Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia II stopnia.
 • Ostatnia zmiana 06.05.2024 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia II stopnia

  Zasady dotyczące realizacji prac dyplomowych oraz egzaminu dyplomowego na kierunkach Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia II stopnia określają:

  Regulamin procesu dyplomowania na kierunkach Analityka Medyczna, Farmacja, Kosmetologia II stopnia (do pobrania)

  Regulamin Antyplagiatowy w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (do pobrania)

   

  Załączniki do Regulaminu:


  Każda praca magisterska poddawana jest kontroli antyplagiatowej w Jednolitym Systemie Antyplagiatowym: https://jsa.opi.org.pl

  Kierownik pracy magisterskiej zobowiązany jest do zalogowania się w systemie JSA.

  Dokumentacja procesu dyplomowania może być złożona w przypadku zrealizowania przez studenta wszystkich zajęć objętych planem i programem studiów (tj. uzyskanie pozytywnych ocen z wszystkich egzaminów oraz zaliczeń).

   

  Na 14 dni przed planowaną obroną pracy magisterskiej i egzaminem magisterskim należy dostarczyć do Dziekanatu następujące dokumenty:

  1. wypełnioną przez kierownika pracy kartę tematyczną,
  2. wypełniony przez kierownika pracy formularz oceny punktowej pracy magisterskiej,
  3. oświadczenie o prawach autorskich (Załącznik nr 4 do Regulaminu),
  4. 3 egzemplarze pracy magisterskiej:

  - 1 egzemplarz oprawiony na stałe w miękkie, papierowe okładki (zszyty nitką), tekst drukowany dwustronnie, podpisany przez kierownika pracy magisterskiej i 1 egzemplarz w formie elektronicznej zapisany na płycie CD w formacie PDF (płyta podpisana przez kierownika pracy, złożona w papierowej kopercie),

  - 1 egzemplarz wydrukowany i zszyty (celem przedłożenia kierownikowi pracy magisterskiej),

  - 1 egzemplarz wydrukowany i zszyty (celem przedłożenia recenzentowi pracy magisterskiej).

  Jeżeli student wcześniej dostarczy prace do kierownika i recenzenta - w Dziekanacie składa tylko 1 egzemplarz oprawiony na stałe w miękkie, papierowe okładki (zszyty nitką), tekst drukowany dwustronnie i 1 egzemplarz w formie elektronicznej zapisany na płycie CD w formacie PDF (płyta złożona w papierowej kopercie).

  1.  opłata za dyplom - dotyczy jedynie k. Farmacja. (Absolwenci k. Farmacja składają opłatę za dyplom w wysokości 60 zł po odbyciu sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece),  absolwenci k. Kosmetologia II stopnia i k. Analityka Medyczna nie wnoszą opłaty za dyplom.
  2. zaświadczenia dotyczące działalności naukowej oraz dodatkowych osiągnięć naukowych, z podpisem opiekuna koła naukowego,
  3. raport z badania antyplagiatowego,
  4. załącznik nr 1 do Regulaminu antyplagiatowego (do pobrania),
  5. przyrzeczenie magistra: k. Analityka Medyczna (do pobrania), k. Farmacja (do pobrania), k. Kosmetologia II stopnia (do pobrania) - absolwenci k. Farmacja składają przyrzeczenie po odbyciu sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece.

   

  Karta obiegowa będzie dostępna w systemie elektronicznym Uczelni po zalogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu (po złożeniu kompletu dokumentów) - karty w formie wydruków zostają zastąpione formą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie stanu rozliczenia z Uczelnią i uregulowanie wszystkich zaległości.

   

  Recenzja pracy magisterskiej powinna być dostarczona do Dziekanatu minimum 5 dni przed planowanym terminem obrony pracy magisterskiej.

   

  Zasady egzaminu magisterskiego:

  • Egzamin magisterski obejmuje odpowiedzi na 3 pytania z puli pytań przygotowanych przez kierowników jednostek realizujących przedmioty wskazane na danym kierunku.
  • Pula pytań egzaminacyjnych zamieszczona zostanie na stronie internetowej Wydziału.
  • Egzamin magisterski/obrona pracy magisterskiej obejmuje:

      - odpowiedź na 3 pytania egzaminacyjne z puli pytań,  

      - obronę pracy magisterskiej – prezentację pracy magisterskiej i udział w dyskusji.

  Pula pytań na egzamin magisterski w roku akad. 2023/2024 (do pobrania):


  Termin egzaminu i obrony pracy dyplomowej zostanie ustalony i podany do wiadomości po sprawdzeniu kompletności: dokumentów, ocen z wszystkich egzaminów oraz zaliczeń. Korespondencja e-mailowa będzie wysyłana wyłącznie na adresy w domenie uczelnianej umb.edu.pl.

  • Obrona pracy magisterskiej oraz egzamin magisterski (zgodnie z Regulaminem studiów) powinny odbyć się do 10 lipca.
  • Po obronie pracy magisterskiej oraz egzaminie dokumentacja związana z procesem dyplomowania zwracana jest do Dziekanatu przez Przewodniczącego Komisji.

   

       Zasady odbioru dyplomu i suplementu:

  • Dyplom i suplement powinny być odebrane osobiście przez absolwenta
  • Dopuszcza się możliwość wydania dyplomu i suplementu innej osobie na podstawie upoważnienia do odbioru udzielonego jej przez studenta/absolwenta lub w przypadku wątpliwości na podstawie upoważnienia notarialnego; wzór upoważnienia udzielanego przez studenta/absolwenta (do pobrania)

      

        Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów na kierunku Farmacja, jest złożenie w Dziekanacie kompletu dokumentów:

  • Dziennika praktyki zawodowej (podpisanego przez opiekuna praktyki z ramienia Uczelni - dr hab. Arkadiusza Surażyńskiego),
  • oceny realizacji efektów uczenia się w zakresie praktyk zawodowych (Zał. nr 12 do Regulaminu sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece),
  • eseju (Zał. nr 10 do Regulaminu sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece),
  • samooceny realizacji efektów uczenia się (Zał. nr 11 do Regulaminu sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece),
  • ankiety oceny praktyki (Zał. nr 13 do Regulaminu sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece),
  • przyrzeczenia magistra farmacji,
  • dowodu wpłaty za dyplom w wysokości 60 zł.

  Powyższe dokumenty należy złożyć w terminie 14 dni od dnia ukończenia sześciomiesięcznej praktyki zawodowej w aptece.

  Karta obiegowa będzie dostępna od 20 marca w systemie elektronicznym Uczelni po zalogowaniu się do Wirtualnego Dziekanatu - karty w formie wydruków zostają zastąpione formą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie stanu rozliczenia z Uczelnią i uregulowanie wszystkich zaległości.


  Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich dwa odpisy, w tym na wniosek studenta złożony do dnia ukończenia studiów:

  • odpis dyplomu w języku obcym,
  • odpis suplementu do dyplomu w języku obcym.
    

  Absolwent, który rozpoczął studia przed rokiem akademickim 2018/2019 za wydanie dyplomu wraz z odpisem w języku polskim uiszcza opłatę w wysokości 60 zł, za wydanie odpisu dyplomu w języku obcym uiszcza opłatę w wysokości 40 zł.

  Uczelnia wydaje na wniosek studenta lub absolwenta dodatkowy odpis dyplomu ukończenia studiów lub odpis suplementu do dyplomu w języku obcym – za każdy odpis pobiera się opłatę w wysokości 20 zł.