Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Nowinki w systemie nauczania UMB.
 • Ostatnia zmiana 27.11.2012 przez Medyk Białostocki

  Nowinki w systemie nauczania UMB

  W październiku, na nową kadencję 2012-2016 został powołany Uczelniany Zespół do Spraw Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia.

  W obsłudze administracyjnej ma wspomóc jego działanie nie tylko Biuro ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia (powołane we wrześniu uchwałą Senatu), które na razie zatrudnia jednego pracownika, ale również niedawno utworzone Biuro Karier. Sam zespół składa się z przedstawicieli wszystkich wydziałów oraz reprezentantów Samorządu Studentów UMB i Samorządu Doktorantów. Powołane są również Wydziałowe Komisje i Zespoły ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, które wspólnie z uczelnianym zespołem pracują nad opracowaniem regulacji wewnętrznego systemu kontroli jakości kształcenia w UMB. Dotyczy to stworzenia regulaminów i schematów działania, ujednolicających systemy ankiet dla asystentów i studentów, harmonogramów hospitacji w ramach odpowiednich regulacji statutowych UMB. To wszystko ma zapewnić jeszcze wyższą jakość kształcenia na UMB.

  - Jesteśmy na początku tej drogi - mówi prof. Adrian Chabowski, prorektor do spraw studenckich - Szczególnie w aspekcie uczelnianego zespołu, gdyż wydziałowe zespoły i komisje funkcjonują sprawnie, a przykładem niech będzie Wydział Farmaceutyczny, z bardzo szczegółowo przygotowanym harmonogramem hospitacji. W kolejnych latach nasze wysiłki, mam nadzieję, dadzą wymierny efekt w postaci dalszego podwyższenia jakości kształcenia w UMB. Pragnę jednocześnie zaznaczyć, że działanie wewnętrznego systemu zapewnienia jakości kształcenia, nie jest „wymysłem” władz uczelni. Jest to nasz ustawowy obowiązek.

  Ustawa narzuca tworzenie takich struktur, dotyczących kontrolowania jakości kształcenia wszystkim uczelniom wyższym w Polsce. Strukturalnie zespół ds. jakości kształcenia ma być zrównoważony w składzie osobowym, tj. będą w nim w równej liczbie przedstawiciele poszczególnych wydziałów oraz samorządów, interesariusze wewnętrzni i zewnętrzni, a wspomniane biura mają z założenia pomagać w administracyjnym opracowaniu standardów oceny jakości kształcenia oraz planowaniu karier zawodowych absolwentów.

  - Zadaniem Biura Karier będzie zarówno śledzenie losów absolwentów w sensie rozwoju zawodowego, jak też pomoc w planowaniu ich karier. Typowe pośrednictwo pracy, czyli poszukiwanie konkretnym osobom miejsca na rynku poprzez doradztwo zawodowe i kierowanie na staże, wymaga wprawdzie licznych zezwoleń ze strony Urzędu Pracy, ale jest także w naszych dalszych planach - podsumowuje prof. Chabowski.

  Osoby zatrudnione do pracy w biurach są systematycznie szkolone, a same komórki pracują nad wewnętrznymi regulacjami i przepisami, bez których ich funkcjonowanie nie byłoby możliwe. W niedługim czasie studenci, czy absolwenci, którzy nie będą do końca pewni swojej dalszej kariery, będą mogli zasięgnąć takiej porady zawodowej. Natomiast nad jakością kształcenia przyszłych roczników czuwać będzie uczelniany zespół.

  Tomasz Dawidziuk

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.