Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowi profesorowie w UMB.
 • Ostatnia zmiana 15.10.2021 przez Medyk Białostocki

  Nowi profesorowie w UMB

  Marta Eliza Płońska-Brzezińska, p.o. kierownika Zakład Chemii Organicznej oraz Adam Górski, p.o. kierownika Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej UMB, zostali mianowani przez prezydenta RP na stopnie profesorskie.  

   

  Prof. dr hab. Marta E. Płońska-Brzezińska jest absolwentką dwóch kierunków studiów: chemii (Uniwersytet w Białymstoku) oraz inżynierii środowiska (Politechnika Białostocka). Stopień doktora nauk chemicznych uzyskała w 2005 r. (UwB), a stopień doktora habilitowanego w 2014 r. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Za to osiągnięcie została wyróżniona przez ministra nauki nagrodą I stopnia (2015). Przez prawie 20 lat była pracownikiem Uniwersytetu w Białymstoku, a od roku 2018 jest zatrudniona na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku i kieruje Zakładem Chemii Organicznej.

  Prof. dr hab. Płońska-Brzezińska naukowo zajmuje się takimi zagadnieniami jak: synteza nanomateriałów, głównie węglowych i polimerowych o ściśle określonych właściwościach fizykochemicznych i biologicznych oraz wykorzystaniem ich w elektrochemii, katalizie, naukach farmaceutycznych i medycznych. Jest autorką 75 publikacji z sumarycznym wskaźnikiem Impact Factor 246 i punktacją MEiN 3350 oraz autorką lub współautorką 2 patentów (w tym międzynarodowego). Liczba cytowań wynosi ok. 1650, zaś Indeks Hirscha - 24.

  Swoje doświadczenie naukowe zdobywała podczas wielu staży zagranicznych, w tym m.in. w USA (University of California - Davis, Clemson University, University of Texas – El Paso) oraz w Niemczech (University of Erlängen-Nürenmberg). Była stypendystką Fundacji Batorego, laureatką nagrody ministra nauki za osiągnięcie naukowe oraz laureatką Nagrody Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Olsztynie i w Białymstoku (2018).

  Prof. Marta Płońska-Brzezińska wielokrotnie kierowała realizacją grantów. Sama jest też ekspertem oceniającym wnioski grantowe w Narodowym Centrum Nauki oraz w programach międzynarodowych: NSC and Technology Evaluation i DFG.

   

  Prof. dr hab. Adam Górski jest kierownikiem Zakładu Prawa Medycznego i Deontologii Lekarskiej UMB. Naukowo specjalizuje się w prawie karnym oraz prawie medycznym. Autor ponad stu publikacji w czasopismach i monografiach krajowych i międzynarodowych, dotyczących prawa karnego i medycznego, w tym komentarzy. Członek rad naukowych trzech czasopism, w tym dwóch międzynarodowych. 

  W zakresie prawa karnego zajmuje się przede wszystkim problemem praw człowieka w postępowaniu karnym, jak również europejskim nakazem aresztowania. W zakresie prawa medycznego interesują go rozwiązania zagadnień bioetycznych w prawie, definiowanie znaczeń pojęć medycznych w systemie prawnym, wykładnia prawa medycznego. Pracuje również w Sądzie Najwyższym jako ekspert prawny.

  Dwukrotny stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, jak również Towarzystwa Maxa Plancka. Kierował grantami badawczymi i uczestniczył w wielu badaniach naukowych. Autor licznych ekspertyz legislacyjnych. Organizował kilka konferencji, w tym międzynarodowych. Prowadził liczne wykłady dla lekarzy. Pod jego opieką pozostaje ośmioro doktorantów.

   

  Opr. bdc

   
 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.