Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB.
 • Ostatnia zmiana 26.04.2018 przez Administrator UMB

  Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB

   

  Informacja ogólna o projekcie

  W dn. 22.12.2016 została podpisana umowa nr POWR.03.01.00-00-K203/16 na dofinansowanie projektu pn. Program rozwoju kompetencji studentów kierunku Techniki Dentystyczne i kierunku Lekarsko-Dentystycznego UMB, realizowanego z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Rozwój Edukacja (PO WER), którego realizacja rozpoczyna się od nowego roku akademickiego 2016/2017. Stronami umowy będą: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – Instytucja Pośrednicząca oraz Uniwersytet Medyczny w Białymstoku.

  Realizowany projekt dotyczy działalności Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim. Jego głównym celem jest przygotowanie studentów kierunku Techniki Dentystyczne (TD) oraz kierunku Lekarsko-Dentystycznego (LD) do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców w zakresie nowoczesnych technik protetycznych CAD-CAM i komunikacji w zespole interdyscyplinarnym.

  Cel szczegółowy zakłada uzupełnienie programów kształcenia o treści nieobjęte tokiem studiów poprzez podniesienie kompetencji uczestników w obszarach odpowiadających potrzebom gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa.

  Studenci UMB zostaną objęci kompleksowym wsparciem, które prowadzi do uzyskania kompetencji:

  • informatycznych - innowacyjnych technik protetycznych CAD-CAM,
  • komunikacyjnych - umiejętności interpersonalne i praca w zespole interdyscyplinarnym. 

  Budżet projektu opiewa na łączna kwotę 832 777,94 zł, który w kwocie 832 777,94 zł zostanie sfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i z wkładu własnego UMB.

  Zakończenie projektu przewidziane jest w lipcu 2019 r.