Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Farmacja.
 • Ostatnia zmiana 24.02.2023 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Farmacja

  • Studia jednolite magisterskie stacjonarne (profil ogólnoakademicki, studia trwają 5,5 roku).

  • Jedenasty semestr to sześciomiesięczna praktyka zawodowa w aptece.
  • Po ukończeniu studiów absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra farmacji.

   

  Program studiów:

  Przedmioty  realizowane na kierunku Farmacja można podzielić na dwie grupy:
   
  I grupa – przedmioty teoretyczne z zakresu treści podstawowych (przykładowo): anatomii, fizjologii, biologii i genetyki, botaniki, biochemii, mikrobiologii, immunologii, matematyki, statystki, biofizyki, chemii (organicznej, fizycznej, analitycznej, ogólnej i nieorganicznej), psychologii i socjologii, filozofii.
   
  II grupa – przedmioty treści kierunkowych z zakresu (przykładowo): chemii leków, syntezy i technologii środków leczniczych, farmakologii, toksykologii, bromatologii, technologii postaci leku, higieny i epidemiologii, farmacji praktycznej w aptece, biofarmacji, farmakokinetyki, analizy leków, farmacji praktycznej w aptece.  
   
  • Program pierwszych lat studiów przebiega pod hasłem teorii i przedmiotów biologiczno – chemicznych,

  • III rok to pierwszy kontakt z pracą w aptece, dochodzi już znacznie więcej przedmiotów stricte związanych z farmacją (technologia postaci leków, chemia leków),

  • IV, V rok to doskonalenie swoich umiejętności i poznawanie nowych tajników sztuki farmaceutycznej (m.in. przedmiot farmacja praktyczna w aptece).

  Studenci uczą się obowiązkowo języka łacińskiego oraz uczestniczą w zajęciach z języka angielskiego.


  Praktyki zawodowe:

  •  miesięczna praktyka w aptece ogólnodostępnej (na III roku studiów),
  •  miesięczna praktyka w aptece szpitalnej (część praktyk może być realizowana w przedsiębiorstwach z sektora przemysłu farmaceutycznego, laboratoriach kontroli leków, stacjach sanitarno-epidemiologicznych lub oddziałach szpitalnych) (na IV roku studiów),
  •  sześciomiesięczna praktyka zawodowa w aptece ogólnodostępnej lub częściowo w szpitalnej (po obronie pracy magisterskiej na VI roku studiów).

   

  Sylwetka absolwenta:

  Celem kształcenia na kierunku Farmacja jest przygotowanie absolwenta, który posiada ogólną wiedzę w zakresie nauk chemicznych, biologicznych, medycznych i społecznych oraz wiedzę szczegółową w zakresie nauk farmaceutycznych. Dotyczy to zwłaszcza wiedzy o lekach i substancjach używanych do ich wytwarzania, technologii farmaceutycznej, metabolizmie i skutkach działania leków oraz o prawidłowym używaniu produktów leczniczych, wykazuje znajomość metod i technik badań produktów leczniczych pod względem chemicznym, farmaceutycznym, farmakologicznym i toksykologicznym, zna i rozumie zasady prowadzenia badań klinicznych, terapii monitorowanej stężeniem leku, a także monitorowania efektów farmakoterapii, zna podstawy prawa farmaceutycznego i zarządzania w obszarze farmacji, systemy dystrybucji leków oraz zasady etyki i deontologii.

  Absolwent kierunku Farmacja potrafi:

  • sporządzać, wytwarzać, wydawać oraz oceniać jakość produktów leczniczych,
  • sprawować nadzór nad obrotem, przechowywaniem i wykorzystywaniem produktów leczniczych,
  • udzielić rzetelnej i obiektywnej informacji dotyczącej działania produktów leczniczych i stosowania wyrobów medycznych w warunkach racjonalizacji farmakoterapii,
  • prowadzić badania chemiczne, farmaceutyczne, farmakologiczne i toksykologiczne substancji leczniczych i produktów leczniczych i brać udział w badaniach klinicznych i terapii monitorowanej stężeniem leku,
  • współpracować z pozostałymi pracownikami ochrony zdrowia w zakresie prowadzenia farmakoterapii, inicjowania i wspierania działań prozdrowotnych,
  • wyszukiwać, analizować, selekcjonować i integrować informacje z różnych źródeł, dokonywać ich krytycznej oceny oraz formułować opinie,
  • wykorzystać współczesne źródła informacji do samodzielnego i twórczego rozwiązywania problemów,
  • komunikować się ze współpracownikami, innymi pracownikami ochrony zdrowia oraz pacjentami,
  • kierować zespołami oraz zarządzać placówkami ochrony zdrowia publicznego – szczególnie aptekami ogólnodostępnymi i szpitalnymi, placówkami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu hurtowego produktów leczniczych i materiałów medycznych oraz placówkami badawczo-rozwojowymi, inspekcyjnymi i administracyjnymi z obszaru farmacji i ochrony zdrowia,
  • prowadzić eksperymenty naukowe w naukach farmaceutycznych, biologicznych i chemicznych oraz stosować zasady ochrony własności intelektualnej,
  • posługiwać się językiem obcym na poziomie biegłości C1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz potrafi posługiwać się językiem obcym specjalistycznym z zakresu farmacji,
  • korzystać z wiedzy i umiejętności fachowych – zgodnie z zasadami etyki i deontologii oraz poszanowania i przestrzegania prawa.

             
  Absolwent kierunku Farmacja posiada głęboko zakorzenioną świadomość współodpowiedzialności za zdrowie pacjenta. Wykonuje zatem swój zawód ze szczególną starannością zgodnie z zasadami etyki zawodowej, a także uregulowaniami prawnymi.

  W zakresie kompetencji personalnych i społecznych absolwent kierunku Farmacja jest przygotowany do pracy w: aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych; przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzanie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania produktów leczniczych i materiałów medycznych; zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych; inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia; kontroli i badania żywności oraz ochrony środowiska; zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej; instytutach naukowo-badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.


  Absolwent kierunku Farmacja posiada nawyk ustawicznej aktualizacji wiedzy i umiejętności fachowych z myślą o podnoszeniu kwalifikacji zawodowych w toku ustawicznych szkoleń, kształcenia specjalizacyjnego oraz w trybie samokształcenia; jest przygotowany do nauczania zawodu i realizacji celów edukacyjnych w pracy zawodowej, jest przygotowany do prowadzenia pracy naukowej, potrafi przygotować raporty i prezentacje, potrafi postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej farmaceuty, przestrzegać zasad etycznych i prawnych w działalności ekonomicznej w obszarze farmacji,  jest zdolny do kierowania pracami zespołu i współpracy w środowisku multidyscyplinarnym, jest zdolny do ponoszenia odpowiedzialności za pracę własną i innych, posiada świadomość własnych ograniczeń.