Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym.
 • Ostatnia zmiana 23.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym

   

  Projekt pn. "Rozwój kompetencji studentów UMB niezbędnych do pracy w ramach zespołu terapeutycznego z pacjentem geriatrycznym" współfinansowany został przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym. Umowa nr: POWR.03.01.00-00-K048/15 z dn. 21.07.2016.

  • Okres realizacji projektu: październik 2016 - lipiec 2019
  • Wartość projektu: 397 383,45 zł
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Zyta Beata Wojszel

   

  Celem głównym projektu było przygotowanie studentów dwóch Wydziałów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku: Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i fizjoterapii UMB (72 osób) do wejścia na rynek pracy, poprzez wprowadzenie długofalowej i kompleksowej strategii podnoszenia kompetencji pożądanych przez pracodawców w zakresie interdyscyplinarnej opieki nad pacjentem geriatrycznym.

  Cel szczegółowy zakładał podniesienie kwalifikacji wśród studentów niezbędnych dla zapewnienia właściwej jakości opieki nad pacjentem geriatrycznym i wykształcenie u studentów UMB kompetencji pożądanych przez pracodawców, związanych z niedoborem wykwalifikowanych kadr specjalizujących się w kompleksowej opiece nad osobami w podeszłym wieku.

  Wsparciem objęto studentki i studentów kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i fizjoterapii UMB ostatnich lat studiów.

   

  W ramach projektu zrealizowano PIĘĆ ZADAŃ:

  1) Badanie poziomu kompetencji uczestników projektu (dwa indywidualne spotkania uczestników projektu doradcą zawodowym na początku i końcu udziału w projekcie).

  2) Warsztaty z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym (zakres tematyczny zajęć obejmował: zasady prawidłowej komunikacji, bariery w komunikowaniu się, zasady komunikowania się w zespole interdyscyplinarnym, plan pielęgnowania a zaburzenia w komunikacji, zasady postępowania w przypadku zaburzeń w komunikacji - analiza przypadków praktycznych, komunikowanie się z opiekunami osoby starszej, rozpoznawanie sytuacji stresu i metody radzenia sobie ze stresem).

  3) Warsztaty z zakresu kompetencji analitycznych w zespole terapeutycznym (zakres tematyczny zajęć obejmował: zastosowanie metod analitycznych w diagnostyce medycznej, interpretacja wyników badań i rozmowy z pacjentem, charakter sytuacji problematycznych wymagających myślenia analitycznego w procesie diagnostycznym i terapeutycznym, fazy procesów analizy informacji medycznych i naukowych, najczęstsze błędy przy podejmowaniu decyzji terapeutycznych, wybrane techniki i narzędzia analitycznego rozwiązywania problemów terapeutycznych, myślenie analityczne w pracy grupowej.

  4) Dodatkowe zadania praktyczne w ramach zajęć fakultatywnych z wykorzystaniem doświadczeń i narzędzi wypracowanych w projekcie (zakres tematyczny zajęć obejmował: podstawy komunikowania się, zasady pracy w grupie, praca w zespole interdyscyplinarnym, całościowa ocena geriatryczna, praca z przypadkiem klinicznym - zbieranie wywiadu z symulowanym pacjentem, omawianie wyników badań pacjenta, ustalanie planu diagnostycznego-terapeutycznego w opiece nad pacjentem geriatrycznym, zasady udzielania informacji zwrotnych, feedback - studenci oraz trenerzy).

  5a) Krajowe wizyty studyjne w Podlaskim Centrum Psychogeriatrii w Białymstoku (zakres tematyczny wizyty obejmował: aspekty poszerzonej diagnostyki pacjenta geriatrycznego, dostępne narzędzia diagnostyczne, opiekę nad pacjentem w Oddziale Dziennym oraz pozafarmakologiczne formy aktywizacji, rehabilitacja, terapia funkcji poznawczych, komunikację z pacjentem i jego opiekunem, psychoedukacja, specyfikę pracy z pacjentem z naciskiem na komunikację, aspekty diagnostyczne i analityczne w praktyce i teorii, obserwację zespołu terapeutycznego, aktywny kontakt studentów z pacjentami, zajęcia warsztatowe podsumowujące wizytę studyjną).

  5b) Zagraniczne wizyty studyjne w Pampelunie i regionie Navarra w Hiszpanii. Podczas wizyt uczestnicy projektu mieli możliwość zapoznania się z organizacją opieki geriatrycznej m.in. na Oddziale Geriatrii Complejo Hospitalario de Navarra, Domu Opieki Casa de Misericordia, na Oddziale Psychogeriatrii Szpitala Psychiatrycznego Padre Menni, w placówce hiszpańskiego Czerwonego Krzyża - Cruz Roja oraz z organizacją kształcenia z zakresu geriatrii na Wydziale Nauk o Zdrowiu (Facultad Ciencias de la Salud) Uniwersytetu Państwowego Nawarry.

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • 3 edycje projektu,
  • 72 uczestników projektu – studentki i studenci kierunku lekarskiego, pielęgniarstwa i fizjoterapii UMB ostatnich lat studiów,
  • 144 indywidualne spotkania z doradcą zawodowym na początku i zakończeniu udziału w projekcie,
  • 72 opracowane indywidualne raporty bilansu kompetencji,
  • 6 zrealizowanych warsztatów z zakresu komunikacji w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
  • 6 zrealizowanych warsztatów z zakresu kompetencji analitycznych w interdyscyplinarnym zespole terapeutycznym,
  • 6 zrealizowanych dodatkowych zadań praktycznych w ramach zespołów interdyscyplinarnych,
  • 12 wizyt studyjnych krajowych w Podlaskim Centrum Psychogeriatrii w Białymstoku,
  • 6 wizyt studyjnych zagranicznych w Pampelunie (Hiszpania) w Complejo Hospitalario de Navarra oraz innych placówkach i instytucjach medycznych,
  • 2 zmodyfikowane sylabusy w zakresie pracy zespołów projektowych na przedmiotach realizowanych na kierunku lekarskim („Gerontologia”), pielęgniarstwie ("Geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne”) i fizjoterapii („Fizjoterapia kliniczna w geriatrii”). W nowym systemie kształcenia zajęcia dydaktyczne zostały poszerzone o 15 h.