Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego .
 • Ostatnia zmiana 15.10.2020 przez Medyk Białostocki

  Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego

  Akademię Medyczną (pierwotnie zwaną Akademią Lekarską) powołano 1 stycznia 1950 roku jako dziesiątą w Polsce. Uczelnia posiadała wówczas jeden wydział - lekarski.

   

  Początki lecznictwa w Białymstoku

  Początki lecznictwa instytucjonalnego w Białymstoku sięgają XVII wieku. Wówczas Wiesiołowscy ufundowali przy kościele parafialnym pierwszy szpital, o charakterze przytułkowym. W XVIII stuleciu za czasów Branickich nastąpił rozwój opieki medycznej. Doposażyli oni istniejący szpital parafialny mieszczący się w budynku obecnego Kina Ton.

  W 1768 roku ufundowali także klasztor Sióstr Miłosierdzia z infirmerią dla 12 chorych. Niedaleko powstał szpital podległy żydowskiej gminie wyznaniowej. W 1790 roku w Pałacu Branickich za sprawą Izabeli z Poniatowskich Branickiej powołano Pałacową Szkołę Położnych, przekształconą następnie w Instytut Akuszerii. W szkole funkcjonowała klinika położnicza z ośmioma łóżkami. Organizatorem i dyrektorem był Jakub Feliks de Michelis, chirurg położnik. Doktor zamieszkiwał w apartamentach w prawym skrzydle pałacu, gdzie dziś mieści się Muzeum Historii Medycyny i Farmacji UMB. Michelis był autorem trzech książek z zakresu położnictwa oraz wytrwałym propagatorem wiedzy o ospie i szczepieniach.

  Medyczne dzieje Pałacu Branickich uzupełnia epizod szpitala dla uczennic Instytutu Panien Szlacheckich powołanego w 1836 roku. Następnie podczas I wojny światowej wojska niemieckie zorganizowały w nim szpital polowy - lazaret „Zamek”.

  Pierwsze miejskie szpitale w Białymstoku powstały w XIX wieku. Na ulicy Lipowej zorganizowano Szpital Obwodowy zwany później św. Rocha. Mógł on przyjąć 52 pacjentów. W 1922 roku kierownictwo szpitala objął dr Konrad Fiedorowicz, który zapoczątkował wielką rewolucję w białostockim szpitalnictwie. Dzięki jego działaniom niewielkie szpitale miejskie przeniesiono w jedno miejsce i scalono pod wspólnym szyldem - św. Rocha. Wybrana lokalizacja to teren dawnych koszarów carskich przy ówczesnej ulicy Piwnej (obecnie M. Skłodowskiej-Curie). Do dziś jest to centrum kliniczne Białegostoku mieszczące szpitale uniwersyteckie oraz szpital wojewódzki.

  Równolegle działał powołany w latach 70. XIX wieku szpital żydowski im. Izaaka Zabłudowskiego. Mieścił się przy ul. Aleksandrowskiej (obecnie Białostockie Centrum Onkologii przy ul. Warszawskiej).

  Na początku XX wieku miasto zyskało kolejny szpital przy obecnej ul. Warszawskiej 29. Prowadzony był pod szyldem Czerwonego Krzyża - najpierw rosyjskiego, następnie od 1920 - amerykańskiego, a od 1921 roku - Polskiego Czerwonego Krzyża. Szpital dysponował 30 łóżkami. W latach 50. XX wieku budynek nadal spełniał funkcje kliniczne. Funkcjonowała tam czasowo Klinika Chorób Wewnętrznych AMB prowadzona przez prof. Jakuba Chlebowskiego.

   

  Budujemy Akademię...

  Uczelniany kampus zlokalizowano w samym centrum miasta. Główną siedzibą Akademii został Pałac Branickich. Trudnej roli stworzenia nowoczesnej uczelni w zrujnowanym podczas II wojny światowej mieście podjął się prof. Tadeusz Kielanowski - pierwszy rektor w historii UMB. Do Białegostoku przeniósł akademickie tradycje Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie.

  Był postacią nietuzinkową, świadomym lekarzem - ftyzjatrą, założycielem pierwszego w Polsce telefonu zaufania. O pozostaniu w Białymstoku podobno przesądziło piękno supraskich sosen. Przez kolejne lata uczelnia prężnie się rozwijała.

  „Jesteśmy jedną z najlepszych uczelni medycznych w kraju. Uczelnią o bardzo solidnych fundamentach, uczelnią o jasnej perspektywie. Za tym sukcesem stoi czytelny program rozwoju, program realizowany przez nas wszystkich codzienną rzetelną pracą” - Rektor prof. dr hab. Jan Górski, fragment przemówienia wygłoszonego na inauguracji roku akademickiego 2007/2008.

  Zwieńczeniem dynamicznego rozwoju białostockiej Alma Mater było osiągnięcie w 2008 roku statusu Uniwersytetu.

   

  Widzę tu przyszłych profesorów...

  W murach odbudowującego się jeszcze z ruin dawnego Pałacu Branickich naukę rozpoczęło 168 studentów, przyszłych lekarzy. Warunki, jakie tu zastali nie były łatwe. Brakowało sal dydaktycznych, pomocy naukowych, miejsc noclegowych.

  Jednak w murach Akademii Medycznej w Białymstoku młodzi adepci sztuki lekarskiej odnaleźli rodzinną atmosferę, wielu przyjaciół oraz wysoki poziom wiedzy wpajanej im przez kadrę profesorską, często przybyłą z Wilna, Lwowa i innych historycznych polskich ośrodków naukowych.

  W roku akademickim 1950/1951 Akademia Medyczna w Białymstoku posiadała 7 zakładów naukowych (Anatomii Prawidłowej Człowieka, Biologii z Ogrodem Botanicznym i Roślin Leczniczych, Chemii Ogólnej, Histologii i Embriologii, Fizyki, Zespół Nauczania Języków Obcych, Podstaw Marksizmu-Leninizmu), bibliotekę oraz 1 klinikę - Ftyzjologii. Uczelnia zatrudniała 7 samodzielnych pracowników nauki, 36 pomocniczych pracowników nauki, 15 laborantów i 88 pracowników administracyjnych.

  Prorocze okazały się słowa pierwszego rektora - prof. Tadeusza Kielanowskiego, który patrząc na swoich pierwszych studentów powiedział: Widzę tu przyszłych docentów, kierowników klinik, profesorów, sławy naukowe, oddanych pacjentom lekarzy.

   

   

  Gmachy będą gotowe na czas

  Główną siedzibą Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest barokowy Pałac Branickich. Dnia 31 grudnia 1949 roku wojewoda białostocki przekazał dawny Pałac Branickich w Białymstoku na potrzeby pierwszej uczelni medycznej w Polsce północno-wschodniej. Zapoczątkowało to tworzenie się kampusu akademickiego.

  W jego skład wszedł również dawny budynek Seminarium Nauczycielskiego, zwany Collegium Primum. Akademia dysponowała ogromnym terenem wokół pałacu: od bramy wjazdowej poprzez dziedzińce, ogród pałacowy aż do bramy wyjściowej z ogrodów. Przekazany pałac był jednak w znacznym stopniu zniszczony w czasie II wojny światowej. Do lat 60. XX wieku trwały prace budowlane i konserwatorskie, aby „Polskiemu Wersalowi” przywrócić dawną świetność.

  W celu zwiększenia powierzchni dydaktycznej w 1951 roku rozpoczęto budowę Zakładów Teoretycznych - obecnie Collegium Universum. Uniwersytet posiadał również Ogród Botaniczny i Roślin Leczniczych, który powstał w 1950 roku w części Parku Pałacowego. Założycielem i opiekunem był prof. Witold Sławiński - pierwszy kierownik Zakładu Biologii AMB, odkrywca złóż borowiny w dolinie rzeki Supraśl i niestrudzony propagator uzdrowiskowej mocy Supraśla.

  W sąsiedztwie Ogrodu powstawał Dom Akademicki nr 1.

  Kampus Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przez 70 lat został znacznie rozbudowany. Obecnie w jego skład wchodzą: 22 budynki naukowo-dydaktyczne, w tym dwa szpitale uniwersyteckie. Jest przykładem wspaniałej koegzystencji historii z nowoczesnością i naturą. Łączy w sobie zarówno nowożytną i współczesną architekturę oraz stanowi zieloną akademicką enklawę w samym centrum Białegostoku

   

  Gigantyczna inwestycja

  Budowa Państwowego Szpitala Klinicznego (dziś Uniwersytecki Szpital Kliniczny) była największą inwestycją kliniczną uczelni. Do użytku oddano go w grudniu 1962 roku. Z uwagi na rozmiary, nowy szpital zyskał powszechną nazwę „Gigant”, a jego kubatura była równa ćwierci wielkości Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Była to jedna z największych inwestycji w Polsce północno-wschodniej i jeden z trzech największych szpitali budowanych wówczas w Polsce. Placówka posiadała ponad 27 000 mkw. powierzchni. Mieściła 700 łóżek, 12 sal operacyjnych, 12 klatek schodowych, 9 wind oraz 1500 pomieszczeń.

  Szpital wybudowano na terenie, który od okresu międzywojennego spełniał funkcje kliniczne. Pierwszą kliniką, która zajęła pomieszczenia w nowym szpitalu była I Katedra i Klinika Chirurgiczna kierowana przez prof. Feliksa Oleńskiego.

  W 2008 roku dzięki staraniom rektora UMB prof. Jana Górskiego w ustawę budżetową wpisana została kluczowa w historii uczelni i regionu inwestycja - rozbudowa i modernizacja Szpitala Klinicznego UMB. Na jej realizację wyasygnowano kwotę 490 mln złotych. Oficjalne otwarcie szpitala po modernizacji odbyło się w październiku 2018 roku. Szpital zwiększył swoją powierzchnię dwukrotnie.

  Uczelnia rozbudowuje również bazę dydaktyczno-naukową. Własne budynki w 2012 roku otrzymały Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Ponadto od 2017 roku zajęcia praktyczne na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym, pielęgniarskim oraz położnictwie odbywają się w nowoczesnym Centrum Symulacji Medycznych.

   

  Przysięgam służyć zdrowiu i życiu ludzkiemu...

  Obecnie na UMB na 16 kierunkach studiów kształci się ok. 5,3 studentów, w tym 400 osób studiuje w języku angielskim. Studenci UMB pochodzą z 30 krajów m.in. Norwegii, Szwecji, USA, Kanady, Niemiec, Hiszpanii, Arabii Saudyjskiej. Na uczelni funkcjonują trzy wydziały: Lekarski z Odziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Farmaceutyczny z Odziałem Medycyny Laboratoryjnej oraz Nauk o Zdrowiu. W 2004 roku na Wydziale Lekarskim uruchomiono 6-letni program nauczania na kierunku lekarskim w języku angielskim.

  Na każdym z wydziałów prowadzone są studia doktoranckie, w których aktualnie uczestniczy ponad 300 osób. W 2019 roku uruchomiono Szkołę Doktorską w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w trzech dyscyplinach: nauk medycznych, nauk farmaceutycznych oraz nauk o zdrowiu. Istotnym sukcesem UMB jest utworzenie międzynarodowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich w zakresie biologii medycznej oraz biostatystyki. Studia są współfinansowane przez Komisję Europejską w ramach prestiżowego w skali Europy konkursu COFUND: Działania Marii Skłodowskiej-Curie w Programie Ramowym Horyzont 2020 oraz przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. UMB jest jedyną polską uczelnią będącą beneficjentem w tym konkursie.

  Od 2018 roku wdrażana jest Strategia Umiędzynarodowienia - jeden z priorytetów Uniwersytetu. Na uczelni powstało Welcome Centre, które zajmuje się kompleksową obsługą zagranicznych studentów, doktorantów oraz kadry akademickiej. Pozyskiwane są liczne środki z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację projektów, których celem jest rozwój umiędzynarodowienia, m.in. uzyskanie prestiżowych akredytacji zagranicznych, zwiększenie liczby kadry i studentów anglojęzycznych, dwujęzyczne oznakowanie kampusu uczelni, szersze włączenie naukowców z UMB w międzynarodowe zespoły i sieci badawcze.

   

  Studia to nie tylko nauka

  Przynależność do organizacji studenckich stanowi doskonałą okazję do realizacji pasji, zdobywania nowych umiejętności, poznania ciekawych miejsc oraz ludzi. Potrzeba aktywnego uczestnictwa w życiu akademickim sprawiła, że pierwsze organizacje studenckie Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku powstały już jesienią 1950 roku. Powołano wówczas Akademicki Związek Sportowy. Bazę sportową AZS stanowił przypałacowy ogród, tymczasowo przekształcony w uczelniany stadion lekkoatletyczny.

  W 1951 roku utworzono również Związek Młodzieży Polskiej, który czuwał nad poprawnością polityczną społeczności studenckiej. Utalentowani artystycznie studenci mogli realizować swoje pasje w powstałych w latach 50.: Chórze Akademickim, Klubie Studenckim CoNieCo czy Radiosuple - najstarszej, akademickiej rozgłośni radiowej w Polsce.

  Odzwierciedleniem zainteresowań pierwszych studentów były koła naukowe: anatomów, chemików czy biologów. W 1974 roku utworzono Studenckie Towarzystwo Naukowe Akademii Medycznej w Białymstoku, które miało skoordynować działalność licznych kół naukowych.

  Współcześnie na uczelni działa 17 organizacji studenckich, 90 studenckich kół naukowych, Samorząd Studentów, Samorząd Doktorantów. Studenci mają możliwość rozwoju swoich pasji w różnych dziedzinach. Na UMB funkcjonują międzynarodowe i ogólnopolskie oddziały studenckich stowarzyszeń: Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA-Poland, Polskiego Towarzystwa Studentów Stomatologii, Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji Oddział Białystok. Misję niesienia pomocy potrzebującym wypełnia Centrum Wolontariatu Wydziału Nauk o Zdrowiu. Działalność artystyczną aktywnie promują m.in. Chór UMB, Radiosupeł, Klub Studencki CoNieCo, Studencka Agencja Fotograficzno-Filmowa oraz Młody Medyk - czasopismo studenckie.

   

  Przyszłość należy do nas

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku należy do najbardziej dynamicznych uczelni medycznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Jest prekursorem i liderem w prowadzeniu prac nad sztuczną inteligencją w medycynie i przyczyniających się do jej rozwoju badań wielkoskalowych obejmujących genomikę, proteomikę, metabolomikę, radiomikę i bioinformatykę. W UMB powstało pierwsze w tej części Europy Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie. Jego celem jest zbieranie i analizowanie wysokiej jakości kompleksowych zbiorów danych pochodzących od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Uniwersytet prowadzi również unikalne w tej części Europy badanie populacyjne obejmujące swoim zasięgiem 10 000 mieszkańców Białegostoku (Badanie Białystok Plus).

  Realizowane są unikatowe programy badawcze w dziedzinie medycyny spersonalizowanej i chorób cywilizacyjnych. Jednym z nich jest projekt w zakresie stworzenia referencyjnego modelu biobankowania oraz usługi wspomagającej diagnostykę i leczenie wczesnych stadiów nie drobnokomórkowego raka płuca. Dzięki prowadzonym projektom stworzono unikalną na skalę europejską bazę zawierającą wyniki analizy całego genomu kilkuset pacjentów z chorobami onkologicznymi (m.in. rakiem płuca, rakiem jajnika) i innymi chorobami cywilizacyjnymi (m.in. cukrzycą, otyłością).

  Uczelnia jest też liderem w wysokiej jakości bankowaniu materiału biologicznego pochodzącego od pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi. Zebrane dane służą do stworzenia Polskiej Bazy Medycyny HD, która ma służyć dogłębnemu poznaniu mechanizmów m.in. chorób nowotworowych, chorób sercowo-naczyniowych, metabolicznych i innych oraz wypracowaniu nowych celów terapeutycznych. Działania Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku inicjują szereg projektów badawczych i rozwojowych prowadzonych we współpracy z innymi ośrodkami naukowymi.

   

  Tu rodzą się odkrycia

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku realizuje szereg strategicznych dla regionu i Polski projektów badawczych. Jeden z najnowszych zakłada opracowanie innowacyjnego systemu diagnostyki komputerowej VAMP, który ma usprawnić wczesną wykrywalność chorób cywilizacyjnych, schorzeń psychicznych i zmian neurodegeneracyjnych, już podczas rozmowy telefonicznej.

  Trwają również prace, między innymi nad:

  • opracowaniem genomicznych, proteomicznych, metabolomicznych i radiomicznych markerów pozwalających na precyzyjną diagnostykę i terapię chorób nowotoworowych

  • zastosowaniem biopolimerów w zwalczaniu zakażeń bakteryjnych

  • eksperymentalnym leczeniem cukrzycy

  • ekstraktem z korzeniowca sosnowego - grzyba z Puszczy Białowieskiej, który w przyszłości może pomóc w walce z rakiem jelita grubego (projekt realizowany z Politechniką Białostocką)

  • opatrunkami biologicznymi z ludzkiej skóry, mającymi pomóc w gojeniu najtrudniejszych ran

  • substytutem śliny naturalnej zmniejszającym zużycie protez zębowych, wspierającym trawienie oraz ochronę organizmu przed szkodliwymi drobnoustrojami

  • znalezieniem biomarkerów dla poszczególnych chorób przenoszonych przez kleszcze

  • preparatem na bazie propolisu opóźniającym rozwój glejaka mózgu

  • innowacyjnymi metodami przeprowadzenia operacji np. korekcji dziecięcej skoliozy idiopatycznej, techniką bez usztywnienia kręgosłupa, endoskopowych operacji nosa i zatok z wykorzystaniem kamery 3D.

   

  Uczelniane centra naukowe zdobywają liczne prestiżowe certyfikaty. Przykładem jest działające od 2019 roku Uniwersyteckie Centrum Onkologii pod kierownictwem dr hab. Pawła Knappa, które prowadzi operacyjne leczenie nowotworów żeńskich narządów płciowych w oparciu o najnowsze standardy i osiągnięcia medycyny w zakresie leczenia onkologicznego. Jako pierwsze i jedyne w Polsce otrzymało prestiżowy certyfikat Europejskiego Towarzystwa Ginekologii Onkologicznej.

  Uniwersytet bardzo aktywnie zaangażował się w walkę z pandemią COVID-19. Pozyskano m.in. grant na realizację unikalnego w skali Europy projektu pozwalającego na opartą o badania genomiczne identyfikację pacjentów, u których ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 jest większe.

  Kadra UMB stworzyła również specjalną aplikację POLCOVID, która ma określać, w których częściach Polski znajduje się najwięcej osób z objawami COVID-19.

  Naukowcy Uniwersytetu aktywnie patentują i komercjalizują swoje odkrycia. W celu wspomagania pracowników UMB w procesie komercjalizacji wyników badań naukowych, w 2012 roku powołano Biuro Transferu Technologii. W 2018 roku BTT uruchomiło Mapę Potencjału Badawczego, interaktywny portal internetowy, zawierający ofertę badawczą, bazę ekspertów, świadczone usługi, najważniejsze uczelniane centra badawcze, opis najważniejszych prowadzonych badań oraz bazę patentów UMB.

   

  Dziedzictwo akademickie

  Dziedzictwo akademickie tworzą uczelnie wyższe od średniowiecza po czasy współczesne. Swoistymi strażnikami historii nauki są muzea funkcjonujące w strukturach uczelni od ponad dwustu lat. Na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku muzeum powstało w 2011 roku. Placówka zlokalizowana jest w siedzibie głównej uczelni - dawnym Pałacu Branickich.

  Głównym jej celem jest ochrona dziedzictwa medycznego i farmaceutycznego powstałego na Podlasiu oraz propagowanie dziejów rezydencji Branickich. Zwiedzający mogą odwiedzić gabinety ukazujące historię stomatologii, radiologii, okulistyki czy ginekologii. Wystawa w dawnej aptece przenosi do świata prowizorów farmacji sprzed 100 lat. W gabinecie anatomicznym zaś można dostrzec nierozerwalny związek sztuki z medycyną.

  O dziejach chirurgii w Pałacu Branickich opowiada wystawa w szpitalu polowym. W 2018 roku do dyspozycji zwiedzających oddano ścieżkę historyczną „Spacer w przeszłość”, która prowadzi od dziedzińca po reprezentacyjne wnętrza aż do XVII-wiecznych piwnic. Tam na zwiedzających czeka multimedialna wystawa o dziejach „Polskiego Wersalu” - jak dawniej określano Pałac Branickich.

  Muzeum jest dostępne zarówno dla osób indywidualnych jak też grup zorganizowanych oferując zwiedzanie z przewodnikiem po najciekawszych pomieszczeniach rezydencji. W laboratorium edukacyjnym prowadzone są zajęcia dla dzieci i młodzieży, tematycznie związane z medycyną, farmacją oraz historią pałacu.

   

  Doctorum honoris causa

  Najwyższą godnością, którą Uniwersytet może nadać osobie o wybitnych zasługach jest honorowy tytuł naukowy „Doctor Honoris Causa”. Pierwszy raz przyznano go w AMB w 1960 roku. Uhonorowano wówczas ministra zdrowia dr Jerzego Dobromira Sztachelskiego - inicjatora i współorganizatora białostockiej uczelni medycznej.

  W latach 1960-2020 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wyróżnił tytułem doktora honoris causa 45 osób. Spośród nich 30 to Polacy, a 15 - obcokrajowcy. Największą grupę reprezentują Włosi (3) i Amerykanie (3), a następnie Francuzi (2), Niemcy (2) oraz po jednym przedstawicielu Anglii, Białorusi, Japonii, Szkocji i Hiszpanii.

  Honorowym doktoratem wyróżniono 40 lekarzy o różnych specjalnościach, a także biologa, biochemika, fizjologa, farmaceutę i ostatniego Prezydenta RP na Uchodźstwie. Wśród uhonorowanych znaleźli się m.in. prof. Jan Nielubowicz (dokonał pierwszego w Polsce przeszczepu nerki), prof. Zbigniew Religa (pierwszy przeszczep serca) czy prof. Stanisław Konturek (wybitny polski fizjolog). W gronie doktorów honoris causa znajduje się 14 pracowników białostockiej Alma Mater, m.in. pierwszy rektor AMB - prof. Tadeusz Kielanowski, twórca białostockiej szkoły ginekologiczno-położniczej - prof. Stefan Soszka, prof. Karol Buluk - wybitny patolog, hematolog i odkrywca XIII czynnika układu krzepnięcia w płytkach krwi, prof. Maria Byrdy - pionierka medycyny sądowej w Białymstoku czy prof. Jan Górski - fizjolog, rektor AMB i UMB.

  Doktorzy honoris causa UMB otrzymali swoje honorowe miejsce w Pałacu Branickich. W 1989 roku na pierwszym reprezentacyjnym piętrze, przed Aula Magna i Rektoratem, stworzono Galerię Doktorów Honoris Causa UMB. Obowiązującą tradycją jest umieszczenie w galerii portretu honorowanej osoby w trakcie uroczystości nadania tytułu.

   

  Białostoccy Herkulesi

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku przez 70 lat istnienia wykształcił ponad 30 000 absolwentów. Swoją codzienną pracą służą oni pacjentom w placówkach medycznych w Polsce i za granicą. O wysokim poziomie wykształcenia absolwentów UMB świadczą wyniki Lekarskiego Egzaminu Końcowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego, od lat plasujące Uniwersytet w krajowej czołówce uczelni medycznych.

  Absolwenci są najlepszymi ambasadorami uczelni. Stanowią oni ogromną społeczność rozsianą po całym świecie, a wśród nich są wybitni naukowcy i specjaliści w swoich dziedzinach. Czas studiów na UMB wspominany jest z nostalgią. Spotkania studentów po latach, cieszą się dużym zainteresowaniem. Szczególne miejsce w historii Uniwersytetu zajmują pierwsi absolwenci. Biorą oni udział w każdej inauguracji roku akademickiego, a ich zjazdy odbywają się co kilka lat.

  Związki z uczelnią kultywuje również Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół AMB/UMB w Ameryce Północnej. Absolwenci UMB w Stanach Zjednoczonych stanowią znaczącą społeczność lekarską. Stowarzyszenie powstało, by chronić dziedzictwo akademickie i utrzymywać więzi między absolwentami oraz uczelnią.

  Alma Mater nie zapomina o swoich studentach. Obecnie w dawnych Apartamentach Królewskich, w Pałacu Branickich, powstaje Aula Alumnów - sala poświęcona dziedzictwu akademickiemu UMB.

   

  Artykuł powstał na podstawie materiałów przygotowanych na wystawę „Od Akademii Lekarskiej do Uniwersytetu Medycznego. Dziedzictwo medyczne w Białymstoku”

  Organizator wystawy: Muzeum Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

  Współorganizator: Stowarzyszenie Muzeów Uczelnianych

  Scenariusz i opracowanie wystawy: dr Magdalena Muskała, dr Marta Piszczatowska, mgr Katarzyna Szarejko, mgr Łukasz Baranowski, mgr Dominik Klucznik

  Wystawa pod honorowym patronatem rektora UMB prof. dr hab. Adama Krętowskiego.

  Opracowanie graficzne: Rabbit Studio 

  Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

  Opracował Wojciech Więcko

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.