Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przemówienie inauguracyjne - rektora UMB prof. Jacka Niklińskiego.
 • Ostatnia zmiana 29.10.2015 przez Medyk Białostocki

  Przemówienie inauguracyjne - rektora UMB prof. Jacka Niklińskiego

  Wystąpienie Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku podczas inauguracji roku akademickiego 2015/2016 oraz Centralnej Inauguracji Roku Akademickiego Uczelni Medycznych

  Szanowni Państwo

   

  Przypadł mi zaszczyt prowadzenia Centralnej Inauguracji Roku Akademickiego 2015/2016 Uczelni Medycznych i jednocześnie honor uroczystego świętowania Jubileuszu 65-Lecia Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  Jednak nie tylko nasza Alma Mater obchodzi w tym roku Jubileusz.  70-Lecie istnienia obchodzą Uniwersytet Medyczny w Gdańsku i 65-Lecie Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

  W imieniu wszystkich tu zgromadzonych pragnę przekazać Waszym Magnificencjom serdeczne życzenia dalszego dynamicznego rozwoju uczelni oraz wielu sukcesów dydaktyczno - naukowych w kształceniu kolejnych pokoleń medyków.

   

   

  Szanowni Państwo

  Historia naszej uczelni rozpoczyna się na przełomie lat czterdziestych i pięćdziesiątych ubiegłego wieku. Zrujnowany kraj, wyniszczone wojną społeczeństwo potrzebowało zaspokojenia podstawowych potrzeb cywilizacyjnych.

  W ten powojenny krajobraz Polski dotkliwie wpisywał się także niedostatek służb medycznych na Podlasiu.

   

   Pomysł utworzenia w Białymstoku uczelni medycznej powstał w 1948 roku. Inicjatorem i założycielem Akademii Lekarskiej był dr Jerzy Sztachelski, ówczesny minister zdrowia. Tę inicjatywę konsekwentnie wspierały dawne władze województwa podlaskiego, co doprowadziło do powołania w naszym mieście mocą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 lutego 1950 roku Akademii Lekarskiej.

  Pierwszym Rektorem i organizatorem uczelni był Profesor Tadeusz Kielanowski, który wraz z gronem zdeterminowanych nauczycieli akademickich i studentów rozpoczął 65 letnią historię Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  I tak w regionie pozbawionym tradycji akademickich uroczyste Gaudeamus zabrzmiało 2 października 1950 roku.

   

  Oto kilka faktów z historii Uczelni

  Rok 1950

  • jeden kierunek studiów - lekarski
  • 7 zakładów naukowych
  • 1 klinika na bazie Szpitala Wojewódzkiego
  • odbudowywany z ruin dawny Pałac Branickich wraz z budynkiem byłego Seminarium Nauczycielskiego
  • biblioteka naukowa
  • 168 studentów
  • 7 samodzielnych pracowników nauki

   

  Rok 2015

  • 14 kierunków studiów na trzech wydziałach
  • kierunek lekarski w języku angielskim
  • studia doktoranckie na wszystkich wydziałach
  • międzynarodowe studia doktoranckie w języku angielskim
  • 14 uprawnień do nadawania stopni naukowych
  • najwyższe kategorie naukowe w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego
  • 741 nauczycieli akademickich, w tym 129  z tytułem profesora i 134 doktorów habilitowanych, co stanowi najwyższy odsetek samodzielnych pracowników naukowych w stosunku do liczby nauczycieli akademickich ogółem
  • trzy wydawnictwa: Advances in Medical Sciences z IF 1.105, Progress in Health Sciences z liczbą punktów Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego - 7; Medyk Białostocki wraz z Młodym Medykiem
  • własna baza dydaktyczno - naukowo - kliniczna, co jest wyjątkiem w skali kraju
  • Centrum Medycyny Doświadczalnej z certyfikatem GLP / Dobrej Praktyki Laboratoryjnej
  • Otwarte na potrzeby społeczeństwa Muzeum Historii Medycyny i Farmacji

   

  65 lat za nami

  Z całą pewnością wartości minionych lat ukształtowały podstawy tego, do czego aktualnie zmierza Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i nakreśliły kierunki rozwoju uczelni.

   

   Dziś na sali mamy przyjemność gościć pierwszych absolwentów, którzy wraz ze swymi nauczycielami tworzyli podstawy uczelni, oraz tych, którzy nie są już dziś czynnymi zawodowo pracownikami, ale przez lata budowali jej status.

  Witam wszystkich Państwa serdecznie

   

  W gronie dzisiejszych gości są także absolwenci z późniejszych lat, którzy kreowali i nadal kreują wizerunek naszej Alma Mater, pracując w jej strukturach, bądź swoimi osiągnięciami zawodowymi świadcząc o jej poziomie (slajd).

   

  Witam przedstawicieli Północno-Amerykańskiego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, skupiającego ponad dwieście osób pracujących na terenie USA i Kanady. Absolwentów, którzy swoją karierą zawodową potwierdzają wartości i wiedzę wyniesione z rodzimej uczelni, ludzi piastujących znaczące dla świata nauki i medycyny stanowiska.

  Takie zgromadzenie byłych studentów stanowi o wartości każdej uczelni, jej wartości intelektualnej i prestiżu. Dlatego też z tym większą satysfakcją podkreślam więzy łączące członków stowarzyszenia z białostocką Alma Mater.

   

  Zapewnienie atrakcyjnego miejsca do studiowania, stworzenie warunków pozwalających na realizację aspiracji pracownikom i studentom, a także kreowanie kierunków rozwoju badań naukowych, to współczesna misja uczelni.

   

  Bez wątpienia współpraca międzynarodowa stała się kluczem do sukcesu w nauce. Wieloośrodkowe pracownie i laboratoria wyposażone w doskonałą aparaturę dają nieograniczone możliwości rozwoju kadry. W minionym roku akademickim pracownicy uczelni współtworzyli europejskie i światowe zespoły eksperckie, publikując wraz z naukowcami zagranicznymi w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych.

  W 2014 roku 1000 publikacji dało wynik o współczynniku IF ponad tysiąc punktów.

   

  Niezwykle ważnym elementem rozwoju szkoły wyższej jest posiadanie środków finansowych na rozwój badań naukowych, ich upowszechnienie i wykorzystanie. Aktualnie uczelnia realizuje wiele zadań naukowych o istotnym znaczeniu dla kraju, z czego jednym z najbardziej prestiżowych jest projekt pod nazwą „Stworzenie referencyjnego modelu Diagnostyki Personalizowanej Guzów Nowotworowych w oparciu o analizę heterogenności guza z wykorzystaniem biomarkerów genomowych, transkryptomu i metabolomu oraz badań obrazowych PET/MRI jako narzędzia do wdrażania i monitorowania terapii zindywidualizowanej”.

  Ten strategiczny projekt realizowany jest z wieloma ośrodkami krajowymi w Poznaniu i Olsztynie oraz zagranicznymi z Hamburga, Heidelbergu i Turku, których przedstawicieli mamy honor i zaszczyt gościć w dniu dzisiejszym.

   

  Stale rośnie świadomość i zaangażowanie kadry naukowej, co skutkuje coraz wyższą liczbą zgłaszanych patentów i wdrożeniami. Aktualnie pracownicy Uniwersytetu uzyskali 6 patentów, zgłosili do ochrony 26 kolejnych oraz wdrożyli 1 (jedną) licencję.

   

  Jedną z chorób cywilizacyjnych współczesnego świata stały się choroby neurodegeneracyjne. Wszechstronny potencjał naukowy uczelni pozwala na wkroczenie w elitarny obszar badań nad ludzkim mózgiem i poznanie natury tych chorób. Aktualnie zostały już określone ramy współpracy z wybitnymi naukowcami z Uniwersytetu Floryda i Uniwersytetu imienia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Podstawą tej współpracy są publikacje pracowników uczelni w prestiżowych czasopismach światowych takich jak: JAMA, Nature.

  Raz jeszcze witam serdecznie przedstawicieli obu uniwersytetów, z którymi mamy zaszczyt współpracować.

   

  Współzależności pomiędzy renomą uczelni, a renomą miasta i regionu stały się oczywistym faktem wpisanym w rozwój nauki i gospodarki innowacyjnej. Laboratorium Obrazowania Medycznego wyposażone w najnowocześniejszą hybrydę łączącą w sobie tomografię pozytonową z rezonansem magnetycznym to niezwykle ważna miejska inwestycja, stanowiąca podstawy do realizacji strategicznych projektów uczelni tworzonych w powiązaniu z przedsiębiorcami regionu.

   

  Ważnym aspektem nauczania w zakresie akademickiej dydaktyki jest jej jakość, z czym wiąże się zapewnienie właściwych warunków do pracy i nauki.

  Jedno z największych i niezwykle trudnych zadań w historii uczelni to rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, głównej bazy dydaktycznej Uniwersytetu, która została zrealizowana w 70 procentach.

  W przekazanym na rzecz uczelni przez Zarząd Województwa Podlaskiego i wchodzącym w skład Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, w tak zwanym szpitalu zakaźnym w Dojlidach trwają intensywne prace w ramach 50-milionowej inwestycji. Szpital zostanie całkowicie zmodernizowany i powiększony.

   

  Aktualnie większość uczelni wyższych działa w coraz bardziej konkurencyjnych realiach rynku edukacyjnego. Uczelnie oferują usługi edukacyjne zapewniające wysoką jakość i efektywność nauczania, ale też proponują atrakcje w sferze społeczno-kulturalnej.

  Wspólna inicjatywa białostockich uczelni i Urzędu Miejskiego „Studiuj w Białymstoku” to wspierający szkolnictwo wyższe projekt promujący Białystok z jego środowiskiem akademickim, jako przyjaznym miejscem do studiowania, w którym można realizować nie tylko pasje zawodowe.

   

  Warto podkreślić aktualne sukcesy studentów UMB. Unikalny na skalę europejską program edukacji doktorantów polegający na połączeniu przygotowania do prowadzenia nowoczesnych badań doświadczalnych przyniósł spektakularne sukcesy. 55  młodych naukowców z Środowiskowych Studiów Doktoranckich, realizując projekty badawcze dotyczące obszarów w ramach Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego w okresie dwóch lat, opublikowało 96 prac o łącznym współczynniku IF ponad 230.

   

  Doktorant Karol Charkiewicz podczas 43. Międzynarodowej Konferencji Wynalazców zdobył złoty medal za nową nieinwazyjną metodę wykrywania u płodu Zespołu Downa.

   

  Łukasz Szczerbiński student VI roku kierunku lekarskiego został zaproszony przez Uniwersytet Harvarda do prowadzenia badań nad cukrzycą. Został też laureatem prestiżowego ministerialnego konkursu Generacja Przyszłości.

  W 61 światowym Kongresie Studentów Farmacji z grona ponad 300 uczestników został wyróżniony student IV roku Wydziału Farmacji  Hubert Janowski uzyskując II miejsce.

   

  Studenci naszej uczelni wielokrotnie wyróżniani byli Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

   

  Drodzy studenci I roku! W imieniu obecnych tu rektorów witam was w społecznościach akademickich naszych uczelni.

  Jestem przekonany, że posiadacie taką determinację, która pozwoli wam przejść przez lata trudnych i czasochłonnych studiów i w przyszłości zaprocentuje sukcesami zawodowymi, rzetelną codzienną pracą i satysfakcją.

  Życzę Wam także, aby ten szczególny czas był udanym i inspirującym okresem waszego życia.

   

  Szanowni Państwo,

  Pracownicy Uczelni, Doktoranci i Studenci Uniwersytetu Medycznego!

  Radujmy się dzisiejszym Świętem i tym, że jesteśmy zintegrowaną społecznością, która współtworząc i kreując podlaską rzeczywistość mierzy się z Europą i Światem.

  U progu nowego roku akademickiego pragnę podziękować wszystkim Państwu za ogromny wkład w rozwój uczelni i codzienną pracę.

  Życzę wielu sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

   

  Wszystkim Państwu dziękuję serdecznie za przyjęcie zaproszenia i udział w naszym akademickim święcie.

   

  Prof. Jacek Nikliński

  Rektor

  Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.