Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Przemówienie inauguracyjne rektora UMB prof. Adama Krętowskiego.
 • Ostatnia zmiana 25.11.2016 przez Medyk Białostocki

  Przemówienie inauguracyjne rektora UMB prof. Adama Krętowskiego

  Mam niezwykły zaszczyt i honor po raz pierwszy rozpocząć uroczystą inaugurację roku akademickiego w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku jako czternasty Rektor w dziejach Uczelni.

  Na wstępnie chciałbym raz jeszcze podziękować całej Społeczności Akademickiej naszej Uczelni za wybór władz Rektorskich i Dziekańskich w nowej kadencji 2016-2020.

  27,67

  tylu kandydatów ubiegało się o jeden indeks na kierunku lekarsko-dentystycznym

  Dziękujemy za tak duży mandat zaufania, jakim zostaliśmy obdarzeni - obliguje on nas do wytężonej pracy i wypełniania misji uczelni medycznej, jaką jest kształcenie profesjonalnej, nowoczesnej kadry medycznej; prowadzenie badań naukowych na światowym poziomie; wdrażanie innowacyjnych rozwiązań aplikacyjnych będących odpowiedzią na społeczne potrzeby, oraz sprawowanie nadzoru nad wysoką jakością opieki na pacjentem w podległych Uczelni jednostkach leczniczych.

  Chcę Państwa zapewnić, że jesteśmy świadomi, jak trudne zadanie nas czeka, jesteśmy gotowi do bardzo ciężkiej pracy, wierzymy też głęboko, że trudne wyzwania podejmiemy wspólnie, razem z członkami naszej społeczności akademickiej i pracownikami szpitali.

  Chciałbym także szczególnie podziękować studentom I roku za dokonany wybór.

  Studia w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku to naprawdę bardzo dobra inwestycja w Waszym życiu, która w przyszłości przełoży się nie tylko na sukcesy zawodowe.

   

  Drodzy studenci I roku,

  życzę Wam wytrwałości i tego, aby wybrany kierunek studiów był spełnieniem marzeń i pozwolił z pasją realizować w przyszłości Wasze cele.

  Pragnę podkreślić, iż mimo trwającego już od kilku lat niżu demograficznego i zmniejszającej się liczby maturzystów, w tym roku przyjęliśmy blisko 1500 osób. Jest to największa liczba nowo przyjętych studentów w porównaniu do minionego okresu. O ponad 40 proc. zwiększyła się liczba osób przyjętych na studia niestacjonarne i o 70 proc. na studia doktoranckie. To niewątpliwy sukces doskonale działających komisji rekrutacyjnych oraz Biura Promocji i Rekrutacji. Wzrost liczby studentów na Wydziale Lekarskim był możliwy po raz pierwszy od wielu lat dzięki zwiększeniu limitów przyjęć przez Ministerstwo Zdrowia. Udało się też wypełnić limity na studiach anglojęzycznych dla studentów zagranicznych, mimo wycofania się w trakcie rekrutacji znacznej grupy studentów z Norwegii. Problem ten pojawił się w związku z niezależnymi od nas zmianami ograniczającymi możliwość uzyskania przez nich prawa wykonywania zawodu po 6-letnich studiach w Polsce. Mimo tych trudności przyjęliśmy blisko 70 osób. Było to możliwe dzięki niezwykłemu zaangażowaniu Władz Dziekańskich Wydziału Lekarskiego.

   

  Dlaczego warto studiować na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku?

  Argumentów jest wiele.

  W UMB w roku akademickim 2016/2017 studiować chciało 10,8 tys. osób. Przyjęto 1,5 tys. z nich. Poza tym 64 studentów rozpocznie studia w języku angielskim, a 57 rozpocznie studia doktorskie

  To nie tylko jedna z najlepszych uczelni medycznych w Polsce posiadająca status Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego i kategorie A lub A+ w rankingu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. To Uczelnia, która dba o studentów, dba o jakość kształcenia i dobrze przygotowuje do wykonywania zawodu… dobrze, a nawet najlepiej w Polsce. Wskazują na to wyniki tegorocznego lekarskiego egzaminu końcowego. Nasi absolwenci zajęli pierwsze miejsce w Polsce wśród wszystkich absolwentów ostatnich 2 lat, a ich koledzy z kierunku lekarsko-dentystycznego znaleźli się na „podium” uzyskując 3 miejsce w kraju.

  Strategicznym działaniem Uczelni jest jej dalsze umiędzynarodowienie poprzez wprowadzenie nowych kierunków studiów w języku angielskim, między innymi na kierunku farmacja oraz rozszerzenie kształcenia w języku angielskim na studiach doktoranckich.

  Chcemy stwarzać coraz lepsze warunki do studiowania. Już pod koniec przyszłego roku nasi studenci będą mogli korzystać z supernowoczesnego Centrum Symulacji Medycznych nabywając praktycznych umiejętności klinicznych w rzeczywistości wirtualnej i na symulatorach, m.in. sali porodowej, bloku operacyjnego czy gabinetu stomatologicznego. Na sfinansowanie tej nowoczesnej inwestycji Uczelnia pozyskała przy wsparciu Ministerstwa Zdrowia 21 mln zł z funduszy unijnych. Około 8 mln zł na wzniesienie budynku przeznaczamy ze środków własnych.

  Od stycznia 2017 roku rozpoczynamy na Wydziale Farmaceutycznym programy stażowe na oraz realizację międzynarodowego projektu w ramach Erasmus+ „Advanced Analytical Chemistry for Life Sciences”, którego celem jest dostosowanie programów nauczania na poziomie europejskim do aktualnych potrzeb ochrony zdrowia w zakresie stosowania technik zaawansowanej chemii analitycznej. Projekt przygotowany i koordynowany przez profesor Elżbietę Skrzydlewską będzie realizowany we współpracy z partnerami z Portugalii (Aveiro Univ) i Hiszpanii (University San Pablo-CEU).

  Bardzo ważnym elementem jakości kształcenia i rozwoju aktywności studenckiej na UMB jest udział studentów w pracach badawczych w ramach kół naukowych Studenckiego Towarzystwa Naukowego.

  Już po raz 11 nasi studenci zorganizowali konferencję naukową International Medical Congress for Young Scientists, podczas której uczestnicy z polskich i zagranicznych Uczelni przedstawili ponad 400 prezentacji naukowych w 25 sesjach tematycznych. Niezwykle prestiżowym wydarzeniem był także 18 Europejski Zjazd Studentów Farmacji, w którym reprezentowane były 24 kraje europejskie. Studenci naszej Uczelni byli także organizatorami Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Medycyny Laboratoryjnej i Młodych Diagnostów „Wschodząca Diagnostyka” oraz szeregu innych spotkań naukowych i akcji pro-społecznych.

  Spośród wielu nagród i osiągnięć naukowych, jakie uzyskali nasi studenci w minionym roku akademickim należy wyróżnić sukcesy Magdaleny Czerżyńskiej z Wydziału Nauk o Zdrowiu, Mateusza Maciejczyka z Wydziału Farmaceutycznego i Łukasza Szczerbińskiego z Wydziału Lekarskiego, którzy otrzymali stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia naukowe. Pan Łukasz Szczerbiński to także laureat nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - Najlepsi z Najlepszych oraz tegorocznej uczelnianej nagrody imienia Profesora Jakuba Chlebowskiego dla najlepszego absolwenta kierunku lekarskiego.

  Nasi studenci działają w 15 organizacjach studenckich uzyskując sukcesy w zawodach sportowych, plastycznych czy muzycznych. Bez wątpienia wielką przygodą i zaszczytem jest udział w pracach Uczelnianego Chóru, który po raz kolejny w tym roku odniósł sukces międzynarodowy, zdobywając złoty dyplom w kategorii muzyki współczesnej oraz brązowy medal w konkursie Grand Prix podczas VI Międzynarodowego Festiwalu Chóralnego na Litwie.

  Oferta edukacyjna Uczelni nie dotyczy tylko studentów, można powiedzieć, że kształcimy od przedszkola do Seniora… Wystarczy wymienić już piątą edycję Uniwersytetu Zdrowego Przedszkolaka, nowo powołany Przyrodniczy Uniwersytet Młodzieżowy przygotowany przez Wydział Farmaceutyczny dla uczniów ze szkół ponadpodstawowych, czy kolejną już edycję Uniwersytetu Zdrowego Seniora prowadzoną przez Wydział Nauk o Zdrowiu. Poszerzamy również naszą ofertę studiów podyplomowych.

  Szanowni Państwo,

  Ubiegły rok to kolejny okres rozwoju osiągnięć naukowych Naszej Uczelni. Rozpoczęta w 2008 roku uczelniana strategia naukowa wspierająca publikowanie w coraz lepszych czasopismach zagranicznych przyniosła w mijającym roku rezultat w postaci najwyższej w historii Uczelni liczby prac opublikowanych w czasopismach na tzw. liście filadelfijskiej. Najwyższy w historii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku łączny impact factor - wyniósł 1083 i był ponad dwukrotnie wyższy niż w 2008 roku.

  Nasi naukowcy publikują w coraz lepszych czasopismach - średni wskaźnik oddziaływania IF przypadający na 1 pracę w ostatnim roku wyniósł około 3. Ten systematyczny wzrost jakości publikowanych prac znalazł odzwierciedlenie w liczbie cytowań. Według danych międzynarodowej bazy SCOPUS w latach 2010-2014 nasza Uczelnia miała najwyższą liczbę cytowań w Polsce (wśród wszystkich, nie tylko medycznych uczelni) przypadającą na liczbę publikacji, czyli rzeczywisty Impact Factor. Od 2008 roku roczna liczba cytowań wzrosła czterokrotnie.

  Na szczególne podkreślenie zasługuje też fakt znacznego udziału publikacji słuchaczy Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim we wzroście liczby prac z IF. W obszarze działalności Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego od 2013 roku opublikowano prace o łącznym wskaźniku oddziaływania IF blisko 400.

  Rozwój nauki to także rozwój akademickich czasopism naukowych. Advances in Medical Sciences jest jednym z nielicznych czasopism wydawanych przez uczelnie wyższe, indeksowanych na liście filadelfijskiej. Najnowszy Impact Factor naszego czasopisma wzrósł do wartości 1,211.

  Niezwykle ważnym elementem rozwoju kariery naukowej jest umiejętność pozyskiwania funduszy grantowych. Aktualnie realizowane są 33 projekty, które uzyskały finansowanie w ramach konkursów Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju lub Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 5 projektów, w tym dwóch nowych, w ramach konkursu STRATEGMED.

  W najnowszym konkursie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w kolejnej edycji programu TEAM duży sukces odniosła dr hab. Agnieszka Błachnio-Zabielska, która zdobyła grant badawczy w wysokości ponad 3 mln zł na realizację projektu: pt. „Wyjaśnienie roli akumulacji wewnątrzmięśniowych lipidów w indukowaniu insulinooporności mięśniowej”.

  Mimo dotychczasowych sukcesów w aplikowaniu o zewnętrzne fundusze badawcze mamy przekonanie, że potencjał naukowy Uczelni powinien generować jeszcze większą liczbę pozyskiwanych grantów. Profesor Marcin Moniuszko, prorektor ds. nauki, w najbliższym czasie przedstawi naszej społeczności akademickiej założenia programu GRANT PLUS. Jego celem jest dalsza mobilizacja doświadczonych, ale przede wszystkim młodych pracowników naukowych do podejmowania wysiłków aplikacyjnych o środki z instytucji zewnętrznych.

  Niestety do chwili obecnej nie udało się naszym naukowcom znaleźć wśród beneficjentów programu europejskiego Horyzont 2020 mimo złożenia znaczącej liczby wniosków. Duże nadzieje wiążemy z najnowszą aplikacją dotyczącą stworzenia Europejskiego Centrum Doskonałości „PolOmic”: „Polskie Centrum Precyzyjnej Diagnostyki i Terapii Chorób Cywilizacyjnych”. W wyniku preselekcji polskich wniosków przez NCBiR nasz projekt uzyskał 2 pozycję w rankingu i został rekomendowany przez panel ekspertów do udziału w konkursie „Teaming for Excellence” programu Horyzont 2020.

  Realizacja badań w zakresie medycyny precyzyjnej i populacyjnej, w tym naszego projektu BIALYSTOK PLUS, będzie możliwa dzięki inwestycjom infrastrukturalnym zaplanowanym w ramach Kontraktu Terytorialnego Województwa Podlaskiego.

  Centrum Badań Innowacyjnych w zakresie Prewencji Chorób Cywilizacyjnych i Medycyny Indywidualizowanej, z łącznym budżetem planowanych inwestycji przekraczającym 197 mln. złotych obejmuje powstanie nowych jednostek naukowych:

  - Ośrodek Badań Populacyjnych i Telemedycyny z Centrum Medycyny Regeneracyjnej oraz

  - Laboratorium Produkcji Radiofarmaceutyków Białostockiego Centrum Cyklotronowego

  - Centrum Przeciwdziałania Zdrowotnym Skutkom Starzenia.

  W ramach części gospodarczej współfinansowanej we współpracy z przedsiębiorstwami na zasadach 50/50 planowane jest powstanie:

  - Centrum Nutraceutycznego - wykorzystujące naturalne substancje występujące w żywności o właściwościach prozdrowotnych,

  - Laboratorium Sekwencjonowania Genomu - jedynego populacyjnego ośrodka badań genomowych w Europie Środkowo-Wschodniej

  oraz Biobank Onkologiczny - stanowiący wysokiej jakości zbiór materiałów biologicznych wykorzystywanych do badań klinicznych.

  Szczegółowy zakres projektu wymaga jeszcze ostatecznego zatwierdzenia przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Trwają negocjacje z partnerami biznesowymi dotyczące współfinansowania i wykorzystania infrastruktury. Niezbędne też będzie pozyskanie części funduszy na tzw. „wkład własny” z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  Wpisując się w oczekiwania dotyczące aplikacyjności wyników badań naukowych podejmujemy działania wspierające wzrost liczby patentów i przychody z komercjalizacji badań naukowych. Jednym z uczelnianych liderów w tym obszarze jest Profesor Maria Borawska, która wygłosi dzisiejszy wykład inauguracyjny.

  Szanowni Państwo,

  Najwięcej studentów na pierwszy rok przyjęto na kierunku lekarskim – 241 osób, najmniej licznym  kierunkiem są techniki dentystyczne – 23 studentów. Najwięcej pierwszoroczniaków jest jednak na Wydziale Nauk o Zdrowiu – 740

  Mam nadzieję, że mieliście okazję zobaczyć, jak pięknieje nam Uniwersytecki Szpital Kliniczny i chociaż oddanie inwestycji przedłuży się do początku 2018 roku cieszymy się bardzo ze znaczącej poprawy warunków leczenia i pracy kadry medycznej. Niestety nie idzie to w parze z sytuacją finansową szpitala i pracowników - dlatego podjęliśmy decyzje o przygotowaniu programu naprawczego. Zabiegamy też w Narodowym Funduszu Zdrowia o zwiększenie kontraktu, który jest niezbędny do zrównoważenia wzrostu kosztów użytkowania nowej infrastruktury.

  Pragnę w tym miejscu podziękować Dyrektorowi Podlaskiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia Pani Magdalenie Borkowskiej za zrozumienie i chęć pomocy w tej trudnej - dla największego w regionie Szpitala - sytuacji.

  Nasze nadzieje na przyszłość kieruję w stronę Ministerstwa Zdrowia - wierzymy, że uda się wprowadzić regulacje prawne pozwalające na korzystniejsze finansowanie szpitali uniwersyteckich.

  W Ministerstwie Zdrowia zabiegamy również o możliwość realizacji zaplanowanej w pierwotnym projekcie przebudowy Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku - Kliniki Psychiatrii. Na ten cel potrzebnych jest dodatkowo ok. 29 mln zł. Wierzymy, że przy wsparciu Pana Ministra, naszych Posłów i Senatorów uda się pozytywnie zweryfikować koszty inwestycji.

  Niezwykle istotnym trendem demograficznym jest starzenie się społeczeństwa. W coraz więc większym zakresie potrzebna będzie opieka specjalistyczna nad osobami starszymi oraz szkolenie lekarzy geriatrów. Rozumiejąc kluczową rolę Uczelni w tym procesie zaplanowaliśmy również powstanie na terenie USK Centrum Psychogeriatrii, które zostało wpisane na listę projektów w ramach Kontraktu Terytorialnego.

  Wierzymy, że uda nam się uzyskać wsparcie władz samorządowych, Pana Marszałka oraz Ministerstwa Zdrowia, żeby to niezwykle potrzebne dla społeczności naszego regionu przedsięwzięcie mogło być zrealizowane.

  Na zakończenie, w większości, dobrych informacji - w przyszłym roku niestety nie będzie inauguracji… Nie będzie Inauguracji w Pałacu Branickich… Rozpoczynamy bowiem prace konserwatorskie i rewitalizacyjne.

  Cieszymy się, że realizacja projektu powstania multimedialnej ścieżki w Pałacu Branickich - Spacer w przeszłość, finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego przy udziale środków własnych, uatrakcyjni nie tylko ofertę edukacyjną Uczelni, ale też turystyczną naszego Miasta.

   

  Szanowni Państwo,

  Pracownicy, Społeczność Studencka naszej Uczelni

  U progu nowego Roku Akademickiego życzę wszystkim wielu sukcesów, realizacji planów i zamierzeń przynoszących satysfakcję z dobrze wypełnionych zadań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

  Prof. Adam Krętowski,

  Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

   

 • 70 LAT UMB            Logotyp Młody Medyk.