Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Laudacja prof. Coral Barbas .
 • Ostatnia zmiana 24.01.2019 przez Medyk Białostocki

  Laudacja prof. Coral Barbas

  Promotorem nadania tytułu prof. Coral Barbas był rektor naszej uczelni prof. Adam Krętowski. On też wygłosił zwyczajową laudację, w której przedstawił sylwetkę Pani Profesor, a także uzasadniał przyznanie tego wyróżnienia.

  Profesor Maria del Coral Barbas Arribas jest absolwentką Wydziału Chemii Uniwersytetu Complutense w Madrycie, jednego z najstarszych uniwersytetów na świecie.

  W roku 1979 uzyskała dyplom ukończenia studiów, a następnie podjęła pracę w Zakładzie Chemii Analitycznej rodzimej uczelni, specjalizując się w elektrochemii. W latach 1979-2007 przeszła wszystkie etapy kariery akademickiej. W roku 1987 uzyskała stopień naukowy doktora w zakresie chemii analitycznej, po czym podjęła staż podoktorski w zakładzie biochemii doskonaląc techniki chromatograficzne. W latach 2005-2006 uzyskała stypendium Marie Curie w Kings College w Londynie, gdzie pracowała nad wykorzystaniem wysoko zaawansowanych technologicznie narzędzi chemii analitycznej i chemometrii do analizy metabolomicznej i proteomicznej płynów ustrojowych i tkanek w przebiegu różnych chorób.

  Po powrocie ze stypendium, pozyskując środki ze źródeł publicznych i prywatnych utworzyła w Uniwersytecie San-Pablo w Madrycie Centrum Metabolomiki i Bioanalizy (CEMBIO), aktualnie jedno z najnowocześniejszych laboratoriów badań metabolomicznych w Europie, którego misją jest transfer wiedzy w zakresie wysoko zaawansowanych technologii analitycznych oraz utworzenie sieci specjalistycznych laboratoriów badań metabolomicznych. Od 2007 roku jest zatrudniona na stanowisku profesora chemii analitycznej w Uniwersytecie San Pablo w Madrycie. Od 2008 roku jest dyrektorem CEMBIO, współpracując z laboratoriami badań metabolomicznych w Polsce, Chorwacji, Brazylii, Meksyku, Bangladeszu, Wielkiej Brytanii i Włoszech.

  Od ponad 30 lat Profesor Coral Barbas jest kierownikiem Zakładu Chemii Analitycznej Uniwersytetu San Pablo-CEU w Madrycie. W tym okresie była promotorem 18 zakończonych przewodów doktorskich. Wiele z nich uzyskało wyróżnienia i nagrody. W latach 2011-2015 pełniła funkcję wicekanclerza Uniwersytetu San Pablo w Madrycie, a od 2013 roku jest dyrektorem Międzynarodowej Szkoły Doktorskiej w tej uczelni. Od 2013 roku jest także profesorem wizytującym w Imperial College w Londynie, a w latach 2013-2017 była profesorem wizytującym w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

  Przedmiotem zainteresowań naukowych oraz pionierskich odkryć profesor Barbas są badania nad zastosowaniem wysoko zaawansowanych technologii chemii analitycznej w analizie metabolomicznej. Pionierskie badania z tego zakresu dotyczą doskonalenia metod separacyjnych oraz strategii zarządzania wielkoskalowymi danymi do identyfikacji i analizy ilościowej metabolitów. Wyniki tych badań znalazły zastosowanie w analizie metabolomicznej chorób układu sercowo-naczyniowego, cukrzycy, otyłości, raka, zakażeń bakteryjnych i innych. Profesor Coral Barbas osiągnęła w tym zakresie wiele sukcesów naukowych, potwierdzonych licznymi publikacjami. Profesor Coral Barbas jest współautorem około 200 publikacji oryginalnych. Prace te zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach specjalistycznych takich jak np. Analytical Chemistry, Analytical and Bioanalytical Chemistry, Electrophoresis, Journal of Proteome Research, Metabolomics, Oncotarget, Proteomics, Science, Scientific Reports i wielu innych. Prace te były cytowane 4568 razy a indeks Hirscha HI = 37.

  Od wielu lat Profesor Barbas jest członkiem zespołu redakcyjnego Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, recenzentem stałym wielu redakcji czasopism naukowych, jak np.: Nature Protocols, Analytical Chemistry, Scientific Reports oraz recenzentem grantów europejskich z Belgii, Austrii, a także Kanady i krajów Ameryki Łacińskiej. Dowodem uznania wybitnych kompetencji Profesor Coral Barbas w zakresie metabolomiki jest jej udział w licznych zespołach badawczych, grantach międzynarodowych, wygłaszanie referatów na zaproszenie podczas konferencji naukowych, przewodniczenie sesjom naukowym i udział w komisjach konkursowych.

  Profesor Coral Barbas od niemal 10 lat współpracuje z wieloma zespołami naukowymi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zwłaszcza w zakresie metabolomiki. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku był pierwszą polską instytucją naukową, która podpisała umowę z Uniwersytetem San Pablo w Madrycie w ramach programu offsetowego. Przedmiotem umowy była współpraca w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych, doskonalenia umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami badawczymi i technikami analitycznymi. Efektem tej współpracy były innowacyjne odkrycia, które zostały opublikowane w wielu specjalistycznych czasopismach naukowych oraz prezentowane na wielu konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych. Efektem realizacji zobowiązań offsetowych było zdobycie przez uczestników programu nowych umiejętności w posługiwaniu się nowoczesną aparaturą badawczą pozwalającą na realizację licznych projektów badawczych. Poprawiło to konkurencyjność i pozycję rynkową uczelni poprzez poszerzenie oferty dydaktycznej, szkoleniowej i naukowej.

  Działalność organizacyjna Profesor Coral Barbas dotyczy również współpracy z innymi uniwersytetami medycznymi w Polsce, a także wieloma ośrodkami naukowymi na świecie.

  W ostatnich 5 latach zrealizowała 4 granty i aktualnie prowadzi 3 kolejne jako kierownik projektów. Finansowane są one przez programy Unii Europejskiej, Hiszpańskie Ministerstwo Nauki i Technologii i przedsiębiorstwa farmaceutyczne.

  Za działalność naukową Profesor Coral Barbas była wyróżniona wieloma nagrodami naukowymi, w tym statuetką „Top 50 most influential women” nadaną przez Analytical Scientist Journal oraz Medalem za Zasługi dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nadanym przez Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz nagrodą przyznaną przez Belgian Society of Pharmaceutical Sciences.

  Prof. Adam Krętowski, rektor UMB

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.