Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wybory Rektora i Senatu UMB.
 • Ostatnia zmiana 20.02.2024 przez Medyk Białostocki

  Wybory Rektora i Senatu UMB

  Gorąca wiosna czeka społeczność UMB. Będziemy wybierać nowego rektora, ale też członków Senatu UMB.

  Jednak aby wybrać rektora, trzeba będzie najpierw wyłonić spośród naszej społeczności 100 elektorów. To oni – jako Kolegium Elektorów - 15 marca zdecydują kto zostanie szefem UMB. Elektorzy będą wybrani na 4-letnią kadencję.

   

  Kolegium Elektorów

  O mandat elektora może ubiegać się każdy pracownik Uczelni, który: ma pełną zdolność do czynności prawnych, korzysta z pełni praw publicznych, nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne, nie był karany dyscyplinarnie, nie pracował w organach bezpieczeństwa PRL, nie ukończył 70. roku życia do dnia rozpoczęcia kadencji (szczegółowe wymogi określa art. 20 Prawo o szkolnictwie wyższym).

  Wybory elektorów odbywają się proporcjonalnie do wielkości grup zawodowych na UMB (studenci i doktoranci mają zagwarantowane ustawą 20 proc. mandatów).

  Podział mandatów dla 100-osobowego Kolegium Elektorów:

  • 55 - profesorowie (w tym także profesorowie Uczelni): 36 mandatów dla Wydziału Lekarskiego, 10 – Wydział Farmaceutyczny, 9 – Wydział Nauk o Zdrowiu.
  • 20 - pozostali nauczyciele akademiccy: 13 - Wydział Lekarski, 3 - Wydział Farmaceutyczny, 4- Wydział Nauk o Zdrowiu
  • 20 – studenci (17) i doktoranci (3)
  • 5 – pracownicy UMB niebędących nauczycielami akademickimi

   

  Zgłoszenia kandydatów na elektorów z grupy wykładowców i pracowników: 20.02.2024 r. i 22.02.2024 r. w godzinach 8.00-13.00 do właściwych komisji wyborczych w Sali Posiedzeń Senatu (Pałac Branickich, II piętro).

  Zgłoszenia kandydatów spośród studentów i doktorantów: 20.02.2024 r. w godzinach 10.00-16.00, 22.02.2024 r. w godzinach 9.00-13.00 w siedzibie Samorządu Studentów UMB DS Nr 1 ul. Akademicka 3.

  Zgłoszenia odbywają się pisemnie na specjalnych formularzach, które można pobrać ze strony internetowej Uczelni (www.umb.edu.pl zakładka „Wybory 2024-2028”).

   

  Senat UMB

  Równolegle z wyborami Kolegium Elektorów odbędą się wybory do Senatu UMB. Gremium liczy 20 osób, ale miejsc do obsadzenia jest tylko 19. Pracami Senatu kieruje rektor uczelni, który z mocy ustawy staje się członkiem tego organu.

  Aby zostać senatorem trzeba spełniać takie same warunki, jak w przypadku elektora (szczegółowe wymogi określa art. 20 Prawo o szkolnictwie wyższym). Przy czym funkcję tę można pełnić jedynie przez dwie kadencje.

  Podział mandatów w wyborach do Senatu UMB również odbywa się w sposób proporcjonalnie do wielkości grup zawodowych: 

  • 10 mandatów profesorowie: 6 - Wydział Lekarski, 2 - Wydział Farmaceutyczny, 2 - Wydział Nauk o Zdrowiu;
  • 4 mandaty – pozostali nauczyciele akademiccy: 2 - Wydział Lekarski, 1 - Wydział Farmaceutyczny, 1 - Wydział Nauk o Zdrowiu;
  • 1 mandat – pracownicy niebędących nauczycielami akademickimi;
  • 3 mandaty – studenci;
  • 1 mandat – doktoranci.

   

  Rektor UMB

  Aby zostać rektorem publicznej uczelni wyższej w Polsce trzeba spełnić szereg wymogów określonych ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym, m.in.: mieć pełną zdolność do czynności prawnych, nie być skazanym za przestępstwo umyślne czy karanym dyscyplinarnie. Ponadto trzeba mieć co najmniej stopień doktora nauk, nie mieć ukończonych 70 lat w momencie rozpoczęcia kadencji (1 września 2024 r.), ale także należy się wykazać osiągnięciami naukowymi na wysokim poziomie, udokumentować pełnienie funkcji zarządczych i bycia liderem w ośrodku naukowym oraz biegle posługiwać się językiem angielskim. Wymagana jest także znajomość zagadnień związanych z aktualną strategią rozwoju UMB oraz prezentacja wizji, jak Uczelnia ma się rozwijać w kolejnych latach.

  Kandydat na rektora UMB może być zgłoszony na dwa sposoby:

  - poprzez Radę Uczelni, która musi najpierw zasięgnąć opinii Senatu UMB;

  - za pośrednictwem Senatu UMB, którego co najmniej połowa składu poprze taki wniosek.

  Nie ma limitu kandydatów na rektora: może być jeden, może być wielu.

  Zgłoszenia kandydatów na rektora przyjmowane będą 8 marca w godz. 10-12 w Biurze Rektora UMB.  

  Spotkanie przedwyborcze kandydata/kandydatów wstępnie zostało zaplanowane na 14 marca w Auli Magna Pałacu Branickich. Wybory odbędą się dzień później – 15 marca o godz. 12 w Auli Magna.

   

  Wojciech Więcko

   

  Oficjalny serwis wyborczy UMB: www.umb.edu.pl/wybory-2024-2028

   

  Komisje wyborcze: wybory elektorów i członków Senatu UMB

  - Wydział Lekarski – Aula Magna

  - Wydział Farmaceutyczny - Euroregionalne Centrum Farmacji, sala konferencyjna nr 34

  - Wydział Nauk o Zdrowiu - Centrum Dydaktyczno-Naukowe WNoZ, Sala Rady Wydziału nr 1.40

  - Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi - Sala Kolumnowa, lewe skrzydło Pałacu Branickich

  - Studenci i doktoranci – siedziba Samorządu Studentów UMB, Dom Studenta Nr 1 ul. Akademicka 3 (parter);

   

  Siedziby komisji wyborczych:

  • Uczelnianej Komisji Wyborczej - Biuro Rektora 
  • Wydziałowych Komisji Wyborczych - dziekanaty wydziałów
  • Komisji Wyborczej Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi - Biuro Kanclerza
  • Komisja Wyborcza Samorządu Studentów - DS Nr 1
  • Komisja Wyborcza Samorządu Doktorantów - DS Nr 1

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.