• Ostatnia zmiana 02.03.2017 przez Studium Języków Obcych

  Dydaktyka

  Studium Języków Obcych prowadzi zajęcia dla studentów I i II roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich wydziałów Uniwersytetu Medycznego w ramach lektoratu języka nowożytnego (angielski ) oraz języka łacińskiego.

  • Wymiar godzin języka obcego nowożytnego uzależniony jest od kierunku studiów i waha się od 60h (Farmacja), 100h (Lekarski i Lekarsko-Dentystyczny) do 120h na pozostałych kierunkach. Lektorat języka łacińskiego odbywa się na roku pierwszym na Farmacji (45h).
  • Nauka języka prowadzona jest na poziomie średnio-zaawansowanym i zaawansowanym. Przydział do odpowiednich grup jest dokonywany na podstawie wyników egzaminu z języka obcego w ramach nowej matury oraz deklaracji studentów.
  •  Nauczany język jest językiem specjalistycznym, dostosowanym do przyszłych potrzeb zawodowych absolwentów. Celem nauczania jest doskonalenie umiejętności językowych pozwalających na sprawne funkcjonowanie w środowisku akademickim i zawodowym.
  • SJO prowadzi również zajęcia z języka polskiego jako obcego dla studentów studiów anglojęzycznych I i II roku w wymiarze 120h oraz z języka angielskiego na studiach doktoranckich (60h).
  • Lektoraty odbywają się w grupach 20-osobowych w salach Studium, z których większość wyposażona jest w nowoczesny sprzęt audiowizualny.
  • SJO prowadzi zajęcia fakultatywne dla studentów następujących kierunków :

       język angielski :

        - Lekarski (2 rok, 30h)

       język łaciński:

         -  Stomatologia ( 1 rok, 20h)    praktyczne_mianownictwo_lacinskie_w_naukach_stomatologicznych

         -  Logopedia ( II stopień,1 rok, 15h)    jezyk_lacinski_specjalistyczny_-_logopedia

         -  Farmacja (3 rok, 15h)    praktyczne_mianownictwo_lacinskie_w_farmakognozji

         -  Lekarski ( 1 rok, 15h)      praktyczne_mianownictwo_lacinskie_w_naukach_medycznych

        język polski dla studentów studiów anglojęzycznych ( 2 rok, 30h)

  • Konsultacje dla studentów odbywają się w trakcie roku akademickiego w wymiarze 30 minut 2 razy w tygodniu oraz w czasie zimowej i letniej sesji egzaminacyjnej w wymiarze 120 minut 2 razy w tygodniu.