Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Stomatologia II rok.
 • Ostatnia zmiana 15.02.2024 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Stomatologia II rok

   

  Kontakt w sprawie dydaktyki na kierunku Stomatologia II rok: Prof. dr hab. Stanisław Sulkowski (stanislaw.sulkowski@umb.edu.pl)

   

  SYLABUS

  STOMATOLOGIA II Rok

  REGULAMIN ZAJĘĆ

  1. Zajęcia z patomorfologii dla studentów II roku Stomatologii obejmują 20h wykładów i 40h ćwiczeń.
  2. Wykłady odbywają się we czwartki od godziny 14.25 do 15.25.
  3. Ćwiczenia odbywają się we czwartki w godzinach 15.45– 17.45: prof. dr hab. S.Sulkowski, prof.dr hab. K.Guzińska-Ustymowicz, dr hab. A.Pryczynicz, dr hab. M.Baltaziak, dr B. Poczopko.

  4. W ramach ćwiczeń omawiane będą zagadnienia dotyczące zaplanowanego tematu oraz demonstracja preparatów histologicznych.
  5. W ciągu semestru odbędą się 3 sprawdziany w poniższych terminach:

  • 14.03.2024 - USZKODZENIE I ŚMIERĆ KOMÓRKI, PROCESY ADAPTACYJNE I ZWYRODNIENIOWE i ZAPALENIA, ZABURZENIA HEMODYNAMICZNE, GOJENIE I NAPRAWA TKANEK
  • 18.04.2024 – NOWOTWORY, UKŁAD ODDECHOWY, CHOROBY GŁOWY I SZYI, UKŁAD POKARMOWY.
  • 06.06.2024 – UKŁAD DOKREWNY , UKŁAD ROZRODCZY ŻEŃSKI, GRUCZOŁ PIERSIOWY, UKŁAD MOCZOWY I PŁCIOWY MĘSKI.

  Sprawdzian przeprowadzony będzie na początku ćwiczeń w danym dniu; po sprawdzianie dalsza część ćwiczeń.

  6. Do sprawdzianów poprawkowych będzie można podchodzić dwukrotnie w 2 terminach w przeciągu dwóch tygodni od ostatniego sprawdzianu.
  7. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest osiągnięcie pozytywnej oceny z 3 sprawdzianów.
  8. Nieusprawiedliwiona nieobecność podczas 2 i więcej ćwiczeń jest podstawą niedopuszczenia studenta do egzaminu końcowego.
  9. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student powinien odrobić zajęcia w terminie wyznaczonym przez asystenta prowadzącego ćwiczenia (zaliczenia odbędą się po zakończeniu ćwiczeń – 2 terminy).

   

  Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

  Domagała W. Patologia znaczy słowo o chorobie Tom I i II. Polska Akademii Umiejętności; Kraków 2016.

  Domagała W., Chosia M., Urasińska E. Podstawy patologii Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010
  Kumar V., Cotran R.S., Robbins S.L. Patologia. Wyd. I polskie. Wyd. Medyczne Urban & Partner; Wrocław 2005.
  Domagała W., Chosia M., Bedner E. Tajemniczy świat chorych komórek człowieka. Szczecin 2000.
  Kruś S. Patomorfologia dla stomatologów. Wyd. Med. Tour Press Intern., Warszawa 1997.

  http://www.pathologyoutlines.com/

   

   

  WYKŁADY - STOMATOLOGIA 2023-24

  22.02.2024

  USZKODZENIE, ŚMIERĆ KOMÓRKI, PROCESY ADAPTACYJNE I ZWYRODNIENIOWE

  Prof. S. Sulkowski

  29.02.2024

  ZAPALENIA

  Dr hab. Mariusz Koda

  07.03.2024

  ZABURZENIA HEMODYNAMICZNE, GOJENIE I NAPRAWA TKANEK

  Dr hab. A. Pryczynicz

  14.03.2023

  UKŁAD POKARMOWY

  Prof. K. Guzińska-Ustymowicz

  21.03.2024

  NOWOTWORY CZ. 1

  Dr hab. Mariusz Koda

  28.03.2024

  UKŁAD ODDECHOWY

  Dr hab. Mariusz Koda

  04.04.2024

  CHOROBY GŁOWY I SZYI

  Prof. S. Sulkowski

  11.04.2024

  NOWOTWORY CZ. 2

  Dr hab. Mariusz Koda

  18.04.2024

  UKŁAD DOKREWNY

  Prof. K. Guzińska-Ustymowicz

  25.04.2024

  UKŁAD ROZRODCZY ŻEŃSKI

  Dr hab. Mariusz Koda

  09.05.2024

  GRUCZOŁ PIERSIOWY

  Dr hab. Mariusz Koda

  16.05.2024

  UKŁAD MOCZOWY

  Dr hab. Marek Baltaziak

  23.05.2024

  UKŁAD PŁCIOWY MĘSKI

  Dr B. Poczopko

  06.06.2024

  DERMATOPATOLOGIA

  Prof. S. Sulkowski

  13.06.2024

  TECHNIKA SEKCYJNA

  Dr B. Poczopko

   

   

  ĆWICZENIA - STOMATOLOGIA 2023-24

   

  I. 22.02.2024 - USZKODZENIE I ŚMIERĆ KOMÓRKI, PROCESY ADAPTACYJNE I ZWYRODNIENIOWE

  • HOMEOSTAZA I JEJ UTRATA
  • CZYNNIKI USZKADZAJĄCE KOMÓRKI
  • USZKODZENIE I ŚMIERĆ KOMÓRKI

  OGÓLNE MECHANIZMY BIOCHEMICZNE USZKODZENIA KOMÓREK
  CECHY MORFOLOGICZNE USZKODZENIA ODWRACALNEGO I ŚMIERCI KOMÓREK

  • OBRZMIENIE MIĄŻSZOWE I WODNICZKOWE
  • STŁUSZCZENIE
  • MARTWICA
  • APOPTOZA

                       MECHANIZMY I PRZYKŁADY APOPTOZY

  • PROCESY ADAPTACYJNE

                         ZANIK
                         PRZEROST
                        ROZROST
                        METAPLAZJA

  • SPICHRZANIE WEWNĄTRZKOMÓRKOWE

                        TŁUSZCZE
                        BIAŁKA
                        GLIKOGEN
                        BARWNIKI

  • PATOLOGICZNE WAPNIENIE

                        WAPNIENIE DYSTROFICZNE
                        WAPNIENIE PRZERZUTOWE

   

  II. 29.02.2024 – ZAPALENIA

  • OGÓLNE OBJAWY ZAPALENIA
  • PATOGENEZA ZAPALENIA OSTREGO
  • ZMIANY KRĄŻENIOWE
  • ZMIANY PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚCIANY NACZYNIOWEJ (TWORZENIE WYSIĘKU)
  • FAGOCYTOZA
  • MEDIATORY ZAPALENIA
  • ZEJŚCIE ZAPALENIA OSTREGO
  • ZAPALENIE PRZEWLEKŁE
  • ZAPALENIA ZIARNINIAKOWE
  • ZAPALENIE SUROWICZE
  • ZAPALENIE NIEŻYTOWE
  • ZAPALENIE WŁÓKNIKOWE
  • ZAPALENIE ROPNE
  • ZAPALENIE KRWOTOCZNE
  • ZAPALENIE ZGORZELINOWE
  • ZAPALENIE WRZODZIEJĄCE
  • ZAPALENIE RZEKOMOBŁONIASTE

   

  III. 07.03.2024 – ZABURZENIA HEMODYNAMICZNE, GOJENIE I NAPRAWA TKANEK.

  • OBRZĘK
  • PRZEKRWIENIE
  • KRWOTOK
  • ZAKRZEP
  • ZATOR
  • ZAWAŁ
  • WSTRZĄS
  • REGENERACJA
  • GOJENIE RAN
  • KOMÓRKI BIORĄCE UDZIAŁ W GOJENIU RAN

                        MIOFIBROBLASTY
                       ANGIOBLASTY
                       FIBROBLASTY

  • GOJENIE PRZEZ RYCHŁOZROST
  • OPÓŹNIONE GOJENIE RAN
  • POWIKŁANIA GOJENIA RAN
  • KELOID
  • FIBROMATOZY

   

  IV. 14.03.2024 – NOWOTWORY – I

  • NOWOTWORY ZŁOŚLIWE I ŁAGODNE – NAZEWNICTWO
  • ZMIANY PRZEDNOTWOROWE I STANY PRZEDNOWOTWOROWE
  • CECHY NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH I ŁAGODNYCH
  • CECHY MAKROSKOPOWE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH
  • NACIEKANIE PODŚCIELISKA I PRZERZUTY
  • CECHY MAKROSKOPOWE NOWOTWORÓW ŁAGODNYCH
  • SZYBKOŚĆ WZROSTU
  • CECHY MIKROSKOPOWE
  • KIERUNEK I STOPIEŃ ZRÓŻNICOWANIA NOWOTWORU
  • CYTOLOGICZNE I HISTOLOGICZNE CECHY ZŁOŚLIWOŚCI

   

  V. 21.03.2024 – NOWOTWORY - II

  • DYSPLAZJA I RAK PRZEDINWAZYJNY
  • MIKROINWAZJA I RAK WCZESNY
  • STOPIEŃ ZŁOŚLIWOŚCI HISTOLOGICZNEJ NOWOTWORU
  • NOWOTWORY MIEJSCOWO ZŁOŚLIWE
  • DIAGNOSTYKA NOWOTWORÓW
  • EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW
  • ETIOPATOGENEZA NOWOTWORÓW
  • MECHANIZMY PRZECIWNOWOTWOROWE
  • OBJAWY KLINICZNE ZWIĄZANE Z NOWOTWOREM
  • ZESPOŁY PARANEOPLASTYCZNE
  • WYNISZCZENIE NOWOTWOROWE
  • STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO NOWOTWORU

   

  VI. 28.03.2024 – UKŁAD ODDECHOWY

  • NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA
  • NIEDODMA
  • ZABURZENIA W KRĄŻENIU I CHOROBY NACZYNIOWE PŁUC, ZAWAŁ KRWOTOCZNY PŁUCA
  • CHOROBY INFEKCYJNE UKŁADU ODDECHOWEGO
  • PRZEWLEKŁE OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
  • RESTRYKCYJNE CHOROBY PŁUC
  • NOWOTWORY PŁUC
  • PATOLOGIA OPŁUCNEJ

   

  VII. 04.04.2024 – CHOROBY GŁOWY I SZYI

  • ZMIANY ZAPALNE ORAZ NOWOTWOROWE JAMY USTNEJ
  • ZMIANY ZAPALNE ORAZ NOWOTWOROWE KRTANI
  • ZMIANY ZAPALNE ORAZ NOWOTWOROWE NOSA ORAZ ZATOK
  • ZMIANY ZAPALNE ORAZ NOWOTWOROWE GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH

   

  VIII. 11.04.2024 – UKŁAD POKARMOWY

  • PATOLOGIA PRZEŁYKU: ZABURZENIA PRZEŁYKANIA, PRZEŁYK BARRETA, ŻYLAKI PRZEŁYKU, RAK PRZEŁYKU
  • PATOLOGIA ŻOŁĄDKA: CHOROBA WRZODOWA ŻOŁĄDKA, ZAPALENIE ŻOŁĄDKA, NOWOTWORY ŻOŁĄDKA
  • PATOLOGIA JELITA CIENKIEGO I GRUBEGO: NIEDROŻNOŚĆ JELIT, IDIOPATYCZNE ZAPALENIA JELIT, NOWOTWORY JELIT , ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO
  • CHOROBY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO, NOWOTWORY

   

  IX. 18.04.2024 – UKŁAD DOKREWNY

  • PATOLOGIA PRZYSADKI – GRUCZOLAKI, NIEDOCZYNNOŚĆ I NADCZYNNOŚĆ PRZYSADKI, MOCZÓWKA PROSTA
  •  PATOLOGIA TARCZYCY – WOLE WIELOGUZKOWE, ZAPALENIE, NADCZYNNOŚĆ I NIEDOCZYNNOŚĆ, NOWOTWORY
  • PATOLOGIA PRZYTARCZYC, NADNERCZY
  • TRZUSTKA – ZAPALENIA, NOWOTWORY, CUKRZYCA

   

  X. 25.04.2024 - UKŁAD PŁCIOWY ŻEŃSKI

  • ZAPALENIA SZYJKI MACICY
  • NOWOTWORY SZYJKI MACICY
  • ENDOMETRIOZA
  • NOWOTWORY TRZONU MACICY
  • TORBIELE JANIKÓW
  • NOWOTWORY JAJNIKÓW

   

  XI. 09.05.2024 – GRUCZOŁ PIERSIOWY

  • ZMIANY WŁÓKNISTO-TORBIELOWATE SUTKA
  • ZAPALENIA PIERSI
  • NOWOTWORY PIERSI
  • GINEKOMASTIA

   

  XII. 16.05.2024 – UKŁAD MOCZOWY

  • ZESPÓŁ NERCZYCOWY, ZESPÓŁ NERYTYCZNY
  • ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK
  • KAMICA NERKOWA
  • NOWOTWORY NERKI, PĘCHERZA MOCZOWEGO I DRÓG MOCZOWYCH

   

  XIII. 23.05.2024 - UKŁAD PŁCIOWY MĘSKI

  • ZAPALENIE GRUCZOŁU KROKOWEGO, ROZROST GUZKOWY, RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO
  • ZMIANY ZAPALNE PRĄCIA
  • ZMIANY PREKURSOROWE ORAZ RAK PRĄCIA
  • ZAPALENIA JĄDER
  • NOWOTWORY JĄDER

   

  XIV. 06. 06.2024 - DERMATOPATOLOGIA

  • ZAPALENIE SKÓRY
  • ZAKAŻENIA SKÓRY
  • NOWOTWORY SKÓRY
  • ZNAMIONA BARWNIKOWE
  • CZERNIAK ZŁOŚLIWY
  • GUZY TKANEK MIĘKKICH

   

  XV. 13.06.2024 - TECHNIKA SEKCYJNA

  • TECHNIKA SEKCYJNA