Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. (EUROFARMACJA) Utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno - naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 • Ostatnia zmiana 23.02.2024 przez Dział Projektów Pomocowych

  (EUROFARMACJA) Utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno - naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

   

   

  Projekt pn. Utworzenie nowoczesnej bazy dydaktyczno - naukowej dla potrzeb Euroregionalnego Centrum Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku współfinansowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, I Oś priorytetowa Nowoczesna Gospodarka, Działanie I.I Infrastruktura uczelni, nr umowy: POPW.01.01.00-20-002/09-00 z dn. 28.07.2009.

  • Okres realizacji projektu: lipiec 2009 - marzec 2013
  • Wartość projektu: 54 099 147,77 zł
  • Kierownik projektu: prof. dr hab. Elżbieta Skrzydlewska

  Celem głównym projektu było zagwarantowanie Wydziałowi Farmaceutycznemu z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wysokiej pozycji w zakresie dydaktyki i nauki.

  Cele szczegółowe projektu dotyczyły:

  • poprawy jakości kształcenia poprzez zapewnienie studentom oraz kadrze naukowo-dydaktycznej nowoczesnych pomieszczeń wykładowych oraz laboratoryjnych wraz z wyposażeniem w sprzęt i aparaturę,
  • zapewnienia nowoczesnych metod kształcenia poprzez wyposażenie budynku w Internet bezprzewodowy, nowych sal wykładowych i seminaryjnych w multimedia oraz utworzenie sal komputerowych, możliwości praktycznego przygotowania studentów do pełnienia zawodu farmaceuty, zarówno jako pracownika pełnoprofilowej apteki jak i przemysłu farmaceutycznego, dzięki utworzeniu apteki szkoleniowej oraz właściwie przygotowanym pod względem aparaturowym pracowniom dydaktyczno-naukowym,
  • umożliwienia rozwoju i tworzenia nowych kierunków studiów na Wydziale Farmaceutycznym, zagwarantowania ilości i jakości kształcenia farmaceutów dopasowanej do popytu rynkowego i potrzeb społecznych, spełnienia standardów kształcenia wynikających z dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej i wymogów prawa w zakresie kształcenia przed i podyplomowego.
  • umożliwienia wysoko specjalistycznego kształcenia podyplomowego zarówno ciągłego jak i specjalizacyjnego na bazie Wydziału Farmaceutycznego,
  • umożliwienia integracji środowiska farmaceutycznego zarówno studenckiego jak i zawodowego z całego makroregionu, dzięki powstaniu sali wykładowej na 250-375 słuchaczy,
  • utworzenia nowoczesnych laboratoriów naukowych, co stworzyło możliwości do uzyskania akredytacji w zakresie GLP, wzrostu ilości badań naukowych prowadzonych na Wydziale, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu prowadzonych prac, dzięki unowocześnieniu bazy aparaturowej.

  Zakres projektu: w ramach projektu powstało Euroregionalne Centrum Farmacji, które przyczyni się do efektywniejszej działalności dydaktycznej i naukowej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

  Na nowoczesną infrastrukturę dydaktyczno-naukową składa się budynek o powierzchni 7 097,81 m2 zawierający nowoczesne pomieszczenia dydaktyczne (sale wykładowe i seminaryjne, laboratoria studenckie oraz aptekę szkoleniową), naukowe (specjalistyczne laboratoria) i administracyjne (dziekanat). Wyposażony został w nowoczesną aparaturę (154 szt.) o standardach europejskich przeznaczoną do zadań zarówno edukacyjnych jak i naukowych.

   

  Efekty projektu w liczbach:

  • 1 wybudowane Euroregionalne Centrum Farmacji (ul. Mickiewicz 2d),
  • 54 099 147,77 zł -  koszt budowy i wyposażenia ECF,
  • 7 097,81 m2 - powierzchnia wybudowanego ECF,
  • 16 615,18 m2 - powierzchnia zagospodarowanego terenu CBI,
  • 154 szt. - zakup nowoczsnej aparatuty,

  • 22 545 502,42 zł - wartość aparatury specjalistycznej,             

  • 6 946 063,37 zł - wartość wyposażenia podstawowego,

  • 31 szt. -   liczba nowoczesnych laboratoriów badawczych wyposażonych w najnowocześniejszy sprzęt badawczy, 

  • 23 szt. - liczba utworzonych pomieszczeń dydaktycznych,

  • 6 etatów - liczba utworzonych nowych miejsc pracy,

  • 1488 osób – liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów.

   

  • Realizacja projektu przyczyniła się do wyrównania międzyregionalnych różnic ekonomiczno-gospodarczych, a w szczególności: stworzenia miejsc pracy w sektorze zaawansowanych technologii, utworzenia atrakcyjnego miejsca do studiowania, wzrostu ilości studentów i osób korzystających z obiektu, w konsekwencji zwiększenia obłożenia bazy gastronomicznej, noclegowej i rozrywkowej miasta, udoskonalenia wizerunku regionu poprzez nowy wizerunek UMB, zagwarantowania lepszej pozycji rynkowej absolwentom UMB na rynku pracy, większego zadowolenia pacjentów z lepiej przygotowanych do pracy absolwentów UMB.

   

  https://www.umb.edu.pl/wf/euroregionalne_centrum_farmacji