Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Aktualności.
 • Ostatnia zmiana 16.11.2020 przez Dziekanat Wydziału Lekarskiego

  Aktualności

  Drodzy Doktoranci!

  Mając na względzie sytuację epidemiologiczną,

  uprzejmie prosimy, aby wszystkie sprawy załatwiać

  WYŁĄCZNIE mailowo i telefonicznie.

  Zapewniamy, że tą drogą nasi pracownicy są w stanie pomóc Wam

  we wszystkich studenckich sprawach.

  Jeśli w Waszej ocenie, sprawa wymaga osobistej wizyty w Dziekanacie, prosimy najpierw o kontakt telefoniczny,

  aby pracownik mógł ocenić wagę sprawy i udzielić dalszych instrukcji.

  Kierując się zasadami empatii i zrozumienia,

  będziemy w stanie wspólnie wypracować nowe zasady współpracy.

   

   

   

   

   

  Konkurs o stypendia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców

  Szanowni Państwo,

  Od 1 grudnia do 31 grudnia 2020 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

  Wnioski o stypendia powinny być składane do dnia 31 grudnia 2020 r.

  Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

  Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

  • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim - i nie posiada stopnia doktora

  albo

  • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

  Do okresu wspomnianych wyżej 7 lat nie wlicza się okresów przebywania na urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, udzielonych na zasadach określonych w Kodeksie pracy, lub okresów pobierania zasiłku macierzyńskiego lub świadczenia rodzicielskiego, albo okresów pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.

  Status młodego naukowca będzie weryfikowany w dniu podjęcia przez Ministra decyzji o przyznaniu stypendium.

  Okres 7 lat liczony jest od daty - a nie od roku - uzyskania stopnia doktora. Tak więc osoba, która uzyskała stopień doktora np. w dniu 15 listopada 2013 r. i nie posiadała ww. przerw w działalności naukowej, utraciła status młodego naukowca w dniu 15 listopada 2020 r.

  Stypendium ministra dla wybitnych młodych naukowców może otrzymać młody naukowiec wykazujący się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

  3. 1. Rodzaje znaczących osiągnięć w działalności naukowej

  Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

  1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy (będzie obowiązywał wykaz z dnia 29 września 2020 r.);
  2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy*;
  3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
  4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
  5. odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą - odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;
  6. otrzymane stypendium zagraniczne;
  7. stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona w pkt 5 i 6;
  8. działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury;
  9. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.

  * Jako znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca prowadzonej przed 2019 r. może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra (tj. dotychczasowy wykaz czasopism naukowych - część A, B i C).

  3. 2. Sposób udokumentowania znaczących osiągnięć w działalności naukowej

  Wyżej wymienione osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w formie:

  1. stron monografii naukowej lub czasopisma naukowego, zawierających imiona i nazwisko autora albo imiona i nazwiska autorów, tytuł monografii naukowej lub artykułu naukowego, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, ISBN, eISBN, ISSN, eISSN, ISMN lub DOI;
  2. oświadczenia młodego naukowca o procentowym wkładzie autorskim w monografię naukową, rozdział w monografii naukowej albo artykuł naukowy, wraz z opisem tego wkładu - w przypadku współautorstwa (nie trzeba dołączać oświadczeń współautorów);
  3. potwierdzenia udzielenia patentu krajowego lub zagranicznego lub wdrożenia wyników działalności naukowej w innej formie;
  4. oświadczenia młodego naukowca o kierowaniu przez niego projektem badawczym, wraz z informacją o numerze, źródle finansowania, okresie trwania, celu i efektach projektu;
  5. potwierdzenia:
   • odbycia zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej,
   • otrzymania stypendium zagranicznego,
   • stałej współpracy z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową;
  6. dyplomu lub innego dokumentu potwierdzającego uzyskanie nagrody w konkursie, a w przypadku nagrody zespołowej ‒ również oświadczenia kierownika zespołu albo oświadczeń członków zespołu o procentowym udziale młodego naukowca w powstaniu osiągnięcia.

  Wnioski o stypendia należy złożyć w formie elektronicznej w systemie teleinformatycznym Obsługa Strumieni Finansowania (OSF), na stronie osf.opi.org.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 grudnia 2020 r. 

  Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie: https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-na-temat-skladania-wnioskow-o-stypendia-ministra-wlasciwego-do-spraw-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-dla-wybitnych-mlodych-naukowcow-w-grudniu-2020-r

  W przypadku zainteresowania w/w konkursem uprzejmie proszę o wcześniejszy kontakt z Panią Agnieszką Szczepurą, e-mail: agnieszka.szczepura@umb.edu.pl  tel: 85 748 54 89.

   

  Dział Nauki
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

   

   

   

   

  UWAGA KONKURS!   DOKTORAT W 180 SEKUND!

  2. edycja konkursu « Mój doktorat w 180 sekund » Europa Środkowa : rozgrywki krajowe

  Już drugi rok z rzędu Instytut Francuski w Polsce organizuje konkurs « Mój doktorat w 180 sekund » w rejonie Europy Środkowej. Uczestnicy będą mieli za zadanie przedstawić w języku francuskim temat swojego doktoratu niedłużej niż w 3 minuty, przekonując jurorów i publiczność!

  Konkurs « Mój doktorat w 180 sekund » istnieje od 2012 roku i odbywa się dziś w blisko 30 krajach : jest okazją dla doktorantów do zaprezentowania ich pracy naukowej szerokiej publiczności, tłumacząc skomplikowane zagadnienie w prosty sposób. Od matematyki do literatury, poprzez biologię czy architekturę, wszystkie dziedziny są mile widziane. Na swój występ w języku francuskim uczestnicy mają 180 sekund z zegarkiem w ręku i mogą posługiwać się tylko jednym slajdem. Wygrywa ten, kto będzie najbardziej zrozumiały i przekonujący, poczucie humoru także dozwolone!

  W 2019 roku 24 młodych naukowców z Austrii, Węgier, Polski, Czech i Słowacji wzięli udział w rozgrywkach krajowych : 13 spośród nich zakwalifikowało się do finału Europy Środkowej. W tym roku laureat tego finału weźmie udział w finale międzynarodowym, który odbędzie się we wrześniu 2020 w Paryżu. Pozostali laureaci wskazani przez jurorów i publiczność otrzymają nagrody ufundowane przez Ambasadę Francji w Polsce oraz partnerów konkursu.

  Harmonogram

  • 20 lutego 2020 : termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konkursie
  • 20 marca : polskie rozgrywki krajowe w Warszawie   
  • koniec maja : finał Europy Środkowej w Krakowie
  • koniec września : międzynarodowy finał w Paryżu

   

  osobą do kontaktu ze strony Ambasady jest: Valentin PEDEN, valentin.peden@diplomatie.gouv.fr.

   

   

   

   

   

  Szanowni Państwo,

  informujemy, do 31 grudnia 2019 roku można składać wnioski o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znacznymi osiągnięciami w działalności naukowej

  Wniosek jest udostępniony w systemie OSF.

  Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5 390 zł. miesięcznie.

  Wniosek o przyznanie stypendium zgodnie z definicją wprowadzoną w Konstytucji dla Nauki (art. 360) definiuje, iż młody naukowiec to osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, ale od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym działającym w Polsce, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. 

  1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
  2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy*;
  3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
  4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielony patent krajowy lub zagraniczny lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
  5. odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą – odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;
  6. otrzymane stypendium zagraniczne;
  7. stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona w pkt 5 i 6;
  8. działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury;
  9. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym, z wyłączeniem nagród uzyskanych w konkursach organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych oraz nagród w postaci stypendiów krajowych lub zagranicznych.

  * Jako znaczące osiągnięcie w działalności naukowej młodego naukowca prowadzonej przed 2019 r. może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w ostatecznej formie w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ustalonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki i ogłoszonym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra (tj. dotychczasowy wykaz czasopism naukowych – część A, B i C).

  Kwestie przyznawania stypendiów naukowych ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:

  ·         art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz

  ·         rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

  Wnioski o stypendia należy złożyć w systemie do 23 grudnia 2019 r.

  W razie pytań proszę o kontakt z Panią Agnieszką Szczepura (email: agnieszka.szczepura@umb.edu.pl tel.: 85 748 5489) z Działu Nauki UMB.

   

   

   

   

   

  Szanowni Państwo,
  uprzejmie informuję, że Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła bardzo ważny z perspektywy osób przygotowujących rozprawę doktorską konkurs - Program im. Wilhelminy Iwanowskiej - II edycja.
  Celem głównym Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej osób przygotowujących rozprawę doktorską poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich w zagranicznych ośrodkach badawczych lub akademickich, w wybranym przez wnioskującego kraju. Celem wyjazdu będzie prowadzenie badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w zagranicznych ośrodkach na całym świecie.
  Wyjazdy osób przygotowujących rozprawę doktorską mogą trwać od 3 do 12 miesięcy i obejmują pobyt w uznanych ośrodkach naukowych oraz realizację projektów badawczych wspólnie z wybitnymi naukowcami z zagranicy.

  Główna zasada aplikowania o środki:O udział w Programie im. Iwanowskiej mogą ubiegać się osoby fizyczne przygotowujące rozprawę doktorską bez ograniczeń w zakresie dziedziny nauki oraz sztuki. O środki w Programie aplikuje doktorant bezpośrednio do Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, a nie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (w odróżnieniu od kilku innych Programów NAWA). Dział Współpracy Międzynarodowej oferuje pomoc w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie oraz pozyskiwania informacji i wyjaśnień z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Jeden Wnioskodawca może złożyć wyłącznie jeden wniosek.
  Co może być finansowane:Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego koszty utrzymania stypendysty związane z jego pobytem w zagranicznym ośrodku oraz dodatek mobilnościowy. Łączna wysokość stypendium może wymieść maksymalnie 120 000 PLN. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek uczestnika stypendium oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku osoby wyjeżdżającej z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym opiekun tej osoby.Stypendia są wypłacane w postaci kwot ryczałtowych. Przy obliczaniu wysokości stypendium uwzględnia się:- koszty utrzymania w wysokości 9000,00 PLN miesięcznie (w przypadku wyjazdu do krajów OECD, a także miast z krajów spoza OECD znajdujących się w pierwszej 50-tce raportu MERCER) albo 6000,00 PLN miesięcznie (w przypadku pozostałych krajów) na każdy pełny miesiąc pobytu Stypendysty w zagranicznym ośrodku goszczącym. Wysokość jednorazowego dodatku mobilnościowego wynosi:- w przypadku wyjazdów do europejskich ośrodków goszczących - 7000,00 PLN- w przypadku wyjazdów do pozaeuropejskich ośrodków goszczących - 12000,00 PLN
  Kiedy mogą rozpocząć się wyjazdy?Pierwsze wyjazdy mogą być realizowane od początku września 2020 r. Wyjazd musi rozpocząć się nie później niż 01 marca 2021 r.
  Jakie działania mogą być realizowane? Stypendyści będą mogli w zagranicznym ośrodku:- odbyć część kształcenia związanego z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej;- prowadzić badania naukowe związane z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej;- pozyskać materiały do rozprawy doktorskiej lub publikacji naukowej;- zrealizować część programu "Doktorat wdrożeniowy";- prowadzić w ośrodku goszczącym zajęcia dydaktyczne albo prowadzić inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z przygotowywaniem rozprawy doktorskiej.
  Termin naboru wniosków:Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej przyjmuje wnioski do 18 grudnia 2019 r., godz. 15.00. Wnioski powinny być składane przez system teleinformatyczny NAWA:https://programs.nawa.gov.pl/login
  W załączeniu przesyłamy Regulamin Programu.
  Zapraszamy do współpracy
  Dział Współpracy Międzynarodowej UMB

  dr Tomasz MaliszewskiUniwersytet Medyczny w BiałymstokuDział Współpracy Międzynarodowej Kierowniktel. + 48 85 686 52 21..............................................Tomasz Maliszewski, PhDMedical University of BialystokHead of International Cooperation Office  phone. + 48 85 686 52 21

   

   

   

  Trwa nabór do szóstej edycji Konkursu Technotalent!

  informujemy, że od 10 września do 15 października przyjmujemy zgłoszenia > w kolejnej edycji Konkursu Technotalent 2019 do którego zapraszamy m.in > studentów, absolwentów, doktorantów i pracowników Wydziału.> > W konkursie do wygrania jest 53 000 zł w kategoriach: Technika, Wyzwanie > Społeczne, Biznes, Design, Technotalent Politechniki Białostockiej 2019 > oraz Technotalent Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 2019.> > Dodatkowo zwycięzcy ze wszystkich kategorii Konkursu Technotalent 2019 > otrzymają nagrodę w postaci możliwości uczestnictwa w 2-dniowym > specjalistycznym szkoleniu „Akademia Zarządzania Talentami” organizowaną > przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w Białymstoku.> > > Więcej informacji na stronie: http://technotalenty.pl/konkurs2019/ oraz > na fanpageu https://www.facebook.com/fundacjaTechnotalenty/.> > Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału!

  Informacje o konkursie

   

   

   

  Szanowni Państwo,

   

  Narodowe Centrum Nauki ogłosiło dobrze Państwu znane konkursy na projekty badawcze w ramach badań podstawowych: OPUS, SONATA i PRELUDIUM oraz nowy konkurs PRELUDIUM BIS na projekty realizowane przez doktorantów, organizowany we współpracy z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej (NAWA).

   

  PRELUDIUM BIS jest pierwszym wspólnym konkursem NCN i NAWA, który jest skierowany do podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Jego cel to wsparcie kształcenia doktorantów poprzez finansowanie stypendiów i projektów badawczych, realizowanych przez młodych naukowców w ramach rozpraw doktorskich, a także trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych, mających za zadanie wspierać mobilność badaczy.

   

  Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF (https://osf.opi.org.pl) do 16 grudnia 2019 r.

   

  W celu ustalenia szczegółów związanych ze składaniem wniosku niezbędny jest kontakt z Działem Nauki UMB przed 2 grudnia 2019 r.

   

  W sprawie konkursu OPUS 18 proszę o kontakt z:

  Panią Ewą Andruszkiewicz (e-mail: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl, tel. 85 686 5118).

  Panią Anetą Moćkun (e-mail: aneta.mockun@umb.edu.pl, tel. 85 686 5228)

   

  W sprawie konkursu SONATA 15 proszę o kontakt z:

  Panią Anetą Moćkun (e-mail: aneta.mockun@umb.edu.pl, tel. 85 686 5228)

  Panią Mariolą Maciejak (e-mail: mariola.maciejak@umb.edu.pl, tel. 85 686 5229)

   

  W sprawie konkursu PRELUDIUM 18 proszę o kontakt z:

  Panią Mariolą Maciejak (e-mail: mariola.maciejak@umb.edu.pl, tel. 85 686 5229)

  Panią Magdaleną Bogdan (e-mail: magdalena.bogdan@umb.edu.pl, tel. 85 748 5655)

  Panią Anetą Moćkun (e-mail: aneta.mockun@umb.edu.pl, tel. 85 686 5228)

   

  W sprawie konkursu PRELUDIUM BIS 1 proszę o kontakt z:

  Panią Ewą Andruszkiewicz (e-mail: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl, tel. 85 686 5118).

  Panią Mariolą Maciejak (e-mail: mariola.maciejak@umb.edu.pl, tel. 85 686 5229)

  Panią Magdaleną Bogdan (e-mail: magdalena.bogdan@umb.edu.pl, tel. 85 748 5655)

  Przypominam również o trwającym naborze w ramach poniższych konkursów:

  MINIATURA 3 – konkurs na pojedyncze działanie naukowe służące realizacji badań podstawowych. Nabór wniosków do 30 września 2019 r. Osoby do kontaktu: Pani Mariola Maciejak (e-mail: mariola.maciejak@umb.edu.pl, tel. 85 686 5229), Pani Magdalena Bogdan (e-mail: magdalena.bogdan@umb.edu.pl, tel. 85 748 5655)

  GRIEG - konkurs na wspólne polsko-norweskie projekty badawcze realizowane we wszystkich dziedzinach nauk (wg paneli NCN), ze szczególnym uwzględnieniem badań polarnych i badań z zakresu nauk społecznych. Nabór wniosków do 28 października  2019 r. Osoby do kontaktu: Pani Ewa Andruszkiewicz (e-mail: ewa.andruszkiewicz@umb.edu.pl, tel. 85 686 5118), Pani Anna Łabieniec - Matusiewicz (e-mail: anna.labieniec-matusiewicz@umb.edu.pl, tel. 85 748 55 14).

  MOZART- międzynarodowy konkurs dwustronny MOZART na polsko-austriackie projekty badawcze. Konkurs MOZART jest organizowany w trybie naboru ciągłego. Informacja o zakończeniu naboru wniosków zostanie podana do wiadomości na stronie internetowej NCN oraz w systemie ZSUN/OSF, nie później niż 3 miesiące przed terminem zakończenia naboru wniosków.  W sprawie konkursu proszę o kontakt z Panią Marią Szlachtą (e-mail: maria.szlachta@umb.edu.pl, tel. 85 686 5116.

   

  Szczegółowe informacje o aktualnie otwartych konkursach znajdziecie Państwo na tronie NCN https://www.ncn.gov.pl/ (Aktualnie otwarte konkursy) oraz na stronie UMB w zakładce Nauka – Ogłoszenia. https://www.umb.edu.pl/komunikaty_nauka

  Uprzejmie zapraszam Państwa do składania wniosków na wskazane powyżej konkursy.

   

  Z poważaniem

   

  Prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. Nauki

   

   

   

   

  Szanowni Państwo,   

  w imieniu Prezesa Zarządu prof. Jacka Jassema oraz Zarządu Fundacji Polska Liga Walki z Rakiem, pragnę poinformować o otwarciu III edycji konkursu Onkogranty na dofinansowanie analiz i projektów badawczych. Głównym tematem trzeciej edycji konkursu jest poprawa sytuacji pacjenta onkologicznego.   

  Zapraszam Państwa do zapoznania się z poniższym ogłoszeniem:
   

  "Onkogranty III - konkurs grantowy Polskiej Ligi Walki z Rakiem

  Realizując cele Statutowe Fundacji, Zarząd Polskiej Ligi Walki z Rakiem ma zaszczyt ogłosić rozpoczęcie naboru do III edycji konkursu Onkogranty, w którym poszukujemy nowych, dotychczas nie finansowanych przez inne instytucje projektów eksperckich i edukacyjnych, twórczo nawiązujących do Strategii Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024.

  Trzecia edycja konkursu będzie obejmowała projekty, których celem jest poprawa sytuacji pacjenta, dziś często zagubionego w systemie opieki zdrowotnej. Pacjenci często odczuwają brak należytej uwagi i troski pracowników ochrony zdrowia, narzekają na nadmierną biurokratyzację systemu, słaby dostęp do informacji, małą ilość czasu na rozmowę z lekarzem, niedostrzeganie ich potrzeb i preferencji w trakcie leczenia i niską jakość komunikacji. 

  Chcemy, aby w trzeciej edycji konkursu wnioskodawcy dostrzegli te problemy, poddali je ocenie jakościowej i ilościowej, zaproponowali rozwiązania, dobre praktyki oraz praktyczne i konkretne pomysły, które można byłoby wdrożyć Polsce. Nie chcemy jednak, by obecne polskie uwarunkowania systemowe ograniczały pomysłodawców – zakładamy, że uwarunkowania te można lub trzeba zmienić, by wprowadzić konkretne rozwiązania. Przy opracowywaniu pomysłów zachęcamy również do zapoznania się z przykładami takich praktyk w innych państwach – zarówno w Unii Europejskiej, jak i poza nią.

  W III edycji najlepsze projektu zostaną wyłonione w trzech kategoriach:

  1. Pacjent jako podmiot w systemie ochrony zdrowia.
  2. Wykorzystanie nowych technologii w dwustronnej komunikacji z pacjentem w trakcie diagnostyki, leczenia i po zakończeniu terapii.
  3. Jak poprawić dostęp do innowacyjnych metod leczenia onkologicznego?

  Termin zgłaszania projektów upływa 30 września  2019 r

  Więcej informacji na stronie: https://ligawalkizrakiem.pl/projekty/onkologiczny-fundusz-grantowy/onkogranty-iii-poprawa-sytuacji-pacjenta

   

  Osoby zainteresowane konkursem proszone są o kontakt z Działem Nauki UMB z Panią Mariolą Maciejak (mariola.maciejak@umb.edu.pl), tel. 85 686 5229. 

   

  Z poważaniem,

  Prof. Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. nauki

   

   

   

  UWAGA! KONKURS GRANTOWY!

   

  Zapraszamy do złożenia projektu naukowego w ramach konkursu grantowego pt.: "MIKROBIOTA W ZDROWIU I CHOROBIE 2019 r."

  Przewodniczącym Komitetu Naukowego Konkursu jest prof. Jarosław Reguła.  

  Wartość grantu w konkursie: 25 000 EUR.

  Organizatorem konkursu jest BIOCODEX MICROBIOTA FOUNDATION.

   

  Zgłoszenia przyjmowane są w wersji elektronicznej na formularzu konkursowym do dnia 25.10.2019 r.

  Rozstrzygnięcia konkursu dokona Rada Naukowa Biocodex Microbiota Foundation pod przewodnictwem prof. dr hab. med. Jarosława Reguły.

   

  Ogłoszenie wyników konkursu: 31.12.2019 r.

   

  Więcej informacji: https://www.biocodexmicrobiotafoundation.com/national-call-projects/poland

   

   

   

   

  Szanowni Państwo,

  informujemy, do 31 maja 2019 roku można składać wnioski o przyznanie stypendiów naukowych dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znacznymi osiągnięciami w działalności naukowej

  Wniosek jest udostępniony w systemie OSF.

  Stypendia przyznawane są maksymalnie na okres 3 lat. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5 390 zł. miesięcznie.

  Wniosek o przyznanie stypendium zgodnie z definicją wprowadzoną w Konstytucji dla Nauki (art. 360) definiuje, iż młody naukowiec to osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, ale od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym działającym w Polsce, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły. 

  Za znaczące osiągnięcia w działalności naukowej młodego naukowca uważa się:

  1. autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie wydawnictw sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
  2. autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie tych czasopism i materiałów sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy*;
  3. kierowanie projektem badawczym o wysokim poziomie innowacyjności finansowanym w ramach konkursu ogólnokrajowego albo międzynarodowego;
  4. zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym zagraniczne zgłoszenie patentowe, udzielony patent lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
  5. autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych o wysokim poziomie innowacyjności na międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu;
  6. udział w międzynarodowym projekcie badawczym realizowanym z partnerem zagranicznym;
  7. odbycie zagranicznego stażu lub wizyty studyjnej, a w przypadku osób, które ukończyły studia doktoranckie za granicą – odbycie stażu lub wizyty studyjnej w Polsce;
  8. otrzymane stypendium zagraniczne;
  9. działalność na rzecz upowszechniania wiedzy o dziedzictwie narodowym lub kulturowym w Polsce i za granicą – w przypadku dziedziny nauk humanistycznych, nauk teologicznych lub nauk społecznych;
  10. stałą współpracę z prestiżową zagraniczną uczelnią lub zagraniczną instytucją naukową, w formie innej niż wymieniona w pkt 6–8;
  11. działanie twórcze w sztuce, w wyniku którego powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym jego artystyczne wykonanie, stanowiące wkład w rozwój kultury;
  12. uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie, na przeglądzie lub festiwalu muzycznym, teatralnym, filmowym, plastycznym lub architektonicznym o wysokim prestiżu i o zasięgu międzynarodowym.

  * W roku 2019 jako znaczące osiągnięcie może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (tj. dotychczasowy wykaz czasopism naukowych – część A, B i C)

  Kwestie przyznawania stypendiów naukowych ministra dla wybitnych młodych naukowców regulują przepisy:

  • art. 360, art. 361 i art. 363 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.) oraz
  • rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców.

  Wnioski o stypendia należy złożyć w systemie do 27 maja 2019 r.

  W razie pytań proszę o kontakt z Panią Agnieszką Szczepura (email: agnieszka.szczepura@umb.edu.pl tel.: 85 748 5489) z Działu Nauki UMB.

  Z poważaniem,

  Prof. dr hab. Marcin Moniuszko

  Prorektor ds. Nauki UMB

   

   

   

  Szanowni Państwo,

  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku (UMB) prowadzi współpracę naukowo-dydaktyczną z uczelniami wyższymi z całego świata. Obecnie, UMB ma zawartych 36 umów bilateralnych z uczelniami pochodzącymi z takich krajów jak: Chiny, Japonia, Rosja, Chorwacja, Wielka Brytania, Serbia, Włochy, Francja, Niemcy, Finlandia, Ukraina, Litwa czy Białoruś. Umowy obejmują m.in.: wymianę studentów, wymianę kadry naukowej, wspólne projekty badawcze i edukacyjne oraz projekty sieci naukowej.

  Wykaz umów bilateralnych:https://www.umb.edu.pl/wspolpraca_miedzynarodowa

  Zawieranie nowych umów o współpracy ma również pośredni wpływ na ocenę UMB w Rankingach Uczelni Wyższych, szczególnie w ramach kryteriów dot. internacjonalizacji uczelni. Umowy bilateralne, które obejmują wymianę studentów i kadry akademickiej wpływają na wzrost rozpoznawalności naszej uczelni w międzynarodowym środowisku naukowym. Podobnie jest w przypadku realizacji międzynarodowych projektów badawczych, wspólnych publikacji naukowych czy innych form współpracy.

  Wielu naukowców naszej Uczelni prowadzi szeroką współpracę z renomowanymi medycznymi ośrodkami zagranicznymi. Jednakże, często współpraca ta ma charakter niesformalizowany. Z kolei liczba podpisanych umów bilateralnych nie odzwierciedla rzeczywistego potencjału naszej uczelni oraz wielkości współpracy międzynarodowej, która jest prowadzona przez pracowników UMB. Dzięki zawieraniu nowych umów możemy wzmacniać pozycję naszej Uczelni na arenie międzynarodowej i dać impuls do nowych efektywnych działań. Poprzez zawarcie takiej umowy, współpraca w obrębie danego zakładu bądź jednostki, może rozszerzyć się do współpracy w ramach całej Uczelni.

  Z uwagi na powyższe, serdecznie zachęcamy Państwa do zawierania umów międzynarodowych, również celem formalizowania różnych, już nawiązanych form współpracy międzynarodowej. W celu zawarcia takiej umowy z wybraną zagraniczną jednostką naukową, prosimy o kontakt z Działem Współpracy Międzynarodowej UMB.

  Z wyrazami szacunku,
   
  dr Tomasz Maliszewski
  Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
  Dział Współpracy Międzynarodowej 
  Kierownik
  tel. + 48 85 686 52 21

   

   

   

   

   

  Wydział Nauk Medycznych Polskiej Akademii Nauk informuje, że w 2019 roku przewidywane jest przyznanie Nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych za najwybitniejsze i twórcze wyniki prac badawczych, przyczyniające się do rozwoju nauk medycznych.

  Zgłoszone do nagrody prace powinny cechować: oryginalność myśli i nowoczesność technik; mogą być wykonane w kraju lub w kraju we współpracy z placówką zagraniczną; winny być ogłoszone drukiem w recenzowanych czasopismach lub wydawnictwach naukowych w ciągu ostatnich 3 lat.

  Nagrody mogą być indywidualne lub zespołowe. W przypadku nagrody zespołowej wkład pracy nagradzanych autorów nie może być niższy niż 25%.

  Szczegóły dotyczące wymaganej dokumentacji zawarte są w Regulaminie Nagród Naukowych Wydziału Nauk Medycznych PAN dostępnym na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauki (www.pan.pl  → Serwis instytucjonalny  → Instytucja → Wydziały → Wydział V Nauk Medycznych → Regulaminy i wnioski).

  Termin nadsyłania wniosków upływa z dniem 31 maja 2019 r.

  W związku z faktem, że wnioski o nagrodę naukową powinny uzyskać akceptację rady wydziału zatrudniającego naukowca, należy je złożyć najpóźniej do 6 maja 2019 r. W razie pytań proszę o kontakt z Panią Mariolą Maciejak (e-mail: mariola.maciejak@umb.edu.pl , tel.: 85 686 5229) z Działu Nauki UMB.

  Dział Nauki UMB

   

   

   

   

   

   

   

  Regulamin realizowania przez studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku projektów badawczych finansowanych z projektu pt.: „Strategia doskonałości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku – Uczelnia Badawcza Przyszłości”, w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Strategia Doskonałości – Uczelnia Badawcza”

  http://bip.umb.edu.pl/zarzadzenie/1237/zarzadzenie-nr-71-2018

   

   

   

   

  Spotkanie doktorantów z Prorektorem ds. Nauki w dniu 20.12.2018

   

  Zapraszamy wszystkich doktorantow Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Odziałem Nauczania w Języku Angielskim UMB na spotkanie w dniu 20 grudnia 2018r., o godz. 15.00, w Aula Magna Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Spotkanie ma na celu przekazanie informacji o możliwości złożenia przez doktorantów UMB wniosków na realizację projektów badawczych w ramach pozyskanego przez Uczelnię finansowania projektu pn. "Strategia doskonałości Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku - Uczelnia Badawcza Przyszłości" . Jest to program Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach, którego 10 doktorantów UMB będzie mogło zrealizować własne innowacyjne projekty badawcze  związane z  priorytetowymi badaniami realizowanymi na UMB mającymi na celu  przygotowanie wstępnych analiz wielkoskalowych i bioinformatycznych w zakresie obejmującym między innymi genomikę, proteomikę, metabolomikę, radiomikę, bioinformatykę

   

   

   

   

  Zaproszenie na II Konferencję Doktorantów Pomorza BioMed Session 2018

   

   

  Szanowni Państwo!
  Z przyjemnością zapraszamy doktorantów i studentów, ale także młodych pracowników naukowych, do uczestnictwa w II Konferencji Doktorantów Pomorza BioMed Session 2018, która odbędzie się w Gdańsku, w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Wita Stwosza 53, 80-308 Gdańsk) w dniu 7 grudnia 2018 r.
  Konferencja skierowana jest głównie do doktorantów i studentów wykonujących badania naukowe w zakresie nauk biologicznych i medycznych, ale jest otwarta także dla wszystkich innych zainteresowanych osób.

   

  Organizatorzy nie przewidują pobierania opłat rejestracyjnych.
  Termin rejestracji i przesyłania abstraktów mija 23 listopada 2018 r.

   

  Uwaga! Liczba uczestników konferencji jest ograniczona - o przyjęciu decyduje forma udziału (pierwszeństwo mają uczestnicy czynni, czyli zgłaszający prezentację posteru) a następnie kolejność zgłoszeń.


  Więcej szczegółów znajduje się na stronie http://www.biomedsession.ug.edu.pl
   

  Raz jeszcze serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w konferencji BioMed Session 2018 r.
  Łączymy serdeczne pozdrowienia

  prof. dr hab. Grzegorz Węgrzyn - przewodniczący komitetu naukowego
  mgr Karolina Pierzynowska - przewodnicząca komitetu organizacyjnego

   

   

   

   

   

   

  Program im. W. Iwanowskiej - zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów

   

  Szanowni Państwo,

   

  informuję, że 10 października 2018 r. Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej ogłosiła nabór wniosków w ramach Programu im. Wilhelminy Iwanowskiej "Średniookresowe wyjazdy doktorantów". Celem programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów poprzez umożliwienie im odbycia części studiów doktoranckich, prowadzenia badań naukowych, pozyskania materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej, zrealizowania części programu "Doktorat wdrożeniowy", prowadzenia zajęć dydaktycznych lub realizacji innych form aktywności naukowej lub akademickiej powiązanych z realizacją pracy doktorskiej w renomowanych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. 

   

  Nabór wniosków trwa do 18 grudnia 2018 r. 

  Planowany termin rozpoczęcia wyjazdów: 01.09.2019 - 29.02.2020. 

   

  Wyjazdy trwające od 6 do 12 miesięcy pozwolą im na pobyt w uznanych ośrodkach naukowych, nawiązanie z nimi współpracy oraz na realizację projektów wspólnie z uznanymi naukowcami z zagranicy.

   

  Program zapewnia finansowanie stypendium obejmującego zarówno koszty utrzymania Beneficjenta związane z pobytem doktoranta w zagranicznym ośrodku goszczącym - w wysokości 6 000 PLN lub 9 000 PLN (w zależności od przynależności kraju do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), jak i dodatek mobilnościowy. Kwota stypendium może być podwyższona, jeśli w wyjeździe uczestniczy małżonek Beneficjenta oraz jego niepełnoletnie dzieci, a w przypadku Beneficjenta z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym - opiekun.

   

  W ramach Programu uprawnione są wyjazdy, których celem jest:

  - odbycie części studiów doktoranckich

  - zrealizowanie części programu "Doktorat wdrożeniowy", zgodnie z zasadami ogłoszonymi przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

  - prowadzenie badań naukowych powiązanych z realizacją pracy doktorskiej

  - pozyskanie materiałów do pracy doktorskiej lub publikacji naukowej

  - prowadzenie w ośrodku goszczącym zajęć dydaktycznych jako uzupełnienie powyższych celów

  - inne formy aktywności naukowej lub akademickiej powiązane z realizacją pracy doktorskiej jako uzupełnienie powyższych celów.

   

   

  W przypadku potrzeby uzyskania dalszych informacji, m.in. w zakresie wymaganych dokumentów, uprzejmie proszę o kontakt z Panem Łukaszem Lepionką z Działu Projektów Pomocowych, tel. (85) 686-51-76, e-mail: lukasz.lepionka@umb.edu.pl  Służymy pomocą w wyjaśnianiu kwestii związanych z Programem, przygotowaniem dokumentów aplikacyjnych oraz kontaktowaniem się z Narodową Agencją Wymiany Akademickiej w celu uzyskiwania niezbędnych informacji związamnych z Programem.