Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Zasady pracy ze zwierzętami na Wydziale.
 • Ostatnia zmiana 17.03.2022 przez Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego

  Zasady pracy ze zwierzętami na Wydziale

  Zasady wykorzystywania zwierząt do celów naukowych/edukacyjnych na Wydziale Farmaceutycznym z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej UMB

  zgodnie z Ustawą z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych wraz z późniejszymi zmianami :

   

  wg art. 20 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych:

   

  Podmiot prowadzący działalność w zakresie wykorzystywania zwierząt do celów naukowych lub edukacyjnych/Użytkownik wyznacza do sprawowania opieki nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku osobę, która:

  1. ma wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie lub średnie branżowe;
  2. odbyła szkolenie w zakresie opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach;
  3. odbyła 3-miesięczną praktykę w zakresie opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach, pod nadzorem lekarza weterynarii lub osoby wskazanej przez hodowcę, dostawcę lub użytkownika.

   

  wg art. 21 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych:

   

  Podmiot wg ustawy/Użytkownik wyznacza osobę odpowiedzialną za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie, która ma wiedzę na temat gatunków zwierząt wykorzystywanych w tych procedurach i posiada:

  1.  
  1. stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych oraz
  2. ukończone szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz
  3. co najmniej 3-letni staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w tym zakresie.        

  albo

       2.

  1. stopień naukowy doktora w dziedzinach nauk innych niż wymienione w pkt 1 oraz
  2. ukończone studia podyplomowe lub szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, a także
  3. co najmniej 4-letni staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w tym zakresie.

    albo

        3.

  1. stopień naukowy doktora w dziedzinach nauk innych niż wymienione w pkt 1 albo dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w dziedzinie nauk biologicznych,  farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych oraz
  2. ukończone studia podyplomowe lub szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, a także
  3. co najmniej 4-letni staż pracy umożliwiający uzyskanie praktycznych umiejętności w tym zakresie.
    

  wg art. 21 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych:

   

  Podmiot wg. ustawy/Użytkownik wyznacza do wykonywania procedur osobę, która posiada:

  1.  
  1. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów w dziedzinie nauk biologicznych, farmaceutycznych, medycznych, weterynaryjnych lub rolniczych oraz
  2. ukończone szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz
  3. która co najmniej przez rok uczestniczyła w wykonywaniu procedur pod nadzorem osoby wyznaczonej przez użytkownika i uzyskała praktyczne umiejętności w tym zakresie.

  albo

      2.

  1. dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku studiów innym niż wymieniony w pkt 1 oraz
  2. ukończone studia podyplomowe lub szkolenie w zakresie przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach oraz
  3. która co najmniej przez 2 lata uczestniczyła w wykonywaniu procedur pod nadzorem osoby wyznaczonej przez użytkownika i uzyskała praktyczne umiejętności w tym zakresie.

  albo

       3.

  1. wykształcenie średnie lub średnie branżowe i przygotowanie zawodowe zgodne z zakresem wykonywanych procedur oraz
  2. ukończone szkolenie w zakresie przeprowadzania doświdczeń na zwierzętach oraz
  3. która co najmniej przez 2 lata uczestniczyła w wykonywaniu procedur pod nadzorem osoby wyznaczonej przez użytkownika i uzyskała praktyczne umiejętności w tym zakresie.

   

  wg art. 21 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych:

   

  Użytkownik wyznacza do uczestniczenia  w wykonywaniu procedur osobę, która:

  a) jest studentem lub

  b) wykonuje czynności techniczne związane z obsługą zwierząt

  oraz odbyła szkolenie w zakresie postępowania ze zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach

   

  wg art. 20 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych:

  Uzytkownik wyznacza do  uśmiercania zwierząt wykorzystywanych w procedurze osobę, która:

  a) ma wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe, zasadnicze branżowe, średnie lub średnie branżowe;

  b) odbyła szkolenie w zakresie metod uśmiercania zwierząt wykorzystywanych w procedurach,

  c) odbyła 3-miesięczną praktykę w zakresie wykonywania czynności związanych z uśmiercaniem zwierząt wykorzystywanych w procedurach, pod nadzorem lekarza weterynarii lub osoby, która przeprowadza uśmiercanie w ośrodku użytkownika

   

  wg art. 21 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych:

  Użytkownik wyznacza co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za nadzór nad osobami:

  - sprawującymi opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku

  - wynonującymi procedury

  - uczestniczącymi w wykonywaniu procedur

  - uśmiercającymi zwierzęta

  podczas wykonywania przez nie czyności, do czasu nabycia praktycznych umiejętności.

  Dp sprawowania nadzoru wyznacza się osoby spełnijące wymagania określone:

  - w art.21 dla osoby planującej lub

  - w art.24

   

  Wg. art 24 Ustawy o ochrnie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych:

  Użytkownik wyznacza w ośrodku osobę odpowiedzialną za :

   

  1)  nadzór nad:

  • dobrostanem zwierząt utrzymywanych w ośrodku i opiekę nad tymi zwierzętami

  2)  zapewnienie:

       dostępu do informacji dotyczących gatunków zwierząt utrzymywanych w ośrodku osobom:

  • sprawującym opiekę nad zwierzętami
  • odpowiedzialnym za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie;
  • wykonującym procedury
  • uczestniczącym w wykonywaniu procedur
  • uśmiercającym zwierzęta

   

  3)  organizację szkoleń dla osób:

  • sprawujących  opieki nad zwierzętami
  • odpowiedzialnych  za planowanie procedur i doświadczeń oraz za ich przeprowadzenie. 
  • wykonujących procedury
  • uczestniczących w wykonywaniu procedur
  • uśmiercających zwierzęta

   

  W/w osoba:

  1. posiada co najmniej wykształceniewyższe albo co najmniej średnie lub średnie branżowe oraz tytuł zawodowy technika lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z chowem lub hodowlą zwierząt;
  2. odbyła szkolenie w zakresie niezbędnym do sprawowania nadzoru nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami;
  3. ma co najmniej 2-letni staż pracy na stanowisku związanym ze sprawowaniem opieki nad zwierzętami

   

  wg art. 25 Ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych:

   

  Użytkownik wyznacza w ośrodku zespół doradczy do spraw dobrostanu zwierząt odpowiedzialny za:

  1)  udzielane porad:

  a) w sprawach związanych z zapewnieniem dobrostanu zwierząt,

  b) dotyczących obowiązku stosowania zasad zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia, a także przekazywania na bieżąco informacji o osiągnieciach technicznych i naukowych związanych ze stosowaniem tych zasad

  c) w sprawie:

       – znalezienia nowego opiekuna dla zwierząt, w tym uch właścciwej socjalizacji,

       – prowadzenia rehabilitacji zwierząt dzikich przed przywróceniem ich do siedliska przyrodniczego,

               d) w sprawach związanych z organizowanymi szkoleniami;

  2)  opracowywaniu i dokonywaniu przeglądu wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku;

  3)  monitorowaniu przypadków uśmiercania zwierząt w celu pozyskania narządów lub tkanek;

  4)  monitorowaniu dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku lub wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych;

  5)  zgłaszaniu podmiotowi przypadków naruszenia dobrostanu zwierząt utrzymywanych w ośrodku i określaniu czynności, które należy podjąć w celu przywrócenia tego dobrostanu;

  6)  kontroli przeprowadzania doświadczeń i ich wyników, z uwzględnieniem wpływu tych doświadczeń na wykorzystywane w nich zwierzęta, oraz ocenie zgodności przeprowadzanych doświadczeń z treścią uchwały o udzeleniu zgody na przeprowadzenie doświdczenia oraz z  zasadami zastąpienia, ograniczenia i udoskonalenia.

  7)opiniowanie lun zatwierdzanie wniosków o wyrażenie zgody na przeprowadzenie doświadczenia przed ich złożeniem do lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwierzętach;