Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB.
 • Ostatnia zmiana 13.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB

   

  Projekt "Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB" współfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Umowa nr POWR.03.01.00-00-K203/16 z dn. 21.07.2016.

  • Okres realizacji projektu: grudzień 2016 - lipiec 2019
  • Wartość projektu: 832 777,94 zł
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Adrian Chabowski

   

  Celem głównym projektu było przygotowanie studentów kierunku Techniki Dentystyczne i studentów kierunku Lekarsko-Dentystycznego do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców w zakresie nowoczesnych technik protetycznych CAD-CAM i komunikacji w zespole interdyscyplinarnym.

  Cel szczegółowy zakładał uzupełnienie programów kształcenia o treści nieobjęte tokiem studiów poprzez podniesienie kompetencji uczestników w obszarach odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

  Wsparciem objęto 121 studentek i studentów kierunku lekarskiego-dentystycznego oraz kierunku Techniki Dentystyczne.

   

  Realizacja projektu obejmowała DWA ZADANIA:

  1. Wsparcie kompetencji informatycznych w zakresie obsługi systemu CAD-CAM, obejmujące:

  • dodatkowe zadania praktyczne dla studentów realizowane w formie projektu (zrealizowane na terenie UMB). Zakres tematyczny zajęć obejmował przygotowanie studentów do uczestnictwa w zagranicznych warsztatach oraz zapoznanie, nabycie podstawowej wiedzy i z możliwościami z zakresu obsługi systemu CAD-CAM, zastosowanie wiedzy wiedzy w praktyce, umiejętność zaprojektowania prototypu obudowy 14-punktowego mostu na implantach z dziąsłem i wykonania: prostej korony protetycznej w technologii CAD-CAM, mostu protetycznego oraz uzupełnienia protetycznego na implancie;
  • warsztaty z obsługi CAD-CAM, z podziałem na:

  · MODUŁ I - warsztaty z wykorzystaniem zestawu CAD-CAM realizacja modułu odbyła się w Campo Toures we Włoszech w firmie ZIRKHONZAHN. Moduł I obejmował: 2-dniowe certyfikowane warsztaty wyjazdowe prowadzone w języku angielskim, których celem było zdobycie wiedzy nt. obsługi poszczególnych elementów systemu CAD-CAM oraz zasad wykonawstwa poszczególnych etapów pracy z systemem, nabycie wiedzy nt. zasad komunikacji branżowej pomiędzy lekarzem stomatologiem a technikiem dentystycznym w kontekście pracy z systemem CAD-CAM, umiejętność samodzielnego wykonania kolejnych etapów pracy (skanowanie, modelowanie, frezowanie, obróbka końcowa), mostów okluzyjnie przykręcanych, prace z dziąsłem, prace na wielu implantach, szyny zgryzowe, prace z wirtualnym artykulatorem, umiejętność analizy jakości wykonanej przez siebie pracy;

  · MODUŁ II - 1-dniowa wizyta studyjna w firmie ZIRKHONZAHN w Molini di Tures we Włoszech, mająca na celu zapoznanie studentów z działalnością podmiotu prowadzącego warsztaty, umożliwienie obserwacji i wymiany doświadczeń w zakresie technologii i rozwiązań protetycznych, kompleksowa obserwacja technologii CAD/CAM od momentu pozyskiwania surowców do ich przetwarzania i przygotowywania jako materiału protetycznego, aż do aspektu tworzenia i realizacji koncepcji technologicznych i zastosowania technologii komputerowych w dziedzinie protetyki stomatologicznej.

  2. Wsparcie kompetencji komunikacyjnych studentów obejmujące:

  • dodatkowe zadania praktyczne z zakresu komunikacji interpersonalnej realizowane w formie projektu (zakres tematyczny zajęć obejmował zagadnienia dot. skutecznej komunikacji, umiejętności asertywnego komunikowania się oraz współpracy i komunikacji w sytuacjach stresowych),
  • warsztaty dotyczące pracy w zespole interdyscyplinarnym (zakres tematyczny zajęć obejmował m.in. zagadnienia dot. pracy w interdyscyplinarnym zespole przy realizacji zadań/projektów, komunikacji w zespole, emocje a praca w zespole, konflikty a praca w zespole, praca w zespole w sytuacji zmian).

  Ponadto, każdy uczestnik projektu uczestniczył w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym na początku i na zakończeniu udziału w projekcie.

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • 3 edycje projektu,
  • 480 h ogółem realizacji Zadań praktycznych dla studentów (realizacja zadań w 2-3 osobowych interdyscyplinarnych zespołach na terenie UMB) dotyczących teoretycznego i praktycznego przygotowania studentów technik dentystycznych i kierunku lekarsko-dentystycznego (ostatnich lat studiów UMB) z zakresu technologii CAD-CAM, co stanowiło przygotowanie do wzięcia udziału w certyfikowanym szkoleniu we Włoszech,
  • 121 uczestników projektu – studentki i studenci kierunku Techniki Dentystyczne oraz kierunku Lekarsko-Dentystycznego z ostatnich lat studiów UMB,
  • 242 indywidualne spotkania z doradcą zawodowym na początku i zakończeniu udziału w projekcie,
  • 18 zrealizowanych Warsztatów praktycznych z zakresu komunikacji interpersonalnej,
  • 18 zrealizowanych Warsztatów dotyczących pracy w zespole interdyscyplinarnym,
  • 12 zrealizowanych certyfikowanych Warsztatów z wykorzystaniem zestawu CAD-CAM (w Campo Toures we Włoszech),
  • 12 wizyt studyjnych (w firmie ZIRKHONZAHN w Molini di Tures we Włoszech),
  • 6 Warsztatów z wykorzystaniem zestawu CAD-CAM prowadzonych w języku angielskim,
  • 1 zmodyfikowany program kształcenia na kierunku Techniki Dentystyczne z przedmiotu „Techniki protetyczne” (III rok), który został rozszerzony o nowe treści z technologii CAD-CAM (20h).