Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowy sposób na lepsze publikacje.
 • Ostatnia zmiana 15.05.2019 przez Medyk Białostocki

  Nowy sposób na lepsze publikacje

  Publikacje – to słowo padło kilkadziesiąt razy podczas spotkania na temat nowego sposobu finansowania badań na UMB. Spotkanie dla społeczności akademickiej zorganizowali i poprowadzili rektorzy prof. Adam Krętowski i prof. Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki

  Słowo „publikacje” często łączyło się ze zwrotem „ewaluacja uczelni” i „nasza przyszłość”. Odkąd zaczęła obowiązywać nowa ustawa o szkolnictwie wyższym (tzw. Ustawa 2.0), to w zasadzie klucz do przyszłości każdej uczelni wyższej. Rektorzy zorganizowali spotkanie w Auli Magna. Wolnych miejsc nie było.

  W końcu lutego w końcu ukazało się rozporządzenie, w którym określono w jaki sposób będą teraz ewaluowane wszystkie uczelnie.

  Prorektor prof. Moniuszko: - Ogrom tych zmian pozwolę sobie przedstawić na przykładzie: do tej pory Ministerstwo w parametryzacji brało pod uwagę tylko kilkaset najlepszych prac stworzonych przez najlepszych pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni w okresie ostatnich 4 lat, reszta, a czasem większość tych nieco słabszych prac była zupełnie niezauważana przez tak zwany "system". Co więcej, dzięki tej zasadzie poprzedni system nie brał w ogóle pod uwagę aktywności znacznej części niepublikujących lub słabiej publikujących pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni. Te zasady już nie obowiązują. Obecnie, ewaluacji podlegać będzie każdy pracownik (niezależnie od dorobku publikacyjnego) zatrudniony na etacie naukowo-dydaktycznym, a ocena Uczelni będzie w pewnym przybliżeniu sumą ocen indywidualnych pracowników. Co niezwykle ważne, Ustawa 2.0 szczególnie premiuje sytuacje, kiedy pracownik naukowo-dydaktyczny wykazuje na potrzeby oceny takie publikacje, których z kolei nie wykażą inni pracownicy. Chyba, że w grę wchodzą publikacje w takich periodykach jak Nature, Science itp.

  Dlatego tak ważne stają się dobre i bardzo dobre publikacje. Na słabe i średnie zwyczajnie nie warto tracić czasu. Dlatego prorektor Moniuszko opracował nowy system wsparcia finansowego badań realizowanych w oparciu o fundusze statutowe uczelni (prezentowane przykłady nie są jeszcze zatwierdzone, mogą ulec zmianie).

  Kwota bazowa – 6-10 tys. zł. Jednak ta kwota może być zwiększana, w zależności od posiadanego stopnia naukowego przez kierownika projektu lub jego innych osiągnięć naukowych. 

  Prezentowane podczas spotkania przykłady:

  • Wzrost w zależności od tytułu naukowego:

  - profesor – kwota bazowa x3,

  - dr habilitowany – x2,

  - doktor – x1

  • W zależności od jakości dotychczasowych publikacji:

  - liczba publikacji za min. 25 pkt. – 1 publikacja – wzrost kwoty bazowej o 10 proc.; 2 publikacje – o 20 proc., 3 publikacje – o 30 proc., itd.

  - liczba publikacji za min. 30 pkt. – 1 publikacja wzrost kwoty bazowej o 20 proc.; 2 publikacje – o 40 proc.; 3 publikacje – o 60 proc., itd.

  Przy czym premie za publikacje odbiera się tylko w jednej grupie – 25 pkt. lub 30 pkt. .

  • W zależności od wartości zdobytych wcześniej zewnętrznych grantów:

  - 50 000 zł –299 999 zł  - zwiększenie kwoty bazowej o 30 proc.

  - 300 000 zł – do 999 999 zł - zwiększenie kwoty bazowej o 50 proc.

  – co najmniej 1 000 000 zł - zwiększenie kwoty bazowej o 100 proc.

  • Uzyskanie patentu dla UMB - zwiększenie kwoty bazowej o 50 proc.
  • Wdrożenia patentu/licencji, którego właścicielem jest w całości lub w części UMB  – zwiększenie kwoty bazowej o 100 proc.
  • Projekty priorytetowe dla rozwoju UMB : ocena indywidualna przez prorektora ds. nauki, kwota ustalana jest indywidualnie. Obecnie są to projekty badawcze z zakresu: badań wielkoskalowych, uwzględniające nowatorskie techniki związane m.in. z genomiką, proteomiką, metabolomiką, radiomiką, bioinformatyką, badania populacyjne, biobankowanie, sztuczna inteligencja. 

  Uczelnia w zamian za przyznanie większych środków na badania, oczekuje wykazania się publikacjami, w których prezentowane są osiągnięte wyniki badawcze.

  • Do 2x kwota bazowa – publikacja za min. 70 pkt. (wg. nowego wykazu czasopism)
  • Powyżej 2x kwota bazowa – publikacja za min. 100 pkt.
  • Za monografie, redakcje i rozdziały - 200 pkt.
  • Do rozliczenia projektów naukowych, które uzyskały finansowanie równe bądź niższe od kwoty bazowej, wymagane jest przedłożenie min. jednego osiągnięcia, które dostarczy w danej dyscyplinie możliwie najwięcej punktów. Oczekiwana minimalna wartość artykułu naukowego – min. 40 pkt.; monografii - 80 pkt.

  W chwili pisania tego artykułu nie była znana nowa punktacja czasopism naukowych. Wstępnie zakłada się, że publikacje za obecne 3-4 IF to będzie równoważne z 70-100 nowymi punktami; 8-10 IF – 140 pkt, powyżej 10 IF – 200 pkt. 

  - Najkorzystniej jest, kiedy będziemy publikować prace od 100 pkt. w wzwyż. Wówczas nawet w pracach z wieloma autorami nie będzie dzielenia punktów pomiędzy nimi. Preferowane są też prace wielośrodkowe, międzynarodowe – radził prorektor Moniuszko. 

  bdc

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.