Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. CAD/CAM na stomatologii.
 • Ostatnia zmiana 22.10.2018 przez Medyk Białostocki

  CAD/CAM na stomatologii

  W bieżącym roku akademickim już po raz trzeci studentki i studenci V roku stomatologii i III roku technik dentystycznych Wydziału Lekarskiego będą mogli uczestniczyć w projekcie pn. „Program rozwoju kompetencji studentów technik dentystycznych i kierunku lekarsko-dentystycznego UMB” w ramach „Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

   

   

  Stronami umowy o dofinansowanie, podpisanej 22 grudnia 2016 r. są: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - Instytucja Pośrednicząca oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

  W poprzednich dwóch edycjach (2016/2017 i 2017/2018) już 76 osób podniosło swoje kwalifikacje w zakresie projektowania i wykonawstwa uzupełnień protetycznych w systemach CAD/CAM. To niepowtarzalna okazja, by uzyskać wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza typowy program nauczania protetyki stomatologicznej. To nie tylko nowe technologie, ale też materiały odpowiadające na potrzeby rynku stomatologii estetycznej.

  W ramach realizacji projektu studenci uczą się pracy zespołowej, niezwykle ważnej w uzyskaniu dobrych wyników leczenia protetycznego, a także wzajemnego szacunku dla członków budowanego na potrzeby leczenia - zespołu interdyscyplinarnego. Oprócz zajęć odbywających się na terenie naszej uczelni, a prowadzonych przez certyfikowanego nauczyciela Panią mgr Annę Kropiwnicką, studenci podzieleni na 4 grupy wyjeżdżają do Włoch (Płd. Tyrol) do firmy Zirkonzahn, gdzie kontynuują nabywanie umiejętności praktycznych. Każdy student indywidualnie wykonuje tam czynności obejmujące skanowanie, projektowanie i wykonanie uzupełnień protetycznych. Osoba prowadząca warsztaty sprawdza też na bieżąco zakres wiedzy teoretycznej. Po zakończeniu dwudniowych zajęć odbywa się wizyta studyjna (Gais, Włochy), która ma na celu zapoznanie studentów z firmą: jej organizacją, działem produkcji urządzeń, na których pracują studenci, działem produkcji materiałów wykorzystywanych w wykonawstwie uzupełnień protetycznych i działem szkoleniowym. Studenci mieszkają w tzw. military school (Campo Tures). Składa się ono z dwóch części: mieszkalnej i gospodarczej zlokalizowanej na piętrze budynku oraz części dydaktycznej, w której znajdują się stanowiska do pracy - indywidualne dla każdego studenta. Każdego dnia w godzinach porannych odbywały się zajęcia sportowe, a studenci byli zobowiązani do samodzielnego przygotowania posiłków i dbania o porządek. Tak więc była to okazja nie tylko do zdobycia wiedzy, doskonalenia umiejętności językowych, lecz także do bliższego poznania swoich kolegów.

  Oprócz realizacji ww. zadań w projekcie, studenci uczestniczą również w całodziennym szkoleniu z wykorzystaniem zestawu CAD-CAM, które prowadzone jest w języku angielskim na terenie UMB oraz biorą udział w dwudniowych warsztatach i zajęciach dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym i komunikacji interpersonalnej w ramach dodatkowych zadań praktycznych.

  Budżet projektu opiewa na łączna kwotę 832 777,94 zł, która w zasadniczej części (807 791,94 zł) zostanie sfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, a w pozostałej - z wkładu własnego UMB. Zakończenie projektu przewidziane jest w lipcu 2019.

  dr hab. n. med. Teresa Sierpińska

  koordynator merytoryczny projektu

   

   

  Szkolenia CAD/CAM

  W ramach realizacji projektu pn. Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB zapraszamy studentów UMB kierunku:

  • techniki dentystyczne - III roku (studiów I st.),
  • lekarsko-dentystycznego - V roku,

  do bezpłatnego udziału w III edycji projektu, którego celem jest przygotowanie studentów ww. do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców w zakresie nowoczesnych technik protetycznych CAD-CAM i komunikacji w zespole interdyscyplinarnym.

  W ramach realizacji projektu studenci otrzymają:

  1. Wsparcie kompetencji informatycznych w zakresie obsługi systemu CAD-CAM obejmujące:

  • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektu,
  • warsztaty z obsługi CAD-CAM,
  • MODUŁ I- warsztaty z wykorzystaniem zestawu CAD-CAM,
  • MODUŁ II - 2-dniowe warsztaty wyjazdowe, prowadzone w języku angielskim,
  • wizytę studyjną.

  2.  Wsparcie kompetencji komunikacyjnych studentów obejmujące:

  • dodatkowe zadania praktyczne z zakresu komunikacji interpersonalnej realizowane w formie projektu,
  • warsztaty dotyczące pracy w zespole interdyscyplinarnym.

   

  Rekrutacja zostanie przeprowadzona w dniach od 1 do 19 października 2018

  Kryteria rekrutacji dotyczące kierunku techniki dentystyczne:

  • wszyscy chętni studenci z ww. kierunku

  Kryteria rekrutacji dotyczące kierunku lekarsko-dentystycznego:

  • pierwszeństwo mają studenci z najlepszymi ocenami z przedmiotu Protetyka - minimalna ocena, która pozwoli na zakwalifikowanie się do Projektu wynosi: 4.0,
  • kolejność zgłoszeń.

  Szczegółowe zasady rekrutacji i kwalifikacji do projektu zawarte są w § 4 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie. Uwaga!!! W przypadku niewyczerpania limitu miejsc w Projekcie przewidzianych na dany rok akademicki, o których mowa w § 4 pkt 6 Regulaminu uczestnictwa w Projekcie, przeprowadzona zostanie rekrutacja dodatkowa na warunkach określonych w § 4 pkt 9 ww. Regulaminu.

  Zajęcia będą prowadzone w roku akademickim 2018/2019. Liczba miejsc jest ograniczona.

  Formularze zgłoszeniowe (załącznik 1 - formularz zgłoszeniowy - kier. techniki dentystyczne i załącznik 2 - formularz zgłoszeniowy - kier. lekarsko-dentystyczny) zamieszczone na stronie internetowej projektu www.umb.edu.pl/techniki-protetyczne można: otrzymać i wypełnić na miejscu w Biurze projektu znajdującym się w Dziale Projektów Pomocowych UMB (ul. Kilińskiego 1, prawe skrzydło Pałacu Branickich, I piętro, p. 109) przynieść osobiście lub przesłać skan na adres mailowy specjalisty ds. promocji i rekrutacji mgr Anny Piłaszewicz - anna.pilaszewicz@umb.edu.pl w terminie od 01 do 19 października 2017 roku.

  Więcej informacji dot. rekrutacji i projektu można uzyskać pod numerem telefonu: 85 748 56 50.

  Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.