Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na UMB.
 • Ostatnia zmiana 06.11.2014 przez Medyk Białostocki

  Inauguracja roku akademickiego 2014/2015 na UMB

   

   

  Przemówienie inauguracyjne rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. Jacka Niklińskiego

   

  Wasze Ekscelencje,

  Magnificencje, Drodzy Goście,

  Szanowni Państwo Członkowie Społeczności Akademickiej naszej Uczelni

   

  Szkoła wyższa, a w szczególności uczelnia akademicka, ma do wypełnienia misję, jaką jest zapewnienie atrakcyjnego miejsca do studiowania, stworzenie warunków pozwalających na realizację aspiracji pracowników i studentów, a także kreowanie kierunków rozwoju badań naukowych.

   

  Rok akademicki 2014/2015 rozpocznie 4219 studentów, w tym 280 anglojęzycznych i 147 doktorantów. Na I rok studiów przyjęto na 14 kierunkach 1382 osoby

  Ubiegły rok to kolejny okres znaczących osiągnięć naukowych. W 2013 roku nasi pracownicy opublikowali 1847 prac o łącznej punktacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięgającej 11500 punktów.

  Łączny Impact Factor opublikowanych prac indeksowanych na Liście Filadelfijskiej wyniósł w minionym roku ponad 960 pkt i jest najlepszym wynikiem w historii uczelni.

  Na szczególne podkreślenie zasługują wybitne prace, które powstały w naszej uczelni dotyczące badań nad insulinowrażliwością i metabolizmem lipidów w zakresie zagrożeń chorobami cywilizacyjnymi.

  Bez wątpienia współpraca międzynarodowa stała się kluczem do sukcesu w nauce. Wieloośrodkowe pracownie i laboratoria wyposażone w doskonałą aparaturę dają nieograniczone możliwości rozwoju kadry. W minionym roku akademickim pracownicy uczelni współtworzyli europejskie i światowe zespoły eksperckie, publikując wraz z naukowcami zagranicznymi w najbardziej prestiżowych czasopismach naukowych.

   

  Rozwój nauki to także rozwój akademickich czasopism naukowych. Advances in Medical Sciences jest jednym z nielicznych czasopism wydawanych przez uczelnie wyższe, indeksowanych na liście filadelfijskiej.

  W roku bieżącym czasopismo zanotowało wzrost współczynnika IF. Aktualnie wynosi on 0,964. Także rozpoczętą w roku 2014 współpracę z największym na świecie wydawcą publikacji z dziedziny medycyny firmą Elsevier należy odnotować jako sukces pisma uczelnianego.

  Mówiąc o czasopismach naukowych dodam, że jeden z tomów monografii poświęconej historii uczelni, a mianowicie „Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” został wyróżniony w konkursie: Najciekawsze Wydarzenie Muzealne 2013 roku w Regionie Podlaskim.

   

  Niezwykle ważnym elementem rozwoju kariery naukowej jest umiejętność pozyskiwania funduszy grantowych. W ubiegłym roku akademickim pracownicy UMB uzyskali finansowanie dziewięciu projektów z Narodowego Centrum Nauki, trzech z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz jednego projektu z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

   

  Ponadto pracownicy UMB złożyli w bieżącym roku pięć wniosków do programu Horyzont 2020. Wnioski zostały zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu.

   

  Warto podkreślić przy tym sukcesy studentów. Student V roku Wydziału Lekarskiego Łukasz Szczerbiński, otrzymał prestiżowe wyróżnienie w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Generacja Przyszłości” oraz fundusze na realizację projektu.

  Sześciu studentów naszej uczelni zostało wyróżnionych Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

  Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk przyznał też czterem studentom Wydziału Lekarskiego honorowe wyróżnienia - Laur medyczny imienia dra Wacława Mazyla.

   

  Aplikacyjny charakter nauki wiąże się ze współpracą z różnymi gałęziami gospodarki. W ubiegłym roku w ramach projektu „Uniwersytet Medyczny w Białymstoku na drodze innowacyjnego rozwoju” zorganizowano serię szkoleń dla pracowników, doktorantów i studentów w zakresie przedsiębiorczości akademickiej i ochrony praw własności intelektualnych. Zaowocowało to znaczącym wzrostem liczby zgłoszeń patentowych.

   W roku akademickim 2013/2014 zgłoszono36 wniosków patentowych, w tym jeden w procedurze międzynarodowej.

  Wszystkie patenty oczywiście mają znaczenie dla rozwoju nauki i gospodarki, tym niemniej zsyntetyzowanie nowego związku chemicznego i potwierdzenie jego działania przeciwnowotworowego okazało się ważnym odkryciem na skalę światową. Dokonali tego pracownicy Wydziału Farmaceutycznego Profesorowie Anna i Krzysztof Bielawscy.

   

  Współzależności pomiędzy renomą uczelni, a renomą miasta i regionu staje się faktem oczywistym wpisanym w strategię rozwoju nowoczesnego społeczeństwa.

   

  Umieszczenie Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie prewencji chorób cywilizacyjnych i medycyny indywidualizowanej na liście projektów Kontraktu Terytorialnego Województwa Podlaskiego jest niezmiernie znaczącym wydarzeniem dla rozwoju uczelni, która kształcąc i prowadząc badania naukowe na bazie największych w regionie szpitali wpływa na jakość świadczonych usług zdrowotnych.

  Podziękowania kieruję do Pana Marszałka Województwa Podlaskiego oraz Zarządu Województwa Podlaskiego.

   

  Nawiązana z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym współpraca rozwija się w zakresie realizacji wspólnych projektów badawczych. Jednak bardzo ważnym dla uczelni przedsięwzięciem realizowanym przez Park Naukowo-Technologiczny jest uruchomienie w najbliższym czasie unikalnego w skali kraju Laboratorium Obrazowania Medycznego umożliwiającego prowadzenie badań w wielu dziedzinach medycyny przy zastosowaniu najnowocześniejszej hybrydy PET i rezonansu magnetycznego.

   

  Wyrazy uszanowania kieruję do Prezydenta Miasta Białegostoku, dziękując za zrozumienie potrzeb i możliwości uczelni.

   

  Ważnym aspektem nauczania w zakresie akademickiej dydaktyki jest jej jakość, z czym wiąże się zapewnienie właściwych warunków do pracy i nauki.

  Trwa realizacja strategicznego dla uczelni projektu: rozbudowa i modernizacja Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, głównej bazy dydaktycznej uniwersytetu. Jest to jedno z największych i niezwykle trudnych zadań w historii uczelni.

  W ciągu ostatniego roku program inwestycji realizowany był zgodnie z wieloletnimi założeniami. Planuje się oddanie do końca bieżącego roku do użytku nowej części szpitalnego kompleksu i na przełomie grudnia/stycznia pacjenci będą leczeni w nowej części szpitala. Zakładamy, że drugi etap inwestycji dotyczący modernizacji istniejącej części szpitala, zostanie zrealizowany w ciągu dwóch lat.

   

  Zgodnie z podjętym przez uczelnię zobowiązaniem, rozpoczęto prace związane z rozbudową szpitala na Dojlidach. Planujemy zamknięcie wartej 50 milionów inwestycji do końca 2017 roku. Szpital zostanie całkowicie zmodernizowany i powiększony o takie jednostki kliniczne, jak intensywna terapia, toksykologia, oddział obrazowania medycznego. Zostanie rozbudowane i zmodernizowane zaplecze dydaktyczne.

   

   W 2014 roku dokonana została ważna dla rozwoju uczelni wymiana nieruchomości. Zostało podpisane porozumienie z Urzędem Miasta na podstawie którego uczelnia przejmie nieruchomości w okolicach ulic Waszyngtona, Żelaznej i Mickiewicza. Tym samym wzrośnie atrakcyjność kampusowej zabudowy uczelnianych obiektów, co stanowi jeden z elementów przyciągających do naszego miasta potencjalnych studentów.

   

  Sukcesem zakończył się pierwszy rok funkcjonowania Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim. Stworzyliśmy unikalny na skalę europejską program edukacji doktorantów pochodzących z różnych stron Europy. Polega on na połączeniu intensywnego przygotowania do prowadzenia nowoczesnych badań doświadczalnych ze szczegółowym zgłębieniem tajników biostatystyki. Kształcimy grupę 24 doktorantów nowej generacji zdolnych do zaprojektowania i prowadzenia szeroko zakrojonych badań naukowych w dziedzinie chorób cywilizacyjnych. Doktoranci mieli okazję zdobywać doświadczenie dzięki systemowi wizyt studyjnych w najlepszych ośrodkach naukowych Europy i świata oraz dzięki wizytom wybitnych naukowców zagranicznych prowadzących dla nich specjalnie zaprojektowane zajęcia. Warto podkreślić, że po raz pierwszy w historii uczestnicy Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim stali się aktywnymi twórcami i uczestnikami specjalnych sesji naukowych na dwóch prestiżowych europejskich konferencjach onkologicznych w Dreźnie i Wilnie, a prezentowane przez nich wyniki badań spotkały się z olbrzymim zainteresowaniem naukowców europejskich.

   

  Sukcesem zaowocowały też wieloletnie starania uczelni o rozszerzenie nauczania w języku angielskim na inne kraje. W bieżącym roku akademickim rozpocznie naukę siedmiu studentów ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i dziewięciu studentów z Arabii Saudyjskiej wyselekcjonowanych spośród 60 kandydatów.

  I tak rok akademicki 2014/2015 rozpocznie 4219 studentów, w tym 280 anglojęzycznych i 147 doktorantów. W tegorocznej rekrutacji przyjęto ogółem na czternaście kierunków 1382 osoby, w tym na studia III stopnia 39 osób, oraz 63 studentów anglojęzycznych.

   

  Proces kształcenia wspierają projekty realizowane przez uczelnię.

  W roku akademickim 2013/2014 w ramach Projektu „Studiuję, badam, komercjalizuję - program wsparcia doktorantów UMB”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, wypłacono stypendia dla 32 studentów studiów doktoranckich UMB i 17 pracowników etatowych UMB z wszczętym przewodem doktorskim. Wartość projektu: ponad 3 mln zł.

  Dzięki dofinansowaniu z projektu pn. „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” w minionym roku akademickim 128 studentów kierunku lekarskiego wyjechało na praktyki krajowe i zagraniczne. Wartość projektu: ponad 3 mln zł.

   

  Ważnym zadaniem, które uczelnia wykonała na rzecz środowiska akademickiego i mieszkańców Białegostoku była organizacja XII edycji Podlaskiego Festiwalu Nauki i Sztuki zorganizowanego w maju bieżącego roku, coraz bardziej wpisującego się w mapę kulturalną Białegostoku.

  Organizowane przez jednostki organizacyjne uczelni konferencje i zjazdy wzbogaca coraz bogatsza ekspozycja zbiorów Muzeum Historii Medycyny i Farmacji, które jest otwarte także dla turystów i mieszkańców miasta. W minionym roku zarejestrowano liczbę dwudziestu jeden tysięcy zwiedzających.

  Kolejny zjazd powołanego w 2011 roku w Waszyngtonie Północno-Amerykańskiego Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, w którym uczestniczą przedstawiciele uczelni, zaplanowany jest na październik bieżącego roku w Miami w USA. Skupiające ponad 200 osób stowarzyszenie, działając coraz prężniej w amerykańskich środowiskach medycznych, stało się promotorem nie tylko rodzimej uczelni, ale też regionu północno-wschodniego Polski.

   

  Drodzy studenci I roku! Witajcie w naszej Alma Mater. Cieszę się, że wybraliście waśnie naszą uczelnię. Życzę Wam, aby lata spędzone na zdobywaniu wiedzy przyniosły oczekiwane rezultaty i satysfakcję.

   

  Szanowni Państwo,

  Pracownicy Uczelni, Doktoranci i Studenci Uniwersytetu Medycznego!

   

  U progu nowego roku akademickiego życzę Państwu wielu sukcesów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

   

  Wszystkim Państwu dziękuję za przyjęcie zaproszenia i udział w tym radosnym święcie akademickim.

   

  Prof. dr hab. Jacek Niliński, rektor UMB

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.