• Ostatnia zmiana 20.03.2019 przez Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka

  Regulamin


  Program Świadomej Donacji

  w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

   

   

  Program donacji ma na celu pozyskanie od świadomych i dobrowolnych dawców (Donatorów) ciał do realizacji celów dydaktycznych (nauki anatomii) wynikających z programu studiów.

   

  1. Donatorami są osoby, które za życia dobrowolnie przekazują swoje zwłoki do celów dydaktycznych poprzez podpisanie Aktu Donacji.

   

  2. Osoby wskazane w Akcie Donacji do udzielenia  informacji o śmierci Donatora powinny o tym zdarzeniu niezwłocznie  zawiadomić Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  3. Zwłoki przekazane Zakładowi Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego pozostają  w Zakładzie. Okres wykorzystania  jest nieokreślony.

   

  4. W zajęciach dydaktycznych  z wykorzystaniem ciał Donatorów uczestniczą studenci,  asystenci oraz lekarze doskonalący kwalifikacji zawodowych.

   

  5. Obowiązek pochówku Donatora spoczywa na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. Uczelnia zapewnia pochówek w zbiorowym grobowcu Donatorów UMB na swój koszt. Ciało zostaje pochowane anonimowo.

   

  6. Donatorzy pozostają anonimowi dla osób trzecich, o ile nie wyrazili woli ujawnienia swoich danych osobowych w akcie donacji. Imiona i nazwiska Donatorów, którzy nie chcą być anonimowi zostaną umieszczone na tablicy pamiątkowej w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

   

  7. Prawo do zasiłku pogrzebowego nie przysługuje na warunkach określonych w art. 77-81 ustawy z dnia 17.12.1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity z 2016r., Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118 ze zm.).

   

  8.  Zakład Anatomii Prawidłowej Człowieka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zastrzega sobie prawo odstąpienia od przyjęcia ciała, szczególnie w przypadkach:

  • zgonu za granicą,
  • zaawansowanego rozkładu ciała,
  • zmarłego z rozpoznanym HIV lub WZW typu C,
  • zwłok poddanych badaniu sekcyjnemu,
  • zwłok w których narządy zostały pobrane do przeszczepów,
  • zmarłego w wyniku uogólnionej choroby nowotworowej zniekształcającej struktury anatomiczne.

   

  9. Akt Donacji jest aktem nieodpłatnym i nie może być źródłem żadnych korzyści majątkowych ani ich obietnicy dla Donatora oraz wykonujących jego wolę po śmierci.

   

  10. Podpis na Akcie Donacji powinien być czytelny i własnoręczny. Wymagane jest jego poświadczenie notarialne (nie dotyczy sytuacji, kiedy Akt Donacji podpisywany jest w Zakładzie Anatomii Prawidłowej Człowieka UMB).

   

  11. Zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Donator zobowiązany jest na wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.