Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Doskonałość dydaktyczna na Uczelni.
 • Ostatnia zmiana 17.10.2022 przez Medyk Białostocki

  Doskonałość dydaktyczna na Uczelni

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku otrzymał dofinansowanie nowego projektu skierowanego do kadry dydaktycznej uczelni. „Doskonałość dydaktyczna uczelni” to inicjatywa mająca na celu stworzenie w ramach UMB struktury umożliwiającej przeprowadzenie wdrożenia kompleksowego podejścia do rozwoju kompetencji pracowników dydaktycznych i badawczo-dydaktycznych, które pozwolą im na wykorzystanie na zajęciach ze studentami nowoczesnych technik i metod dydaktycznych, w tym w zakresie e-learningu.

  Prace nad wdrożeniem projektu rozpoczną się od powołania Pełnomocnika Rektora ds. Doskonałości Dydaktycznej, prof. Adrian Chabowskiego, oraz Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Doskonałości Dydaktycznej wraz z Biurem Wsparcia. Zespół będzie stanowił grupę roboczą, której zadaniem będzie opracowanie Strategii Doskonałości Dydaktycznej Uczelni, czyli dokumentu, który umożliwi dostosowanie planowanych zmian do rzeczywistych potrzeb Uczelni i środowiska akademickiego. Prace nad strategią będą się odbywać w formule learning by doing, tj. powstanie ona w ramach praktycznych warsztatów prowadzonych przez trenerów mających bogate doświadczenie w opracowywaniu tego typu dokumentów.

  Wykorzystując fakt, iż nasza Uczelnia może pochwalić się ambitnymi dydaktykami, którzy konsekwentnie podnoszą swoje kompetencje również w ramach szkoleń realizowanych w ostatnich latach w ramach projektów UE, podjęto decyzję o wykorzystaniu ich wiedzy w pracach nad strategią oraz późniejszym rozwojem kadry. Spośród osób prowadzących zajęcia na Uczelni zostanie wybranych 11 Liderów Doskonałości Dydaktycznej oraz 10 Liderów Doskonałości Cyfrowej – będą to osoby, które przetrą szlaki i wytyczą ścieżki dalszego rozwoju kadry akademickiej.

  Kolejnymi działaniami zaplanowanymi w ramach projektu jest cykl szkoleń, które obejmą swoim zakresem nowoczesne metody i narzędzia dydaktyczne, pełnienie funkcji lidera oraz kompetencje cyfrowe konieczne do efektywnego wykorzystania narzędzi e-learningowych. Wykorzystując wiedzę zdobytą w toku warsztatów, wyłonieni w ramach konkursu Liderzy Doskonałości Dydaktycznej zorganizują „szyte na miarę” szkolenia skierowane do kolejnych grup dydaktyków. Dodatkowo, aby wzmocnić potencjał Uczelni w zakresie e-dydaktyki, zakupione zostaną urządzenia mobilne, które zostaną wykorzystane do weryfikacji wiedzy studentów.

  Przyjęte rozwiązania zostaną utrzymane poprzez nowo powołaną strukturę dedykowaną rozwojowi doskonałości dydaktycznej. Będą też odpowiedzialne za kompleksowy rozwój dydaktyki, w tym prowadzenie badań w zakresie potrzeb i potencjału dydaktyki, promocji nowoczesnych metod nauczania, wsparcia dydaktyków wykorzystujących najnowsze metody i narzędzia edukacyjne oraz nadzór nad wdrożeniem opracowanej Strategii Doskonałości Dydaktycznej. W celu usprawnienia obiegu informacji w zakresie prowadzonych działań powstanie i utrzymana zostanie po zakończeniu realizacji projektu strona internetowa poświęcona działaniom doskonalącym dydaktykę. Oprócz funkcji typowo informacyjnej i organizacyjnej, strona promować będzie m.in. wiedzę na temat dobrych praktyk oraz rozwoju nowych metod/technik edukacji.

  „Doskonałość dydaktyczna uczelni” to dobry przykład konsekwencji i celowości działania Uczelni w perspektywie wieloletniej, gdzie rozproszone wcześniej działania znajdują odzwierciedlenie w całościowej koncepcji. Bazując na doświadczeniach z projektów wcześniej z powodzeniem zrealizowanych, szczególnie w zakresie szkoleń z nowoczesnych metod i technik kształcenia (np. tutoring czy Problem Based Learning), jak również na doświadczeniach dydaktyków zdobytych w czasie pandemii, Uczelnia wykorzysta pozyskane środki UE do skonsolidowania działań w zakresie doskonalenia kompetencji swoich kadr dydaktycznych w sposób mający zapewnić jak największą trwałość rezultatów.

  Projekt współfinansowany w ramach konkursu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Doskonałość dydaktyczna uczelni”, działanie 3.4. Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego, realizowany jest w okresie od 1 października 2022 do 30 września 2023. Biuro projektu znajduje się w Dziale Nowoczesnych Metod i Technik Kształcenia UMB. Adres strony internetowej projektu: http://umb.edu.pl/dd

  Michał Pawłowski, Dział Projektów Pomocowych

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.