Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin.
 • Ostatnia zmiana 02.02.2017 przez Biuro Promocji i Rekrutacji

  Regulamin

   

  1. Dla upamiętnienia dr n. med. Bogny Kamili Koneczny, Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku ustanowił, począwszy od roku akademickiego 2009/2010 za rok 2008/2009 stypendium Jej imienia dla najlepszego studenta Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.

  2. Stypendium jest przyznawane studentowi narodowości polskiej, pochodzącemu z jednego z krajów byłego ZSRR.

  3. Stypendium jest wypłacane ze środków przekazanych uczelni przez Panią dr med. Krystynę Koneczny. Środki te pochodzą z 20-procentowego odszkodowania za majątek przymusowo pozostawiony na kresach wschodnich po II wojnie światowej.

  4. Stypendium otrzymuje student co najmniej II roku studiów, który zaliczył rok studiów w terminie i uzyskał najwyższą średnią ocen na swoim roku w poprzednim roku akademickim.

  4.1. Stypendium zostaje przyznane najlepszemu studentowi – na każdym roku oddzielnie.
  4.2. Jeżeli na danym roku będzie tylko jeden student spełniający warunki wymienione w pkt 2 i który zaliczył poprzedni rok studiów w terminie, stypendium zostanie przyznane temu studentowi.

  5. Stypendium roczne dla jednego studenta wynosi 2.700 zł i jest płatne w 9 ratach miesięcznych wynoszących 300 zł. każda. Stypendium jest wypłacane do 15 dnia każdego miesiąca. Pierwsza rata wypłacana jest do dnia 30 listopada – z wyrównaniem za październik.

  5.1. Stypendium będzie wypłacane do czasu wyczerpania środków przeznaczonych przez fundatora.
  5.2. W przypadku gdy pozostałe do wykorzystania w ciągu roku środki wyniosą mniej niż 2.700 zł na jednego studenta:

  - zostaną wypłacone studentowi w 2 równych ratach (I rata – płatna do 30 listopada, II rata – płatna do 28 lutego) - gdy wyniosą powyżej 1000 zł na studenta

  - zostaną wypłacone studentowi jednorazowo w terminie do 30 listopada – gdy wyniosą poniżej 1000 zł na studenta

  5.3. Za terminowe złożenie listy do wypłaty stypendium odpowiedzialny będzie Dziekanat Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.

  6. Kwota miesięcznego stypendium w wysokości 300 zł będzie corocznie waloryzowana zgodnie ze wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez prezesa GUS.

  7. W przypadku, gdy przez 5 lat z rzędu nie będzie na Wydziale Lekarskim z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim żadnego studenta spełniającego warunki wymienione w pkt 2 i 4, stypendium zostanie przyznane na rok akademicki najlepszemu studentowi narodowości polskiej na Wydziale Lekarskim, poczynając od II roku na zasadach określonych w pkt 5 i 6.

  7.1. W przypadku, gdy w danym roku akademickim będzie student spełniający warunki wymienione w pkt 2 i 4, nie stosuje się pkt 7.

  8. Stypendium przyznaje Rektor na wniosek Dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim.