• Ostatnia zmiana 06.10.2019 przez Studium Języków Obcych

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

   

            Regulamin Studium Języków Obcych

                                                                             2019/2020

   

   

  1. Przedmiotem nauczania jest język specjalistyczny, dostosowany do potrzeb zawodowych przyszłych absolwentów.

   

  1. Studenci mają obowiązek zgłoszenia się na zajęcia w pierwszym tygodniu nauki zgodnie z harmonogramem grupy,
   do której są przypisani. Przeniesienie studenta do innej grupy może odbyć się za zgodą obu nauczycieli prowadzących zajęcia.

   

  1. Obowiązkiem studentów, ponoszących współodpowiedzialność za osiągnięcie efektów kształcenia, jest systematyczne
   zdobywanie wiedzy, przygotowanie się do zajęć i aktywny w nich udział.

   

  1. Studenci mają obowiązek uczęszczać na zajęcia punktualnie. Spóźnienie powinno być zgłoszone prowadzącemu zajęcia.
   Trzy spóźnienia są traktowane jako jedna nieobecność.

   

  1. Student może opuścić 1-2 zajęcia bez usprawiedliwienia, jednak z obowiązkiem nadrobienia zaległości w sposób ustalony
   przez prowadzącego zajęcia.

   

  1. W przypadku 3-4 nieusprawiedliwionych nieobecności student ma obowiązek pisemnego zaliczenia nie odbytych zajęć,
   w ciągu tygodnia po zakończonym lektoracie w danym roku akademickim.  

   

  1. W przypadku 5-8 nieusprawiedliwionych zajęć student ma obowiązek pisemnego zaliczenia materiału z całego roku akademickiego,
   w ciągu tygodnia po zakończonym lektoracie w danym roku akademickim.  

    
  2. Więcej niż 8 nieusprawiedliwionych nieobecności skutkuje brakiem zaliczenia i obowiązkiem powtórzenia przedmiotu.

   

  1. Wszystkie udokumentowane zwolnienia powinny być dostarczone nie później niż na pierwszych zajęciach po nieobecności
   i nie będą  brane pod uwagę jeśli będą dostarczone później.

   

  1. Wszystkie usprawiedliwione zajęcia muszą być zaliczone w formie ustalonej przez prowadzącego zajęcia w ciągu 2 tygodni od zakończenia
   zwolnienia, w przeciwnym razie  usprawiedliwiona nieobecność będzie zaliczana według zasad dla nieobecności nieusprawiedliwionej
   – punkt 6 i 7 regulaminu. Jednakże, liczba wszystkich nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) nie może przekraczać 30%
   w ciągu całego roku akademickiego.

   

  1. Wszystkie testy muszą być zaliczane w grupie, do której student jest przypisany.

   

  1. Niezaliczone testy muszą być poprawione w ciągu 2 tygodni po pierwszym terminie. Niedotrzymanie terminu poprawkowego skutkuje obowiązkiem napisania testu z całego materiału w danym roku akademickim w ciągu tygodnia po zakończeniu zajęć w danym roku akademickim.
  2. Nieobecność na teście bez usprawiedliwienia równa się ocenie niedostatecznej.

   

  1. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności na teście, ocena niedostateczna nie będzie wpisana, a test powinien być napisany tydzień po zakończeniu zwolnienia. Niedotrzymanie tego terminu skutkuje obowiązkiem napisania testu z całego materiału w ciągu tygodnia po zakończeniu zajęć w danym roku akademickim. 

   

  1. Studenci będą oceniani według polskiego akademickiego systemu opartego na %, gdzie:

  bardzo dobry (5,0) to 100-93%,  

  dobry plus  (4,5) to  92-85%,

  dobry (4,0) to  84-77%,

  dostateczny plus (3,5) to 76-69%,

  dostateczny(3,0) to 68-60%

  i niedostateczny (2,0) to mniej niż 60%.

   

  1. W zależności od kierunku, rok akademicki kończy się zaliczeniem lub egzaminem.

   

  1. Egzaminy końcowe obejmujące materiał z całego kursu odbywają się w sesji egzaminacyjnej po zakończeniu zajęć i po uzyskaniu zaliczenia.
   Treść i forma egzaminu końcowego, zgodne z zatwierdzonym sylabusem, są uzależnione od specyfiki danego kierunku.

   

  1. Ocena końcowa wpisana do odpowiednich rejestrów uczelni będzie średnią wszystkich ocen uzyskanych przez  cały okres trwania kursu (50%)
   i oceny z egzaminu końcowego (50%), pod warunkiem, że egzamin będzie zdany.

   

  1. Drugi termin zaliczenia i egzaminy poprawkowe w sesji letniej odbywają się w czerwcu i we wrześniu.
    
  2. Student jest informowany o wynikach swoich prac pisemnych oraz ocenie końcowej bezpośrednio przez prowadzącego zajęcia. Student ma prawo
    wglądu do prac  pisemnych w terminie do 2 tygodni od daty sprawdzianu w obecności prowadzącego lektorat.

    
  3.  Zaliczenie ćwiczeń i wpisy zaliczeniowe student może uzyskać wyłącznie w trakcie trwania roku akademickiego.
    
  4. Posiadanie certyfikatu z jęz. angielskiego lub oceny z lektoratu otrzymanej na innym kierunku nie zwalnia z uczęszczania na zajęcia. Jedynie ocena z lektoratu uzyskana na tym samym kierunku, nie wcześniej niż 5 lat wstecz, może być przepisana przez kierownika Studium.
    
  5. Ściąganie w jakiejkolwiek formie będzie skutkowało unieważnieniem wszystkich osiągnięć studenta i będzie zgłoszone władzom uczelni. Istnieje zakaz używania jakichkolwiek urządzeń elektronicznych.
    
  6. Studenci powinni szanować pracowników SJO oraz innych studentów oraz dbać o miejsce, w którym odbywają się zajęcia.
    
  7. Szczególne przypadki będą rozpatrywane przez prowadzącego oraz komisję SJO na pisemną prośbę studenta.