemii w chorobach afektywnych, metabolicznych, a także badanie zaburzeń psychicznych w aspekcie zmian w neuroobrazowaniu, metabolicznych, genetycznych oraz hormonalnych. Zainteresowania inne obejmują: muzykę, malarstwo, film, sport-biernie.

  Dorobek naukowy Prof. Napoleona Waszkiewicza obejmuje 369 publikacj (w tym 94 prace z IF oraz 194 prace z punktacją MNiSW, ponad 50 rozdziałów/monografii/listów do redakcji) o łącznym IF: 184, H-index: 19, 3773 punkty MNiSW, liczba cytowań: 974.

  Prof. Napoleon Waszkiewicz jest członkiem kilku komitetów redakcyjnych w czasopismach polskich i międzynarodowych, recenzentem kilkudziesięciu czasopism polskich i międzynarodowych, był promotorem dwóch rozpraw doktorskich, dwóch w trakcie realizacji oraz recenzentem dwunastu rozpraw doktorskich polskich i międzynarodowych. Jest opiekunem 4 doktorantów. Jest także recenzentem grantów Narodowego Centrum Nauki oraz międzynarodowych. Pełni rolę prezesa Oddziału Podlaskiego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

   

  Opr. bdc

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.