Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Regulamin Dydaktyczny Jednostki.
 • Ostatnia zmiana 19.02.2024 przez Studium Języków Obcych KRK

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

   

                   

   

  Regulamin Studium Języków Obcych (SJO)

   

  1.Przedmiotem nauczania jest język specjalistyczny, dostosowany do potrzeb zawodowych przyszłych absolwentów.

  2. Studenci mają obowiązek zgłoszenia się na zajęcia w pierwszym tygodniu nauki, zgodnie z harmonogramem grupy, do której zostali przypisani. Przeniesienie studenta do innej grupy może odbyć się za zgodą obu nauczycieli prowadzących zajęcia w grupach, których ta zmiana dotyczy.

  3. Obowiązkiem studentów, ponoszących współodpowiedzialność za osiągnięcie efektów kształcenia, jest systematyczne zdobywanie wiedzy, przygotowywanie się do zajęć i aktywny w nich udział.

  4. Studenci mają obowiązek uczęszczać na zajęcia punktualnie. Każde spóźnienie (poniżej 15 minut) powinno być zgłoszone prowadzącemu zajęcia. Trzy spóźnienia są traktowane jako jedna nieobecność.

  5. Student może opuścić 1-2 zajęcia w ciągu roku akademickiego bez usprawiedliwienia, jednak z obowiązkiem wyrównania zaległości w sposób ustalony przez prowadzącego zajęcia. W przypadku więcej niż 2 nieobecności na zajęciach (usprawiedliwionych lub nieusprawiedliwionych) student jest zobowiązany do wyrównania zaległości w sposób określony przez prowadzącego zajęcia.

  6. Liczba wszystkich nieobecności (usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych) nie może przekraczać 30% w ciągu całego roku akademickiego. Przekroczenie powyższego limitu skutkuje nieotrzymaniem zaliczenia przedmiotu w danym roku akademickim.

  7. Wszystkie udokumentowane zwolnienia powinny być dostarczone nie później niż na pierwszych zajęciach po zakończeniu okresu zwolnienia.

  8. Wszystkie sprawdziany muszą być zaliczane w grupie, do której student jest przypisany.

  9. Nieusprawiedliwiona nieobecność na zapowiedzianym sprawdzianie skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej z tego sprawdzianu.

  10. Niezaliczone sprawdziany muszą być poprawione w ciągu 2 tygodni od momentu ogłoszenia wyników.

  11. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności w czasie przeprowadzania sprawdzianu, ocena niedostateczna nie zostanie wpisana, a sprawdzian ten powinien być zaliczony w przeciągu 2 tygodni od powrotu na zajęcia.

  12. Student ma obowiązek posiadać nieuzupełniony wcześniej podręcznik i/lub materiały do zajęć oraz kompletować materiały dodatkowe dostarczane lub zalecane przez prowadzącego zajęcia, z poszanowaniem praw autorskich.

  13. W SJO obowiązuje następująca skala ocen:

  93-100% - bardzo dobry (5,0)

  85-92% - ponad dobry (4,5)

  77-84% - dobry (4,0)

  69-76% - dość dobry (3,5)

  60-68% - dostateczny (3,0)

  poniżej 60% - niedostateczny (2,0)

  14. W zależności od kierunku studiów, rok akademicki kończy się zaliczeniem lub egzaminem.

  15. Egzaminy końcowe, obejmujące całość materiału ze wszystkich lat lektoratu, odbywają się w sesji egzaminacyjnej, po zakończeniu zajęć i po uzyskaniu zaliczenia. Treść i forma egzaminu końcowego, zgodne z zatwierdzonym sylabusem, są uzależnione od specyfiki danego kierunku.

  16. Ocena końcowa wpisana do odpowiednich rejestrów uczelni będzie średnią wszystkich ocen uzyskanych przez cały okres trwania lektoratu (50%) i oceny z egzaminu końcowego (50%), pod warunkiem uzyskania z egzaminu oceny co najmniej dostatecznej. Przy ustalaniu średniej ocen stosuje się następującą skalę:

  4,75-5,00: bardzo dobry

  4,25-4,74: ponad dobry

  3,75-4,24: dobry

  3,25-3,74: dość dobry

  3,00-3,24: dostateczny

  2,00-2,99: niedostateczny

  17. Zaliczenie przedmiotu musi nastąpić przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej. Egzaminy poprawkowe w sesji letniej odbywają się w czerwcu i we wrześniu.

  18. Student jest informowany o wynikach swoich prac pisemnych oraz ocenie końcowej bezpośrednio przez prowadzącego zajęcia. Student ma prawo wglądu do prac pisemnych w terminie do 2 tygodni od daty sprawdzianu w obecności prowadzącego lektorat.

  19. Zaliczenie ćwiczeń i wpisy zaliczeniowe student może uzyskać wyłącznie w trakcie trwania roku akademickiego.

  20. Posiadanie certyfikatu potwierdzającego znajomość j. angielskiego lub oceny z lektoratu otrzymanej na innym kierunku studiów w UMB lub innej uczelni nie zwalnia z uczęszczania na zajęcia przewidziane programem studiów na aktualnym kierunku studiów w UMB. Jedynie ocena z lektoratu uzyskana na tym samym kierunku, nie wcześniej niż 5 lat wstecz, może być przepisana przez kierownika Studium.

  21. W przypadku niesamodzielnej pracy studenta lub korzystania z niedozwolonych materiałów w trakcie zaliczenia lub egzaminu, stosuje się postanowienia paragrafu 13 Regulaminu Studiów UMB oraz Zarządzenia nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 28.03.2019r.

  22. Podczas zajęć obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i innych urządzeń, chyba że stanowią one pomoc dydaktyczną, a prowadzący zajęcia wyrazi zgodę na korzystanie z nich.

  23. W przypadku przeniesienia zajęć w tryb online, zajęcia odbywają się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem. Prowadzący ma prawo zażądać włączenia kamer w celu zweryfikowania uczestników sesji. W przypadku niemożności odbycia zajęć przez grupę studentów z przyczyn technicznych (awaria platformy itp.), zajęcia przeprowadzane są asynchronicznie w trybie offline.

  24. Przed rozpoczęciem zajęć w SJO (Collegium Universum) okrycie wierzchnie należy pozostawiać w szatni studenckiej. Obowiązuje również zmiana obuwia.

  25. Studenci powinni szanować pracowników SJO, przestrzegać zasad współpracy koleżeńskiej oraz dbać o miejsce, w którym odbywają się zajęcia.

  26. Studenci są zobowiązani do przestrzegania obowiązujących przepisów BHP, przeciwpożarowych i sanitarno-epidemiologicznych.

  27. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozpatrywane przez prowadzącego zajęcia oraz komisję SJO na pisemną prośbę studenta.