Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Profesorskie nominacje .
 • Ostatnia zmiana 16.12.2013 przez Medyk Białostocki

  Profesorskie nominacje

  Sześciu naukowców Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku odebrało w ostatnim czasie nominacje profesorskie. Przedstawiamy ich sylwetki.

   

  Prof. dr hab. Anna Niemcunowicz-Janica,

  kierownik Zakładu Medycyny Sądowej

  Absolwentka Akademii Medycznej w Białymstoku. Pierwszą pracę podjęła na Oddziale Chorób Zakaźnych Dzieci Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białymstoku. W roku 1996 uzyskała specjalizację z pediatrii. W tym samym roku rozpoczęła pracę na etacie asystenta w Zakładzie Medycyny Sądowej otrzymując tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny sądowej. W 1999 r. uzyskała stopień naukowy doktora, a w 2008 roku - doktora habilitowanego. Jej zainteresowania naukowe dotyczą tanatologii sądowo-lekarskiej, błędu medycznego, identyfikacji i genotypowania śladów biologicznych oraz badań populacyjnych polimorficznych loci DNA człowieka. Przeprowadzone w Zakładzie Medycyny Sądowej badania  populacyjne stały się podstawą do opracowania baz danych częstości alleli loci autosomalnych STR oraz haplotypów Y-STR dla populacji Polski północno-wschodniej i zostały włączone do internetowej referencyjnej bazy danych Y-haplotype Reference Database prowadzonej przez Institute of Legal Medicine Charité-Universitary Medicine Berlin dla celów antropologicznych i medyczno-sądowych.

  Prof. Niemcunowicz-Janica jest autorką lub współautorką 219 publikacji naukowych  o łącznym  IF 47,771. Łączna punktacja Ministerstwa Nauki wynosi 918.5. Jedenastokrotnie wyróżniana była nagrodami rektora UMB za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne. Wiceprezes Polskiego Towarzystwa Medycyny Sądowej i Kryminologii oraz Przewodnicząca Komisji Opiniowania Sądowo-Lekarskiego przy zarządzie głównym PTMSiK (od 2009 r. przewodnicząca oddziału podlaskiego PTMSiK). Od roku 2010 pełni funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny sądowej.

   

   

  Prof. dr hab. Małgorzata Żendzian-Piotrowska

  Adiunkt, Zakład Fizjologii

  Ukończyła kierunek biologia na Uniwersytecie Warszawskim.  W 1986 roku podjęła pracę w Zakładzie Fizjologii Akademii Medycznej w Białymstoku na stanowisku asystenta, w którym pracuje do dziś. W 1991 roku uzyskała tytuł doktora nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, a w 2007 roku  stopień doktora habilitowanego.

  Dorobek naukowy prof. Żendzian-Piotrowskiej obejmuje 67 publikacji o łącznym IF 107,320 oraz dwa rozdziały w podręcznikach, jeden w monografii i 54 komunikaty  zjazdowe. Za swoje osiągnięcia naukowe była pięciokrotnie wyróżniona nagrodą ministra zdrowia oraz nagrodą naukową rektora UMB. Problematyka naukowa prac opublikowanych przez Panią Profesor dotyczy przede wszystkim badań nad regulacją metabolizmu lipidów i węglowodanów w mięśniach szkieletowych i mięśniu sercowym oraz roli ceramidów i aktywności sfingomielinowego szlaku transmisji sygnałów w różnych tkankach.

  W latach  2002 - 2007 prof. Żendzian-Piotrowska pełniła funkcję wiceprzewodniczącej, a od roku 2007 jest przewodniczącą Białostockiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Fizjologicznego. Od 2004 roku jest członkiem Lokalnej Komisji Etycznej do Spraw Doświadczeń na zwierzętach.

   

  Prof. dr hab. Sławomir Chlabicz

  Kierownik Zakład Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego

  Absolwent UMB. W uczelni pracuje od 1990 roku. Jest specjalistą chorób wewnętrznych i medycyny rodzinnej. Specjalizacje z medycyny rodzinnej uzyskał w 1994 jako jeden z pierwszych lekarzy w Polsce po odbytych stażach zagranicznych w Irlandii, Danii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Od 1991 pracuje w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego (wcześniej Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej kierowany przez Profesor Agnieszkę Borzuchowską).  Od 2003 r. kieruje Zakładem Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego. Jest również kierownikiem Akademickiej Praktyki Medycyny Rodzinnej udzielającej świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej mieszkańcom Białegostoku.  Jego praca naukowa koncentruje się wokół zagadnień epidemiologii zakażeń wirusami zapaleń wątroby (we współpracy z Kliniką Obserwacyjno-Zakaźną kierowaną wcześniej przez Profesor Danutę Prokopowicz, obecny kierownik prof. Robert Flisiak). Ponadto jego zainteresowania naukowe dotyczą etiologii zakażeń układu oddechowego i moczowego, preskrypcji antybiotyków, oceny skuteczności antybiotyków w leczeniu tych zakażeń. Od wielu lat bierze udział w kampaniach edukacyjnych na rzecz racjonalnej antybiotykoterapii. Pełni funkcje  wiceprezesa Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce i konsultanta wojewódzkiego ds. medycyny rodzinnej w województwie podlaskim.

   

   

  Prof. dr hab. Otylia Kowal-Bielecka,

  Klinika Reumatologii i Chorób Wewnętrznych

  Prof. Otylia Kowal-Bielecka jest absolwentką Akademii Medycznej w Białymstoku. W roku 1991 rozpoczęła pracę w Klinice Reumatologii i Chorób Wewnętrznych, gdzie uzyskała I i II stopień specjalizacji z chorób wewnętrznych oraz specjalizację z reumatologii. W roku 1994 obroniła pracę doktorską (promotor: prof. dr hab. med. Krystyna Bernacka), a w roku 2007 uzyskała stopień doktora habilitowanego.

  Prof. Kowal-Bielecka jest autorką lub współautorką ponad 90 publikacji o łącznym IF ponad 250 oraz 11 rozdziałów w podręcznikach (w tym cztery o zasięgu międzynarodowym). Została ośmiokrotnie wyróżniona za osiągnięcia naukowo-dydaktyczne nagrodami rektora UMB (w tym cztery nagrody indywidualne), siedmiokrotnie - nagrodami ministra zdrowia (w tym nagrodą indywidualną) oraz trzykrotnie - indywidualnymi nagrodami Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego.

  W latach 2003-2009 była członkiem zarządu, a w roku 2013 została wybrana sekretarzem Europejskiej Grupy ds. Twardziny Układowej (EUSTAR). Od 2007 roku jest członkiem Rady Naukowej Rheumatology (Oxford) (IF=4,212), oficjalnego czasopisma The British Society for Rheumatology. Od 2008 roku jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego (PTR), a od roku 2009 - członkiem Zespołu Koordynacyjnego ds. Leczenia Biologicznego w Chorobach Reumatycznych.

   

  Prof. dr hab. Maria Mantur,

  adiunkt, Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej

  Maria Mantur jest absolwentką Uniwersytetu im. M. Kopernika w Toruniu. Bezpośrednio po studiach podjęła pracę w Instytucie Diagnostyki Laboratoryjnej AMB na etacie asystenta. W 1985 r. na Wydziale Lekarskim AMBuzyskała stopień naukowy doktora, w 2003 r. na podstawie dysertacji „Ekspresja wybranych receptorów powierzchniowych płytek krwi w pierwotnym raku nerki” - stopień doktora habilitowanego. W 1985 r. uzyskała I stopień specjalizacji z analityki klinicznej, zaś w 1989 r. - II stopień z diagnostyki laboratoryjnej.

  Od początku pracy w AMB (obecnie UMB) uczestniczy w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej oraz diagnostycznej. Jest autorem 192 publikacji naukowych orazautorem sześciu monografii, czterech podręczników oraz współautorem czterech rozdziałów w książkach poświęconych zastosowaniom nowoczesnych metod diagnostycznych w badaniach naukowych, technice badawczej i medycynie praktycznej. Była promotorem dwóch przewodów doktorskich, kierownikiem 10 prac magisterskich, trzech licencjackich. Kierownik sześciu specjalizacji z analityki klinicznej i diagnostyki laboratoryjnej.

  Prof. Maria Mantur na wniosek rektora AMB była powołana przez Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Ministerstwie Zdrowia na rzeczoznawcę do recenzowania programów nauczania i podręczników szkolnych w systemie medycznych studiów zawodowych, natomiast przez KIDL na Członka Grupy Ekspertów do spraw systemu edukacyjnego e-learning, opracowywanego przez Dział Projektów EFS Instytutu Zarządzania i Samorządności. Za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne była wielokrotnie nagradzana przez rektora AMB/UMB oraz dwukrotnie na zjazdach międzynarodowych - nagrodą I stopnia na V Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej (2007) oraz nagrodą EXCELLENT (Kyoto, Japan, 2002).

   

  Prof. dr hab. Małgorzata Dorota Pietruska

  Kierownik Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej

  W 1992 roku ukończyła studia na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Od 1993 do 2004 r. pracowała w Zakładzie Stomatologii Zachowawczej i Periodontologii AMB na stanowisku adiunkta. W 1998 zdobyła specjalizację II stopnia z periodontologii, w 1996 roku obroniła pracę doktorską, zaś w 2005 rozprawę habilitacyjną.

  Jest pierwszym kierownikiem Zakładu Chorób Przyzębia i Błony Śluzowej Jamy Ustnej UMB, który współorganizowała w 2005 roku.

  Po studiach wiedzę zdobywała na licznych stażach i szkoleniach w Polsce, Europie i USA. Jest autorką ponad 130 publikacji naukowych i doniesień zjazdowych, za które była dziewięciokrotnie nagradzana przez rektora UMB i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne. Jest współautorką monografii „Periodontologiczno-implantologiczna chirurgia plastyczna” (za którą autorzy otrzymali nagrodę dydaktyczną ministra zdrowia), i współautorem książek „Atlas prac protetycznych do pracy z pacjentem”  oraz „Leczenie zespołowe w implantologii. Ciągła wędrówka w poszukiwaniu spełnienia”. Trzykrotnie była nagradzana prestiżową nagrodą „Tytani implantologii”. Od lat prowadzi kursy i wykłady w Polsce i za granicą, a od 2010 roku jest międzynarodowym wykładowcą European Federation of Periodontology. Wchodzi w skład zespołów redakcyjnych następujących czasopism: „Magazyn Stomatologiczny”, „e - Dentico” i „Stomatologia Estetyczna”. Brała udział w wieloośrodkowych międzynarodowych projektach badawczych z zakresu periodontologii i implantologii. Od ponad 10 lat ściśle współpracuje z Zakładem Periodontologii Uniwersytetu Medycznego w Bernie. Jej najistotniejsze publikacje dotyczą badań z zakresu regeneracji tkanek przyzębia u pacjentów z zapaleniami przyzębia.

  opr.bdc

  zdjecia: prezydent.pl

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.