• Ostatnia zmiana 19.03.2020 przez Zakład Patomorfologii Ogólnej

  Stomatologia II rok

  W nawiązaniu do Zarządzenia Rektora w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i celem zapewnienia kontaktu osób prowadzących zajęcia ze studentami, proszę o przekazanie drogą mailową adresów poczty elektronicznej starostów poszczególnych kierunków studiów osobom odpowiedzialnym za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB. Starostom wysyłane będą wykłady oraz zakres materiału ćwiczeniowego do samodzielnego opanowania z prośbą o upowszechnienie przesłanych informacji wśród wszystkich studentów danego kierunku studiów.

   

  Osoba odpowiedzialna za dydaktykę w Zakładzie Patomorfologii Ogólnej UMB: Prof. dr hab. Stanisław Sulkowski (stanislaw.sulkowski@umb.edu.pl)

   

  STOMATOLOGIA II Rok

  REGULAMIN ZAJĘĆ

  1. Zajęcia z patomorfologii dla studentów II roku Stomatologii obejmują 20h wykładów i 40h ćwiczeń.
  2. Wykłady odbywają się w Sali Wykładowej Collegium Pathologicum w Czwartki od godziny 14.25 do 15.25.
  3. Ćwiczenia odbywają się w czwartki w godzinach 15.45– 17.45 w salach: 1.39 (prof. dr hab. S.Sulkowski), 1.46 (prof.dr hab. K.Guzińska-Ustymowicz), 1.47 (dr hab. A.Pryczynicz), 1.49 (dr hab. M.Baltaziak), 1.57 (dr B. Poczopko).

  4. W ramach ćwiczeń omawiane będą zagadnienia dotyczące zaplanowanego tematu oraz demonstracja preparatów histologicznych.
  5. W ciągu semestru odbędą się 3 sprawdziany testowe w poniższych terminach:

  • 19.03.2020 - USZKODZENIE I ŚMIERĆ KOMÓRKI, PROCESY ADAPTACYJNE I ZWYRODNIENIOWE i ZAPALENIA, ZABURZENIA HEMODYNAMICZNE, GOJENIE I NAPRAWA TKANEK
  • 30.04.2020 – NOWOTWORY, UKŁAD ODDECHOWY, CHOROBY GŁOWY I SZYI, UKŁAD POKARMOWY.
  • 28.05.2020 – UKŁAD DOKREWNY , UKŁAD ROZRODCZY ŻEŃSKI, GRUCZOŁ PIERSIOWY, UKŁAD MOCZOWY I PŁCIOWY MĘSKI.

  Test przeprowadzony będzie na początku ćwiczeń w danym dniu.

  6. Do sprawdzianów testowych poprawkowych będzie można podchodzić dwukrotnie w 2 terminach w przeciągu dwóch tygodni od ostatniego sprawdzianu.
  7. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest osiągnięcie pozytywnej oceny z 3 sprawdzianów testowych.
  8. Nieusprawiedliwiona nieobecność podczas 2 i więcej ćwiczeń jest podstawą niedopuszczenia studenta do egzaminu końcowego.
  9. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej student powinien odrobić zajęcia w terminie wyznaczonym przez asystenta prowadzącego ćwiczenia (zaliczenia testowe odbędą się po zakończeniu ćwiczeń – 2 terminy).
  10. Egzamin końcowy odbywa się w formie egzaminu testowego 60 pytań.

  Literatura obowiązkowa i uzupełniająca:

  Stachura J., Domagała W. Patologia znaczy słowo o chorobie Tom I i II. Polska Akademii Umiejętności; Kraków 2008.

  Domagała W., Chosia M., Urasińska E. Podstawy patologii Wydawnictwo Lekarskie PZWL 2010
  Kumar V., Cotran R.S., Robbins S.L. Patologia. Wyd. I polskie. Wyd. Medyczne Urban & Partner; Wrocław 2005.
  Domagała W., Chosia M., Bedner E. Tajemniczy świat chorych komórek człowieka. Szczecin 2000.
  Kruś S. Patomorfologia dla stomatologów. Wyd. Med. Tour Press Intern., Warszawa 1997.

   

  WYKŁADY - STOMATOLOGIA 2020

   

   

   

  27.02.2020

  USZKODZENIE, ŚMIERĆ KOMÓRKI, PROCESY ADAPTACYJNE I ZWYRODNIENIOWE

  Prof. S. Sulkowski

  05.03.2020

  ZAPALENIA

  Dr hab. Mariusz Koda

  12.03.2020

  ZABURZENIA HEMODYNAMICZNE, GOJENIE I NAPRAWA TKANEK

  Dr hab. A. Pryczynicz

  19.03.2020

  NOWOTWORY CZ. 1

  Dr hab. Mariusz Koda

  26.03.2020

  NOWOTWORY CZ. 2

  Dr hab. Mariusz Koda

  02.04.2020

  UKŁAD ODDECHOWY

  Dr hab. Mariusz Koda

  16.04.2020

  CHOROBY GŁOWY I SZYI

  Dr hab. Mariusz Koda

  23.04.2020

  UKŁAD POKARMOWY

  Prof. K. Guzińska-Ustymowicz

  30.04.2020

  UKŁAD DOKREWNY

  Dr hab. Mariusz Koda

  07.05.2020

  UKŁAD ROZRODCZY ŻEŃSKI

  Dr hab. Mariusz Koda

  14.05.2020

  GRUCZOŁ PIERSIOWY

  Dr hab. Mariusz Koda

  21.05.2020

  UKŁAD MOCZOWY I PŁCIOWY MĘSKI

  Dr hab. Marek Baltaziak

  28.05.2020

  DERMATOPATOLOGIA

  Dr hab. Mariusz Koda

  04.06.2020

  TECHNIKA SEKCYJNA

  Dr B. Poczopko

   

   

  ĆWICZENIA - STOMATOLOGIA 2020

  I. 27.02.2020 - USZKODZENIE I ŚMIERĆ KOMÓRKI, PROCESY ADAPTACYJNE I ZWYRODNIENIOWE

  • HOMEOSTAZA I JEJ UTRATA
  • CZYNNIKI USZKADZAJĄCE KOMÓRKI
  • USZKODZENIE I ŚMIERĆ KOMÓRKI

  OGÓLNE MECHANIZMY BIOCHEMICZNE USZKODZENIA KOMÓREK
  CECHY MORFOLOGICZNE USZKODZENIA ODWRACALNEGO I ŚMIERCI KOMÓREK

  • OBRZMIENIE MIĄŻSZOWE I WODNICZKOWE
  • STŁUSZCZENIE
  • MARTWICA
  • APOPTOZA

                       MECHANIZMY I PRZYKŁADY APOPTOZY

  • PROCESY ADAPTACYJNE

                         ZANIK
                         PRZEROST
                        ROZROST
                        METAPLAZJA

  • SPICHRZANIE WEWNĄTRZKOMÓRKOWE

                        TŁUSZCZE
                        BIAŁKA
                        GLIKOGEN
                        BARWNIKI

  • PATOLOGICZNE WAPNIENIE

                        WAPNIENIE DYSTROFICZNE
                        WAPNIENIE PRZERZUTOWE

   

  II. 05.03.2020 – ZAPALENIA

  • OGÓLNE OBJAWY ZAPALENIA
  • PATOGENEZA ZAPALENIA OSTREGO
  • ZMIANY KRĄŻENIOWE
  • ZMIANY PRZEPUSZCZALNOŚCI ŚCIANY NACZYNIOWEJ (TWORZENIE WYSIĘKU)
  • FAGOCYTOZA
  • MEDIATORY ZAPALENIA
  • ZEJŚCIE ZAPALENIA OSTREGO
  • ZAPALENIE PRZEWLEKŁE
  • ZAPALENIA ZIARNINIAKOWE
  • ZAPALENIE SUROWICZE
  • ZAPALENIE NIEŻYTOWE
  • ZAPALENIE WŁÓKNIKOWE
  • ZAPALENIE ROPNE
  • ZAPALENIE KRWOTOCZNE
  • ZAPALENIE ZGORZELINOWE
  • ZAPALENIE WRZODZIEJĄCE
  • ZAPALENIE RZEKOMOBŁONIASTE

   

  III. 12.03.2020 – ZABURZENIA HEMODYNAMICZNE, GOJENIE I NAPRAWA TKANEK.

  • OBRZĘK
  • PRZEKRWIENIE
  • KRWOTOK
  • ZAKRZEP
  • ZATOR
  • ZAWAŁ
  • WSTRZĄS
  • REGENERACJA
  • GOJENIE RAN
  • KOMÓRKI BIORĄCE UDZIAŁ W GOJENIU RAN

                        MIOFIBROBLASTY
                       ANGIOBLASTY
                       FIBROBLASTY

  • GOJENIE PRZEZ RYCHŁOZROST
  • OPÓŹNIONE GOJENIE RAN
  • POWIKŁANIA GOJENIA RAN
  • KELOID
  • FIBROMATOZY

   

  IV. 19.03.2020 – NOWOTWORY – I

  • NOWOTWORY ZŁOŚLIWE I ŁAGODNE – NAZEWNICTWO
  • ZMIANY PRZEDNOTWOROWE I STANY PRZEDNOWOTWOROWE
  • CECHY NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH I ŁAGODNYCH
  • CECHY MAKROSKOPOWE NOWOTWORÓW ZŁOŚLIWYCH
  • NACIEKANIE PODŚCIELISKA I PRZERZUTY
  • CECHY MAKROSKOPOWE NOWOTWORÓW ŁAGODNYCH
  • SZYBKOŚĆ WZROSTU
  • CECHY MIKROSKOPOWE
  • KIERUNEK I STOPIEŃ ZRÓŻNICOWANIA NOWOTWORU
  • CYTOLOGICZNE I HISTOLOGICZNE CECHY ZŁOŚLIWOŚCI

   

  V. 26.03.2020 – NOWOTWORY - II

  • DYSPLAZJA I RAK PRZEDINWAZYJNY
  • MIKROINWAZJA I RAK WCZESNY
  • STOPIEŃ ZŁOŚLIWOŚCI HISTOLOGICZNEJ NOWOTWORU
  • NOWOTWORY MIEJSCOWO ZŁOŚLIWE
  • DIAGNOSTYKA NOWOTWORÓW
  • EPIDEMIOLOGIA NOWOTWORÓW
  • ETIOPATOGENEZA NOWOTWORÓW
  • MECHANIZMY PRZECIWNOWOTWOROWE
  • OBJAWY KLINICZNE ZWIĄZANE Z NOWOTWOREM
  • ZESPOŁY PARANEOPLASTYCZNE
  • WYNISZCZENIE NOWOTWOROWE
  • STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA KLINICZNEGO NOWOTWORU

   

  VI. 02.04.2020 – UKŁAD ODDECHOWY

  • NIEWYDOLNOŚĆ ODDECHOWA
  • NIEDODMA
  • ZABURZENIA W KRĄŻENIU I CHOROBY NACZYNIOWE PŁUC, ZAWAŁ KRWOTOCZNY PŁUCA
  • CHOROBY INFEKCYJNE UKŁADU ODDECHOWEGO
  • PRZEWLEKŁE OBTURACYJNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
  • RESTRYKCYJNE CHOROBY PŁUC
  • NOWOTWORY PŁUC
  • PATOLOGIA OPŁUCNEJ

   

  VII. 16.04.2020 – CHOROBY GŁOWY I SZYI

  • ZMIANY ZAPALNE ORAZ NOWOTWOROWE JAMY USTNEJ
  • ZMIANY ZAPALNE ORAZ NOWOTWOROWE KRTANI
  • ZMIANY ZAPALNE ORAZ NOWOTWOROWE NOSA ORAZ ZATOK
  • ZMIANY ZAPALNE ORAZ NOWOTWOROWE GRUCZOŁÓW ŚLINOWYCH

   

  VIII. 23.04.2020 – UKŁAD POKARMOWY

  • PATOLOGIA PRZEŁYKU: ZABURZENIA PRZEŁYKANIA, PRZEŁYK BARRETA, ŻYLAKI PRZEŁYKU, RAK PRZEŁYKU
  • PATOLOGIA ŻOŁĄDKA: CHOROBA WRZODOWA ŻOŁĄDKA, ZAPALENIE ŻOŁĄDKA, NOWOTWORY ŻOŁĄDKA
  • PATOLOGIA JELITA CIENKIEGO I GRUBEGO: NIEDROŻNOŚĆ JELIT, IDIOPATYCZNE ZAPALENIA JELIT, NOWOTWORY JELIT , ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO
  • CHOROBY PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO, NOWOTWORY

   

  IX. 30.04.2020 – UKŁAD DOKREWNY

  • PATOLOGIA PRZYSADKI – GRUCZOLAKI, NIEDOCZYNNOŚĆ I NADCZYNNOŚĆ PRZYSADKI, MOCZÓWKA PROSTA
  •  PATOLOGIA TARCZYCY – WOLE WIELOGUZKOWE, ZAPALENIE, NADCZYNNOŚĆ I NIEDOCZYNNOŚĆ, NOWOTWORY
  • PATOLOGIA PRZYTARCZYC, NADNERCZY
  • TRZUSTKA – ZAPALENIA, NOWOTWORY, CUKRZYCA

   

  X. 07.05.2020 - UKŁAD PŁCIOWY ŻEŃSKI

  • ZAPALENIA SZYJKI MACICY
  • NOWOTWORY SZYJKI MACICY
  • ENDOMETRIOZA
  • NOWOTWORY TRZONU MACICY
  • TORBIELE JANIKÓW
  • NOWOTWORY JAJNIKÓW

   

  XI. 14.05.2020 – GRUCZOŁ PIERSIOWY

  • ZMIANY WŁÓKNISTO-TORBIELOWATE SUTKA
  • ZAPALENIA PIERSI
  • NOWOTWORY PIERSI
  • GINEKOMASTIA

   

  XII. 21.05.2020 – NERKI, UKŁAD MOCZOWY, UKŁAD PŁCIOWY MĘSKI

  • ODMIEDNICZKOWE ZAPALENIE NEREK
  • ZESPÓŁ NERCZYCOWY, ZESPÓŁ NERYTYCZNY
  • KAMICA NERKOWA
  • NOWOTWORY NERKI, PĘCHERZA MOCZOWEGO I DRÓG MOCZOWYCH
  • ZAPALENIE GRUCZOŁU KROKOWEGO, ROZROST GUZKOWY, RAK GRUCZOŁU KROKOWEGO

   

  XIII. 28. 05.2020 - DERMATOPATOLOGIA

  • ZAPALENIE SKÓRY
  • ZAKAŻENIA SKÓRY
  • NOWOTWORY SKÓRY
  • ZNAMIONA BARWNIKOWE
  • CZERNIAK ZŁOŚLIWY
  • GUZY TKANEK MIĘKKICH

   

  XIV. 04.06.2020 - TECHNIKA SEKCYJNA

  • TECHNIKA SEKCYJNA