Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Doktorat w wersji 2.0.
 • Ostatnia zmiana 12.04.2018 przez Medyk Białostocki

  Doktorat w wersji 2.0

  Jeżeli w maju 2018 roku „Konstytucja dla Nauki” (Ustawa 2.0) uzyska akceptację prezydenta RP (jak zaplanowano w harmonogramie prac), już w październiku będziemy świadkami pierwszych zmian. Po kilku latach okresu wdrożeniowego, w 2021 r., zastaniemy całkowicie nowy system nauki i szkolnictwa wyższego.

   

  Sama Ustawa 2.0 budzi wiele kontrowersji. Buduje ona również zupełnie nowy model uzyskiwania stopnia naukowego doktora. Jaki? - zapraszam do lektury.

  Doktorat będzie można uzyskać idąc jedną z dwóch ścieżek - w szkole doktorskiej lub z tzw. wolnej stopy (eksternistycznie). Szkoły doktorskie będą zorganizowaną formą kształcenia w co najmniej dwóch dyscyplinach. Kształceniem przyszłych doktorów zajmować się będą jedynie uczelnie/instytuty, których jednostki zdobędą podczas kolejnej ewaluacji kategorię A+, A, lub B+ w danej dyscyplinie. W okresie przejściowym, tj. do 2021 r., również jednostki z kategorią C zachowają prawo do kształcenia doktorantów.

  Ustawa 2.0 zakłada uzyskanie stopnia naukowego doktora w terminie 6-8 miesięcy. Termin ten może być przedłużony na okres maksymalnie dwóch lat, na zasadach określonych przez regulamin szkoły doktorskiej. Program kształcenia ustalać będzie rada naukowa lub senat. Doktoranci muszą odbywać praktyki zawodowe w wymiarze nieprzekraczającym 90 godzin w formie prowadzenia lub współuczestniczenia w zajęciach dydaktycznych. Nad doktorantem opiekę ma sprawować promotor, którym może być osoba ze stopniem doktora habilitowanego lub profesora.

  Obecne na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku stypendia dla doktorantów w skali kraju są rzadkością. Dlatego niezaprzeczalnie ogromnym plusem z punktu widzenia ogółu doktorantów jest wprowadzenie powszechnych stypendiów. Będzie ono wynosić co najmniej 55 proc. lub 85 proc. średniego wynagrodzenia odpowiednio dla studentów przed, oraz po przeprowadzeniu tzw. „oceny śródokresowej”. Stypendium jest przyznawane na okres maksymalnie czterech lat. Niestety znikną tzw. „projakościówki”. Zakazuje się zatrudniania doktorantów pobierających stypendium na stanowisku nauczyciela lub pracownika naukowego (wyjątkiem jest zatrudnienie w projektach badawczych).

  Nowością jest zniesienie „przewodów doktorskich”. W zamian doktorant będzie poddawany śródokresowej ocenie, od wyniku której zależeć będzie, czy kontynuuje edukację. Negatywny wynik oceny śródokresowej będzie skutkować skreśleniem z listy doktorantów.

  Zmianom ulegną wymagania, jakie przyszły doktor musi spełnić chcąc uzyskać stopień naukowy. Kandydat powinien posiadać co najmniej (1) jeden artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej, lub (2) jedną monografię naukową albo rozdział w monografii, lub (3) dzieło artystyczne o istotnym znaczeniu. Nowością jest wymóg posiadania certyfikatu lub dyplomu ukończenia studiów potwierdzających znajomość nowożytnego języka obcego na poziomie co najmniej C1. Do obrony rozprawy doktorskiej może być dopuszczona osoba, która uzyska co najmniej dwie (z trzech) pozytywne recenzje. Recenzje powinny być sporządzone w czasie nie dłuższym niż dwa miesiące przez recenzentów, którymi mogą być osoby spoza miejsca pracy doktoranta oraz podmiotu doktoryzującego. Znaczące jest, że to osoba ubiegająca się o nadanie stopnia naukowego ponosi koszty przeprowadzonego postępowania.

  „Konstytucja dla Nauki” nie pozostaje obojętna dla doktorantów, którzy są w trakcie edukacji. W aktualnym jej wyglądzie zakłada się możliwość uzyskania stopnia naukowego tzw. starym trybem. Jednak aby to zrobić, należy otworzyć przewód doktorski przed 30 kwietnia 2019 r. Niezakończone do 31 grudnia 2021 r. przewody doktorskie zostaną umorzone. Dodatkowo w okresie 1 maja - 30 września 2019 r. nie ma możliwości wszczęcia postępowania w celu nadania tytułu doktora.

  Jednym słowem: idzie nowe. Pozostaje pytanie: czy lepsze?

   

  mgr Karolina Nowak

  wiceprzewodnicząca Samorządu Doktorantów UMB

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.