Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zmiany w programach grantowych .
 • Ostatnia zmiana 15.04.2020 przez Medyk Białostocki

  Zmiany w programach grantowych

  Zmiany w funkcjonowaniu urzędów państwowych oraz uczelni wyższych z powodu pandemii koronawirusa spowodowały, że modyfikowane są zasady zdobywania grantów badawczych. Niżej publikujemy listę aktualnych konkursów

  Narodowe Centrum Nauki:

  OPUS 19 - na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców na wszystkich etapach kariery naukowej. Czas trwania projektu może wynosić 12, 24, 36 lub 48 miesięcy. Formuła konkursu OPUS została poszerzona o elementy konkursu HARMONIA. OPUS 19 otwiera możliwość ubiegania się o finansowanie projektów prowadzonych we współpracy międzynarodowej dwustronnej lub wielostronnej, a także przedsięwzięć realizowanych przy wykorzystaniu przez polskie zespoły badawcze wielkich międzynarodowych urządzeń badawczych.

  Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020.

  PRELUDIUM 19 - na projekty badawcze, przeznaczony dla naukowców nieposiadających stopnia doktora. W konkursie można uzyskać grant w wysokości maksymalnie 70 000 zł, 140 000 zł lub 210 000 zł na finansowanie projektu trwającego odpowiednio 12, 24 lub 36 miesięcy. Zespół badawczy w projekcie PRELUDIUM może się składać co najwyżej z trzech osób, w tym kierownika projektu i opiekuna naukowego.

  Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020.

  POLS - zaproszenie do składania projektów badawczych prowadzonych przez naukowców każdej narodowości, którzy chcą realizować swoje projekty w powiązaniu z polską organizacją badawczą lub przedsiębiorstwem. Konkurs POLS jest częścią Podstawowego Programu Badawczego prowadzonego przez NCN w ramach funduszy EOG i funduszy norweskich i jest przygotowywany we współpracy z Norweską Radą ds. Badań Naukowych. Wnioski mogą składać osoby, które posiadają stopień naukowy doktora, pracują lub mieszkają poza Polską, przez co najmniej 24 miesiące przed upływem terminu składania wniosków.

  Termin składania wniosków upływa 16 czerwca 2020.

  CEUS-UNISONO - międzynarodowy konkurs CEUS-UNISONO na projekty badawcze dla zespołów z Austrii, Czech, Słowenii i Polski w ramach programu wielostronnego CEUS. Konkurs CEUS-UNISONO jest skierowany do polskich zespołów badawczych, które wspólnie z jednym lub z dwoma wybranymi partnerskimi zespołami badawczymi wystąpią z wnioskiem o finansowanie projektu z zakresu badań podstawowych.

  Nabór ciągły, przyjmowanie wniosków do 31 grudnia 2020 (współpraca z Czechami – nabór do 11 maja 2020, współpraca z Słowenią - nabór wniosków w terminie wrzesień – październik/listopad 2020).

  MINIATURA 4 – podstawowym celem konkursu jest finansowe wsparcie działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. To konkurs na pojedyncze działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych w jednej z wymienionych form: badań wstępnych/pilotażowych, kwerendy, stażu naukowego, wyjazdu badawczego albo wyjazdu konsultacyjnego. W poprzednio ogłoszonych konkursach okres realizacji grantu wynosił do 12 miesięcy, budżet do 50 000 zł, a kierownikiem grantu mogły być osoby, który uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem.

  Nabór ciągły od 4 maja do 30 września 2020.

  TANGO 4 – konkurs ogłoszony wspólnie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Jego celem jest wzrost stopnia komercjalizacji technologii bazujących na wynikach badań podstawowych uzyskanych w projektach bazowych finansowanych przez NCN, a szczególnie: określenie planu rozwoju technologii bazujących na wynikach badań podstawowych i wzrost zaangażowania przedsiębiorców w rozwój technologii bazujących na wynikach badań podstawowych.

  Nabór i ocena wniosków prowadzone są w trybie ciągłym do 30 czerwca 2020.

  Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 2/4.1.4/2019 – Projekty aplikacyjne

  Konkurs jest skierowany do konsorcjów naukowo-przemysłowych składających się z max. 5 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwa i min. 1 jednostki naukowej. Liderem może być jednostka naukowa albo przedsiębiorstwo. Środki finansowe w ramach konkursu przeznaczone są na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Projekt musi obejmować eksperymentalne prace rozwojowe.

  Nabór wniosków trwa od 3 lutego do 27 kwietnia 2020.

  Siódmy polsko - izraelski konkurs na projekty badawczo- rozwojowe

  Konkurs dotyczy projektów badawczo-rozwojowych, ukierunkowanych na rozwijanie innowacyjnych produktów oraz rozwiązań technologicznych mających realne perspektywy zastosowań komercyjnych. Konsorcja projektowe powinny się składać z co najmniej jednego izraelskiego i jednego polskiego przedsiębiorstwa. Możliwy jest też udział jednostek naukowych w konsorcjum.

  Dofinansowanie z NCBR przyznane polskiemu wnioskodawcy lub podmiotowi wchodzącemu w skład wnioskodawcy nie może przekroczyć 500 tys. zł, przy czym dofinansowanie realizacji całego projektu może wynieść maksymalnie 1 mln zł.

  Termin naboru wniosków upływa 19 maja 2020.

  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Konkurs 1/1.1.1/2020–Szybka ścieżka

  Konkurs skierowany jest do przedsiębiorstw lub konsorcjów, również naukowo-przemysłowych (składających się z max. 3 podmiotów, w tym min. 1 przedsiębiorstwo i min. 1 jednostka naukowa). Liderem jest zawsze przedsiębiorstwo.

  Finansowane będą projekty obejmujące badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe (ew. uzupełnione o prace przedwdrożeniowe), których efektem jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej.

  Nabór wniosków jest podzielony na rundy; duże przedsiębiorstwa oraz ich konsorcja mogą aplikować do 20 kwietnia 2020, a MŚP oraz ich konsorcja do 18 czerwca 2020.

  Wybrane aktualne konkursy z Horyzontu 2020:

  20. zaproszenie do składania wniosków w ramach IMI2 - Inicjatywy Leków Innowacyjnych 2, czyli partnerstwa publiczno-prywatnego zawartego pomiędzy Komisją Europejską i Europejską Federacją Producentów Leków i Stowarzyszeń Farmaceutycznych (EFPIA). Zagadnienia przewidziane do finansowania dotyczą chorób nowotworowych, gruźlicy, szczepionek, łuszczycowego zapalenia stawów oraz leków na bazie białek.

  Zamknięcie:
  1. etapu (konsorcjum badawcze): 21 kwietnia 2020.

  2. etapu (łączny wniosek przemysłu i zwycięskiego konsorcjum badawczego): 5 listopada 2020.

  Konkursy z obszaru Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan, m.in.: “AI for Genomics and Personalised Medicine”, “Personalised early risk prediction, prevention and intervention based on Artificial Intelligence and Big Data technologies”, “Accelerating the uptake of computer simulations for testing medicines and medical devices” czy “Scaling up innovation for active and healthy ageing”.

  Termin składania wniosków to 22 kwietnia 2020.

  Marie Skłodowska-Curie Research and Innovative Staff Exchange (MSCA RISE) – międzynarodowa i międzysektorowa wymiana pracowników zajmujących się badaniami i innowacjami (naukowcy, kadra zarządzająca, administracyjna i techniczna) w ramach międzynarodowego konsorcjum. Współpraca ma prowadzić do transferu wiedzy oraz pomysłów przynoszących nowe rozwiązania, produkty i usługi. Udział w tych maksymalnie 4-letnich projektach mogą brać zarówno jednostki akademickie, jak i przemysłowe z całego świata.

  Termin składania wniosków to 28 kwietnia 2020.

  Konkursy w ramach Trzeciego Programu Zdrowie Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020 (3rd Health Programme) m.in.: “Support for the implementation of best practices in the area of mental health – Transfer of iFightDepression (European Alliance Against Depression)”, “Increased access to vaccination for newly arrived migrants in first line, transit and destination countries” czy “Increased access to vaccination for disadvantaged, isolated and difficult to reach groups of population”

  Termin składania wniosków do 3 i 10 czerwca 2020.

  Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship (MSCA IF) – rozwój międzynarodowej kariery zawodowej naukowców poprzez realizację indywidualnych projektów badawczo-szkoleniowych. Granty wyjazdowe kierowane do doświadczonych naukowców (stopień doktora, lub powyżej 4 lat stażu naukowego po uzyskaniu tytułu magistra), którzy spełniają warunek mobilności. Można je realizować w dowolnym kraju przez okres od 1 do 3 lat, w zależności od typu grantu (European i Global).

  Planowany termin składania wniosków to 9 września 2020.

   

  Zachęcamy do śledzenia Funding and Tenders portal Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/

   

  Dział Rozwoju i Ewaluacji

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.