Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rok pełen projektów (unijnych).
 • Ostatnia zmiana 22.10.2018 przez Medyk Białostocki

  Rok pełen projektów (unijnych)

  Rok akademicki 2018/19 przynosi ze sobą kolejną porcję działań z udziałem funduszy unijnych skierowanych do kadry naukowo-dydaktycznej, studentów i kadry administracyjnej UMB. Wiele wskazuje, że ze wsparcia unijnego będzie mogła skorzystać rekordowa liczba osób.

  Znalezione obrazy dla zapytania gwiazdki unijne

  Hasło, które warto zapamiętać na najbliższe lata, to „Projekt ZPU”, czyli „Program Zintegrowanego Rozwoju Jakości Kształcenia na UMB”, duży projekt skierowany do studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej i administracyjnej. Jego kierownikiem jest dr hab. Tomasz Hryszko, prodziekan ds. rozwoju Wydziału Lekarskiego. Obecnie jest to jedna z najważniejszych inicjatyw unijnych w skali uczelni.

  Wśród innych działań zaplanowanych na najbliższy rok są inicjatywy skierowane do studentów studiów doktoranckich. Zarówno Wydział Lekarski, jak i Wydział Farmaceutyczny otwierają nowe kierunki studiów III stopnia. „Krajowe, Międzysektorowe Studia Doktoranckie na UMB” na Wydziale Lekarskim to okazja do nawiązania kontaktu z przedsiębiorcami, a „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na UMB” są jednym z wielu działań ukierunkowanych na umiędzynarodowienie uczelni zaplanowanych na najbliższe lata.

  Projektem, który powoli wpisuje się na stałe w ofertę UMB skierowaną do studentów, jest możliwość realizacji pozaprogramowych staży na Wydziałach Lekarskim i Farmaceutycznym. W roku akademickim 2018/19 odbędzie się druga edycja staży skierowanych do studentów V roku kierunku lekarskiego, realizowanych w ramach projektu „Wzmocnienie praktycznych kompetencji studentów kierunku lekarskiego UMB”, natomiast studenci ostatnich lat wszystkich kierunków na Wydziale Farmaceutycznym już trzeci rok z rzędu będą mieli możliwość uczestniczenia w stażach, tym razem w ramach Projektu ZPU. Oba projekty to doskonała okazja nie tylko do wzmocnienia swoich kompetencji poprzez praktyki w renomowanych ośrodkach, ale także do nawiązania kontaktu z instytucjami z zagranicy, o czym świadczą dotychczasowe staże w Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Niemczech, Chorwacji i wielu innych krajach europejskich.

  W ramach „Projektu ZPU” studenci trzech Wydziałów UMB będą również mieli możliwość uczestnictwa w Programie Rozwoju Kompetencji, czyli dodatkowych zajęciach ukierunkowanych na umiejętności kluczowe na rynku pracy. Wśród zaplanowanych działań jest m.in. szereg szkoleń dedykowanym studentkom kosmetologii, kursy językowe dla studentów farmacji i analityki medycznej, szkolenia związane z opieką nad pacjentem onkologicznym skierowane do studentów WNoZ i Wydziału Lekarskiego oraz kursy USG dla przyszłych lekarzy.

  Programy Rozwoju Kompetencji są drugim obok staży działaniem, które zapisuje się na stałe na mapie projektowej oferty UMB. Przykładem jest projekt „Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB”, w którym od dwóch lat uczestniczą studenci kierunków techniki dentystyczne i lekarsko-dentystycznego. Na rok akademicki 2018/19 została zaplanowana jego ostatnia edycja, w ramach której studenci wezmą udział m.in. w dodatkowych zadaniach praktycznych i certyfikowanych warsztatach z zakresu obsługi technologii CAD-CAM realizowanych w formie projektowej oraz wizytach studyjnych we Włoszech.

  Wsparcie studentów w ramach Programów Rozwoju Kompetencji to również inny realizowany od dwóch lat projekt, „Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznymi”. Nadchodzący rok akademicki zamyka jego realizację, a studenci ostatnich lat kierunku lekarskiego, fizjologii i pielęgniarstwa UMB ponownie będą mieli okazję uczestniczyć w zajęciach w interdyscyplinarnych zespołach terapeutycznych, oraz uczestniczyć w krajowych i zagranicznych wizytach studyjnych.

  Kolejnym działaniem realizowanym od dwóch lat jest wsparcie oferowane przez Akademickie Biuro Karier w ramach projektu „Rozwój i poszerzenie oferty Akademickiego Biura Karier działającego na UMB”, skierowane do studentów ostatnich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych ze wszystkich kierunków studiów. Biuro Karier zaprasza do uczestnictwa w projekcie przede wszystkim studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu, którzy chcą zastanowić się nad swoimi planami zawodowymi i dalszym kształceniem, pełniej przygotować się do wejścia na rynek pracy, mają wątpliwości co do gotowości odbycia rozmów kwalifikacyjnych, bądź rozważają rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.

  Najbliższy rok akademicki to kolejny etap realizacji projektu „Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej”, a wśród zaplanowanych działań jest kontynuacja szkoleń, kursów i staży dla pracowników naukowo-dydaktycznych oraz szkoleń dla obsługi technicznej. Studenci wezmą udział w ogólnopolskich zawodach symulacji, rozwijana będzie funkcjonalność portalu szkoleniowo-informacyjnego, poprzez uruchomienie platformy e-learningowej zawierającej materiały i filmy edukacyjne. Kontynuowana i rozwijana będzie również działalność CSM związana z prowadzeniem zajęć z udziałem osób pełniących rolę pacjentów symulowanych.

  Zarówno pracownicy naukowo-dydaktyczni, jak i administracyjni UMB otrzymają w nadchodzącym roku akademickim wyjątkowo rozbudowane wsparcie w ramach wspomnianego wcześniej Projektu ZPU. Kadra dydaktyczna UMB podniesie kompetencje w zakresie nowoczesnych metod dydaktycznych oraz znajomości języka angielskiego. Wśród zaplanowanych działań jest m.in. szkoła tutorów akademickich, szkolenia z zakresu technik prezentacji i wystąpień publicznych oraz szereg innych specjalistycznych szkoleń przydatnych w dydaktyce. Również kadra administracyjna UMB skorzysta z projektu ZPU dzięki licznym szkoleniom podnoszącym kompetencje w szerokim spektrum dziedzin, od kompetencji językowych, przez zarządzanie projektami, po kwestie finansowe, kadrowe, promocję czy IT.

  Michał Pawłowski, Dział Projektów Pomocowych

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.