Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Wydział Farmaceutyczny a fundusze unijne.
 • Ostatnia zmiana 27.12.2017 przez Medyk Białostocki

  Wydział Farmaceutyczny a fundusze unijne

  Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB jest pionierem w pozyskiwaniu funduszy europejskich wspomagających jego ciągły rozwój.

  Niebagatelnym rezultatem aktywności wydziału na polu pozyskiwania funduszy UE jest rozwój współpracy z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi, co jest niezwykle istotne w dobie umiędzynarodowiania szkolnictwa wyższego

  Pierwszy projekt (2004-2006) współfinansowany przez UE „Utworzenie laboratorium analiz farmaceutycznych w transgranicznym obszarze polsko-litewskim” powstał we współpracy ze szpitalami na Litwie. Dało to możliwość powołania i wyposażenia nowej jednostki dydaktyczno-naukowej na wydziale skierowanej na specjalistyczną analizę farmaceutyczną, co stworzyło nową jakość w procesie dydaktycznym.

  Pierwsze koty za płoty, i wydział sięgnął po znacznie większe pieniądze na „Utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno-naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” (maj 2007 - marzec 2012). Powstały w całości dzięki funduszom z UE gmach jest główną siedzibą wydziału z dziekanatem i salami dydaktycznymi. Zlokalizowane w gmachu jednostki otrzymały nowy image aparaturowy i dzięki temu nowe możliwości dydaktyczne, jak również naukowe. Dzięki temu oraz innym mniejszym projektom studenci i pracownicy wydziału funkcjonują w końcu w warunkach jak na XXI wiek przystało.

  Mając bazę techniczną wydział stał się niezwykle aktywny w pozyskiwaniu funduszy europejskich wspomagających ciągły rozwój kadry oraz studentów. Ostatnie dwa lata przyniosły szereg inicjatyw skierowanych nie tylko do studentów i pracowników, ale również wychodzących poza mury UMB, które stanowią część strategii ukierunkowanej na nieustanne podnoszenie jakości nauki i dydaktyki prowadzonej na wydziale.

  Jedną z najważniejszych inicjatyw skierowanych do studentów UMB jest projekt „Wysokiej jakości programy stażowe na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku” (POWER) umożliwiający odbycie 3-miesięcznych staży studentom ostatnich lat kierunków analityka medyczna, farmacja oraz kosmetologia I i II stopnia. Celem projektu jest zwiększenie szans studentów na krajowym i międzynarodowym rynku pracy.

  Rozpoczęta w styczniu 2017 roku i niedawno zakończona I edycja projektu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony studentów wydziału, w związku z czym zrealizowano większą liczbę staży niż zaplanowano. Studenci mogli poznać od wewnątrz funkcjonowanie nie tylko instytucji z całej Polski, ale również ośrodków zagranicznych, m.in. w Londynie, Liverpoolu, Zagrzebiu, czy Zurichu. Już rozpoczęła się rekrutacja na II edycję staży. Oczekujemy, iż dotychczasowe sukcesy zachęcą jeszcze większą liczbę studentów pragnących rozwinąć umiejętności praktyczne w kwestii zastosowania wiedzy zdobytej podczas studiów do wzięcia udziału w stażach. W związku z tym rywalizacja o miejsca może okazać się jeszcze bardziej emocjonująca. Wszelkie aktualne informacje na temat projektu, w tym rekrutacji, można znaleźć na stronie internetowej www.umb.edu.pl/wf/staze_studenckie.

  Obok inicjatyw ukierunkowanych na rozwój kompetencji studentów, wydział realizuje również podobne projekty dedykowane swoim pracownikom. W listopadzie 2017 r. rozpocznie się realizacja projektu „Rozwój kompetencji dydaktycznych pracowników Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB” (POWER), w ramach którego zaplanowano szkolenia dla kadry wydziału podnoszące kompetencje dydaktyczne i znajomość języka angielskiego. Przygotowują one nauczycieli akademickich do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi dydaktycznych, w tym metody design thinking w praktyce laboratoryjnej. Ponadto przeprowadzone zostaną szkolenia z wykorzystania informatycznych baz danych do interpretacji wyników z analiz omicznych w procesie dydaktycznym, jak również szkolenia z zarządzania informacją medyczną, jakże istotne dla przyszłych pracowników sektora usług medycznych. Niezwykle ważnym aspektem projektu jest jego ukierunkowanie na praktyczne wykorzystanie nabytej wiedzy i kompetencji w codziennej pracy ze studentami.

  Wydział Farmaceutyczny UMB pozyskał również dofinansowanie na realizację projektu „Interdyscyplinarne, międzynarodowe studia doktoranckie w zakresie biologii medycznej i nauk farmaceutycznych na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku” (POWER). Realizacja projektu rozpocznie się w marcu 2018 r. Na tworzone de novo studia doktoranckie zostanie przyjętych 12 entuzjastów rozwoju naukowego. Doktoranci będą mieli możliwość wysłuchania szeregu wykładów prowadzonych przez międzynarodowych ekspertów naukowych, uczestnictwa w międzynarodowych szkołach letnich - organizowanych specjalnie dla nich - a także realizacji marzeń naukowych w ramach grantów badawczych i stypendiów. Uczestnicy studiów będą mogli pracować w europejskich laboratoriach naukowych z najlepszymi z najlepszych (w tym być może również z noblistami) i przygotować prace doktorskie promowane przez naukowców z UMB w ko-promotorstwie z zagranicznymi naukowcami. Mamy nadzieję, iż w związku z szerokim panelem możliwości rozwoju, osiągnięcia naukowe doktorantów pozwolą im na dalszą pracę w świecie międzynarodowej nauki. Żeby dowiedzieć się więcej o tych studiach zajrzyj na stronę www.umb.edu.pl/interdyscyplinarne_miedzynarodowe_studia_doktoranckie

  Aby sprostać wysokim oczekiwaniom naukowym doktorantów, Wydział Farmaceutyczny od 2015 r. realizuje projekt „Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences”, współfinansowany ze środków programu „Erasmus+”. UMB pełni funkcję lidera, a projekt dedykowany jest podniesieniu jakości kształcenia na biomedyczno-farmaceutycznych studiach doktoranckich. W kooperacji z University of Aveiro [Mass Spectrometry Center] w Portugalii oraz madryckim San Pablo University, przygotowany został nowoczesny program kształcenia w zakresie metabolomiki/lipidomiki/proteomiki. Pracownicy naukowo-dydaktyczni wydziału zostali przeszkoleni w zakresie wykorzystywania nauk omicznych w nauce i dydaktyce. Warto dodać, iż doktoranci i pracownicy UMB, jak również osoby spoza uczelni, będą mogli wzbogacić swoją wiedzę w zakresie rozwoju nowoczesnego podejścia do zmian metabolicznych w organizmie człowieka poprzez uczestnictwo w konferencji naukowej zaplanowanej na 24-26 maja 2018, będącej swoistym podsumowaniem osiągnięć projektowych [www.oxidative-stress.umb.edu.pl]. Więcej o aktywności projektowej stronie http://umb.edu.pl/aac

  Niezależnie od podnoszenia jakości kształcenia na wydziale, pracownicy nie zapominają o wspieraniu również młodszego pokolenia białostoczan, biorąc czynny udział w ich rozwoju naukowym. Działający w ramach wydziału Przyrodniczy Uniwersytet Młodzieżowy, promujący praktyczną wiedzę biologiczno-chemiczną wśród licealistów, został uzupełniony o projekt „Przedmioty przyrodnicze - kluczem do zawodów przyszłości. Wyższa jakość kształcenia przedmiotów chemiczno-biologicznych w I LO w Białymstoku dzięki nauczaniu poprzez eksperyment i współpracy z jednostką naukowo-badawczą” (RPOWP). Wydział rozpoczął realizację inicjatywy 1 września 2017 r. jako lider w partnerstwie z I Liceum Ogólnokształcącym im. A. Mickiewicza w Białymstoku. W ramach projektu najzdolniejsi uczniowie I LO z klas o profilu przyrodniczym i medycznym wzbogacą swoją wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu różnych działów chemii, biologii, anatomii oraz fizjologii. Zajęcia realizowane w laboratoriach wydziału umożliwią uczniom nabycie nowych doświadczeń, zwłaszcza praktycznych, które przyspieszą i wzbogacą ich rozwój w obszarze nauk przyrodniczych. Ułatwią im także podjęcie świadomych decyzji dotyczących dalszej ścieżki kształcenia. Jak informują nas nauczyciele z I LO, entuzjazm młodszego pokolenia widzącego nowe możliwości jest bardzo duży, mamy zatem nadzieję, iż wysiłek pracowników wydziału będzie nagrodzony satysfakcją młodzieży w toku zdobywania wiedzy. Realizacja projektu wpłynie również na poszerzenie horyzontów dydaktyczno-naukowych nauczycieli przedmiotów przyrodniczych I LO, którzy będą uczestniczyli w stymulujących zajęciach seminaryjnych nt. współczesnej wiedzy i możliwości nauk przyrodniczych, organizowanych przez pracowników wydziału. Więcej o aktywności projektowej na stronie www.umb.edu.pl/wf/przedmioty_przyrodnicze_ILO

  Możliwości, jakie daje dofinansowanie inicjatyw z puli funduszy unijnych, są konsekwentnie wykorzystywane przez Wydział Farmaceutyczny, co przekłada się na znaczące poszerzenie możliwości i horyzontów osób związanych z wydziałem: studentów, pracowników oraz osób z zewnątrz zainteresowanych naukami farmaceutycznymi i pokrewnymi. Całościowe spojrzenie na rozwój wydziału pozwoliło na zidentyfikowanie obszarów wymagających wsparcia i uzupełnienie oferty dydaktyczno-naukowej o dedykowane im działania. Warto również podkreślić, iż niebagatelnym rezultatem aktywności wydziału na polu pozyskiwania funduszy UE jest rozwój współpracy z renomowanymi ośrodkami zagranicznymi, co jest niezwykle istotne w dobie umiędzynarodowiania szkolnictwa wyższego.

  Jednocześnie należy podkreślić, iż stwierdzenie „Chcieć to móc” można na pewno odnieść do Wydziału Farmaceutycznego zwłaszcza w kontekście tego, iż pomysłodawcą wszystkich wymienionych wyżej projektów była jedna i ta sama osoba.

  Prof. Elżbieta Skrzydlewska

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.