Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Trójka nowych profesorów UMB.
 • Ostatnia zmiana 31.12.2014 przez Medyk Białostocki

  Trójka nowych profesorów UMB

   

  Prezydent RP w ostatnich miesiącach nominował trójkę naszych uczonych do najwyższego tytułu naukowego. Prezentujemy ich naukowe biogramy.

   

  Prof. dr hab. Włodzimierz Łuczyński

  Adiunkt, Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

  Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Białymstoku. Po rocznej przygodzie w koncernie medycznym, rozpoczął pracę w Klinice Onkologii Dziecięcej UMB. Tytuł doktora zdobył w 2002 roku, specjalizację z pediatrii w 2005 roku. Na podstawie cyklu prac dotyczących immunosupresji oraz immunoterapii ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci otrzymał stopień doktora habilitowanego w 2007 roku. Od 6 lat pracuje jako adiunkt w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii. Ukończył specjalizację z diabetologii w 2012 roku. Od strony naukowej jego zainteresowania obejmują immunologię i genetykę. Od strony lekarskiej praktycznie zawsze opiekował się pacjentami w wieku rozwojowym z chorobami przewlekłymi - dziećmi z nowotworami, a następnie - z cukrzycą typu 1.

  Dorobek naukowy prof. Włodzimierza Łuczyńskiego obejmuje 87 prac o łącznym IF 49 i 838 punktów Ministerstwa Nauki. Zrealizował pięć grantów Ministerstwa Nauki oraz kilkanaście projektów badawczych UMB z dziedziny immunologii i genetyki. Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe i dydaktyczne. Jest członkiem rad naukowych trzech czasopism zagranicznych, był członkiem Polskiej Akademii Nauk.

  Prywatnie podróżnik i miłośnik pieszych oraz rowerowych wędrówek, fan literatury science-fiction oraz muzyki.

   

  Prof. dr hab. n. med. Halina Car

  p.o. kierownika Zakład Farmakologii Doświadczalnej

   

  Absolwentka AMB. W latach 1987-2010 pracowała w Zakładzie Farmakologii AMB, a od 2010 roku jest kierownikiem Zakładu Farmakologii Doświadczalnej UMB. Doktor nauk medycznych od 1990 r., a od 2007 r. doktor habilitowany, specjalność farmakologia.

  Do czasu habilitacji główne jej badania dotyczyły oceny aktywności behawioralnej neuropeptydów oraz ligandów receptorów układu glutaminianergicznego i układu GABA-ergicznego w procesach poznawczych. Po habilitacji - bada w ośrodkowym układzie nerwowym efekty działania sfingolipidów w stanie fizjologii i wybranych patologiach, ocenia przydatność plazmy niskociśnieniowej i niskotemperaturowej oraz nanotechnologii jako innowacyjnych metod w farmakologii.

  Swoje badania realizuje w ramach projektów statutowych uczelni, grantu KBN oraz grantu NCN. Główne prace badawcze po 2010 r. powstały przy współpracy m.in. z Zakładem Fizjologii, Bromatologii, Histologii i Cytofizjologii, Biochemii Farmaceutycznej, Stomatologii Dziecięcej, Patomorfologii Ogólnejoraz z II Kliniką Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej UMB. Prof. Car współpracuje też z naukowcami z zagranicy (Izrael, Niemcy). Efektem jej prac badawczych jest pięć zgłoszeń patentowych.

  W 1996 r. prof. Car otrzymała nagrodę zespołową ministra zdrowia, jest też wielokrotną laureatką nagród naukowych rektora UMB. Jest autorką 40 prac oryginalnych, 26 prac poglądowych oraz 118 streszczeń. Od 2008 roku jest konsultantem wojewódzkim w dziedzinie farmakologii klinicznej.

   

  Prof. Barbara Głowińska-Olszewska

  adiunkt w Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

   

  Absolwentka AMB. Od 1997 pracuje w II Klinice Chorób Dzieci (po zmianie nazwy w 2010r. Klinice Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii) na etacie asystenta. Uzyskała specjalizacje z pediatrii i diabetologii.

  Od 2001 r. doktor nauk medycznych (temat: „Nowe czynniki aterogenne u dzieci i młodzieży obarczonych klasycznymi czynnikami ryzyka miażdżycy”), a od 2008 r. doktor habilitowany (temat:  „Korelacje pomiędzy czynnikami ryzyka miażdżycy a dysfunkcją śródbłonka u dzieci i młodzieży”).

  Główne kierunki działalności naukowej prof. Głowińskiej-Olszewskiej dotyczą badań związanych z dysfunkcją śródbłonka naczyniowego, nowymi czynnikami ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego oraz wczesnymi zmianami miażdżycowymi u dzieci i młodzieży z klasycznymi czynnikami ryzyka. Prowadzone badania dotyczą również nowoczesnych metody leczenia i monitorowania glikemii w cukrzycy typu 1 u dzieci i młodzieży.  

  Prof. Głowińska-Olszewska jest autorką lub współautorką 240 publikacji, w tym 87 oryginalnych prac twórczych, 3 prac kazuistycznych, 7 prac poglądowych, 8 rozdziałów w podręcznikach. Łączny IF publikacji naukowych wynosi 35,1 pkt., a punktacja Ministerstwa Nauki 746 pkt. Wielokrotnie wyróżniana nagrodami rektora UMB.

  Od pierwszego roku studiów była członkiem Chóru AMB, w którego zajęciach uczestniczyła do 2004 roku.

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.