Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Fundusze norweskie w akcji .
 • Ostatnia zmiana 07.04.2014 przez Medyk Białostocki

  Fundusze norweskie w akcji

  Uruchomiono nabór na tzw. wizyty przygotowawcze, organizowane w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Pracownicy UMB już wkrótce odwiedzą norweskie i islandzkie uniwersytety, szpitale i instytucje badawcze.

  Integracja europejska pozwoliła polskim uczelniom na staranie się o środki w ramach programów, mających na celu stały rozwój placówek i poszerzanie ich działalności - zarówno badawczej, dydaktycznej, jak i kulturalnej. Wiele z projektów wiąże się z wyjazdami zagranicznymi, które nieodmiennie są okazją do zdobycia nowych doświadczeń dzięki bezpośredniemu kontaktowi z pracą zachodnich placówek. Możliwości pozyskania funduszy na realizację swoich marzeń jest wiele - są to nie tylko środki finansowe z UE, ale również fundusze państw, które nie wchodzą do Wspólnoty Europejskiej - mowa tu m.in. o Norweskim Mechanizmie Finansowym (tzw. fundusze norweskie) i Mechanizmie Finansowym Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. fundusze EOG). Fundusze te są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Norwegię, Islandię i Liechtenstein nowym członkom UE i wiążą się z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej oraz z jednoczesnym wejściem naszego kraju do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (czyli UE plus Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria).

  W zamian za pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej (choć nie są jej członkami).

  Czytaj: Wizyta ambasadora Norwegii w UMB

  Fundusze norweskie w praktyce: geriatria Polska vs. Norwegia 

  Doświadczenia z funduszami norweskimi i EOG ma już Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku. Dzięki wsparciu finansowemu zostały wyremontowane i zmodernizowane kliniki szpitala uniwersyteckiego - Klinika Endokrynologii Ginekologicznej dzięki grantom z Norwegii wzbogaciła się o specjalistyczny sprzęt do diagnostyki prenatalnej, do ginekologicznego bloku operacyjnego zostało z kolei zakupione nowoczesne wyposażenie sali do zabiegów laparoskopowych. W UDSK zmodernizowana została Klinika Rehabilitacji Dziecięcej, Klinika Okulistyczna zyskała zaś nowe wyposażenie.

  We wrześniu ubiegłego roku Uniwersytet Medyczny przygotował projekt pn. „Spacer w przeszłość - konserwacja, rewitalizacja i digitalizacja dziedzictwa kulturowego Pałacu Branickich”. Projekt ten został złożony w ramach Programu „Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego” finansowanego z funduszy norweskich i EOG. Projekt oprócz prac infrastrukturalnych, polegających m.in. na wymianie nawierzchni Dziedzińca Paradnego, renowacji elementów zdobniczych Pałacu oraz zabytków ruchomych, odnowieniu i udostępnieniu piwnic wraz z ich adaptacją na cele muzealne, zakłada również bogatą ofertę kulturalną. W jego ramach planuje się również stworzenie nowoczesnej, multimedialnej ścieżki historyczno-edukacyjnej „Spacer w przeszłość” prezentującej historię Pałacu, jego znanych użytkowników, wielokulturowość dworu oraz najciekawsze konteksty historyczne. Zakłada się również stworzenie wirtualnego muzeum, w którym udostępniane będą zdigitalizowane archiwalia, zabytki ruchome oraz fotografie związane z Polskim Wersalem. Projekt ma zamknąć wieloletnie działania prowadzone przez różnych beneficjentów polegające na przywróceniu świetności Zespołu Parkowo-Pałacowego stanowiącego wizytówkę Podlasia. Obecnie projekt jest w ocenie. Czekamy na decyzję Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

  Uniwersytet bierze także czynny udział w kolejnych konkursach finansowanych z funduszy norweskich i EOG. Obecnie trwa nabór na „Wizyty Przygotowawcze”, organizowane w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego. Pracownicy Uniwersytetu Medycznego już wkrótce odwiedzą norweskie i islandzkie uniwersytety, szpitale i instytucje badawcze. Do tej pory złożone zostały wnioski trzech pracowników naszej uczelni - wszystkie pozytywnie ocenę formalną. Nasi pracownicy ubiegają się o wyjazdy na uniwersytety, m.in. w Bergen, czy w Reykjaviku, a także do instytucji badawczych. Wizyty tego rodzaju to doskonała okazja do wymiany doświadczeń i nawiązania długofalowej współpracy pomiędzy UMB a partnerami ze Skandynawii. Celem wizyt przygotowawczych ma być wymiana doświadczeń, nawiązanie współpracy i wypracowanie założeń do przyszłych projektów, w celu ubiegania się o dofinansowanie z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, lub z innych programów, m.in.. Horyzont 2020. Nabór chętnych do konkursu trwa od grudnia 2013 roku i potrwa do końca marca bieżącego roku. Niewątpliwie do końca naboru liczba chętnych z naszego uniwersytetu się powiększy.

  Wyjazdy zagraniczne to niejedyna korzyść, na którą pozwalają fundusze norweskie i EOG. W marcu br. planowane jest ogłoszenie kolejnego konkursu z Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, z którego ma szanse skorzystać nasza uczelnia. Mowa tu o Rozwoju Polskich Uczelni. Celem konkursu będzie m.in. rozbudowa form kształcenia studentów w języku angielskim, a także rozwój nowych, innowacyjnych programów studiów odpowiadających współczesnym potrzebom i wyzwaniom. Konkurs pozwoli na przygotowanie nowych kursów, modułów, specjalizacji, a także rozwój programów studiów we współpracy z sektorem prywatnym. Projekty będą mogły być prowadzone w partnerstwie z uczelniami z Norwegii.

  Integracja na szczeblu europejskim, wykraczająca poza państwa należące do UE, wyznacza zupełnie nową epokę funkcjonowania wszystkich polskich instytucji publicznych, a uczelnie wyższe nie są tu wyjątkiem. Dzięki wymianom studenckim, wizytom studyjnym, a także międzyuczelnianym programom badawczym możemy uczestniczyć w międzynarodowej wymianie wiedzy, doświadczeń i rozwiązań dotyczących kształcenia.

  Małgorzata Boruch

  Dział Projektów Pomocowych UMB

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.