• Ostatnia zmiana 03.11.2020 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

    Jakość kształcenia na Wydziale

    Na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej funkcjonuje system zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia.

     

    Wewnętrzny System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia został wprowadzony w trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia jako czynnik warunkujący dalszy rozwój oraz umocnienie pozycji Uczelni i Wydziału w krajowym i europejskim obszarze szkolnictwa wyższego zgodnie z misją i strategią jego rozwoju. Działania systemu są procesem systematycznym oraz wieloaspektowym i podlegają ciągłym zmianom i modyfikacjom, dostosowując się do zmian zachodzących w kształceniu i wymagań dotyczących jego jakości, pociągając za sobą zmiany w przepisach wydziałowych i uczelnianych.


    Uczelniany i Wydziałowy System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia stanowi zbiór wzajemnie powiązanych elementów związanych z całym procesem kształcenia, mających wpływ na jego właściwy przebieg i wysoką jakość. Obejmuje on studentów wszystkich form, profili i poziomów studiów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych oraz pracowników UMB.