• Ostatnia zmiana 15.11.2020 przez Studium Języków Obcych KRK

  Działalność naukowa

   

  Studium Języków Obcych nie posiada wprawdzie statusu jednostki naukowej, jednakże pracownicy jednostki coraz częściej podejmują się działalności naukowej w zakresie nauk humanistycznych. Do grona osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w tej dziedzinie należą:

   

  Specjalizacja: językoznawstwo

   

  Agnieszka Dudzik, Course Planning and Syllabus Design in the Teaching of English for Medical Purposes (Planowanie kursów i konstruowanie programów nauczania języka angielskiego dla celów medycznych), Uniwersytet Warszawski, Instytut Anglistyki, 2017;

   

  Anna Serwicka-Kapała, Obce elementy leksykalne w literackiej i filmowej wersji "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza. Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, 2009;

   

  Specjalizacja: literaturoznawstwo

   

  Małgorzata Jarmołowicz-Dziekońska, Representation of the acculturation strategies of Japanese immigrants and their immediate descendants in Japanese-American prose from the second half of the 20th century (Reprezentacja strategii akulturacyjnych japońskich imigrantów i ich bezpośrednich potomków w japońsko-amerykańskiej prozie z drugiej połowy XX wieku), Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, 2020;

   

  Justyna Sierakowska, Woman, Nature, Other. Ecofeminist Theory in American Science Fiction Literature of the 1990-2010 Period (Kobieta, przyroda, obcy. Teoria ekofeministyczna w amerykańskich powieściach science fiction z okresu 1990-2010), Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filologiczny, 2015.