• Ostatnia zmiana 17.05.2017 przez Studium Języków Obcych

  Regulamin Dydaktyczny Jednostki

   

                                                     

  REGULAMIN STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH UMB

   

  1. W ramach zajęć dydaktycznych, zgodnie z planem i programem danego kierunku studiów, student jest zobowiązany do nauki języka angielskiego, a na kierunku Farmacja również języka łacińskiego.
  2. Lektorat kończy się egzaminem lub zaliczeniem (bez oceny), w zależności od nauczanego języka oraz kierunku studiów.
  3. Przedmiotem nauczania jest język specjalistyczny, dostosowany do potrzeb zawodowych przyszłych absolwentów.
  4. Student ma obowiązek zgłoszenia się na zajęcia w pierwszym tygodniu nauki zgodnie z harmonogramem grupy, do której jest przypisany.
  5. Ćwiczenia są obowiązkowe. Student ma prawo do opuszczenia bez usprawiedliwienia dwóch zajęć w ciągu roku, z obowiązkiem zaliczenia materiału w sposób wskazany przez lektora prowadzącego (nie dotyczy terminów zapowiedzianych sprawdzianów). Kolejne nieobecności nieusprawiedliwione będą skutkować brakiem zaliczenia przedmiotu, co jest jednoznaczne z koniecznością powtórzenia lektoratu.
  6. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej (zwolnienie lekarskie, urlop dziekański) stosowne zaświadczenie musi być dostarczone osobie prowadzącej zajęcia w przeciągu 7 dni od zakończenia okresu zwolnienia. Dokumenty dostarczane po tym terminie nie będą honorowane.
  7. W przypadku nieobecności usprawiedliwionej, student ma obowiązek zaliczenia materiału w ciągu 2 tygodni.
  8. Student ma obowiązek zaliczyć niezaliczony materiał w ciągu 2 tygodni.
  9. Podstawę zaliczenia każdego roku stanowi systematyczny, aktywny udział w zajęciach oraz pozytywne wyniki z odpowiedzi ustnych i sprawdzianów cząstkowych. Student otrzymuje wpis do indeksu bez oceny (zal.) u wykładowcy.
  10. Treść i forma egzaminu końcowego, zgodne z zatwierdzonym sylabusem, są uzależnione od specyfiki danego kierunku. Egzamin obejmuje całość materiału realizowanego na zajęciach, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności pracy z tekstem specjalistycznym. Ocena końcowa wpisywana do indeksu jest średnią ocen z całego okresu lektoratu oraz oceny z w/w egzaminu.
  11. Posiadanie certyfikatu z jęz. angielskiego lub oceny z lektoratu otrzymanej na innym kierunku nie zwalnia z uczęszczania na zajęcia. Jedynie ocena z lektoratu uzyskana na tym samym kierunku, nie wcześniej niż 5 lat wstecz, może być przepisana przez kierownika Studium.
  12. W SJO stosowane są procentowe kryteria oceny, gdzie: bardzo dobry to 100% - 93%, ponad dobry 92% - 85%, dobry 84% - 77%, dość dobry 76% - 69%, dostateczny 68% - 60%, niedostateczny poniżej 60%.
  13. Wykaz podręczników dla każdego kierunku jest podany w sylabusach.
  14. Prowadzący lektorat na pierwszych zajęciach informuje studentów o: formie i terminach zajęć, warunkach zaliczenia, formie egzaminu końcowego, obowiązujących podręcznikach, regulaminie Studium i przepisach BHP.
  15. Student ma prawo wglądu do prac pisemnych w terminie do 2 tygodni od daty sprawdzianu w obecności prowadzącego lektorat.
  16. Student jest informowany o wynikach swoich prac pisemnych oraz ocenie końcowej bezpośrednio przez prowadzącego zajęcia.
  17. Zaliczenie ćwiczeń i wpisy zaliczeniowe student może uzyskać wyłącznie w trakcie trwania roku akademickiego.
  18. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem będą rozstrzygane indywidualnie przez kierownictwo SJO.