Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przemówienie inauguracyjne rektora UMB.
 • Ostatnia zmiana 09.10.2013 przez Medyk Białostocki

  Przemówienie inauguracyjne rektora UMB

   

  Wasze Ekscelencje, Panie Ministrze,Magnificencje,

  Drodzy Goście, Członkowie Społeczności Akademickiej

   

  W ubiegłym roku z wielką satysfakcją  przekazałem Państwu ważną dla Uczelni  informację, iż w ogłoszonym po raz pierwszy przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego  konkursie, Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku utworzone przez  Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Nauczania w Języku Angielskim, Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej i Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej Polskiej Akademii Nauk uzyskało status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego, który działa we współpracy z Center for Statistick Hasselt University oraz Center for Metabolomics and Bioanalysis Uniersity San Pablo w Hiszpanii.

   

  Dziś mam kolejną niezmiernie istotną informację dotyczącą oceny parametrycznej jednostek. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu wczorajszym opublikowało ranking jednostek uczelni wyższych.

   

  Innowacyjność , kreatywność i komercjalizacja badań naukowych to kierunki do których zmierza Uczelnia , także poprzez  wykorzystywanie doświadczeń liderów biznesu

  Mam zaszczyt poinformowania Państwa, że Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej uzyskał prestiżową kategorię A+ jako najlepsza jednostka spośród wszystkich ocenianych w grupie nauk o życiu. Z najwyższą punktacją spośród  wydziałów lekarskich w Polsce  kategoria  A  została przyznana  Wydziałowi  Lekarskiemu  z Oddziałem Stomatologii i Nauczania w Języku Angielskim.  Wydział Nauk o Zdrowiu otrzymał  kategorię A zajmując wysoką pozycję w rankingu.

   Stanowi to kolejne potwierdzenie stałego rozwoju Uczelni oraz aspiracji społeczności akademickiej  dążącej  do realizacji strategicznych  celów jakimi są innowacja i rozwój kadry.

   

  Jednym z priorytetowych zadań Uczelni w minionym roku akademickim było  utworzenie w oparciu o Centrum Badań Innowacyjnych unikatowych, interdyscyplinarnych Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim, w dwóch ściśle współdziałających ze sobą grupach: biomedycznej oraz biostatystycznej

   

  Uruchomienie tego typu pierwszych w Polsce studiów III stopnia  możliwe było dzięki  wsparciu Dyrektora Departamentu Organizacji Szkolnictwa Wyższego Kontroli i Nadzoru Pana Marcina Czaji oraz osobistemu nadzorowiPani Minister  Barbary Kudryckiej.

   

  Główną ideą Środowiskowych Studiów Doktoranckich  jest  wykształcenie interdyscyplinarnego podejścia do rozwiązywania skomplikowanych zagadnień naukowych związanych z problematyką chorób cywilizacyjnych, oraz wychowanie nowej generacji wszechstronnie wykształconych naukowców, bogatych w  doświadczenia wynikające ze  współpracy z najlepszymi europejskimi ośrodkami.

  Swój akces do  nowej formy nauczania  zgłosiło wielu młodych naukowców  z kraju i zagranicy.Wybraliśmy najlepszych, najbardziej zmotywowanych, których kształcić będziemy razem z naszymi partnerami naukowymi z Belgii i Hiszpanii.

  Już w niedalekiej przyszłości znaczna część programu Środowiskowych  Studiów Doktoranckich realizowana będzie w nowoczesnym Centrum Bioinformatyki, którego budowa rozpoczęła się w bieżącym roku.

  Warta ponad 20 milionów inwestycja została sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetowych w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej.

  Centrum informatyczne, z ultranowoczesnym Laboratorium Bioinformatycznym wyposażonym w niezbędne do przetwarzania olbrzymiej ilości danych urządzenia będzie absolutną nowością  w tej części Europy.

   

  Podlaska Marka Roku 2013 to kolejne prestiżowe wyróżnienie przyznane dla Centrum Badań Innowacyjnych Uniwersytetu Medycznego. Jest to wyraz docenienia działalności naukowo-dydaktycznej Uczelni o szczególnym znaczeniu,  albowiemoznacza poparcie  i uznanie lokalnej społeczności, której częścią jest społeczność akademicka Uniwersytetu Medycznego.

   

  Innowacyjność , kreatywność i komercjalizacja badań naukowych to kierunki do których zmierza Uczelnia , także poprzez  wykorzystywanie doświadczeń liderów biznesu. W tym celu powołana została specjalistyczna jednostka -  Biuro Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii, która rozpoczęła szkolenia dla pracowników i studentów w zakresie ochrony własności intelektualnej i komercjalizacji badań naukowych.

   

  Nawiązana  z Białostockim Parkiem Naukowo- Technologiczny współpraca doskonale rozwija się w zakresie realizacji  projektów z przedsiębiorcami w dziedzinie produktów biomedycznych i technologii informatycznych.  Wspólnym przedsięwzięciem  jest powstające aktualnie na terenach Parku unikalne w skali kraju  Laboratorium Obrazowania Medycznego umożliwiające prowadzenie badań z zakresu diagnostyki molekularnej.

   

  Centrum Medycyny Doświadczalnej jako ośrodek badań podstawowych i przedklinicznych na modelu zwierzęcym uzyskało bardzo prestiżowy międzynarodowy certyfikat jakości Good Laboratory Practice. Dzięki temu wyniki badań uzyskane w Centrum są w pełni uznawane przez organizacje międzynarodowe w tym Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków „Food and Drug Administration” dopuszczającą do obrotu produkty spożywcze i leki.

   

  Trwa realizacja strategicznego dla Uczelni projektu rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Jest to jedno z największych i niezwykle trudnych zadań w historii Uczelni

  Wykonano prace budowlane w nowej części szpitala na kwotęponad100 milionów złotych. Część ta  zostanie  zakończona, wyposażona i oddana do użytku w pierwszej połowie 2014 roku.

  Następny etap inwestycji, to modernizacja i rozbudowa starej części szpitala. W projekcie budżetuPaństwa została uwzględniona na  2014 rok  kwota 148 milionów złotych. Pozwoli to  na terminową realizacjęcałejinwestycji i zapewni istotną poprawę warunków nauczania i świadczenia usług leczniczych.

   

  Realizowana terminowo  inwestycja to wielki wysiłek i trud nadzorujących budowę pracowników , ąle także życzliwość i   wsparcie ze strony Ministerstwa Zdrowia, a szczególnie Ministra Cezarego Rzemka, któremu w imieniu społeczności akademickiej serdecznie dziękuję.

   

  W roku akademickim 2013/2014 zajęcia prowadzić będzie 770 pracowników naukowo - dydaktycznych, w tym z tytułem profesora 109 osób, stopniem doktora habilitowanego -111

  W nowym roku akademickim studenci rozpoczną zajęcia w całkowicie wyremontowanym, zmodernizowanym i unowocześnionym budynku Collegium Patologicum. Było to możliwe dzięki dotacji Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w wysokości 12 mln zł. Jednostka ta została doposażona w najnowocześniejszą aparaturę naukowo-dydaktyczną dzięki funduszom Unijnym w wysokości ponad 10 mln zł.

   

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku  dysponuje profesjonalną kadrą naukowo – dydaktyczną, która wchodząc w europejską przestrzeń badawczo edukacyjną zapewnia coraz wyższy standard nauczania.

  W roku akademickim 2013/2014 zajęcia prowadzić będzie 770 pracowników naukowo - dydaktycznych, w tym z tytułem profesora 109 osób, stopniem doktora habilitowanego -111. Pracę kadry naukowo dydaktycznej wspiera 170 pracowników inżynieryjno – technicznych i 155 pracowników administracji, którzy przygotowują  przestrzeń do wykonywania statutowych zadań Uczelni.

   

  Pracownicy Uczelni w okresie od stycznia do września bieżącegoroku  opublikowali 1030 prac naukowych o łącznym wskaźniku IF –587 i łącznej liczbie punktów Ministerstwa Naukii Szkolnictwa Wyższego 7760.

   

  W 2012 roku Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej jako jedna z wyróżniających się  jednostek  dydaktyczno - naukowych w Polsce  został poddany przez Polską Komisję Akredytacyjną   nowej formie  oceny jakości kształcenia i otrzymał akredytację instytucjonalną.

   

  Umiędzynarodowienie  Uczelni to konsekwetnie od lat realizowana polityka Uczelni.

  Aktualnie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku w ramach podpisanych porozumień  współpracuje z 18 zagranicznymi ośrodkami.  Wzajemne kontakty owocują wspólnymi projektami badawczymi, eksperckimi wykładami wybitnych specjalistów, wymianami młodych naukowców i studentów , ale też  pozwalają na lepsze wykorzystanie efektów badań naukowych co przekłada  się na  wyższą  jakością  usług edukacyjnych.

   

  W minionym roku akademickim gościliśmy 12 profesorów wizytujących z prestiżowych ośrodków z Niemiec, Stanów Zjednoczonych, wielkiej Brytanii, Francji, Portugalii i Australii.

   

  Do  strategii  Uczelni został wpisany także, stały rozwój akademickich czasopism naukowych

  Advances in Medical Sciences jest jednym z nielicznych czasopism wydawanych przez uczelnie wyższe indeksowanych na liście filadelfijskiej.

  Od  1 stycznia  2014 roku czasopismo to rozpoczyna współpracę z największym na świecie wydawcą publikacji z dziedziny medycyny tj. z firmą Elsevier. Jest to przełomowy krok w życiu czasopisma i mam nadzieję, że dzięki temu pozycja międzynarodowa czasopisma będzie coraz silniejsza.

  Progres in Health Sciences, wydawane od 2011 roku na Wydziale  Nauk o  Zdrowiu jest z kolei jedynym czasopismem medycznym w języku angielskim wydawanym przez Wydziały Nauk o Zdrowiu w Polsce.

   

   Chcę tu także wspomnieć o  innym uczelnianym wydawnictwie -  miesięcznik Medyk Białostocki i Młody Medyk – to ważna  i poczytna kronika akademickich wydarzeń.

   

  W 2013 roku ukazał się  kolejny  trzeci tom monografii z zaplanowanych czterech jubileuszowych tomów   pn. Historia powstania Akademii Medycznej w Białymstoku,  Doktorzy Honoris Causa .

  Tak jak dwie  pierwsze pozycje, ta także została zredagowana przez zespół w składzie Profesor Lech Chyczewski  dr Magdaleny Grassmann i mgr Paweł Radziejewski.

   

  Rok akademicki 2013/2014 rozpocznie 4600 studentów, w tym 266 anglojęzycznych. W tegorocznej rekrutacji na studia anglojęzyczne na kierunku lekarskim przyjęto 67 osób, o 20 więcej niż w roku ubiegłym, co potwierdza   coraz większą renomę jaką cieszy się ten rodzaj nauczania prowadzony przez naszą Uczelnię.

   

  W Uczelni funkcjonuje 13 organizacji i stowarzyszeń studenckich.  Najistotniejsze do odnotowania w minionym roku akademickim wydarzenia to: Jubileusz 55 - lecia działalności niezwykle  popularnego klubu CoNieCo , organizacja posiedzenia Konferencji Wyższego Szkolnictwa Medycznego, organizacja VIII Międzynarodowego Kongresu Medycznego dla Młodych Naukowców oraz Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Anatomicznej ”Złota Lopatka”.

   

   W roku akademickim 2012/2013 aż sześciu studentów naszej Uczelni zostało wyróżnionych Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

   

  W 2011 roku z inicjatywy Profesora Marka Konarzewskiego Radcy MinistraAmbasady Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie powołane zostałoPółnocno-Amerykańskie Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Akademii Medycznej / Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, które skupia obecnie ponad 200 osób.

   Miały miejsce już dwa spotkania. Pierwsze w Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Waszyngtonie w 2011 roku, drugie w Konsulacie Generalnym RP w Chicago w 2012 roku. Kolejny zjazd odbędzie się w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku  4 października br.Wszystkie te spotkania potwierdzają jak ciągle żywa jest więź z Uczelnią i jak wielu naszych absolwentów osiągnęło sukces na kontynencie amerykańskim.

   

  Dziś także mamy przyjemność  wysłuchać  wykładu  inauguracyjnego wygłoszonego przez absolwenta naszej Alma Mater,  Profesora Piotra Lewczuka, wybitnego specjalistę z dziedziny chorób neurozwyrodnieniowych, którego kariera zawodowa związana jest z niemieckim Uniwersytetem w Erlangen.

   

  Dziękuję Panie Profesorze za przyjęcie zaproszenia

   

  Drodzy studenci I roku   -  Witajcie w naszej Alma Mater .

   „Czegokolwiek się uczysz – uczysz się dla siebie „ - to zasada, którą dziś Wam dedykuję na wstępie  waszej  medycznej kariery, życząc, aby   studenckie  osiągnięcia   stanowiły podstawę  przyszłych sukcesów zawodowych.

   

  Szanowni Państwo, Pracownicy , Doktoranci i Studenci ,

  U progu nowego roku akademickiego życząc  Państwu wielu sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym dołączam jeszcze jedno życzenie, abyśmy jako wspólnota akademicka ,wykorzystując dotychczasowe osiągnięcia nadal  wspólnie kreowali  przyszłość Uczelni na miarę XXI wieku.

   

  Wszystkim Państwu dziękuję za  przyjęcie zaproszenia i udział w radosnym święcie jakim jest Inauguracja Roku Akademickiego.

  Prof. dr hab. Jacek Nikliński, rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.