Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. REGULAMIN.
 • Ostatnia zmiana 18.05.2017 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  REGULAMIN

  REGULAMIN

  Dla studentów odbywających zajęcia w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej

   

  1. Treści programowe wykładów, seminariów oraz ćwiczeń podane są w gablocie oraz na stronie internetowej zakładu.
  2. Studenci są zobowiązani do obecności na ćwiczeniach, seminariach i wykładach oraz do przygotowywania się do zajęć z obowiązujących podręczników i wykładów.
  3. Wykłady, seminaria i ćwiczenia zgodnie z regulaminem studiów są obowiązkowe.
  4. Studenci są zobowiązani do usprawiedliwiania każdej nieobecności na ćwiczeniach, seminariach i wykładach. Zwolnienie lekarskie lub zaświadczenie o urlopie dziekańskim powinno być przedstawione najpóźniej na następnych zajęciach, w których student uczestniczy po okresie nieobecności.
  5. Odrobienie zajęć niezaliczonych z powodu nieobecności lub oceny niedostatecznej jest możliwe w nieprzekraczalnym terminie 2 tygodni u prowadzącego zajęcia asystenta. Formę zaliczenia ustala prowadzący asystent.
  6. Forma zaliczenia przedmiotu i egzaminu jest określona w programie przedmiotu dla danego kierunku.
  7. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest obecność na zajęciach i zaliczenie wszystkich ćwiczeń i sprawdzianów.
  8. Nie przewiduje się zwolnień z egzaminu.
  9. Nieobecność na egzaminie należy usprawiedliwić najpóźniej w ciągu 7 dni od daty egzaminu. Nieusprawiedliwienie w przewidzianym terminie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny niedostatecznej.
  10. Wyniki egzaminów są umieszczane na stronie internetowej i tablicy informacyjnej Zakładu.
  11. Student ma prawo do wglądu jego prac pisemnych (sprawdzianów, kolokwiów, prac zalcizeniowych i egzaminacyjnych) w terminie 2 tygodni od ogłoszenia wyników przez Zakład. Po tym okresie wgląd do prac egzaminacyjnych jest niemożliwy.
  12. Prace egzaminacyjne są przechowywane w archiwum Zakładu przez okres dwunastu miesięcy, a następnie są niszczone.